بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب بازطرح جایگزینی پیک‌ نوروزی زیر ساخت لازم را ندارد

طرح جایگزینی پیک‌ نوروزی زیر ساخت لازم را ندارد


خبرگزاری (ایبنا)_علی محمدپور: خبر و با پیک های در ما شنیدی و مسرت بخش بود. ولی به نظر می رسد این طرح و زیر را ندارد. پیک های که سال بخش جدایی ناپذیر ایام عید به چند کرد. 1- پیک ها از سودبخش بود. چون هر پیک دویست تا نبوده و آن را در تیراژ بالا به می فروختند و حتی در ابتدای سال پولش را می گرفتند. (با قیمت و تا دو و حتی بیشتر) پس پیک ها و داشت. می کنند. حتی از زده اند که ما از قبل پیک ها را ایم و نمی که خمیر کنیم. 2- پیک ها در این سال ها شکل بود که با پایینی پیک ها در می شد. این تا جایی که بیش از 60 درصد کل به هیچ عنوان به ندارند. 3- اجتماعی این طور شده بود که این پیک ها هستند. ها پیک را از درس بچه هایشان می دانستند و این در جامعه در چند نسل شده که پیک ها باشند. پس از بین بردن این نمی شود به راحتی پیک ها که داشتند تعریف کرد. از آنجایی که پیک ها قرار است های و خود باز هم به چند کرد. 1- به ندارد. عدم به و عدم های و که این طرح را می کند که بچه ها به سمت شوند. که مدت در شده است. 2- پیک ها و پول خرج اند اما ی دارد. از نظر به و ندارند. است که در عدد کمی است. ها خرج نمی با ی هم ندارند. پس و غیر در ذهن ها با شکل بگیرد. این و نیست. 3- طبق معمول پیک ها، هم به سمت توصیه ای شدن آن برویم باز خطای بزرگ تری را مرتکب شده ایم. و یاد به جای پیک، چاپ کند. در این موضوع رانت ها و روابط پیچیده دیگری شکل گرفت. که ها به ملاک های خود را تدوین و به مجوزهایی که از سوی وزارت و ارشاد می شود قناعت نکرده است. شخصاً با شناختی که از فضای موجود دارم، فکر می کنم طرح به جای پیک شکست خورد. چرا که در طول این چند دهه در ها شکل و پیک ها هم با همه ضعف و ناکارآمدی شان اند. پیک ها و سنجش و در حالی که چهارچوبی و اتفاقاً ضد است. نظام به شدن گرا است. و در هر موضوعی که چهار چوب نداشته است و اجازه به را نداده است. سال های سال در غیر به است. و حتی بعدها شروع به طراحی های و نسبت به های نظر خودش تأییدیه است. راه حل درست و به مدارس، دار آن به است. مثال در طول سال بچه ها 10 تا یا را و این از فرایند و تحصیلی آن ها شود. های خاصی انتخاب شود. خود نفس و اش از می بشود. و این با موضوعات و می همسو باشد. مثلاً اگر زیست هست بچه ها یک زیستی را و و ارائه و حتی دوستانشان در جمع بخوانند. یا اگر فضا هست، یک تخیلی را و یا هم داستانی از بنویسند. یعنی غیر مکمل های شود و بتواند را کند و از طرف دیگر را حوزه یادگیری و آموختن را لذت بخش نماید. در بخش خلاقانه ی را کند. نه چون بار در سنگین است بار و فان و سرگرمی را هم در قالب با پیک ها نمایند. پیک ها کارکرد را از دست اند دلیل کافی و با آن ها بلکه روش اش از های و غیر بهتر و افزایش در است. این روشی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام اند و حتی از های اطلاعاتی و اینترنتی هم ها به غیر اند. کودکانی که به فروشی و های با هزاران اند که ها و به های می کنند. و جالب تر این به کمک و مجوز معلم و می افتد. در که به خرید آن را می خرند و باعث نشر مشور می و آن ها هم که به کمک های به های می کنند. شک چنین طرحی در هم بخواهد بیفتد را کودکان به داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
چرا پوتین محبوب روس‌ها شد؟

