بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب ارمغانتحلیل انتقادی بر ضعف سندی احادیث مربوط به داوری امام مهدی بر اساس باطن موضوع

تحلیل انتقادی بر ضعف سندی احادیث مربوط به داوری امام مهدی بر اساس باطن موضوع


چکیده یکی از مسائل مهم با & و آن& است که و بر ضرورت تحقق آن دارد. های که بر و و امارات تکیه نتوانسته است واقعی را به آورد. لذا دال بر (داوری) (عج) به در شیعی، جدیدی مبتنی بر & علم فراگیر معصوم& را می کند. در این که با روش کتابخانه ای، در و در به روش اسنادی و در تجزیه و تحلیل به ـ ضمن طرح یکی از مهم بر این از سوی (عج) در (یعنی عدم قطعیت و ضعف این احادیث)؛ به و از آن ها می شود. به (عج) به را از نظر به دو می کرد: الف) که زنجیرۀ سند آن ثقه و و به که به سند و ب) یا ضعیف؛ که به و عدم امکان داعیه دروغ گویی در این موضوع، می آن ها را داد. در با به این که سند ده روایت، و است و نیز موید این می اذعان کرد که باب (عج) و است و باب را می کند. کلیدی: علم بر توثیق. یکی از در (عج) و آن در می باشد. از اهل بیت (عج) نقش پررنگی در این دارد. پاره ای از این احادیث، به (عج) است. در این میان، که به حکم بر اختصاص ای کشف راه های نیز می باشد. از سوی این و معنای از آن خود مسئله ای چالش زا است. مضافا این که ضعف از آن ها مشکل را دو چندان می کند. حکم بر را می این تعریف کرد: & در دعاوی با آگاهی از و علم خود به حقیقت (علم لدنی) وعدم به ظاهر (قزوینی،1427: ص587)؛ قاضی از اسباب و وسایط و ظاهری را لازم نداند و بر حکم کند (مجلسی، 1404: ج 4، ص303). پیشینه در های خود به خاص (عج) (بدون و بینه) و بر آن، این نظریه را به نصوص فراوان، می این که به آن ها ای داشته ـ جمیل حمود فی شرح (حمود، 1421: ج 2، ص 245) در (مجلسی، 1406: ج 6، ص 59) و در (همان، 1414: ج 8، ص724-725). ـ در (طبرسی، 1417: ص477) ضمن در حکم به از آن در (اهل سنت)، با & حکم داوودی& به عمل طبق علم است. ـ در یوم فی ظل (عج) (سلیمان، 1427: ص335) ضمن حکم به که حکم را می است. ـ سید صدر در پس از ص 388، بیش تر به ذکر یا عدم حکم به از طرف ائمه: قبل و بعد از می پردازد. ـ اما بیش از حکم را در (عج)، اثر سید کرد. با این به و نقل های در این است. بر های یاد مقالاتی را می یافت که درآن ها به حکم بر است: ـ & از (حسینیان 1384: ص232)؛ ـ & و منتظر& (اسفندیاری، 1388: ص33ـ62)؛ نویسند در این حکم به را از وجوه اختصاصی این که به نقدی بپردازند؛ ـ & احیاگر شریعت& (آیتی؛ 1386؛ ص29ـ57) نگارنده این بیش تر در صدد به در (عج) با پیامبر اکرم6 می باشد. پیش رو در صدد است ضمن بر شمردن که به نحوی بر هستند؛ حکم به آن ها را از نظر دهد؛ چرا که با پذیرش مستندات این باب و خاص، به و بینه، لزوم ارتباط دار بین محتوای & حکم به باطن& و & مهدی(ع)& ضروری به نظر می رسد. طور که شد، در بین که ویژه و خاص (عج) در دوران است. در این شیوه، بر امور می