چرا پوتین محبوب روس‌ها شد؟


پوتین بر تن و در حال در و غیرنزدیک خود است. او بعد از ضمیمه کردن کریمه، حال به سمت غرب آسیا است. در این راه از های ای مثل و های بین مثل شده است، ولی سؤال این است که در پی این های چه منطقی وجود دارد؟ چرا معادلات واقع گرایانه ی معمای را تعقیب نمی کند؟ چرا این به جای پی دست به پی عزت و زده این ها است که می و گیرد. بعد از جنگ سرد از سال 1944 و بعد از جنگ دوم بود که ی بین به سرد بین و شد. در این بین تحت قیمومت کاپیتالیسم و سوسیالیسم بود. دو در تمام های نظامی، تبلیغاتی، فرهنگی و هم در سرد با یکدیگر زیست می و هم در رأس های بین در هریک از این ها داشتند. اوج نیز به کوبا که بیم آن می رفت تا به یک رویارویی مستقیم اتمی بین دو شود. اما با ها و تغییرات و در و اصطلاحاً فروپاشی & اتحاد جماهیر شوروی& ، چهاردهه ای بین جای خود را به تک (و به قرائتی تک چندقطبی) بعد از 1991 داد. نه بین نبود، که حتی در در ی یک ای می گرفت. آن نیز بود. های خلأ های و ی ای و بین سبب شد تا بین نباشد. این سبب شد به که در قرن در آن بود. روس ها از یک دهه و از که روس ها بیش از سه دهه از آن سبب شد روس ها در سال 2000 به سمت سوق که می این را و از آن ها را کند و آن کسی جز پوتین. وی در 7 1952 در شهر شده است. او در سن روس ها را به خود جلب کرد و آن ها را به ی ساخت. روس های از پشت لنز ها و از ها در حال ی کسی که را در آن ها می کرد. بی که & در این سال ها بیش از به ی ها و ها بود و روس ها های را در شنا و اش، های که در در کاگ ب از او یک می دیدند. کسی که هم از ای شدن بدش نمی آمد. کسی که به ی شده بود.& 1 روس ها را کنند. به وی را به به کرد، در کمتر از یک هفته رأی اعتمادش را به وزیر از پارلمان اخذ کرد و در 31 دسامبر به کفیل برگزیده شد و در انتخابات می 2000 روس ها او را به برگزیدند و این گونه همه چیز دست به دست هم داد تا شخصیت روس ها شود. روس ها به بین منجی آن ها شد اما روس ها طور که اشاره شد، بیش از آنکه نگران خود باشند، به فردی می گشتند که بین آن ها را دهد. روس ها از ی بعد از جنگ سرد کم وبیش درصدد حل های بین اما به طور خاص از سال 2000 به بعد تلاش این نقش حلال مشکل خود را گسترش دهند. با روی کار در سال2000 ، تحولاتی به خود می بیند. او هم در ی وزیری اش و هم ی ریاست جمهوری اش، به اجرای بنیادین به مطلوب در بین پرداخت. روی کار در آستانه ی سال 2000، را تداعی کرد که می غرور ی آنان را به شهروندان یک ابرقدرت پیشین در ی بازگرداند و رأی به او که عضو کاگ ب (منفورترین سازمان روس) در ده سال پیش نشان از به داشت.2 در ی خارجی، بعد از حوادث 11 سپتامبر، بین را ای مناسب دست یافتن به یک مبتنی بر می داند. در هایی که از سال 2000 تا 2010 در قالب ملی طرح ریزی شد، به نوع نگاه به آشکار است. زمانی که مربوط به ملی، و دکترین نظامی در آغاز سال 2000 منتشر شد، مفاد آن ها به بیان کننده ی یک در مسکو به بود. در این اسناد، بر به محکم و آبرومندانه در جامعه ی شده است؛ به طوری که با به یک و یکی از دارای نفوذ، همخوانی کامل باشد. این ساختار تک تحت سلطه ی را یکی از خطرات قلمداد می کند، اولویت را تضمین قابل اتکای کشور، و محافظت از سرزمینی می و به یک و یکی از مهم نفوذ در جهان، بر لزوم رشد فکری و معنوی می نماید.3 همچنین این در بُعد و امنیتی، مخالفت قاطع با دفاع و بر مشارکت با اروپا و جهت یک را از جهت های می کند. به یک مدار اوراسیاگرا، ناظر بر نقش و ای و بود. بااین حال، اساس با بهره از دو دیدگاه لیبرال ها و ملی گرایان محافظه کار طراحی گردید. از این نگاه، ی و می بین را بی ثبات کند و باعث تنش، مسابقه ی تسلیحاتی و کشمکش میان دولت ها گردد. ازاین رو، بر و پیگیری مستقل و سازنده براساس ژئوپلیتیکی به یکی از های اوراسیا شده است.4 اصول ی از ابتدای به رسیدن، سه اصل نوسازی به برجسته در فرایندهای رقابت و به را مبنای خود داد.5 طور که مشاهده می شود، دو اصل از سه اصل به ارتقای بین این در سطح بین گردد. غرب و ژانوس دوچهره ی پوتین در راستای سه اصل مخالف گرایی آمریکایی ها اما ملاحظه ی شرایط و سبب شد تا در ی اول حکومتش نارضایتی نامحسوس به این موضوع و از ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
زیارت نماینده ولی فقیه سپاه کربلا از دو شهید گمنام علقمه

زیارت نماینده ولی فقیه سپاه کربلا از دو شهید گمنام علقمه


ظهر حجه ولی ضمن یادمانهای دفاع مقدس در نهرخین و شلمچه به زیارت دو شهید گمنام علقمه پرداختند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تسویه بقیه سود سهام عدالت کارکنان و بازنشستگان از امروز آغاز شد

تسویه بقیه سود سهام عدالت کارکنان و بازنشستگان از امروز آغاز شد


تهران- ایرنا- سود در های و لشکری و تامین اجتماعی که قرار بود از ابتدای سال آتی آغاز شود، با اعلام سازمان خصوصی سازی امروز (دوشنبه) کلید خورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حلقه قرآنی شوق تلاوت به گرد «کریم منصوری» در فرودگاه نجف

حلقه قرآنی شوق تلاوت به گرد «کریم منصوری» در فرودگاه نجف


گروه ــ شوق 28 طی به در فرودگاه نجف از محضر قاری بین‌المللی کشورمان بهره بردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پشت پرده شعارها را می دانیم / پاسخ مالک خونه به خونه به حاشیه های امروز

پشت پرده شعارها را می دانیم / پاسخ مالک خونه به خونه به حاشیه های امروز


قاسم حسن به در پی روی در به گل گهر در با خبرنگار ما اعلام کرد که افرادی به قصد بهم زدن آرامش این تیم، تحرکاتی را علیه بازیکنان آغاز کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
تخصیص 1.5 میلیارد تومان برای ساماندهی گلزارهای شهدای گیلان

تخصیص 1.5 میلیارد تومان برای ساماندهی گلزارهای شهدای گیلان


گروه اجتماعی- گفت: یک و 500 و ساماندهی گلزارهای شهدا در استان طی سال جاری تخصیص یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
جانشین بازرسی ناجا: بزرگترین سرمایه پلیس اعتماد مردمی است

جانشین بازرسی ناجا: بزرگترین سرمایه پلیس اعتماد مردمی است


تهران- ایرنا- را مردمی دانست و گفت: عملکرد باید در راستای جلب و رضایت اقشار مختلف جامعه باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
اجرای ورزشهای همگانی در نوروزگاه و نمایشگاه نوروزی شاهرود

اجرای ورزشهای همگانی در نوروزگاه و نمایشگاه نوروزی شاهرود


به همت های در نوروزگاه و نمایشگاه نوروزی شاهرود برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
یک عمر بعد از آن فروردین و اردیبهشت تاریخی/ دشمنی سرخ- آبی 50 ساله شد 

یک عمر بعد از آن فروردین و اردیبهشت تاریخی/ دشمنی سرخ- آبی 50 ساله شد 


حمیدرضا صدر به حال و 1347 به تب زده سال به نبرد تاج / استقلال - پرسپولیس، به اولین قهرمانی ایران در آسیا...
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
مسلح بودن به سلاح بصیرت امری ضروری برای جوانان

مسلح بودن به سلاح بصیرت امری ضروری برای جوانان


حاج ، و گفت :جوانان ما باید چشم دل را باز کرده و خودشناسی را به خداشناسی متصل کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
هدف از راهپیمایی بازگشت مقابله با توطئه آمریکا و صهیونیسم است

هدف از راهپیمایی بازگشت مقابله با توطئه آمریکا و صهیونیسم است


به تقریب(تنا)، سخنگوی جنبش جهاد ضمن به این که هدف از این بر ملت به حق به شان در های و حذف از طریق طرح موسوم به معامله قرن است. وی یاد آور شد: بخشی از مقاومت و مبارزات ملت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی به شمار می رود. وی کرد که این یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه یک تحرک مستمر است که و از سی ام ماه جاری آغاز می شود و تا زمان تحقق تمامی اهداف و های ملت داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کتاب‌های پیشنهادی نویسندگان و مترجمان و منتقدان برای نوروز