گیرد و با از علم الاهی، طلب و می کند. این به چند در بین آن ها، و است. یکی از شده از بر حکم داوودی؛ غیر این و ضعف آن هاست که معمولا آن را به کلام می کنند. در در جواب از اهل سنت که به حکم را نسخ و ابطال احکام آن می دانند؛ می نویسد: و أمّا ما روی من (عج) لا عن بیّنه فهذا أیضا غیر به، و إن صحّ فتأویله: فیما یعلمه، و إذا علم الإمام أو الحاکم أمرا من الامور فعلیه أن و لا البیّنه، و لیس فی هذا نسخ للشریعه… ؛ امّا در که (عج) آل می کند و تقاضای نمی و اگر باشد، حقیقتش این است که در که علم طبق علمش حکم می کند. است که و در که علم به طبق علمشان حکم و نخواهند و نسخ و دین ]و در با و سوگند حکم صادر کرد[ (طبرسی، 1417: ج2، ص310ـ311). به کار بردن & غیر به& ظاهراً به این است که خبر متواتر یا با قرینـ﹦ همراه نیست. گروه کمی از عالمان به عدم حجیت خبر معتقد است. لذا دالّ بر این نکته را که در به حکم می نمی پذیرد و در آن می کند (حسینیان 1384: ص232). یکی از معاصرین ضمن نقل در نحوه این وحکم (عج) (نعمانی 1397: ص233) با و آن ها، نقل این را جز نقد و بررسی، حرام و از مصادیق اعانت بر اثم، اشاعه فحشا و اضلال مسلمانان است و ضمن به این می نویسد: این ها چند نمونه از فردی الهویه که را جعل و ذکر سند (به مرسل) به معصومین: داده است (مهدی پور، 1383: ص 80ـ130). به دو کلی است: 1٫ که متواتر، و و است و ضعف سند و ندارد. 2٫ که به رغم ضعف سندی، شرع و و با است. در این نمی به آن ها را کرد و از آن ها به و می از آن ها در و کمک گرفت. 1٫ حکم به باطن(حکم داوودی) به حکم (عج) به از نظر به دو می شوند: نخست: که سند آن ثقه و و از معصوم(ع) شده است. این ده را می شود و این به سند و استنادند. این از: اول علی بن به نقل از از ابن ابی از از فضل و وی از نقل می کند: ما در باقر(ع) (برای او) گله بی این که تا بن ابی را (که شد و صادق(ع) او را لعن و کرد) به من گفت: ای ابا ! تـو ؟ گفتم: من، آل هستند. گفت: شدی و را هم کردی! مـن و تـو از باقر(ع) که می فرمود: هر که و بر او به مرگ است؟! گفتم: چرا به جان است. سپس سه روز که صادق(ع) و خدا او را به من کرد (او را به شناختم) به عرض کردم: به من و گفت… فرمود: & یا مَا یا آلِ مُحَمَّدٍ(ص) وَ لَا (کلینی،1407: ج1،ص397)؛ ای عـبـیده! که به عطا شده به نیز عطا شده ]پس و را که خدا به عطا به من نیز عطا می فرماید[ سپس فرمود: ای ابا ! که آل (عج) به حکم و حکم دهد و نطلبد& (کلینی، 1407: ج1، ص397). و بن ابراهیم: علی بن بن از است و ثقه می (نجاشی،1418: ص260). 2٫ بن قم (ابیه): بن از و از قرن سوم به می آید. شک در وی را نمی (نجاشی، 1418: ص326 و 1420: ص49). ابی عمیر: ابو بن بن به ابن ابی یا بن ابی است. تقی حلی وی را از نزد خاصه و عامه است (حلی، بی تا: ص 287). 4٫منصور: ابویحیی بن یونس بزرج، وی را از و (ع) اند و ثقه می (نجاشی، 1418: ص412-413، ش1100). 5٫فضل الاعور: وی ثقه و از و (ع) شده است (همان: ص308، ش841). 6٫ابوعبیده الحذاء: بن معروف به ثقه و از و (ع) شده و از آن بزرگواران است (همان: ص170، ش449). سند مذکور: از نقل وموثق سند. دوم این قبلی با چند تفاوت: 1٫ در روات؛ 2٫ شدن & الناس& در متن در های حدیثی. بن از ابن أبی از از فضیل، از از صادق(ع) نقل می کند که درضمن فرموند: إذا قام حکم و لا بیّنه؛ که آل (عج) فرماید، و سلیمان3 حکم کند و و از نمی (صفار، 1404: ص259، ح5 و حر عاملی، 1425: ج5، ص141). و 1٫یعقوب بن یزید: وی ثقه می باشد(حلی، بی تا: ص379، ش1700). 2٫ در ابن ابی بن فضیل و ابو و در قبل گذشت. از یافته های و نیز سند سند و در سند می شود و لذا سند معتبر و است. سوم بن حسن بن از بن حسن از بن از بن ابی از بن نقل می کند که صادق(ع) فرمود: سَیأْتِی فِی مَسْجِدِکُمْ ثَلَاثُمِائَهٍ وَثَلَاثَهَ عَشَرَ رَجُلًا… فَیبْعَثُ تَبَارَکَ وَ رِیحاً فَتُنَادِی بِکُلِّ وَادٍ هَذَا الْمَهْدِی بِقَضَاءِ وَسُلَیمَانَ (ع) وَلَا عَلَیهِ در همین مسجد شما، در مکه به زودی سیصد و سیزده مرد می که اهل مکه به خوبی می آن ها را پدران و نیاکان به نیاورده اند ]آن ها را نمی شناسند[. به دست آن ها شمشیرهایی است که بر هر کدام آن ها ای نوشته شده که هزار از آن گشوده می شود. پس، بادی می فرستد تا در هر وادی صدا بزند که این است و به روش و (ع) می کند و حکم خود و نمی طلبد (صدوق، 1395: ج2، ص671). و شیخ صدوق به بن به عده ای از شده و تا بن از: 1٫ بن حسن بن بن ولید: نجاشی وی دوبار & ثقه& را به کار برده است (نجاشی، 1418: ص383). 2٫محمد بن حسن صفار: وی ثقه می (همان: ص354). 3٫ در بن یزیدو بن ابی گذشت. 4٫ بن عثمان: حلی وی را اقرب (حلی، 1417: ص21) و آیت خویی نیز وی را است (خویی، 1410؛ ج1، ص161). 5٫ بن تغلب: شیخ او را از سجاد †و و† صادق: (طوسی، 1381: ص109، ش1066؛ ص126، ش1265) و ثقه است (طوسی، بی تا: ص44). با به سند از می وحدیث به و متصل، از صادق(ع) نقل شده است. چهارم بن حسن بن از بن حسن از بن از بن ابی از بن نقل می کند که صادق(ع) فرمود: دَمَانِ فِی الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ وَ لَا أَحَدٌ یبْعَثَ وَ جَلَّ- الْقَائِمَ أَهْلِ : فَیحْکُمُ وَ لَا عَلَی ذَلِکَ الزَّانِی الْمُحْصَنُ یرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّکَاهِ یضْرِبُ رَقَبَتَه؛ در اسلام دو خون مباح است که احدی به حکم عز و جل در آن ها نمی تا این که را بر انگیزد و او به حکم عز و جل در آن حکم اما نمی خواهد: یکی زانی محصن است که او را سنگسار می کند و دیگری مانع الزکاه است که او را گردن می زند (صدوق، 1395: ج2، ص671، ح21). و با به این که سند این حدیث، می باشند، از تکرار آن اجتناب می شود. پنجم بن از بن ازمحمد بن از نقل می کند که از صادق(ع) که می فرمودند: لَا آلِ وَ لَا حَقَّهَا؛ سپری نمی گردد تا از ]نسل[ من کند و به آل داوود: و و حق هر ذی حقی را به وی