کتاب‌های پیشنهادی نویسندگان و مترجمان و منتقدان برای نوروز


به (ایبنا)، هر در می شود که خوب از این همه کار نه ای از این رو های دست به هایی می زنند که مورد تایید کارشناسان خبره این است. در همین راستا با پرسش از را است که در می کنید. و پژوهشگر: ما / احمدی/ نشر شنی / کشاورز/ نشر / اسدی/ نشر نویسنده: او / گرم مک ری / ترجمه: خاکسار/ نشر با شب / صفدری/ نشر مترجم: روز / کازئو ایشی گورو/ مترجم: نجف دریابندری/ کارنامه / سلیمانی/ نشر علی اصغر حداد، مترجم: فانوس جادویی زمان / / گفتن در عین نگفتن / مجابی/ ققنوس رضا امیرخانی، نویسنده: برج سکوت / حمیدرضا منایی/ نیستان مهشید میرمعیزی، مترجم: در جست وجوی فضاهای گم شده / شایگان/ از سرد و گرم روزگار / زیدآبادی/ نشر نی واهه آرمن، شاعر، و مترجم: خاطرات تاریکی: مبهم های کوتاه تاریک تلخ / مارسل بئالو/ مترجم: مسعود قارداش پور/ نشر مشکی شعر کلمات تنم را کبود اند / نسرینا رضایی/ نشر فرشته احمدی، و منتقد ادبی: باغ رویان / ماه زاده/ نشر پلک ماهی / حامد حبیبی/ نشر منیرالدین بیروتی، نویسنده: / اسدی/ نشر بینوایان / ویکتور هوگو منصور اوجی، شاعر: من بامدادم سرانجام / سعید پورعظیمی/ هرمس شعر بعد از هفتاد و سه پروانه / شعر هلند/ و گردآوری: امیرحسین افراسیابی/ نشر کشاورز، نویسنده: / سلیمانی/ نشر ی ما / احمدی/ نشر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
باند دوم قطعه پنج بزرگراه زابل - زاهدان افتتاح شد

باند دوم قطعه پنج بزرگراه زابل - زاهدان افتتاح شد


- - و های و باند دوم قطعه پنج بزرگراه زابل - به طول ٢٠ کیلومتر در شمال استان افتتاح شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نُقل ارومیه زینت بخش دیرینه سفره های نوروزی

نُقل ارومیه زینت بخش دیرینه سفره های نوروزی


ارومیه- ایرنا- این سال های دور نقل به یکی از و بخش های پررونقی دارد؛ تحفه ای که در سایه نوآوری تولیدکنندگانش و در ترکیب با بیدمشک و سایر افزودنی های معطر و خوش طعم شهرت ملی یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حال و هوای بازار قدیم بیرجند در آستانه نوروز 97

حال و هوای بازار قدیم بیرجند در آستانه نوروز 97


- - در سال نو، به قلب و این حضور تعداد زیادی از مردم است که به دنبال تامین نیاز های عید نوروز خود و خانواده هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دریافت آثار برای رقابت در «جایزه گیمیستان 2018» آغاز شد

دریافت آثار برای رقابت در «جایزه گیمیستان 2018» آغاز شد


شبستان: از 33 آسیایی و افریقایی جهت رقابت در «جایزه گیمیستان» آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
فعالیت کارگزاران قطعه‌ساز بزرگ برای خرید سهام خُرد شرکت‌ها در ایران‌ خودرو/احتمال تغییر مالکیت ایران‌خودرو در سال 97

فعالیت کارگزاران قطعه‌ساز بزرگ برای خرید سهام خُرد شرکت‌ها در ایران‌ خودرو/احتمال تغییر مالکیت ایران‌خودرو در سال 97


یک مسئول از فعالیت یک در خبر داد و گفت:‌ این اقدام با این هدف انجام می‌شود تا بتوانند در اول یک جدید و در بعد نیز دیگری در هیأت مدیره ایران‌ را از آن خود کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
بازداشت خانگی آیت‌الله عیسی قاسم 300 روزه شد

بازداشت خانگی آیت‌الله عیسی قاسم 300 روزه شد


به گزارش تقریب(تنا)، که از بیش از یک سال و نیم قبل (خرداد 95) آیت را به ماه سال پس از به جمع در آیت که به از وی شد، او را به کرد. شبکه های اجتماعی تصاویری از زرهی و نظامی که آیت را به اند، منتشر کردند. آیت اخیرا نیز در یکی از بیمارستان های تحت عمل جراحی قرار گرفت و بار دیگر به تحت اش بازگشت. از سال 95 آیت رهبر معنوی انقلاب این کشور را به اتهام جمع آوری اموال خمس سلب تابعیت کرده و وی در منطقه الدراز را به است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
بازسازی واحدهای تعمیری مناطق زلزله زده کرمانشاه اردیبهشت پایان می یابد

بازسازی واحدهای تعمیری مناطق زلزله زده کرمانشاه اردیبهشت پایان می یابد


کرمانشاه- ایرنا- زده گفت: می کنیم با همکاری مردم کار واحدهای تعمیری زده تا اواخر اردیبهشت سال 97 پایان یابد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه صنایع دستی در شیروان گشایش یافت

نمایشگاه صنایع دستی در شیروان گشایش یافت


شیروان- ایرنا- و و به تعطیلات نوروز در بوستان تفریحی کوثر با حضور شماری از مسئولان شهرستانی گشایش یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
هروی : بچه های ما تنها 2 تا 3 روز پیش از اعزام به هلند دور هم جمع شده بودند/ مطمئنا مشکلاتی در تیم بوده که این اتفاقات رخ داده

هروی : بچه های ما تنها 2 تا 3 روز پیش از اعزام به هلند دور هم جمع شده بودند/ مطمئنا مشکلاتی در تیم بوده که این اتفاقات رخ داده


سرمربی تیم ملی گفت:بالاخره از این یک به دست که در که هدف ما قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی اندونزی و همین طور جهانی اسپانیا مثل گذشته پر قدرت ظاهر شویم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
توصیه‌های نوروزی سازمان تأمین اجتماعی به مسافران

توصیه‌های نوروزی سازمان تأمین اجتماعی به مسافران


مدیرکل ضمن فرا سال به بگیران و کارفرمایان، از آنان درخواست کرد زمانی که قصد سفر در ایام نوروز را دارند، دفترچه درمانی این را به همراه داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
رونق بازار ساحلی آستارا در آستانه نوروز

رونق بازار ساحلی آستارا در آستانه نوروز


- - در عید با و شهروندان، رونقی دوباره گرفت و خون تازه ای در رگ های خشکیده آن جاری شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
حاج احمدآقا درحضور دوستان درباره اجتهاد رهبری قسم یاد کرد

حاج احمدآقا درحضور دوستان درباره اجتهاد رهبری قسم یاد کرد


به گزارش و هایی که در پی می آید، از فعالان دیرپای به و از حجت حاج سید است. حجت سید پس از نیز تا ، با او و داشت.آنچه او در با شمه ای از وی از یادگارگرامی است که در ادامه می آید: به عنوان آغازین سؤال، لطفا بفرمایید که ازچه با حجت حاج سید خمینی شدید و چه ویژگیهایی را در شخصیت و منش برجسته دیدید؟ بسم الرحمن الرحیم. حاج آقا می که با شدم. می در دو شدند. اول در 15 بود که و سپس در حصر و پس از از به قم شدند. دوم پس از به بود. در پی این و و را و سپس به و کرد. پس از از اول در قم جشن شد. من آن در به آیت درس می خواندم. ما هم جشن بودیم. رسم این بود که در این یا خود یا یکی از یا از و از جشن می کردند. در ما حاج ــ که آن یک بود ــ کرد و ما هم به به به می این و به هم بود. حاج کم و بود. پس از به ای شد که در قم به کردم. در به حاج در قم دادند: & ای و ات تا من تو ولی روی پای که می می کنی ولی من نمی های تو را به اگر شوی، من حجت دارم که های تو را پرداخت کنم، حاج آقا با مطالعاتی که پذیرفت که بشود و مثل همه طلاب در حوزه قم شهریه می و درس می و هم کمک می کرد. اما این حرفها را می شنیدیم و حقیقتا مشی و شیوه را تحسین می که خود را مجبور به کاری نمی کنند و محبت پدرـ فرزندی هم سبب نمی شود که اصول و مالی و روحانی را رعایت نکنند و هیچ نوع فرقی بین خود و دیگران نمی گذارد. بعدها شنیدم که حاج به انتسابش به خوب درس می و اساتید و هم مباحثه ایهای را هم کرده ساواک هم چون می دانست که رابط بین و گروههای مختلف او را سخت زیر نظر اما حاج با هوشیاری و دقت بهانه به دست نمی داد. هم در عین حال که به این امر یقین چون سند و مدرکی نداشتند، یک بار در کوچه ای را محاصره و حسابی کتک زدند! اما سریع خودش را جمع و جور کرد تا روحیه بقیه مبارزان تضعیف نشود، حاج ورزشکار بود و بدن ورزیده ای داشت، چون در کاپیتان و ستاره تیم قم بود. در نجف هم که بود مسابقات را از تماشا کند که در بیوت مراجع نبود. علاوه براین عالی شنا می کرد و جوان توانمندی بود. در قم هم که به کمک آیت قائمی در آبادان، قاچاقی به نجف می آمد و اطلاعات را داخل کشور به ما می داد. از چه در نجف ماندگار شدند؟ در یکی از سفرهایی که همراه همسر و پسر نوزادش، حاج حسن آقا به نجف آمد، مسافرتش مصادف با حاج آقا مصطفی شد و از آن به بعد سرنوشت عوض شد، حضور به سازماندهی هوشمندانه مبارزات، مفید بود اما با حاج آقا نقش با نیز به قرار که آثار پربرکت آن را مشاهده که چگونه بارسنگین مساعدت به پدر را با تمام به دوش گرفت. پس از حاج آقا حاج آقا احساس کرد او در کنار پدر، امانتداری مسئولانه او امر و منویات پدر بود. حاج آقا شیفته و واله پدر و ذوب در او در برابر او از خود اراده ای نداشت و اگر اظهار نظر شخصی می این کار را محتاطانه می داد و تأکید که این نظر من است و نه نظر و همواره سعی از پدر نکند، بلکه خود را برای پدر کند. از دیدگاه جنابعالی خطیرترین ای که حاج را چه بود؟ فکر می کنم یکی از این موقعیت ها، فوق العاده دشوار مرز و کویت در شکننده ای که همگی نگران بودیم، حاج آقا با فراست و هوشمندی مراقبت از پدر را به و بعد هم در حرکت به سوی پاریس و شروع یک مخاطره آمیز، انصافا به وظایف خود را داد و نقش تعیین کننده ای و اطاعت محض او از پدر و به شکل کامل، سبب شد که مشکلی پیش نیاید. درباره
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
رونق بازار ساحلی آستارا در آستانه نوروز