رساند (کلینی، 1407: ج1، ص398). و بن یحیی: گذشت. بن محمد: بن در این است بین بن بن برقی و بن بن اشعری. هر دو ثقه و از پر به می-آیند(خویی، 1410: ج3، ص49-51). از بن در سند بن بن است به بن از او و نیز فراوانی او از بن سنان. 3٫ بن سنان: در دو نفر با نام بن هستند. در و جدّ آن دو است: 1٫ بن – حسن بن- که بحث ما بن بن ظریف هاشمی. در شخصیت بن در میان اختلاف است. به علت غلوّ، وجاده ای او، اعتراف به نقل معضلات، کذّاب وجاعل بودن، او را ا ند. در مقابل، عده ای او را و ازخواص واصحاب سرّائمه: و از نزدیک می (بحرالعلوم، 1385: ج3، ص247ـ277 و حائری، 1416: ج6، ص65-67)؛ و نیز در و وی اند (حلی 1417: ص394). اما در جمع های می به وی پی برد؛ همچنان که متاخرین در وی اینگونه گیری اند: الف) بیش تر اندیشمندان در وی به سه دوره مـی شود: نظر بیش تر قدما تا عصر حلی ، بر تردید یا است. متأخران از شهید ثانی تا اول بـر تـضعیف او و از مـجلسی اول تا معاصر بر بن نظر دارند. ب) غلو، کذب، وجـاده و وضـع را بن اند که هیچ یک اثبات . ج) از توثیقات عام، بـن سـنان را در بر و به وی انجامیده است . د) با به و قراین مـتعدد، بـن از خاص رضا و جواد (ع) و همنشین القدر اسـت ( راد و دیگران، پاییز و زمستان 1391: شماره 8). 4٫ ابان: بین بن که در سال 141ق در حیات صادق(ع) در و بن احمری، متوفای سال 200ق است. از در سند الکافی، بن است. به بن از او. آن دو، در مباحث پیش تر گذشت. این که در الکافی نقل و است و آن ثقه اند. ششم بیان که در آخر به جای & حقها& ، & حکمها& است: بن از بن از نقل می کند که از صادق(ع) که می فرمودند: لا آلِ وَ لَا عَنْ بَینَهٍ حُکْمَهَا؛ (به نمی رسد) تا از [نسل] من که با حکم آل حکم کند و از و به هر کس حکمش را عطا کند (صفار، 1404: ص258). و 1٫احمد بن محمد: طور که ذکر شد، وی ثقه می باشد. 2٫ ابن سنان: از ابن در خبر، که پیش تر بن است که از بن نقل و طبق نقل سید بحر العلوم و بن اسماعیل حائری ثقه و از سر : می باشد. 3٫ ابان: که قبلا مراد، بن است. سند همانند سند و آن ثقه اند. بن جعفر، از بن از از نقل می کند که از صادق(ع) که می فرمود: لَنْ تَذْهَبَ مِنَّا أَهْلَ وَ لَا النَّاسَ (به نمی رسد)، تا از ما اهل بیت که با حکم حکم کند و از (همان: ص259). این است با چند تفاوت: 1٫ در متن (کلمات لن، بحکم، منا اهل البیت، و ادامه نداشتن حدیث). و 1٫عبدالله بن جعفر: از وی در از بن وی ثقه می (نجاشی، 1418: ص219و573). 2٫ بن عیسی: وی را فقیهی القدر، عین، کثیرالروایه، حسن التصانیف وصف اند (همان: ص333). 3٫یونس: شیخ وی را است (طوسی،1381: ص346). 