رونق بازار ساحلی آستارا در آستانه نوروز


- - در عید با و شهروندان، رونقی دوباره گرفت و خون تازه ای در رگ های خشکیده آن جاری شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
بازارچه فروش صنایع دستی در خرم آباد دایر شد

بازارچه فروش صنایع دستی در خرم آباد دایر شد


خرم - - با آغاز تعطیلات نوروزی روز دوشنبه در محوطه تاریخی باغ گلستان خرم دایر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مولفان برجسته کشورمان چه کتاب‌هایی را برای مطالعه در نوروز توصیه می‌کنند؟

مولفان برجسته کشورمان چه کتاب‌هایی را برای مطالعه در نوروز توصیه می‌کنند؟


به (ایبنا)، هر در می شود که خوب از این همه کار نه ای از این رو های دست به هایی می زنند که مورد تایید کارشناسان خبره این است. در همین راستا با پرسش از را است که در می کنید. و پژوهشگر: ما / احمدی/ نشر شنی / کشاورز/ نشر / اسدی/ نشر نویسنده: او / گرم مک ری / ترجمه: خاکسار/ نشر با شب / صفدری/ نشر مترجم: روز / کازئو ایشی گورو/ مترجم: نجف دریابندری/ کارنامه / سلیمانی/ نشر علی اصغر حداد، مترجم: فانوس جادویی زمان / / گفتن در عین نگفتن / مجابی/ ققنوس رضا امیرخانی، نویسنده: برج سکوت / حمیدرضا منایی/ نیستان مهشید میرمعیزی، مترجم: در جست وجوی فضاهای گم شده / شایگان/ از سرد و گرم روزگار / زیدآبادی/ نشر نی واهه آرمن، شاعر، و مترجم: خاطرات تاریکی: مبهم های کوتاه تاریک تلخ / مارسل بئالو/ مترجم: مسعود قارداش پور/ نشر مشکی شعر کلمات تنم را کبود اند / نسرینا رضایی/ نشر فرشته احمدی، و منتقد ادبی: باغ رویان / ماه زاده/ نشر پلک ماهی / حامد حبیبی/ نشر منیرالدین بیروتی، نویسنده: / اسدی/ نشر بینوایان / ویکتور هوگو منصور اوجی، شاعر: من بامدادم سرانجام / سعید پورعظیمی/ هرمس شعر بعد از هفتاد و سه پروانه / شعر هلند/ و گردآوری: امیرحسین افراسیابی/ نشر کشاورز، نویسنده: / سلیمانی/ نشر ی ما / احمدی/ نشر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
طرح‌های تخفیف وجوه قابل دفاعی دارد/وجود اراده برای رفع تخلفات

طرح‌های تخفیف وجوه قابل دفاعی دارد/وجود اراده برای رفع تخلفات


علیرضا بهرامی؛ و در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایران (ایبنا) سومین طرح با دو موج و طرح های کرد: طرح های موسوم به اعطای به مخاطبان را می از دو زاویه و بررسی کرد. های با حسن نیت طراحی شده است این داد: طرح های با حسن نیت از سوی و در بستر و شده است. به به زعم خود فکر می با مدیریت، به طیف تری دوم کتابخوانی صرف شود و رونق و در را می کردند. این با به پیشین و نشر در گفت: سید عباس صالحی، که به در و حضور نشر را در حال فروپاشی کرد. که تر از بود و در از طرح های کرد. طرح های به با بر در طرح های گفت: طرح های در کلیت با به آیا طرح صحیح است؟ نظر شود. این در به طرح های داد: من به دو است. با به مفهومی، و مدل های علمی-اقتصادی و ها، این طرح یا در آن نظر شود. یاد آور های تلخ است! به این طرح ها نه ما را به و ها و ضرر ها شد. همه این است تا در به دارد. با بر گفت: همه مدل های شده در های یافته نیز می که غیر مسقیم به دست برسد. این با به اهداف های افزود: به نظر می رسد و های به اندیشی رفع ها و که پیش از این در کرد طی فرآیند تولید به آمده بود. طرح های راه حل رفع نقض غرض هاست سابقه و در کرد نشر کرد: مفسده ها و نقض غرض دوران کاغذ ای و در از سوی به اصلاح امور فکر و به مانند طرح های رو آوردند. این داد: که از اساس، استراتژی و درستی نداشت. که در مدل کاملا ، و نقض غرض می شویم، رفع آن ها به جای تغییر صورت مساله ای بیندیشم. طرح های را به مثابه و افزود: تجویز کالبدی که به آنتی بیوتیک می شود تا کالبد از در که بدن به و چرک با می کند را کند. به این با و را که یا در حال به سوی هستیم. موج مخالفان! این ای در به به طرح های گفت: در با چند با و با مدل های و که از با اما می شود همه می شوند. در خود به طرح های داد: به و با طرح های یا با ادله و مصرانه اما بعد از مدتی و بی تاثیری آن در در طرح ثبت نام می کند. به این کمتر می از با همه ها توقع از سفره ای که پهن شده خودشان را محروم کنند. رفتار یاد آور شد: به خاطر دارم که ارزش پول بسیار بود و ها به طور خودکار وارد هیات می شد ناشری 120 میلیونی هایش از سوی این را به به روندی نپذیرفت؛ اما در کل نمی اگر جریانی در به شکل ای مقاومت کنند. این افزود: حاضر در با عامل از ترنوول بالای برخور دارند. از دولت اصلاحات در همه طرح ها، ترین بودند و طرح های به این می رسد. ورود به های تجاری میلیاردی در های و غیر با نشر از نشانه های این است. با بر چند از طرح های گفت: اند که طرح های هستند. رشد افت مدت دار را به وی با به ضعف ایرانی گفت: ما محدود مشاهده می شود که از طرح های یا بین می کنند. رشد درآمدی چشم گیر، است اما بعضا متوجه نیستند که بعد از رشد افت مدت دار می شوند. افزود: گفت و گو با و و در نشر شده بعد از طرح های یقین حاصل کنم. بعد از طرح های شاهد ریزش مخاطب هستیم. به نظر می رسد که اتفاق مثبتی رخ نداده است. به این نشر بعد از بین چهار ماه و به مناسبت های از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، ماه رمضان تعطیلات نوروز و در عمل چرخه نشر معیوب می شود. با به زدگی از طرح های گفت: از را درک نمی و از رقم در آمدی بزرگ ناشی از طرح می شوند. می که این طرح ها از آن است. طرح های این کرد که هرچند که این طرح ها اما در طرازی که می چینیم، به ای است که طرح به صرفه نیست. راه سو ء با مسنقیم باز است این ای راهکار های طرح های گفت: ابتدا های طرح شناسایی به با پیاپی طرح مخالفم، تاریخی داده می کند به سرعت راه سوء را و ساختاری آن تعریف می کنند. این منتقد با به انتقال روش های سوء از طرح های به طرح داد: سند از سوی به طورجدی می خود را با بر بهره مندی از 20 درصدی به اقلام غیر کتابی ترغیب می در آمار های گول زننده می شویم. کتابخوانی، صرف اسباب بازی و لوازم التحریر می شود. به سند ها در طرح یاد آور طرح اشتراکی است. طی این طرح با نشانی به به بدون انتشار نشریه ، 50 درآمد کاذب به دست می آورند. از ها نیز در طرح با کد ملی وآشنایان 80 را به حساب خود واریز و 20 نیز از و فروشی که سود می برند. را به های ندهیم با انتقاد از های غیر در طرح افزود: آیین نامه، ملزم به تعدادی از ها در این طرح هستند؛ در که های ادعیه، و کمک سال گذشته حتی با چاپ چهلم در ردیف پر های طرح معرفی شدند. های و کمک را نقض غرض و داد: به اختصاص کرد که به طور عادی سود آور و آن مولتی میلیارد هستند. وی افزود: های و به افزایش نیز منتج نمی شود، به های کمک و دانش آموزان و داوطلبان کنکور اجباری است حتی اگر مجبور هم نبودند، مطالعه این ها به مطالعاتی اضافه نمی کند. های اجرایی طرح های گفت: برآورد ها می دهد در قالب این طرح به دست می رسد و سودی را عاید نمی کند به عبارت دزدی می شود. وی افزود: ها پیشگیری از این مشکل پیش بینی است. های شده بعد از انتقادات نیز کارساز نبود، از سوی صوری صادر شده و به مشتری می کند بعد از تماس از سوی فهرست های را کند. رفع با خرسندی از به مشکلات و های طرح کرد: ای رفع این دارد. جسارت و شهامت و جمعی رفع آن ها باشد. این گفت: شاید به و به تابستانه بود اما فشار های درونی و بیرونی از و اسلامی، ساز شد. داد: خوشحالم در کشوری که جدید می عملکرد را انکار یا آن را نمایان تر کنند، خود طرح را و کرد رفع ها می کند. امید وارم درجریان نیز موفق باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
شعبان‌نژاد با مجموعه‌ «قصه‌های فندوقی» به دیدار خردسالان می‌آید