4٫ حُریز بن سجستانی: شیخ (طوسی، بی تا: ص62-63) و از فقها (مجلسی، 1420: ص53)، وی را اند و نقل حماد بن از بن عبدالله، بر است (نجاشی، 1418: ص173). با به مطالب پیشین، سند به گونـ﹦ و پیوسته، از صادق(ع) شده است. هشتم بن از بن از حسن بن از بن از ساباطی، نقل می کند: به صادق(ع) عرض کردم: وَ الشَّی ءُ الَّذِی شما شوید، چگونه حکم فرمودند: طبق حکم خدا و حکم و ما پیش آید که نزد ما روح آن را به ما کند و (کلینی، 1407: ج1، 398). و 1٫محمد: وی بن العطار است که پیش تر گذشت. بن محمد: وی بن بن به وی از ابن به او در سندهای گذشت. محبوب: وی از نیمه دوم قرن دوم هجری وثقه می (طوسی، بی تا: ص122). 4٫هشام بن سالم: ابو الحکم بن جوالیقی، از است. او را اند و او از و (ع) به می آید (نجاشی، 1418: ص434، ش1165و 1404: ص 501 ـ 503). 5٫عمارالساباطی: او را اند (نجاشی، 1418: ص290). سند و از و سند است و سند ثقه-اند. نهم بن از حسن بن از بن از ساباطی یا غیر نقل می کند که به صادق(ع) عرض کردم: فَقَالَ وَ وَ مُحَمَّدٍ(ص) مَا فِی الْقُدُسِ وَ إِلْهَاماً؛ به هنگام شما چیست؟ فرمود: حکم خدا و حکم و حکم محمد(ص) و هر گاه با رو به رو شویم که در علی نیست، روح به ما می کند و الهام می (صفار، 1404: ص452). این با چند در متن (اضافه شدن & حکم الله& و & حکم محمد& و جملات& مَا فِی عَلِی& و & إِلْهَاماً & ). و سند سند ذکر شده از کافی است که آن گذشت. دهم بن حسین، از صفوان بن از ابو قماط، از بن نقل می کند که به صادق(ع) عرض کردم: آلِ شَی ءٌ … شما به چه حکم می فرمودند: به حکم آل حکم می کنیم. پس، ما پیش آید که نزد ما روح آن را به ما کند و (همان: ص452). و بن الحسین: به او گذشت. 2٫صفوان بن یحیی: به گفتـ﹦ شیخ وی و چند تن فقط از افراد نقل می-کنند. از این رو، آن ها در حکم است: & إنّهم لایروون و لایرسلون الاّ عمّن یوثق به& ( 1376: ج1، ص154). 3٫ابی القماط: وی ابو است. وی را ثقه و از صادق(ع) اند (نجاشی، 1418: ص452). 4٫ بن اعین: در وی گذشت. های سند سند و نیز اعتبار و سند و نیز سند است. جمع اول سند ده باب، و است: 1٫ اول تا ششم به این که همگی یک محسوب می شوند. 2٫ تمام هرکدام از و دهم نیز متفاوت و به طرق از معصوم(ع) نقل اند. در طرق حکم یا حکم بر را اند که با به طرق می ادعا کرد حکم بر به & حد استفاضه& رسیده و بسیاری از تصریح اند که & مستفیض& شد، به نیازی ندارد؛ از صاحب جواهر می نویسد: فلا ریب فی استفاضتها بحیث تستغنی عن کما هو واضح تردیدی در سند آن نیست؛ به طوری که ما را از سند بی می که این مطلب آشکار است (نجفی، 1404: ج10، ص286). در این باب را می نماید. 2 حکم به باطل دوم، که یا هرچند آن ها & مسند& است. منظور از & مرسل& است که دچار و حذف اسناد اعم از این که همه یا شماری از حذف شده (مامقانی، 1311: ج1، ص338) که مرفوع، موقوف، مقطوع، معلق، منقطع و معضل می شود. & مجهول& که نام بعضی از آن در های ولی هیچ وصفی از آن نیامده ـ نه مدح و نه ذمّ ـ و حال آن ها از نظر عقیده معلوم نباشد (همان: ص397). جدول و ردیف متن 1 صادق(ع) کَأَنِّی بِطَائِرٍ أَبْیَضَ فَوْقَ الْحَجَرِ فَیَخْرُجُ تَحْتِهِ یَحْکُمُ آلِ وَ سُلَیْمَانَ وَ لَا یَبْتَغِی بَیِّنَهً قطب الخرائج و الجرائح، ج 2، ص860٫ علیرغم فاصله بین قطب راوندی تا سعد مشخص 2 حسن عسکری(ع) سَأَلْتَ عَنِ الْإِمَامِ قَضَی کَقَضَاءِ داوود(ع) لَا یَسْأَلُ الْبَیِّنَه قطب دعوات، ص 209،ح 567٫ به شده و در است 3 صادق(ع) آلِ مُحَمَّدٍ: لَا یحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَهٍ یلْهِمُهُ فَیَحْکُمُ وَ یُخْبِرُ قَوْمٍ اسْتَبْطَنُوهُ وَ یَعْرِفُ وَلِیَّهُ عَدُوِّهِ بِالتَّوَسُّمِ سُبْحَانَهُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ بن بن نعمان (مفید)، الارشاد ، ج 2، ص386٫ 4 باقر(ع) یقضِی القائِمُ بِقَضایا ینکِرُها بَعَضُ اَصحابِهِ مِمَّن قَدْ ضَرَبَ قُدّامَهُ بِالسَّیفِ وَهُوَ قَضاء
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بیانیه ارتش؛ صهیونیسم بین‌الملل به زودی محو خواهد شد

بیانیه ارتش؛ صهیونیسم بین‌الملل به زودی محو خواهد شد


ارتش ضمن روز قدس کرد: به این لکه که با خود جز و آتش به و آوارگی بیش از 60 ساله مسلمانان فلسطین و اشغال اولین قبله مسلمان جهان شده است؛ از صحنه گیتی محو شده و این سرزمین مقدس به صاحبان اصلی آن بازگردانده خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
داوران بخش فیلمنامه‌ جشنواره فیلم‌ کودکان و نوجوان معرفی شدند

داوران بخش فیلمنامه‌ جشنواره فیلم‌ کودکان و نوجوان معرفی شدند


به روز ایرنا، ستاد اطلاع‌ این کرد: خانیان، دهقان‌پور، و بعنوان نو و شدند. سوابق ‌های اندیشه‌ های نو به شرح زیر است:*اسدالله اعلاییاسدالله اعلایی 1339 در شهرری است و در مقطع گرافیک و ارتباطات تحصیل کرده است. او یکی از مدیران پرتجربه صدا و سیماست و اهم حرفه ای وی، است از: راه و در صدا و و های و راه بچه ها بعد از و و های هنر و و به معاونت آموزشی صدا و مسئولیت واحد طرح و و و شرکت صبا، نیم رخ، طرح و در و نوجوان، طرح و مراکز صبا. وی پیش از این هم و است.*جمشید خانیانجمشید خانیان 1340 آبادان است. داستان او در سال 1372 و دومین اثرش با نام «بازی روی خط ممنوع» در سال 1375 و چاپ شده او با نام «او» در اسلامی در سال 1376 شده است. او نمایشنامه‌های سال و را طی 66 تا 76 که در به است. و دو او با است.*حمید پور 1326 از و و است. و از اوست. از او به و های و (1363-1383)، و در و (س)»، در و و ...، کتب عضو در و عضو و کرد.*مجید 1358 است. او ، و مدرس است و و .صدیقی تا کنون و هنر عضو نویسان «مرگ سپید» مشترک و لبنان، و شش تله پخش شده از های طراح و بیش از پنجاه پخش شده از شبکه‌های مختلف کسب بیش از دوازده ملی در زمینه کارگردانی، و فیلم، اعتیاد در سال 1377، دبیر داخلی دانشجویی در سال 1379، بین دانشگاهی در سال 80، دینی - شاهین شهر در سال 81، بخش از طرف سال 82، عضو آینه و آفتاب پنج از سال 82 تا 86، عضو ملی در سال 85، عضو فنی و محتوایی پانزدهمین و در سال 87، ایثار و مقاومت -چهار محال و بختیاری در سال 90، فجر استانی،استان در سال 91، عضو بخش ملی در سال 92، انجمن سینماگران استان در بیست و و در سال 93، عضو بخش پنجمین ملی در سال 94، بخش استعداد یابی بین المللی در سال 95، بخش های شهروندی ششمین ملی در سال 95 و... است.*قاسمعلی فراستقاسمعلی سال 1338 در یکی از روستاهای گلپایگان است. او در سال 56 که هم‌زمان با اوج مبارزه‌ی بود، شد و همان داستان‌نویسی را به طور جدی دنبال کند که به دلیل اوضاع و در آستانه‌ی از اخراج شد. او پس از پیروزی و بعد از فرهنگی دانشکده‌ی زیبای شد و مجموعه‌ی داستانش را با نام «زیارت» در حوزه‌ی کرد. بعد از جنگ بین و عراق بود که تم داستان‌هایش را با موضوعات مربوط به بنویسد.فراست فارق از زیبا است.*بیژن میرباقریبیژن 1347 در و فارغ فیلمبرداری از هنر است. فعالیتش را از 1364 و به مربی نقاشی در مرکز آفرینش های پرورش فکری و مشغول به کار شد. او انیماتور «نقلی و بلورهای برف» و دستیار عروسک ساز در «همبازی» (محمدرضا عابدی) است. از دیگر آثارش می توان می شود» (1367)، «گل» (1376)، و سایه» (1376)، (1378)، «مه سا» (1381)، «دو خواهر» (1378)، «پرنده» (1379)، «پدربزرگ ها شعر نو بلد نیستند» (1379)، «نامه نانوشته» (1380) و «خاموشی» (1382) را نام برد. بلند همچون «ربوده شده» (1394)، «طبقه سوم» (1388)، «دوزخ، برزخ، بهشت» (1387)، «روز برمی‌آید» (1385) و «ما همه خوبیم» (1383)،همچنین و تدوین برخی سینمایی، ساخت را در خود و متعددی است. او زیادی از می‌شود»، «گل»، و سایه»، (مجموعه) و «مه سا» را ساخته و بذرای «مه سا» برنده از بخش در 1382 و نیز از بخش بین‌الملل 1382 شده است.*وحید آزادوحید 1335 و و فیلم‌نامه‌نویساست. فعالیت فیلمسازی را از 1364 با ایجاد خانهٔ هنر و و کرد. او «گنجشکک اشی‌مشی»، «فرزند خوانده» و «دیو و دلبر» با و و «نصف مال من، نصف مال تو» و «علی و دنی » را با در خود به ثبت رسانده است و تاکنون در بیش از 25 و به کارگردان، مجری طرح، مشاور و... حضور داشته است. تلویزیونی «تهران 11» در سال 76 و سریال «خانه در انتظار» در سال 66 است.سی ‌امین و از 9 تا 15 تیر در برگزار می ‌شود.2093 ** خبرنگار و انتشاردهنده: اصغر دواتگر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
هر بداخلاقی در جامعه ناشی از بی توجهی به قران است

هر بداخلاقی در جامعه ناشی از بی توجهی به قران استتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
دونده شیرازی مدال طلای دو و میدانی کارگران جهان را بر گردن آویخت

دونده شیرازی مدال طلای دو و میدانی کارگران جهان را بر گردن آویختتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی

copyright © 2017 by blogblog
دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد اهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگهاى عٽمان نوروزف دانلود اهنگ گوزلیمن گوزلاری اووادان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ آوادن از عثمان نوروز اوف لینک مستقیم