شعبان‌نژاد با مجموعه‌ «قصه‌های فندوقی» به دیدار خردسالان می‌آید


در گفت وگو با (ایبنا) از 6 خبر داد و گفت: به قصه های که چند با عنوان های ببر و ، ، پیشی پا ، ، نه توی باغ نه توی و یک است را به در ام که به از سوی نشر تو می شود. سه جلد از این ها را مریم یکتافر و سه جلد دیگر را نادیا بازرگان، علیجانی و فهیمه محجوب بر عهده اند. این و نیز داد: یه بچه ای است که زیر پلی روی می کند. شب فرا می بچه با پشت هر از این ها چه و چه خود را می کند تا هر ای می شود. نه توی نه توی نیز گفت: این یک گل خاص است که نه در نه در باغچه. این گل روی سر یک بچه است. در حال گلِ سرش را گم می کند. به این جشن ها ، غاز است که می می کند و همه را می کند و همه با او، شده و خود را می ولی او تا بعد از همه می استراحت کنند، او می شود و احساس گرسنگی می کند. در ادامه بیان کرد: پیشی پا هم در ای است که با از می شود. که آمده دماغ اوست که او را به سمت بوی خاصی راهنمایی می کند و می فرستد. نیز است در یک بز که تا به حال برف را ندیده است. او پس از دیدن برف، دوست که با برف کند و بز خود باشد ولی حضور گرگ در قصه ماجراهایی به وجود می آورد. به خالق ، ببر و دو کاراکتر با همین اسامی است. ببر فراوانی به بریدن ها و هر جا که ای ببیند آن را می برد. هم شدیدی به دوختن و همه ها را می دوزد. تا این کار آنها باعث ایجاد مشکلاتی مردم می شود. نژاد، و های کودک و نوجوان، در سال 1342، در شهداد از توابع کرمان به دنیا آمد. وی فعالیت های خود را در 18 سالگی و با چاپ اولین اش نوجوانان با نام نه من نمی ترسم آغاز کرد. نزدیک به 400 اثر در زمینه شعر، قصه و رمان به چاپ رسانده است که از آن میان حدود 40 اثر توانسته اند جوایزی از جشنواره های مختلف و ادبی دریافت کنند. زیادی را در کارنامه خود دارد. از آن جمله می توان به آشناى غنچه ها ، باغ هزار دخترون ، بابا و باران ، جشن ها ، یک آسمون، دو آسمون ، کلاغه کجاست؟ روى ، خانم چمن و زردآلو ، شیشه آواز ، النگوهاى ، یار پنهان ، کدو تنبل ، باغ فرشته ها ، گمشده ، و زنبور و سیب اشاره کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir