بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب تاریخیورود «درآمدی بر آرمانشهر اسلام» به بازار نشر

ورود «درآمدی بر آرمانشهر اسلام» به بازار نشر


چاپ بر با و شناسانه به و مدینه فاضله و قلم محمد قدسی روانه بازار نشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
 تسریع در روند احیاء و بازسازی مسجد جامع ساری

تسریع در روند احیاء و بازسازی مسجد جامع ساری


آیت بر در و این و تأکید کرد و گفت: باید از همه توان و ظرفیت موجود به منظور احیاء مجدد این ارزشمند و بهره گرفته شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
بازتولید مناسبات قدرت در دانشگاه

بازتولید مناسبات قدرت در دانشگاه


ایران(ایبنا)_آرش روحی:در طول نیم قرن به پس از مه 68، در متن مبارزات و در های داشت. در در و اقلیت های دیده می اما ساختارهای درون خود چگونه عمل می کنند. پیر و در به این می پردازد. در سال 1984 در شد که در اثر مهم و به می آید. در این سازوکارهای را با ارائه ریز آمارهایی به مثابه یک می کند. او هدف خود را از از می داند: در را در تور خود او به دام . (ص15) او را از های که بدل به شده اند از می گیرد. به که در نیز با مواجهیم. خود را این به می از نظر او در گرو بی نقد از های است. در پیش گفتار جامعی که بر چاپ انگلیسی نوشته خود را محصول تأمل انتقادی روی می که در کسوت یک جوان منطقه زادبوم خود را و است. او در ابتدای می این پروژه کمیک به نظر برسد، دون ژوانی است که خود اغفال گشته یا خسیسی که اموالش را بالا کشیده اند و البته اساتیدی نیز که به احساس خطر و تهدیدی که در آن می یابند، ترجیح دهند آن را به تراژدی شبیه بدانند. مثال، از قهرمانان فکری دهه های شصت و چون و نام می که در آن های ای در و ها را ها نمی کردند. (شاید از این گفت با نیز می شود). او در با در های می نویسد: که از های و اند و به افت اند که با به عقل و علم به را می . (ص36) او خود را از از می داند: شک با که به یأس و حس می یأس که و که به آن و خود را وقف آن پیش چشم شان و می شود . (ص37) در خود را بر می داند. می و های را ها امر را و از انس و با های و که او و می - چون و اند - تا آن را و گرداند. در هدف و اوج که از و به دست این است که و خود را بشناسد. های در از چون و لوی است که هیچ از شکل های و کند در اند. پس از این در فصل اول با یکی از گیر را به کین و به ای از و می داند. او در این می نویسد: این که به کمک های پا می و از قوت می به به می که از درک پنهان و کارکردهای عاجز است . (ص43) در در جایگاه موعظه گر نگیرد اما نقد او به ها که هر دیگری عرصه نبردی بدل شده است در است. او به پیشنهاد می کار او فقط با ایستادگی در هر گرایشی به از علم یا آثار و نتایج علم دستیابی به نفع ظفر در به چنگ می آید. (ص61) در فصل دوم با تضاد دانشکده ها به تعارض و هنرمندان و نویسندگان در می پردازد. در فصل، او با ذکر و به پیگیری موروثی ها می پردازد. در این می نویسد: بورژواها از دیرباز فرزندان خود را به سوی تحصیلات خصوصی فرستاده اند که پشتیبان نظم اخلاقی، و به های و بالا، شرف و افتخار آنها، اخلاقیات و بنابراین نیک هستند. دکترها یا که خود نیز دکتر و می و قدرشناس و خشنود در پی ارثیه . (ص109) او در را گرچه می اما معتقد است این منطق خاص خود را نیز دارد. فصل سوم با انواع سرمایه و شکل های با شکل های و در آغاز می شود. بر رده های پایین این مراتب در رسیدن به بالاترین نهادها هستند. به طورکلی، انباشت های تحت شرط مبادله خدمات قدرتمندان است که آنان را قادر به داشتن و حفظ ارباب رجوع شان می کند . (ص 159) ذکر می در دغل بازترین شاگردان محبوب ها نیز هستند. او در یکی از آکادمی را توانایی آن در منتظرگذاشتن افراد می داند. او در این رابطه توضیح می پاگرفتن اقتدار و وابستگی بنا می و خودخواهانه هدفی در آینده، که رفتار شخص موردنظر را به طولانی در تمام که او می کشد تحت می دهد. فصل چهارم با دفاع از ابواب جمعی و تعادل ها رخدادهایی چون مه 68 است که نظم ازپیش موجود در فضاهای را ترک خوردگی می کنند. از این کشمکش ها و دگرگونی ها بر کل ها می گذارد، به از رهگذر تغییرات ریخت شناختی، که مهم افزایش شایان توجه از است. او پیش از این رخدادها را این گونه می کند: در مرحله پیشین خود با تولیدکردن معلمانی که ویژگی های و به و متجانسی که می توانستند جای یکدیگر را پر خود را می کرد . (ص 228) فصل پنجم و نهایی با برهه است که در خلال آن فرومی پاشد، از این چالشی همه است و نه فقط روشنفکرانی که خواندن معنای است. او در به ضعف در ها می پردازد، از نظر او از عقب ماندگی اجتماعی، که همواره در معرض تهدید رجعت به قطعات ادبی است همان ایراد قدیمی است که پژوهشگر فقط پس نمایش می سالن چراغ ها خاموش و صحنه برچیده شده است و اجرائی را تماشا می کند که جذابیت های ناشی از را از دست داده است . از این نظر، فرصتی بروکراسی های است. او می نویسد: شک که وضعیت واژگونی نمایندگان و سخن گویان، سیاسی، بسی مساعدتر از نظم است. در اصل، هرقدر فنون مقابله با های غیرحرفه ای نیرومند باشد، این ها که با گردهم آمدن قریحه های و هم سنخ تقویت و حفظ می می از برداشته شدن تابوها و ممنوعیت ها مشارکت در انقلاب سود جوید . (ص 295) در پی نوشت با های نیز به سنجش می پردازد. او می نویسد: در عموما کاملی از پراکنده بنا می شود که هرگز روشن، رتبه شده یا مند نیستند . او در از فراوانی های شخصی و باب روز در ها انتقاد می رایج های متون کلاسیک (باغ اپیکوری) ممکن است تا چه حد فضایل باغبان های شهرستانی و تفسیرهای و فوق از هایدگر تا چه حد زهد گرایی اشرافی است . (ص 234) در می توان گفت تحقیق جامع و دقیقی است از شکل های نفوذ در دانشگاه. می امیدوار که خود را از بی نقد به چنگ آورد. این نشان دهد که نه فقط های که آگاهانه یا ناآگاهانه به کار می همه جفت واژه های متضادی که مشخصه برساخت همچنین مفاهیم اش که بیش از تصورات عقل سلیمی که به غیرانتقادی و نیندیشیده گفتمان و پژوهشی شده اند (مانند مفهوم که در این به تلویحی رد شده است) یا مسایلی که برمی گزیند، که به وفور جز روایت از آخرین مسائل روز که به صورتی کم وبیش ماهرانه تغییر یافته همگی سرچشمه و تکوین دارند. های در هرچند از فرانسوی است اما های ساختاری شده در در عصر ما نیز است. منبع: روزنامه شرق
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
برج گالاتا در استانبول

برج گالاتا در استانبول


ایرنا- برج در یکی از شهر است. تا سال 1749 به می شد. برج که همزمان با صرف غذا، می توانید از تماشای مناظر اطراف هم لذت ببرید. در انتهای خیابان استقلال قرار و دسترسی به آن آسان است.*11*
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آثار تاریخی بیابانک در دست فراموشی

آثار تاریخی بیابانک در دست فراموشی


سمنان- ایرنا- با چند ساله در بخش مرکزی سرخه قرار دارد./عکس: سارا خدادادی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : صوت و تصویر
کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج گشایش یافت

کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج گشایش یافت


کرج-ایرنا- به دهه ، و شاه کرج دوشنبه در آئینی با حضور مسئولان کشوری بر روی گردشگران گشایش یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
وزارت ارشاد پیشکسوتان را موزه تاریخ گذشته نمی بیند

وزارت ارشاد پیشکسوتان را موزه تاریخ گذشته نمی بیند


گفت: را به های و نمی ارتباط با جوانان باید از طریق معاونت های برقرار شود تا نسل جدید با نسل پیوند پیدا کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی، نشان از صلح‌طلبی ایران در عرصه‌های جهانی دارد

نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی، نشان از صلح‌طلبی ایران در عرصه‌های جهانی دارد


گروه - استانداری گفت: عکس و و در که و را برای همه فراهم می‌سازد و دهنده حضور پر صلابت، قدرتمند و موثر صلح‌طلب و متمدن بزرگ در جهان و همچنین مجد، عظمت، مقاومت، تمدن و صلح‌طلبی جمهوری اسلامی را به همه می‌دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
هامون خشکیده از بام سیستان

هامون خشکیده از بام سیستان


ایرنا- زاهدان- و از قله کوه برآمدگی طبیعی منطقه سیستان نمود بیشتری دارد. عکاس: محسن آشتاب
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : صوت و تصویر
ناصرالدین شاه؛ آخرین پادشاه کلاسیک ایران

ناصرالدین شاه؛ آخرین پادشاه کلاسیک ایران


ایران(ایبنا)- منصوری: شاه که به واسطه اش، را در که صحبت اش، با اما و اگرها و تفسیرهای است. 25 در با اوست در سال 1210 ه.ق. اند است و ساعت تولدش؛ سعد. با بهزاد کریمی، شاه قاجار؛ سال گفت وگویی این ایم که در پی می آید: سال از چه و و به طور از عهد من تا دست اول را ببینم. که در موضوعی که کار می کنید، شده و یا نزدیک به آن باشند. یا که در شاه شده اند و به به او متصل بودند. بخش و مکتوبات نامه که بین های این دوره، رد و بدل شده که از آن ها رسمی است. سپس؛ که های با های اند. بخش هم های و و و از که آن ها به های اند. به جز این ها، و که ها شده اند. بر این ها، های آن هم جزء من های و ایران. شاه و که او داشت. دو پاره بودن ساختار است. از به ولیعهدنشین شد و که دارالخلافه یا محل استقرار شاه بود. این دوپارگی بین و می شد. طور که در ولایت عهدی شاه هم می همیشه و دیوانیان می خواستند، بعد از درگذشت زمام را به دست بگیرند و که با شاه به می آمدند، در آن ها می ایستادند. در آن هم و می کوشیدند تا نامزدهای اعتماد را کنند. پس این ها و روسیه، در تعیین ولیعهد موثر بود. در آن زمان، چند گزینه در کنار که این ها هم به روس ها و هم می شد که به برسد. اما با های تقی خان که شاه به او لقب به رسید. تا هم ها در کار بود که نمی روس ها به برسد. کمی از های از شاه بگویید. پول جور می کند تا را به بیاورد. آن هم به این شکل بود که هر که به می که به برسد. مهم بود. به هم از پول قرض کرد و با 10 را به آورد. شاه هم به که می او را می کند و او را به می کند. مهم این این است که از به با شاه دارد. پدر و و شاه را هم می دهد. و زا می شود. و به این را و می به آن بزنند. در یک می شود که به می شود که در به قتل می رسد. در این دهید. او جزء بود که در صف و می کرد تا شاه و را به هم بزند. با شاه در یک بود. در در و ها را به خطر بود. از قطع از و قاجار. به هم در و بر ضد داد که در هم شد. شاه در را داشت. او در با او را در بین داشت. یکی از آن، خود شاه بود که بود. من در این تا به جنبه های کمتر شده کاراکتر او بپردازم. شاه به هنر و همچنین دستی در خطاطی و نقاشی داشت. به داستان و ادبیات هم مند بود و حتی هم داستانی بود. به و مند بود. در جدایی افغانستان از شورمندانه از دفاع کرد. پس به لحاظ با فتحعلی شاه بود. در عین حال به تفریح و شکار و زن ها دلبستگی داشت. خوش باش و بود. در های مختلف این ها در فراز و فرود هستند. دیگری که در این اهمیت دارد، به ساختارهای در و تاثیرش در عقب است. با به که به و متوجه عقب شده بود. شاه هم به که به این عقب را درک بود. این آگاهی رسیدن به شد. از سوی عصر عصر واگذاری به و بود. امتیاز شیلات و راه آهن که به شد و از این کار با نگاه خواهی بود. فرض بر این که ما تکنولوژی نداریم و باید از کمک بگیریم. از این هم صرف گرفتن پول، هزینه سفر به بود. شاه در سفری به اما این تصویری که شما از شاه ارائه می با که او را یک فرد می دانستند در تضاد است. انسانی متناقض و متضاد هستند. یک فرد خواه در تمام عمرش پایبند این اصول باشد. من در این کتاب، سال ابتدایی او را ام؛ از تا عزل خان سپهسالار. تا سال 1297. از این سال تا 1313 که شاه شد ناامید شده بود و شاه است. در این شاه از یک طرف مایل به است و از طرف شاه محدود می شود. در شاه هم توسعه نامتوازنی را می خواست. تجربیاتش با خان نشان می دهد که بدون محدودیت پذیر نیست. میرزاحسین خان سپهسالار، بزرگ وزیر اصلاح طلب شاه بعد از است که عزل می شود. شاه می اما نمی مطلقه را هم از دست بدهد. مرتجعی مثل هم که شان در به هم نخوردن ساختارها است، در این زمینه دخیل هستند. از سوی هم مسائل شرعی است و هم سنتی. به هم با این که و نکردند، در شکست خورد. کمی فرهنگی این شاه بگویید. مهم ترینش است که قبل از آن در شده بود. در پلی تکنیک یا مدرسه چند ای است. شاه آن را در بود و در هم در صدد آن بود که در هم هنگامی افتتاح شد که او کشته شده بود. نظام آموزشی را به محدود، متحول می کند. بحث ها و نشریات که به منظم و روانه منتشر نمی شد. این هم به وسیله شد. از تحولات هم در و شهرسازی بود که آن هم شمس العماره است که تاثیرپذیری از اروپایی است. اعزام محصل به خارج از فراگیری مثل پزشکی و مهندسی، از است که اغلب فارغ التحصیلان هم به برمی گردند و به تحولاتی در می شوند. به جز قبله عالم که از را به این نام می خوانند، شاه دو لقب هم داشت؛ و شاه . وجه آن ها بگویید. صاحبقران، است که به پیش از شاه هم می شد. به مثال، تیمور لنگ یکی از آنها بود. اما دو وجه دارد؛ یکی این که در آن روزگار، قرن در نجومی، سی سال بود. و چون بیش از یک قرن به طول انجامیده بود، او را می نامیدند. از طرف در می شود و مکان افلاک در هر فرد ضبط می شد. این کار منجمان می شد و از طریق این اطلاعات، می توانستند سرنوشت افراد را تغییر دهند که آن را زایچه یا زیجه می خوانند که زیج، جداول نجومی است که در روزگار قدیم می گرفت. در شاه هم یک قرانی گرفته بود. دو سیاره زحل و مشتری متقارن شده که مبارکی بود. یک در او که نحس نبود و بلکه مبارک هم بود. پس اتلاق لقب این دو وجه را داشت. شاه هم به این بود که رضا کرمانی شد و او جزء اولین ترورهای در است. او را با تفنگ می کنند. در که در کالسکه نشسته بود و جشن تاجگذاری پنجاهمین سالگرد تاج گذاری اش به شاه می رفت. لقب شاه شهید، خود به او داده شده است. اما این را هم نمی توان انکار کرد که آخرین بود. به این معنا که یال و کوپالی و درباری و حرم سرایی و.... بعد از او مظفرالدین شاه که ضعیفی بود که وا می دهد و می شود. احمدشاه هم که تکلیفش مشخص است. رضا خان هم که کلاسیکی و شده است. تابوت شاه در حرم شاه سیاست شاه در بین الملل این است که در های غربی ضعیف بوده، در که این طور نیست. از سلطنتش تا 1297 می کند تا از موضع و برخورد کند. نمونه مکاتباتش را هم در کتابم آورده ام. اما بعد از 1297، شاهد یک در هستیم. در هرات هم به رغم مخالفت ها، محکم می ایستد تا اینکه انگلیسی ها به جنوب حمله می و خرمشهر و بوشهر را می گیرند که شاه مجبور به عقب نشینی می شود. را هم به می کند تا سفر به فرنگ، از آن ها پول بگیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جنبش ترجمه و توسعه‌ درون‌زا در صنعت نشر ایران

جنبش ترجمه و توسعه‌ درون‌زا در صنعت نشر ایران


خبرگزاری (ایبنا)، نیایش نشر باد با یادداشتی به و نقش آن در زای نشر را است که در می خوانید. با نگاهی به فصلنامه های و های شده نشر به که در با این مهم و در کار و شده است. اندک های این که پژوهشگران نسل شده اند به سیر و این نظر و چون و در نشر اند. یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی نشر ایران، ضعف پشتوانه های تئوریک و به کار نبستن نشر است. بر این اقتصادی و فناورانه در نشر است حل بی نشر ایران. های نشر و و وضع های و بر های شده در نشر می به در این بیانجامد. نشر در های از های و است و که و شان در نشر شده است های ای در این اند. تطبیقی نشر با همسایه و منطقه از یک سو و خاور دور از سوی به بهتر وضع موجودمان یاری می رساند. گزاف که بگوییم سیاست گذاران خود نیز آنچنان که ها، و شخصیت نشر را نمی شناسند و فقدان جامع سبب شده که هر مدیری به فراخور و اطلاعات شخصی خود راه حلی گذر از دهد. طبیعی است که همچون از های اقتصادی، نشر در مقایسه با اندازه کوچکی دارد. در های این حرفی گفتن نداریم و بهره گیری مان از حتا با تأخیر دهه ای همراه است و های نوظهور با زمانی تاملی در نشر ما جای می گیرند. در شده از در سال 2017 که همه نشر و در با و بین بوک (نمایشگاه امریکا) نشر می را می کنم: در سال 2016 هری و نحس اثر جی کی 5/4 کپی در به رفت. [با به 323 4/1 از در سال اول این را اند. اگر فرض که در یک پر 20000 به رود 0/25 از آن را اند. این ما را با در و می سازد] در سال 2016 به 5/3 است که از آن به آمریکاست. [کل نشر در 430 زده می شود.] های Over Drive بین به و تا این های بیش از 200 بار در به شده shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;اند. Barnes Noble در جزو 500 است. این که 132 سال پیش شده است های در و های و است. در 15 سال 2017، این 633 در 50 را می کند. با از می که را کنند. سبب کسب و در نشر شدهshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy; است. در بازاری که در آن و KDP نشر مستقیم کیندل) آن را تسخیر اند، نه قادر به نشر بلکه توانا به تبلیغ و نظارت بر خود همانند یک ماهر هستند. این امکانات را تشویق تا ها و سبک های داستان پردازی را آزمون و اجتماعات خوانی و خرید متمرکز بر یک راه اندازی کنند. های اجتماعی و توانایی مخاطبان در برقراری پیوسته از طریق های آنلاین فرصتی مناسب های جدید فراهم آورده است. که با این سازوکار و در آن متبحر شده اند قادرند تا از تیم های بازاریابی حرفه ای هم سبقت گیرند. در حالی که های در پیروزی در مبارزات قانونی بازیابی کنترل استانداردهای گذاری های در سایه اکوسیستم کاملاً آزادی ایجاد کرد که از مشکلاتی که درگیر آن مبرا باشد. [اسمش ورد در سال 2008 در کالیفرنیا تأسیس شد. کار اصلی این به است که میshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;خواهند خود باشند. در این از آمادهshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;سازی تا رایگان میshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;شود، در برابر از محل 10 تا 15 پشت جلد سهم دارد. ورد تا سال 2013 به 60000 و 220 هزار است همچنان که با کنندگان بزرگی چون: آمازون، اپل، بارنز و نوبل همکاری دارد.] در انگلستان در سال 2016، پنج ده پوندی [صد و پنج و ششصد و هفتاد تومانی] داشتند. جهان، پیرسون (Pearson) ـ واقع در لندن- با 5 است. تجاری، رندم هوس (Penguin Random House) که انشعابی از برتلزمن (Bertelsmann) در آلمان- که خود پنجمین برتر است ـ با بازگشت 3/3 در سال است. از ده دنیا، چهار در بخش (پینگوین رندوم هوس، هچت، و گروپو پلنتا) سه در بخش (پیرسون، سوت و مک گرو هیل) و سه تای در بخش و (تامسون رویترز، ار ای ال ایکس و ولترز کلور) دارند. گرچه در موارد ها باهم تداخل نیز به طور مثال در هچت و که علاوه بر در نیز فعالیت دارند؛ از سوی سوت در نیز دست دارد. نهمین که هر یک از اعضای آن به تنهایی مقام بر 6/13 در سال 2015 (20 ٪ از 2013). در مقایسه، هشتمین درآمدی بر 3/14 (12 ٪ از 2013). این آگاهی ها از نشر در را پیش رویمان می گذارد که بی گمان تصادفی پیش آمد نکرده اند. یعنی وقتی مولفه های نشر در عالم را کنیم، رابطه منطقی و دوسویه ای درونی و آن می یابیم. البته این بر اقتصادهای نشر است و از حال و روز نشر در قاره ها و از آن خاورمیانه می دهد. به تازگی تیم و تازه تاسیسی از جوان تشکیل شده است و جای خالی این مهم را در نشر به سهم خود پر کند. یکی از نخستین کوشش های این تیم و انتشار 2017 بود. کردن کارگزاران نشر و همکاران با و های نشر که در این دست ها به آید از اهداف این شمرده شده است. این گونه ها نشر در کشورها و که در در IPA (اتحادیه ناشران) یونسکو می شود، می گام کوچک اما موثری با آنچه در نشر در بیرون از مرزهای ما رخ می دهد، باشد. از این روست که باور دارم ما به یک مقالات، ها و های شده در این نیازمندیم. امری که با حمایت وزارت و ارشاد اسلامی محقق شود. تعاملات نمایشگاهی ما در سطح گسترده تجربیات را جذب کند. سرزمین های رونق کتابخوانی چه را اند و آیا می بر آن ها، های شده را در و از تکرار روش های ناآزموده در نشر پرهیز کرد. آن 165 کشوری که عضو برن شده اند خود را با آن تطبیق اند را می از دل این یافت و راه های پیوستن کشورمان به این ها را بررسی و پیگیری کرد. اگر امروز در مشکل داریم یقیناً این مسئله پیشتر در جایی از دنیای شده است. چرا چرخ را از نو اختراع کنیم! برون رفت از این بحران ها خیلی سخت اگر بدانیم که در بقیه به ویژه جای که اشتراکات فرهنگی با ما چه اتفاقی افتاده و در حال وقوع است. دید که نشر با نفوذ چاره ناپذیر های برخورد است و راه حل های را بررسی، بومی و کنیم. از این رو در نشر گامی است مهم زای آن.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
بازدید مدیر حوزه های علمیه از مسجدی که در آتش سوخت+ عکس

بازدید مدیر حوزه های علمیه از مسجدی که در آتش سوخت+ عکس


حوزه/ آیت با در محل از نزدیک در جریان وضعیت این بنای قدیمی پس از آتش سوزی، قرار گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
نخستین دانشگاه بین المللی جهان اسلام به روی گردشگران گشوده می شود

نخستین دانشگاه بین المللی جهان اسلام به روی گردشگران گشوده می شود


تبریز-ایرنا- و ربع به بین جهان اسلام با قدمت افزون بر 700 سال، قرار است برای بار پس از مرمت های کارشناسی و مسیرگشایی، به روی گردشگران گشوده شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
داستان‌ها تاریخ را می‌سازند

داستان‌ها تاریخ را می‌سازند


ایران(ایبنا)-مُنا خان نژاد: آرش آذر پناه (متولد 1359، اهواز)، از نویس های که از در هنر و یکی از قطب های مهم و و هست. آرش را گیرد، که های بزرگی از آن خطه سربرآورده اند: ناصر تقوایی، محمود، اسدی، ایوبی، عدنان غریفی، قاضی و نام های دیگر.. خود را می داند. از دهه با جای را کرد اما با کسی ها را آب نمی دهد در سال 1384 خود را به ای دار کرد و با دو که در سال 95 شد، گام های محکم تری در برداشت: جرم ساز (نشر چشمه)، و نشر نیماژ. آرش دکترای و و در کنار در دانشگاه، به پژوهشی، نقدنویسی و نیز مشغول است، که این امر در اش های پشت (تمثیل در معاصر) دارد. می گفت است با او به اش با به های اش. شما در از بر کسی که حتی یک از شما نیست. در با به این گنج ای اید. در های اید به را از که نمی شود. شما هم از این است که در رسم می که تنه را در و جز شده بر تنه از رو نمی شود. این شما در های است. با خلق یک خارق العاده، تلاش اید روایتی ماکسیمالیستی بیافرینید که را سر حوصله و به شکلی قطره چکانی و در از تردید و حتی وهم های به منتقل کند. با این حال این خصیصه در جرم ساز به چشم می خورد. در این ها در زجرآوری گرفتارند و چاره ای جز پذیرش سرنوشت محتوم خود ندارند و بیش از آن، و به کمک تصادف و را روی هم می دهد تا همه چیز به رغم گذشتن در هول و اضطرار، ابتر بماند. در حقیقت هول کارکرد موثری را که در های ایفا می کند در جرم ساز به سرانجام نمی رساند. جرم ساز من یک تجربی و من قامت از آن دفاع نمی کنم اما یادمان که های با یک فرق می کنند. ما سعی کنیم که های نیافرینند. در من ها مانده اند کوران که سرعتشان از کنش است و این وضعیت را خلع سلاح کرده. شما از آدم های آن دو، سه سالی که در تقویم من آمده ببینید چه در آن سال ها دامنگیر و روشنفکران بوده. سرعت قدرت و را سلب بود. به آن به و های و پی می برند. اگر کی است که می رو به جلو می شود ولی رو به عقب درک می شود. جرم ساز است که از عقب سر اش را می کند و من آن آدم ها را در ام. حال من از یک نسل حرف می زند. از و جنگ می پس های یک اند. چرا کسی این را از یا وفی نمی آیا در ها را من می کنم و یا زن در من ؟ در این یک و زن بی و خود را حتی ذیل یا آن به ای زن می کند. می شود و می شود. در است که به شود ولی آن را نمی شود فی دانست. این تا پر است از آدم خنثی. اما را به ای بخش کنی و کنش را از خود آن وقت است که کار ای. این است که می دهد یا من ها را می کنم در داده. در آخر به این می رسد که بی و است و آن را زن به ای بخش اما من می این عمر و عشق های پس با آن را نقد می کند. های شما در است. آیا این به این که شما یک و و با به و ما در به این اجتماعی-نظیر در می بینیم-می و طول اثر را تر طور است. ذیل و آن را حتی متر و خوب از می دهد. از را و پیش و حتی را حدس بزند. این هم نمی شود. های ما که در های به شکل های شده اند. فتح را یا دوم را. این سال 1354 چاپ شده اما می شود کلی از پس از آن را در اش کرد. یا در فتح را پنج سال را حتی دیده. من می پا را و این را حتی از یک هم به می ای را بپرورد که در سال های بعد در یک با یک واقعه از یک هم تطبیق پیدا کند. مثالش سلمانی رینگ لاردنر است که در آن قلدر محله به دست یک فرد عقب افتاده کشته می شود و می عصر لمپنیسم و پهلوان پنبه ها در آمریکا را بدهد. قصد یا تشبیه این که شصت، هفتاد سال پیش در ینگه شده در ده سال اخیر آیا در ها خبرهای مشابه اش را نخوانده ایم یا در خیابان ایم؟ چند سال پیش قوی مرد را یک نوجوان احتمالا نه قوی از پا درآورد. یک را بر و بر منطبق می کند. را بر تحمیل می کند. درواقع این که می ها را می سازند. یک خوب که روشنگری می کند و راه را نور می اندازد و حتی می سازد. ها می توانند را عوض کنند. را که زدید باعث پدیدآمدن سازمان انتقال خون شد که یکی از مهم نهادهای و حیاتی است. ش با های به اصطلاح شهری که پسر و دختری باهم می روند پاساژگردی. اگر با آن بنویسی تو را هم به دهه چهلی می کنند. نمی شود از و اجتماع پرید و یکباره بر موج اتمسفر فقط سوار شد. ما بر شانه های ایم. بارِ بر ما هم افزوده شده است. اینهاست که من را مصمم می کند که نه تنها در بی را و میرا و هرز تلقی کنم. در های آرام کردن در از مردد، دست آخر خواننده را به لذت مکاشفه سوق می دهد. به مایه های ملموس و پررنگ شدن در مثل به هیچ باختن یا های مورد من، ، در و قدم زدن در است. در یک واقعی از زوایه ای که به ذهن کسی می رسد می شود و در قدم زدن در تقابل مفاهیمی مثل میهن، عاطفه و مهاجرت به صبورانه شکل ممکن می شود. آیا این چیدمان و ها و ویژه هر را می شود به دانش آکادمیک شما و در مرتبط ارتباط که سبب می شود کتابی مثل های پشت شود؟ یا آن را اشراف به و سال ها و مطالعه کار به نظرم گمانه دوم به واقعیت نزدیک تر باشد. فروتنانه و به ضرس قاطع من را از یاد ام. از آن، این را که هر با به ماهیت و مضمونش روایی مختص به را هم از ام. هر مثل یک است که هم مستحکم و هم زیبا. این صبر در را من از فراگرفته ام. منصفانه اگر در در به من نداده است. و متون کهن را خب در دانشگاه با بهانه های بیشتری می خواندیم اما راه یادگرفتن ودرمان بی از های بی شمار می گذرد. حال از که اسم بردید های و در نماینده سبک و اندیشه من در اند اما قدم زدن در متفاوتی است. به این جنس ها می کوتاهِ بلندِ خاطره وار که یک از روی دست های کانادایی در شد و هم تین ایجری بودند های اش. خب می خواستم می شود نوشت و مضمونی عمیق تر از عشق های دانشجویی و گردش های دختروپسری داشت. در این به گمانم خاورمیانه با های فردی آدم ها گره می و این من مهمی بود. شما را به تبع خودش، نهنگ آب خرد دانسته اید. حتی به من رد قلم نسل اول نویسان های یا معروف پنجشنبه ها را می شود در های شما دید. هم در اکثر شما و بحث پیرامون های در جریان است. پس با به خودتان این آگاهانه باشد. آیا این تاثیر را از شاگردان او یا نسل دوم یا سومی که در او می کردند هم پذیرفته اید؟ خود ام و می که از هیچ ای نمی شود بیش از او یاد گرفت. بی غول خودِ اوست. متاسفانه من را هرگز و هم از نخواندم. از رفت من جوان و اولم چاپ نشده بود. در هم پس از درگذشت او شد. اما از با هاشان مراوده ام و حتی بود ه ام. اما مطمئنا تاثیری ام، حتی اگر بابت شاعرانه شیرها از از پور شده باشم. می این صداها از گوشه وکنارها به گوشم می رسد. ولی فکر نمی کنم باشد؛ اما خب از درس های زیادی ام. نمی شود را که در اسفار کاتبان کرد یا اعجاز در کوچه ابرهای را ندید. از اطرافیان با هیچ کس به اندازه نبودم. را قبل از چاپ می خواندم. بود و نکته های غریبی را می دید. به نظر رمانش در لبه شاهکار است و اینها را هیچ کدام نباید جدا از درنظرگرفت. حال اگر می خواهید از تلمذ من در ای نویسی من در دفتر کلید خورد. چاپ در سبب شد که در های محمدعلی و بعد در های امیرحسن کنم. بعد که از برگشتم را می خواندم. بعد هربار که می ها را می و چهلتن. حتی شیراز و را و شهریار پور خواندم. هم این آدم ها را استادهای می وارد های شدم که در خود چاپ شده بود. و اما تان: های پشت . شما در این به بررسی و پردازی در اید و گویا این پژوهش شما در در مقطع دکتری و اولین اثر چاپ شده از شما بعد از دو و دو داستان. به نظر می رسد این بتواند علاوه بر دانشجویان و اساتید مندان حوزه را نیز جذب کند. بازخورد این صرفا به نظر شما در که به سرعّت به سمت نوعی عوام پسندی و ژورنالیسم می رود چگونه بود؟ آیا ترغیب شده اید که در دهید و دیگری را با به فقری که ما در ادبیاتمان در این داریم، در بدهید؟ اول من نوشتن کار را داد. تعجب اگر کار بعدی را ام و به رسیده و الان زیر چاپ به خاطر ملاحظات نمی توانم موضوعش را افشا کنم. با این حال اگر بخواهم واقع بینانه کنم امیدوار نیستم به بازتاب در مان. ما در هیچ جدی ای نیستیم. داستانمان هم مثل باقی قضایا. کار جدی طرفدار ندارد؛ مثل جدی که نمی شود. اما تا های می شود. مثل پائولو کوئلیو یا های عرفان شرق. را بخواهید من حتی موراکامی را هم متمایل به می دانم. این بازار حتی ناشران و مترجمان زبده ما را می برد به سمت و تبلیغ این دست کارها. جزء از کل را بزنم که ای آن را چاپ و مترجمی و خوش ذوق هم اش اما ته اش یک است طرح و درمان؛ که قیاسش کنی با فاکنر عیارش محک می خورد. بعضی از ها هم نمی شوند، فقط خریده می عکس گذاشتن در اینستاگرام و پز روشنفکری و امروزی بودن. حتی منتقدان ما هم بعضا از ساده و نه جدی در مطبوعات تعریف می کنند. در چنین ای انتظار ندارم جدی شوند. یک غیرجدی دشوار را چون برنمی تابد و تحمل نمی کند یا نمی فهمدشان پس سعی می کند شان بگیرد و یا وانمود می کند که آن را جدی است. منبع: آرمان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نظم اجتماعی و سیاسی عادلانه خروجی اساسی نظام اسلامی است

نظم اجتماعی و سیاسی عادلانه خروجی اساسی نظام اسلامی است


ایران(ایبنا)- جلال حیران نیا: یکی از در و به در علم مفهوم است. و نقش تعیین کننده آن در اجتماع غیرقابل است. بر است که از ای و به دارد. از را در سوسیالیستی و کمونیستی دنبال می ولی متفکرانی چون جان و رابرت نوزیک در سنت فکری لیبرال های خود را مطرح اند که نیز گرفته است. در دین هم این بحث از نظر دور نمانده و تعداد 29 آیه از شده است و 290 آیه هم در ظلم که ضد شده است. در می کرد که یک دهم از یا به طور و یا به طور به این بحث و این امر آن در دین است. از است که ای در باب از است. وی نیز به این مهم می پردازد. خبرنگار با وی گفت وگو یی که در ادامه است: وزیر دارایی (1978 میلادی) و ملک عبدالله پادشاه سعوی است. از به معمار نیز یاد می کنند. بنا بر اعلام نیویورک ، اولین کسی بود که کاهش نفت به 40 را در برهه ای که آن به بالای 100 رسیده پیش بینی کرد. وی بین و امور بین جرج و مؤسسه تحقیقات و است. بین جرج نیز است. و بحث های او در جرج بر و در و جنگ ها در نفت و است. از وی می به دو و نیم سال در بین پول کرد. او در های و و بین های نفت و در است. شما و چه می من که به آن را ام، های و عدالت: یک است که سال 2019 شود. و شما در این ما در این های را از دو سال قبل از با آن می کنیم. در طی این ما در که در و در قرن شده بحث می کنیم. پس از ما که از وحی می کنیم. بین با های در این است که بر و است و از این در به می آید که آن شود. این است که به ای از که و می اما با که در شده و اکرم(ص) شده، ظهور را به نتیجه عملکرد یک سازگار با می کند. بنابراین، و یک اجتماعی و عادل، خروجی مبنایی است؛ اگر الهی را کنند. به سادگی می گفت، یک است اگر حاکمان و در راستای کنند. طور که امام علی بن ابیطالب(ع) گفته یا عدل به معنای واقعی کلمه به معنی در محل آن ها است و همچنین رفتار با را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر، دو پیشنهاد یک دارد: 1. در خود و 2. حق هر کس به خودش. اولی می تواند با دومی ادغام شود. حقوقی و حقوق مناسب با رعایت می شوند. ضرورت نوشتن این چه بود؟ ما در می که در گوشه و بی هستیم. بگذارید شما مثالی بزنم سه تن از ثروتمندترین مردان در ایالات متحده - جف آماوزن، بیل شرکت مایکروسافت و وارن مدیرعامل هلدینگ برکشایر هاتاوی - جمعا دارای که برابر با 50٪ از یا بیش از 150 میلیون نفر است! من به این سه مرد غبطه نمی خورم. بدون به این دست یافته اند، با خرده فروشی، با نرم افزار کامپیوتر و با سرمایه گذاری. در گیتس، او بیش از 99 خود را به یا خواهد داد و با همسرش وقت خود را به این امر تا اطمینان حاصل کند که هدیه به ای استفاده می که حداکثر سود را داشته باشد. علاوه بر این، از ثروتمندان آمریکایی را تحریک می کند حداقل 50 از خود را به دهند. آیا این است؟ خوب، به نظر من، بیل و بیش از هر رسمی که می توانست به دست آید، تلاش می اما هنوز هم ناعادلانه افراد ثروتمند بیل و نیستند. انسان ها خودخواه و اندوز هستند، چیزی که ما همه جا آن هستیم. برگردیم به اسلام، فقط به کنید. آیا در امروز دارد؟ جواب قصعاً نه است. در امروزی مفرط در تنگدستی دارد. این در است که انباشت و باشکوه را منع می کند و از ریشه کن کردن فقر می کند. به اندازه این مهم است که از های در از اقدامات فاسد و دسترسی غیر قانونی و ترجیحی به منابع - یعنی نفت و گاز بدست است. در اصل، در که بیل عظیم است و هیچ کس نباید زیادی را کنترل کند، منبع او شرافتمندانه و آن را بیشتر از هر مسلمان ثروتمندی که من در این سیاره می شناسم به می گذارد. شرمنده ام! باید صریح هیچ راهی گفتن این ندارد. به طور کلی، توصیه های نماز روزانه و روزه گیری در ماه مبارک رمضان را می اما که مطالبات خود را می کند نابودی و به گذاشتن به آن بی هستند. دلیل اینکه همه این موارد مهم است این است که چسبی است که را نگه می و به ما امید می دهد. وقتی بی فراگیر می شود، امیدشان را از دست می دهند، و به آرامی به سمت تعارض با خود می کند و سقوط می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تحلیل مردم‌شناسانه رفتار ایرانیان درباره شخصیت‌های مقدس

تحلیل مردم‌شناسانه رفتار ایرانیان درباره شخصیت‌های مقدس


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، در (س)، طبق اسناد به دست روز 1 سال در شهر شده است (مستدرک سفینه، شیخ علی نمازی، ج 8، ص 257). سید زنجانی در ای از دریا نقل این در را از شیخ علی و و او را می (جرعه ای از سید ج2، ص 516). و (س)، هایی به رشته تحریر درآمده که هریک از زاویه ای به این پرداخته اند. و (س) اثر در 146 صفحه با شمارگان یک هزار نسخه در سال 96 از سوی به نشر راهی بازار نشر شده است. در سالروز (س) در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، کرد: و (س) هم که از و است که بنا اند. از (س) شد تا فوت و تا که 12 قرن می یک سری و های بین ها شد و در این آمد. وی افزود: در هشت فصل به (س) در یک و (س) ، (س) و های (س) و حرم (س)، ها و های (س) در و حرم (س) و شهر قم می پردازد. این و گفت: از (س) در در دست اما است در که و و بودند. با به (ع) در سال 185 هـ.ق، مشخص می شود که در کودکی یا نوجوانی از پدر محروم شده است. پس از پدر بزرگوارش، برادرش، علی بن موسیlrm;الرضا(ع) تعلیم و تربیت خواهران و برادران خویش را برعهده گرفت و در اثر آن حضرت، هر یک از (ع) به مقامی شامخ دست یافتند و زبانزد عام و خاص شدند. ابن صباغ مالکی این موضوع میlrm;گوید: هر یک از موسی، به کاظم، فضیلتی مشهود . محقق اِربِلی هم در این می نویسد: هر یک از موسی(ع) دارای فضیلت و منقبتی است... . ادامه داد: اولین که در این شد، برپا کردن (حرم) و مدیریت حرم است. این در دل خود، خُرده های دیگری همچون وقف زمین، معماری (شکل گنبد و گلدسته ها خاص این حرم است)، مسجد در دل حرم و های تحصیل علم دارد. به عبدالجلیل قزوینی در قرن هفتم، هفت اطراف حرم (س) دایر بود و آخرین ای که در جوار این ساخته شده دارالشفاء است. این حرم محل دفن علما و بزرگان و سه صفوی و دو قاجار است. مهم تر از همه، این حرم نیایشگاه و خلوتگاهی است که یکی از نیایش ها نیز دعاهای و زیارت نامه است که خود آدابی خاص دارد. وی با اشاره به کیفیت آثاری که در این تالیف شده، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم در و تحلیل شناسانه عمومی رفتار های و مذهبی، کم شده است. چند سال پیش و رضا (ع) را به قدس دادم که تصمیم و اقدام جدی در این نگرفته است. باید به های این بهاد داد و های جدی تری گیرد تا این ها با عمق بیشتری شود. کتاب و (س) در پایان گفت: شهر قم مدنیت و پیشرفت خود را مدیون (س) است و سزاوار است به پاس این نعمت، کارهای و فاخرتری مختلف زندگانی، و و موضوعات مرتبط با شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تهرانی بازمانده از مادها و هخامنشیان/پرسه در دارالخلافه

تهرانی بازمانده از مادها و هخامنشیان/پرسه در دارالخلافه


خبرگزاری ایران(ایبنا)- از سال 1367 جغرافیا، و و هر که به می است و حاصل این سال ها کار، مجموعه ای مفصل و به جلد شده که به و این امر مگر با و تهران. با کم و کیف این پروژه گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می خوانید: گسترده شما با چه نامی می حجیمی است که یک را چون با از و های را ام. در به سی که به این ام، به ام. یک من در یکی از های با نام در . را و و اما در نام را آن که این می شود. آتشکده ای از ساسانیان کوه از چه به شهر از ابتدای این محدوده، از های قدیم، از مادها و هخامنشیان آثاری در اینجا داریم. کوه و شکرآب، یک پرستشگاه آناهیتا است و حتی از قبل از ساسانیان، پرستش گاه در ک به میترائیسم است. من از مختلف، یا متونی را و شروع به ام تا معاصر. فقط که مرکز شهر فعلی را در نیست. یا که از است. های را می شود. من به تا کرج یا پیش رفتم. های را می شود و بر این بر هم دارد. در صد و سال به سه می که با است. و شاه که است و 40 سال که در با نام می شود. در و را کرد که و... هر این ها خاص را داشت. به کشی شهر شد. پیش از آن، و و و در شهر آمد و شد داشتند. در هم با شد. از ما به شکل کرد و شد. در هم با و شد و های که کرد و هم عوض شد. است که به حفظ و ضبط همت است. چاپ و و این هم، یک و است. به چه می های و شهر راشامل می باغ ها، ها، اشخاص و نامداران، نشانه های صنعتی، رودها، کوه ها، بادها و... و به طور کلی اطلاعات وسیعی را می شود. بر این ها، اتفاقات سیاسی و اجتماعی را می مشروطه، اسلامی، کمیته مجازات و بمباران مجلس و... هم در این آمده است. بر این ها به غذا، لباس، رنگ ها، زنان، و ها، استحمام، حمام عمومی، آب شرب و... نیز ام. از چه منابعی این متنوع و است؛ کتب و متون قدیم. از را از های جمع آوری ام. چون آنها، و زندگی ما عجیب بوده و همه چیز را می نوشتند. ننوشته ژاپنی ها و هندی ها هم را نوشته اند. عثمانی ها هم. بر این ها های افرادی نظیر ستوده و کریمیان و ... هم گرفته است. تک هم در این شده است. بر این ها؛ مطالعات خود من که ظرف این سی سال به از جاها رفته ام و با افراد گفت وگو ام یا از وجه تسمیه محل ها جویا شده ام. از این گفت وگوها به عنوان شفاهی ام. از مهم ترین مطالب خودم است. کاربرد این چیست؟ است که به درد همه می خورد؛ پژوهشگران، معلمان، هنرمندان و سینماگران. شکل ها، نحوه غذاخوردن و... که در از آثار سینمایی و تلویزیونی می گیرد. ما نمی دانیم تهرانی ها، از کی و اند و از کی میز و به ها راه کرد. میز و به گردد. باستان را از جدید جدا کنیم. در باستان، در جامعه دربار و از طبقات اجتماعی، و و لیوان و...استفاده می شد. یا این که مردم، مردان، ظروف و... قراول ها، سربازخانه و ...به چه نحوی فعالیت می غسال های کجا مرده ها را حمل می تا پیش از این، یک جامع در این نداشت. فقط لغت دهخدا بود که به از واژه ها و نام ها داشت. یا علامت گذاری های مختلف یا گسل ها و باغ ها و... طی کوتاهی، تمامی های خود را مانند هیولایی بلعیده و آنها را به محلات پایتخت افزوده است. کن، پیش از این یک جدا از بود. در اواخر 1340، شهر همان های توپخانه بود. وقتی از شمیران به می آمدید، از زمین های بین راه بیابان بود. و تا قبل از 1350 از که یک شده از جدا بود. اما این هجوم ویرانگر، هم روستا را داد و هم شهر را. دور که مردگان های در های دفن شوند. در حالی که کارشناسان رضاشاه، بهشت زهرا، صد سال عمر پیش بینی بودند. اما بعد از سی سال پر شده است. کما این که شهری هم است. سنت ها، معماری، اعتقادات و مسایل به شهر را مثل یک موزه در ضبط است و می تواند به سوالاتی که متعلق به و شهر است، پاسخ دهد. پس آیا می توان گفت که این و را هم در ولی فقط این نیست. چرا تا چاپ من در ای که مسئولیت را به عهده داشت، با او صحبتی کردم چاپ این کتاب. چون یا شورای شهر چنین کتابی پیش قدم شوند. هم به دستور این کار را دادند. اما در جلسه برخوردی که شد چندان در راستای من نبود. امروز هم آن قدر مشکلات اقتصادی هست که همه می گویند بودجه ندارد. از طرف دیگر، ناشرین هم قادر به چاپ این نیستند. نهادهای با حمایت های مالی قوی به آن اقدام کنند که تا موفق به آن ایم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نمایش نسخه‌های خطی و چاپی درباره امام رضا (ع) در «رخسار ماه»

نمایش نسخه‌های خطی و چاپی درباره امام رضا (ع) در «رخسار ماه»


به (ایبنا)، به نقل از و ملی قدس ماه ، و های خطی با رضا (ع) و های درباره و ای از و هنر اسلامی- فراروی دوستداران و می گذارند. و ملی قدس در میان و های خطی از و این در گذر هزاره ها، از با رضا (ع) را در خود نگه است. ماه رضا (ع) در و ملی ای از سکه و به های خطی و های خوش با رضا (ع) را در و ملی ملک گیرد. سکه های و جشن رضا در با و سنگ حرم از این را اند. های خوش و های خطی به علی بن (ع)، از به می آید. های با موضوع رضا (ع) نیز رنگین کمانی از منشورات و انتشارات در زمینه را به نمایش می گذارد. چون مسند ، مجموعه مقالات دومین همایش و معارف ، واژه نامه و حرم رضا ، رفتارهای اخلاقی و اجتماعی رضا ، علی ولی عهد المامون ، سلطان علی بن ، اخبار و رضا ، زندگی سیاسی علی بن ، خطبه توحیدیه ، الامثال و الحکم المستخرجه من کلمات ، فضایل و رضا در علامه حسن زاده آملی ، همگام با رضا از مدینه تا مرو ، دو سفر آسمانی ، مدایح در شعر فارسی ، مناظرات رضا با علمای ادیان مختلف ، شمس ، رضا و ، ، حدیقه الرضویه شرح حال رضا و مشهد مقدس ، حقایق شیرین ، شمس الشموس یا قدس ، کتیبه ، نور و ضمانتنامه آهو از نویسندگان و پژوهشگران و غیرایرانی، پاره ای از نگاشته اند که در این ارائه شده اند. آئین گرامیداشت میلا فاطمه معصومه (س) و گشایش دو یادشده، از ساعت 17 و 30 روز شنبه 23 تیر 1397 خورشیدی در و ملی ملک به نشانی خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق) برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
سراب‌های آمریکایی/ روایت 40 سال فروش پرفراز و فرود نفت ایران

سراب‌های آمریکایی/ روایت 40 سال فروش پرفراز و فرود نفت ایران


ترامپ در نفت را به صفر شدن است که می دهد چنین گفته ای امکان اجرایی نداشته و تنها یک «رویای آمریکایی» است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اتحاد روحانیت در واقعه مسجد گوهرشاد

اتحاد روحانیت در واقعه مسجد گوهرشاد


به گزارش خبرگزاری تقریب، اگرچه قدمتی دیرینه دارد، ولی ای در آن رخ داد تا نام این را بر سر ها اندازد. در قد علم کرد و ای را به ثبت رساند. پیش از دو ی هم در قم به بود و آن را که با را در ی به رخ بکشد؛ یکی ی شیخ محمدتقی بافقی در فروردین ماه 1306 و دیگری حاج آقا نورالله اصفهانی که از اصفهان آغاز شد و در قم به اوج خود رسید. اما در آن شیخ مرجع از این و ای که زده ور نشد. این دو پیش آمد سبب که مخالف، از قم قطع امید و متوجه شوند. در اما حضرات حاج آقا قمی و که هر دو از آیات عظام محسوب می گردیدند حضور داشتند. این دو بر از هرگونه حرکتی که بر ضد رضا شاه صورت می گرفت می و با قدرت با زدایی می ورزیدند. در در ی به رخ کشیده شد. حجت علی که ی را به می آورد، در این را این به تصویر می کشد: چندی قبل از کشف بود و چادربرداری. آن وقت با هم که شد به این که همه به طور در جمع و را هم جمع و هر روز یکی از این کند. آن مثل پسر و شیخ حسن و شیخ حسن طبرسی. این ها همه و به قمی اش پخش شده بود و مقامشان از همه بالاتر در حدود شصت سال سن و پسر دوم بودند. پس از حاج بود که جا بود و دو سه سال قبل شد. این ها هر روز جمع می در روزی یک نفر می کرد . حجت می کند که از های بر ی بود و به از یاد می کردند: یک روز شیخ به رفت و گفت ای نروید؛ نباشید. هی و می شود. کرد. این ی دارد. این اول کار است. کرد . وی می کند که پس از و به این را خود می لذا از را و کرد: ما را بردند تحقیقات. کجا بودی؟ گوهرشاد. چه می کردی؟ آن وقت رفته بودم برادرم را کنم ببرم به خانه. را می مگر می شود عالم، را همه را از من یک ی همه اسم را؛ شیخ حسن را می شیخ را می حاج را می hellip; بله. این ها چه می و چه می . وی از را که در شده نام می برد: بعد از 25 روز را با 17 نفر از حاج سید به سمنان. ها را هم به مثل و حاج و حاج شیخ و سید و شیخ آقا که به بود و سید و حاج سید زین و سید نجف که از بودند. rlm;[1]lrm; حجت علی ـ که ی را به می ـ می که از های بر ی بود و به از یاد می کردند: یک روز شیخ به رفت و گفت ای هی و می شود. کرد. این ی دارد. این اول کار است. کرد . وی می کند که پس از و به این را خود می لذا از را و کرد. آیت سید از بود که این را بود و از آن سخن بود. وی را از می کرد و آتش ور آن را در بود: روز ماه ذی 1353 علی که و بود شد و عصر در شده بود به او. در آخر یک هیچ ای زدند و بین 30 تا 40 نفر زن ها و چادرها را انداختند و بنا رقصیدن و ورزش و ادا و اطوار درآوردن. این مطلب در مورد مزاحمت و مذاکره شد و جنجال آفرین شد. این قصوری از مدیر بوده که زاده نام داشت. نه. پیشامد شده و کسی دستوری نداده. غلغله ای در شده بود . سیدعبدالله می کند که ماجرایی این چنین، را به هم ریخته بود. آیت اما به قم می رود و با مراجع قم این را در می گذارد: به قم که شدم، صبح حاج شیخ به دیدن من تشریف آوردند، با سید خوانساری و حاج مهدی بروجردی و اصحابشان. من به می خواهم هر چه زودتر خدمت شما برسم و مطالبی را کنم. فرمودند شب بعد از به بیا. بعد از من به به رفتم. را خلوت کردیم؛ حتی شخصی که چای می را اجازه ی شدن ندادند. من مطالب را و هر چه در گذشته بود و ی محصورشدن سید الدین را به که نمی توانند بکنند؛ چون خودشان طرف هستند. شما تا اول جریان است کنید، تا جلوگیری شود. هم جوابی دادند . آیت سپس به می رود و با حاج آقا قمی دیدار می کند: از ای آیت حاج آقا قمی که در جلالیه ی آن جا مدارس را جمع بی و در آن جا که گمان این اقدامات در خودسرانه بوده؛ لیکن رأی اعلی حضرت همایونی هست که این تصویب بشود و می شود. این به بود. مقارن آمدن آن (حاج آقا قمی) و گریه که اسلام فدایی می خواهد و من حاضرم فدا شوم . آیت سید فضای را این ترسیم می کند: من شدم. ای داشتند؛ حاج شیخ اکبر نهاوندی و همهٔ علماhellip; مرا هم و به آن جا رفتم. در اقداماتی تجار در این های فرش و زده و . وی سپس از جلساتی که تشکیل می شده سخن می و می کند که یک روز من در جلسه این شخص که شاه گوشش از تلگراف پر است؛ اگر اثری شما حرکت بکنید به و به این شخص که من همان کسی هستم که هر وقت شما به می آمدید و استاندار از من می کرد، من به ملاقات با شما نبودم در حرم. ولی حالا با پای آمدم به که شما دست از این کار (بی حجابی) بردارید . rlm;[2]lrm; آیت حسن ـ ـ علت را کشف می و می کند که در ی ی ی کشف بود و ی آن جهت و الا ی روی و و خلع و ی بود. سید همچنین از یاد می کند که پیش از است و پس از اندکی یافته است: که وقتی آن را در نجف یکی از بزرگان نقل که اخبار که یکی از هفتاد جزء وحی است. ظاهراً در شب دوازدهم بود. دو سه روز بود که نجف شده بودیم. دو ماه قبل از قضیه، که و صحن پر از است و از می خواهند. من با دو نفر از خودمان از یکی شیخ ابراهیم خلیق، یکی شیخ دارابی که در حال به شیخ معروف هستند. یک دفعه از بیدار شدم لا حول وhellip; محمدهادی خادم ما این جا گفت چه شده؟ ام که خدا عاقبت را به خیر بگذراند. گفت: چه دیدید؟ پر از است و از می خواهند؛ در این وقت یک مرتبه از پشت بام ها و با شصت تیر به طرف کردند. همه می کردند. من به آن ها می کجا می کنید؟ از جلویی کردم. در که رسیدم یک نفر اهل علم مقدس و متدین، سرش را بریدند و من در او را می شناختم . و این اتفاق افتاد. آیت حسن ـ ـ علت را کشف می و می کند که در ی ی ی کشف بود و ی آن جهت و الا ی روی و و خلع و ی بود. تصمیم گرفتند و تجمعی باشند در و اجتماعی برپا شود. حاج آقا قمی چون دید زمینه ی ی کشف است و می بکنند ناراحت شد و رفت و طرف شاه عبدالعظیم کرد. در رضاخان منزلش را محاصره و نمی گذاشتند کسی آمد و شد کند. از این طرف هم در در و و و گویندگان و و که پر از شد هیچ، بلکه صحن زیر طاق که صاحب الزمان (یک بلندی است) طور از پایین تا بالا نشسته بود و پشت سر هم و به ترتیب می و را به این امر می که زیر بار نروید و استقامت کنید و نگذارید که چنان امری کند . rlm;[3]lrm; روحانیون، متحد شده و قد علم و ی را به یکی از نقاط مهم در در کارنامه ی به ثبت رساندند. سید هادی طباطبایی پانوشت ها صص 85-102. [↪] سینا واحد، صص 121-142. [↪] همان، ص 115. [↪]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
موزه «تکسیلا» پاکستان / دربرگیرنده آثار تمدن «گندهارا»

موزه «تکسیلا» پاکستان / دربرگیرنده آثار تمدن «گندهارا»


ایرنا-اسلام آباد- (TAXILA) ، در به جای از شهر " ای و "گندهارا"، مربوط به صد سال پیش از میلاد مسیح (ع)، در فاصله 40 کیلومتری شهر پاکستان قرار دارد.عکس: ذیشان علی*11*
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جهان از طریق هالیوود آثار تاریخی ایران را می شناسد

جهان از طریق هالیوود آثار تاریخی ایران را می شناسد


- - در گفت: و از و موجب شده است که مردم جهان از طریق فیلم های هالیوودی جاذبه های تاریخی این کشور همچون قلعه الموت و ماسوله را بشناسند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
قطاری که تاریخ می‌برد

قطاری که تاریخ می‌برد


خبرگزاری ایران(ایبنا)_فرزانه زاده: اگر راه آهن را به مبدا گسترش حمل به شمار 90 سال است که شرق و غرب و و با مرکزیت راه آهن به به هم پیوسته است. که همه ما می راه آهن در حتی به خط گار در تا خیلی از این است و عمومی 20 سال قبل تر از راه آهن شده بود. اگر است از و که در سال 1397 را نشر است به اسم . که خودش را در یک یا به قطاردوست می در این با شدن در راه آهن را می که از راه آهن و آن خط 8 گار تا می شود و تا خط راه آهن از به و از شرق به غرب می یابد: سفر در و راه آهن است. در که در و گذشتگان درباره راه آهن نشانده شده تا ترسیم شود از که این پیموده شده است. کندوکاوی است در یک رؤیا. راه آهن و او در این سفر با و های از یک خط به خط می رود و از به جای را می کند. به آن طور که در سفر با به ما می راه که را به می خط است و را از در مرز می کند و به سمت می رود که از همه است که در هر سر از آن در می آوری: به به روی که با محل به از و بوده، شهر های نظیر مدرسه، کتابخانه، شهرداری، ضرابخانه، آتش نشانی، چاپخانه و نظایرش است. در جهانگردان قاجار که سفرنامه های فرنگی صفوی را خوانده و به هوای سیاحت و یک شبی به می آمدند، نوظهور از فرط بی توی ذوق می زد ولی جلوه ای از آن شکوه موعود داشت. از رو بود که ولیعهدهای همیشه در و با این شهر خود را سلطنت می کردند. از این محل و بود. دو جدی در که یکی را در گرو و و می (سرآغازش و مثل تقی زاده) و و هر دو در کردند. در که با و وبا و راه آهن و بی کار را از و کرد: ها که به نه فنی در و در را با خود به وطن و چپ و حزب آتی را شکل دادند. در شد اما در شد و آن طور که هم می این ها که آن را حفظ کنند. اما این شهر ها و در هم داشت: قدر که در محل تاخت وتاز بیگانه (روس و عثمانی) و طمع ورزی ارضی آن ها هم بود. در که تقابل روس و موجب استقلال نیم بند می شد که نمی یکی از این دو کل مملکت را به کنند، مانع از راه آهن هم بود. اما چند سال بعد از و در که کشاکش داخلی به تدریج شور انقلابی را مستهلک می خارجی ای دو مسالمت آمیز تر شد و طی 1907 بر سر در و در توافق شد. این تفاهم دست هر یک از کشورها را در خود باز می و را دست کم در ظاهر بی طرف می گذاشت. وجه بروز این تفکیک در دو بخش را از بتوان در راه آهن دانست؛ که روس ها خط غرب و ها شرق را بنیان گذارند: ابتدا روس ها خطی مرزشان در تا تا آن را به خط شان وصل و کمی بعد انگلیس ها هم خطوطشان در را به مرز تا دادند؛ ضرورت راه آهن در دو حس شد که بیسمارک طرح راه آهن بغداد (در امپراتوری عثمانی) را مطرح که می شد نیروهایشان بتوانند به در خاورمیانه شوند. راه آهن نه فقط حمل ضرب آهنگ تحولات بین المللی را هم تغییر بود. در ایام پر تنش دهه اول قرن بیستم بود که خط راه آهن به مسجل شد. بر خط راه آهن به خط جدی بود که بعد از دودی ناصرالدین شاه روی آن جا می شدند: دست کم یک قرن بود که در فعال و اتصال راه آهن به این شهر می مناسبی فروش کالاهای و تهیه محصولات این شهر باشد. اما باری عازم نه حاوی کالا حامل نظامیان بودند. خط - که به سرپرستی شد و به و های جنگ اول شد؛ که یکی از و شدن راه آهن بود که چند را می کرد. بعد از این خط دهه در و نه در راه آهن نقش را کرد حتی هم در این که یکی از راه آهن آن طور که در شده: با جنگ بین هیچ را نمی و راه آهن که با این راه آهن را به برسانند. با بود که خط از در به در که یک را بر هم ریخت. و خط - که از مرز با کرد و علی رغم بی در جنگ اول شد. خط ساز راه آهن را از تا در مرز و را از فراخواند. در را از سال راه آهن می خوانیم: از طرف تلخ بود و راه آهن و از این ترک به هیچ کس و هیچ چیز نمی را و را می و را که به نمی می ساختند. های را که از آن را به و را سوزانیدند. به که پس از عقب ترک از و راه آهن و راه آهن های حتی بیل و نداشت. روس ها در بعد از سه ماه با ها آن ها را از و با به خط راه آهن بار را به و به آن ها تا خط راه آهن را تا از آن کند. خط راه آهن 16 1295 با و شد. در سن که از این خط نوشت: این راه آهن در حال فقط به کار می ولی قصد بر این است که به و یابد. تا پیش از این خط و از خزر بود که کسب از و اش می اما از این پس که شهر است که از خزر یا در شود. که فرش در است یافت. می شود در حال بر نفر دارد. چند است و فرش آن به چشم می آیند. به غیر از فرش کسب هم در و و است. تا قبل از راه آهن - این با سه روز طول می و را داد اما این صد و با دو و نیم است. اچ. دی. از تا را بر واگنی که اختصاصا اقامت او مجهز به وسایل شده بود را می کند: خیل جمعیت منتظر تا در را نظاره کند. -در گزارش او شور و هیجان بخصوص در روستاها بود چرا که احتمالا اغلبشان بار و راه آهن را می دیدند. بعد از به که روس ها در خلال جنگ اول و از معدود خطوطی است که در اواخر پهلوی ها شده، می رود: قرمزرنگی که سوارش شدم یکی از هشت سوئدی است که در است و در با که شدم نونوار محسوب می شد. او در این همراهی ای از از به را می بیند که کمک باربری که او همراهشان به سمت می رود به دستش می دهد: تصاویر و سفید صامت که با نویس به زبان قطع می شوند. چند مقام عالی رتبه روس با افسران دست و سلام می دهند. عده ای رژه می روند و بعد قطع می شود به که روس به کسی با کلاه و قبای بلند که است می کند که شود. هم متقابل می کند و می شود و ایرانیر هم از پی اش. از زیر پل سنگی کوچکی رد می شود که من هم در کابین بودم دیدم، که یک به زاویه دید جانبی اش قادر به دیدن نیست. قطع می شود به مزین به پرچم های و که از زیر دیرک های تزیین شده رد می شود و به سمت دوربین می آیند. عده ای از های ریل، پیر و جوان پابه پای می و ده نفرشان می پرند بالای بالکن های کوچک واقع در انتهای ها. بخشی در های چون ها به راه دارند. این غیرقانونی را می تارانند به ولی به نظر می آید یکی دوتاشان قسر دررفته اند. در تصاویری که زن و مرد را در خط آهن می دهد که به اند، خبری ناغافل می شود. این باز گریزی است به راه آهن - و ادامه کار که با تکمیل این خط جنگ در رقم می خورد. حتی روس ها اسم که در به آب می اندازند را می و خود او به می رود تا روی خط - کار کند. اما ماجرا به ختم نمی شود و خطی که تراژیکی کرد. خطی که شد بعد از جنگ به تا خط - را کند اما از آن نبود: از سه سال پس از خط در به که خط آهن اش و همکاران راه هموطنش شده و ای که نام او را بر خود غرق شده بود. در بحبوحه جنگ اول و یک سال و پس از راه افتادن راه آهن رخ بود و از عقب یا متواری شدند. کاری که از دستشان آمد این بود که عقب نشینی، پل را که با قیمتی گزاف منفجر تا ها نتوانند به خاک بیایند. خوشبختانه فقط به رویه پل آسیب و پل ارس بعد از صد سال برپاست. اما از آن سو ها که از فرصت به دست و دوباره به حمله بردند، در سر راهشان همه چیز را به توبره بستند: ترک به و را در در و کارکنان را و خبر که مقصدش تحت ترک هاست. به نرسیده، زیر آتش توپ ترک ها گرفت؛ و آن شده و از ایستاد. ها و آن را و را و جسدشان را به دریا انداختند. شد و ولی دچار و تعداد کمی از آن ها سر سلامت ببرند: راه آهن عده ای از راه اردبیل و برخی از راه زنجان و قزوین راه در پیش ولی اول گرفتار سارقین مسلح شده و زخمی گردیدند و دوم نیز مبتلابه وبا شده و نابود و بدین کلیه راه آهن از بین رفتند. پس از جنگ اول و شکست ها و ها، بار راه آهن به بازگشت. او وضعیت را کرد: کارگاه ها و مؤسسات راه آهن گشته و ترک ها ها و ها و کارخانه جات، می توانستند، خروج از با خود برده و را در غرق بودند. به که مدت ها تکه پاره های آن ها در دیده می شد؛ که از دستبرد یغماگران بود یک کهنه فرسوده چهل و ساله و دو بزرگ از نوع 0-5-0 و چند تجارتی بود که آن ها هم به کلی متلاشی و غیرقابل شده بود. سربازان ترک در در تبریز، تراورس ها و تیرهای سقف ها و حتی پرونده های اداری را سوزانده و در زمستان گرمی خود را فراهم بودند؛ به که پس از جز دیوارها نمانده بود. 9609 از همه خط - یک بود آن هم به همت ها؛ 9609. این را از لابه لای از راه آهن احمد به دست که کسی که آن را در جنگ بود. در مجله راه آهن سال 1335 خاطره سالم نگه این را تعریف می کند: راه آهن - تعطیل شد و فقط 9609 از وسائط مربوط به در مرزی و به کلی از کار افتاده بود. در آن که کوچکترین در راه آهن نمی بر آن شدم که از این کنم. در آن جبران خسارت می کوشید راه آهن متعلق به را از ببرد. با کمک یکی از همکاران، شبانه های را باز نموده و در آن زیر خاک مدفون و نمودیم. پس از مدت ها که به گرفته و این اعزام نمایندگان با مشاهده وضع لکوموتیوی که فاقد های و بی مصرف از حمل آن خودداری و نمودند. سرهم کردن این هم آن طور که در است. بعد از جنگ و یکی از آتش کاران با قاطر از به آمدند و را که دفن و نصب کردند. اما بعد از شدن متوجه که یک بندکن و یک یاتاقان، میله متصله و چند پیچ و مهره اش کم بود و در آن کردنش کار سخت بود. اما در یک لحظه با پیشنهاد رئیس به خرید و از های قطعات نظر را باز کردند: در محوطه ایستگاه، چند از نوع نظر مرا جلب کرد و به آچار، های کسری خود را باز کرده، با کردم. فقط بود از جلو با آن همه قطعه یدکی ریز و درشت مسروقه. با آن که بود و فضای اطراف در پرتو روشنایی برق روز می درخشید و امیدی اشیاء نبود، معهذا طبق قبلی از شیب تند ارس و به را از جلو دادم و در چند متری تر از محل و شخصا و از عذرخواهی و شیب پل و سنگینی را به علت نمودم. پلیس این را قبول کرد و به آشنایی که در چند صحبت با آتش کار ایجاد شد ممانعتی ننمود و نمودیم. این بعد از اضافه شدن که از شده بود شد و بعد از آب گیری که در های بین راه با سطل و کوزه می شد را به سمت کرد: روز پس از طی 147 مسافت، در راه آهن به شدم. از آن لحاظ بود که شده بود لااقل پنج ماه در پست های خود خدمت تا گشایشی حاصل شود، لذا غریو نوید فرح بخش در ماه بود. این بود که مهندس راه آهن - و آقای بتمافیف کفیل راه آهن پاداش او را به آتیه موکول کردند: که با هیزم سوخت آن تامین می شد، پنج ماه بین و بهره می نمودhellip; اما راجع به من گوش هیچ کسی به حرف من شنوا نبود. ها آن را از آن ها دانسته و ها ها را مرجع hellip; می شناختند. به نظر می رسد که نوری تا سال 1334 هم طلبش را از راه آهن بگیرد، اما یادگار خط راه آهن و در یکی از های به قونقا نصب شده است. در مخالف اما دومین خط راه آهن دوم شد و آن خط آهن به میرجاوه بود. خطی که در دهه 1350 به خط در تبدیل شده بود. بعد از سفر به به رفت تا این خط را ببیند که معتقد است همانی است که صد و سال پیش بوده؛ نه فقط عرض ریلش، همه چیزش است که است. این خط راه آهن را ها دسترسی به و انتقال نفت در مرز و پاکستان که در آن بود ساختند. ها هم روس ها این خط را با اهداف ساختند. اما ها روس ها سرزمینی سخت و را خط خود انتخاب کردند. سرهنگ که در جنگ اول دستور می گیرد که راه آهن شرق را بسازد آنجا را کوهچه ای سخت پرباد و آب می دانست: در بهترین برکه ها و خار و اندکی و چون رفت وآمد به سبب در نوار یافته در صحرا خار و کمتری روییده بود. رقم بالایی از چون تغذیه کافی نشده تلف شدند. که در این بخش به آن می کند این است که در این بود که نام این در نامگذاری شد: بعد از دهه سردرگمی زبانی ایرانیان نامیدن این که و ترن نامیده می شد، بالاخره ای نامیدنش جاافتاده است که پیش از این شتر به کار می رفت: قطار؛ به ردیف. به صف شترهای کاروان اطلاق می شد و به شکل شتر و به شتر به کار می رفت. از این اما، ردگیری کلی تر شتر و می تواند باشد. مهم این خط این بود که آن را سازندگان راه آهن بود بسازند؛ صنعتی که نتیجه چند قرن تکامل تدریجی چرخ بود: در ا ی از چرخ به چشم می مگر در نقاطی از غرب که به تاثیر از گرجی ها در موارد محدودی از چرخ می شده است. به همزاد چرخ راه مسطح شده یا سنگفرش هم به ندرت است. یکی دو از مسیرهای سنگ فرش که در شاه عباس شده بود نیز چهارپایان بی چرخ می شده است تا پایشان در گل ولای گیر نکند. بر های حتی در که مینیاتورها از وساز عمارت ها می دهند، ابزار روی سینی حمل می شد و به چشم نمی خورد. این تجربه را در هم که کارگرهای هندی ها را روی سرشان می گذاشتند: این اما ربطی به هوش ذکاوت غربی ندارد، مثل هر زاییده فرایندی است. در کویری احاطه شده دو کوه صعب العبور ترین حمل شتر است. در چرخ از زیر گاوآهن و حمل نیز دو عنصر راه سنگ فرش و چرخ از سلطه روم به کار می رفت اما در پای به می آمد آبی ترجیح می شد و به کانال های آبی از سواحل به شده بود که را و سریع تر حمل کنند. اما در معادن های بار به جای سنگ فرش که شکسته شدن چرخ ها می شد چوبی ساختند. که با افزوده شدن موتور اختراعی جیمز وات به اختراع راه آهن رسیدند: ها نه مبدع راه آهن این ابداع شان را در سرتاسر قلمرو مستعمراتی شان که استرالیا و کانادا و آفریقا و چین و هند را در گرفت و به راستی خورشید هرگز در آن نمی گسترده بودند. نگین مستعمراتشان هند بود که برایش به شصت راه آهن کشیده بودند، از مهم به شبه قاره. راه آهن هند که از مرز به می کرد بر الگوی بنا شده بود و دو دهه پس از رونق در بریتانیا. اما آن طور که هم به آن می کند راه آهن آسان و شبیه شمشیری دو سر بود که به سرعتی که خودی را به جبهه می در عقب می به اجازه دهد و شد تا دو خط راه که دو رقیب استعمارگر در شده بود در عقب تخریب شود و بعد از خطر شود. به این فقدان راه آهن در و را در فاصله امن از نگه بود ولی تقسیم نفوذشان در مطابق 1907 و سپس مشترکشان در جنگ اول شد تا سیستان که روزگاری به مانعی در برابر پنداشته می شد پیشروی ها به خاک ریل گذاری شود؛ که این راه آهن به موانع شود. *** (ماجرای یک خط) نشر چاپ اول، 1397 275 صفحه 25 تومان منبع:
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
روزنامه‌ها در معرض کاهش مخاطب و تیراژ هستند

روزنامه‌ها در معرض کاهش مخاطب و تیراژ هستند


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از عمومی و وزارت و سیدعباس در این با بر این مطلب افزود: و و و و سفر تیم ای به به ای و دو کمک می کند. وی افزود: دو در های ای های ای مشترکی دارند و می در این در قالب امضای تفاهم نامه داشت. وی با به های جام در داد: در قلب با های جام بود و هم با جام می کند. با به ها و و و با و و مسئولان افزود: گفت وگوها و که برگزار شده است می در یک آرام و و در عین حال با به برسد. وی با بر های دو در های ای گفت: به های در های از این های است. در و ای خود را حفظ کنیم. در این کرد: و از نظر نیز هستند. می با ملی را از حفظ است. و افزود: و و های های جدیدی را به آورده اند که فرصت ها و در تهدیدهایی است. و باید به گونه ای عمل کرد که های حرفه ای را در های حفظ کرد. وی با بر های ای میان و داد: های دو می توانند در های مانند خشونت گرایی دینی و قومی، خانواده، حقوق کودکان، محیط زیست و... زیرا ها در مساله های مسئولیت هستند. در این الکسی کنستانتینویچ ولینریا و نیز با به های سفر خود و به گزارشی از مجموعه فعالیت ها و اقدامات خود در این سفر ارائه داد. وی گفت: از مجموع که دراین سفر مقرر شد و در ٢٠ تا ٢٣ پروژه با یکدیگر باشند. و افزود: اطلاعات در ای، با کشورهای در این زمینه، بالا بردن مهارت های خبرنگاران، ارتقای کیفیت تکنولوژی های معاصر، دسترسی به و ... می از های ای باشد. وی در عین حال کرد: علاقه مند به های در های مختلف از موضوعات منطقه ای، گردشگری، هفته های و دو جانبه با های خبری دو هستیم. در این محمد فر نیز با به جدیت ای انجام های با گفت: بحث های خوب و سازنده ای در با ای که مبنای های آینده دو در این شد. وی داد: این و در راس آن و با مشخص و تنظیم شده به سفر کرده اند و ما نیز تا اجرایی شدن های در این تلاش می کنیم. فر گفت: در با این نمایندگانی از های حضور داشتند و خواستار ای با های روس بودند. وی کرد: در به کذب و دروغ نیز که از سوی های منتشر می شود شد و این نشان دهنده های دو در این است. و در عین حال کرد: در این درباره چگونگی با اینگونه و افزایش تولید محتوا با آن شد. وی در پایان گفت: اداره کل مطبوعات این معاونت آمادگی بازگشایی دفاتر های در را دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تقدیر از آفرینندگان هنر و ادبیات کودک و نوجوان

تقدیر از آفرینندگان هنر و ادبیات کودک و نوجوان


به (ایبنا) مراسم اختتامیه از آفرینندگان هنر و و نوجوان، عصر دیروز چهارشنبه 20 تیر در پردیس سینمایی باغ شد و از پور (کارگردان)، (نویسنده و شاعر)، رضا (کارگردان و بازیگر)، (گوینده رادیو)، (خالق و نقاش)، (تهیه کننده)، (نویسنده) و (نویسنده و نگار) به عمل آمد. براساس و هنر و هنر در این با به است این و نسل داشت: جشن می کند هنر و و را به نسل کند تا این نسل ضمن و هنر به های اش کند. وی با از های گفت: طی روزهای آینده باشگاه خبرآفرین و صداآفرین با محوریت و انتشار اخبار و محتوا توسط و نوجوانان زمین آغاز به کار می کند. در و نام آشنای گفت: خدا را شاکرم که بعد از 40 سال فعالیت احساس می کنم کاری که باید می را در طول این سال ها دادم. وی افزود: امیدوارم دعوت از پیشکسوتان باشد و خداوند توفیق دهد تا قصه بگویم و داستان بنویسم. پور نیز در این گفت: می کنم در هر کجا ویرانه ای بوده و هر کجا استعداد آبادانی وجود در جای جای این کشور عزیز توانستم به سهم خود ادای دین کنم. وی افزود: متاسفانه اگر در دنیای روشنفکری کسی قلم بزند یا کسی در فلسفه یا تاریخ بنویسد، فکر می کنند شان آن بالاتر از ای است که قلم می زند و این مایه تاسف است. در تندیس با حضور نورالدین جعفری قائم مقام معاونت صدای صدا و سیما، حمیدرضا امیری نیا رییس مدیره تین تاک اپراتور تخصصی و و خسرو سلجوقی عضو عامل سازمان فناوری اطلاعات به پور (کارگردان)، (نویسنده و شاعر)، رضا (کارگردان و بازیگر)، (گوینده رادیو)، (خالق و نقاش)، (تهیه کننده)، (نویسنده)، خلیلی( و نگار) اهدا شد. شاهنامه خوانی از دیگر بخش های این بود، اجرای جشن بر عهده علی فروتن و حمید گلی بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دیپلمات‌ها محافظه کارند

دیپلمات‌ها محافظه کارند


به خبرگزاری (ایبنا) از و در با مولف اثر، حسن علی مدیر بخش خارجه، موسسه و (20 تیرماه) در اهل قلم برگزار شد. پور در ابتدای این را چگونگی ورود خود به کرد و گفت: من سال 1360 شدم، آن در اسفند سال 1359 در به شدم که به از های از هند شدم به صدا و رفتم و در با علی لاریجانی در یکی از دوستانم به وقت شدم و آن پس از با در دفتر طرح و برنامه به شدم. وی داد: از من در این تعیین ساختاری بود. آن در با تا سال 1360 کسی از های بود و به من و چند نفر از سوی این کار شدیم. در آن من به شخصی و سه اروپایی بلژیک، فرانسه و اسپانیا را کردم. است که از خرداد ماه آن سال تا هیچ حقوقی دریافت و در آن سال بود که تازه در شدم به هرحال پس از 4 ماه به مناطق تحت را در این باره تهیه و از بیش از 115 و از 55 آفریقایی به 50 سفر کردم. وی با به تصدی گری خود به در کرد: تا آن که در به به فکر در آن های ما در از به بود آن همه از من می و حتی هست که از پیش از من از ها می کردند. با همه که چرا از را ای بکر و بود و من هم که به سفر و های را بود. پور در به های خود در علی کرد و گفت: در نیز من اعزام شدم و حتی در تانزانیا را در یک هتل و پرچم را از پنجره آن بیرون گذاشتیم. 3 سال در کاردار تا ارتقای و در سال 66 شدم. این در بود که آن 31 سال و جوان ترین در از بودم. با این را ننوشتم. وی با به ماهیت خود و آن با افزود: می در هر جایی که دارم پرونده های آن را کنم. که این مطالعات را جدی اما را نکردم. که و شدم های زیادی را که از قاجار تا پهلوی شده بود یکی از این ها بود که از سال های 31 تا 32 گری در را برعهده داشت. از او خوشم آمد و تصمیم بر دادن از کارهای او تعمیرات را کنم. است که ما در 200 ساله است و در از است. از این تعمیر آن ایده گرفتم. به در با فراهم شد و او از تماسی که من با او برقرار بعد از 25 سال دوری از خشنود شد. از همانجا جرقه از زده شد. بعد از شدن در در سال 1383 به برگشتم و از آن تا سال 1387 بودم. وی با بر با در آن گفت: از نظر ها ای است. دو است. که من به شدم از به سخت بود که را به من کنند. در با که نفر را و در حجم با از پنج و نیم به و دو و 700 و به سال های در به بیش از سه سال چرا که داشتم. این بعد از من و حجم ما به 9 کرد. پور در که ها در به سخن گفت و شد: پس از سال ها می که من بار اف ـ و اف ـ پنج را از کردم. است که این کار را در دادم. چرا که آن با ای که با می تا در ها از های و را رقم بزنم. در ها از تا بود و من که در کنم. در که او شده هم سخن گفت و افزود: در این به از کنم این ها من است چون آن در به و به از مان بود. من از که بیش از 8 بار با ملاقات و از به از آن حذف شود و امیدوارم آن به بیاید. ها در محرومیت و مظلومیت اقداماتی موثر می دهند که این ارزشمند به گوش نسل های آینده برسد. قسمت کثیری از این سری و است و به علت حفظ ملی نمی شود. پور به تحولات و در مسئولیت خود کرد و گفت: با ریاست تغییرات را در و با آن 77 بود با جلوی بیکاری و را و به رشد هشت و نیم و سومین جهان از این منظر شود. نیز با به از اشتباهات فاحش در های داخلی و و گاهی دیکتاتورمآبانه آن به شکم خود را سیر کند در رقیبی ندارد. به بیش از 30 از کسب کند و این 2 از کل نفتی ماست. است که هر بین 700 تا 900 در خرج می کند و بیش از 2 از می کنند. صدور خدمات نیز بیش از 34 و با از مبلغی بالغ بر 64 را تشکیل می دهد. در کنار های به مسئله و فرهنگی هم و آمار لایک ها نشان می دهد که بیش از 68 محجبه کامل هستند. حتی در مناطقی آنتالیا و آلانیا نیز اعمال می شود تا در هتل های کاملا نیز استفاده از دریا را باشند. این کشورمان به برقراری رابطه با از طریق های ها کرد و گفت: اقتصادی، ستون فقرات دو است و می عامل اطمینان بخش و بازدارنده از تنش ها برهمین اساس بود که من حجم با را بالا ببرم چون اگر در درست نباشد براندازانه است و می هرحکومت و را ساقط کند. وی در بخش از سخنانش را در کرد و گفت: در این من تجربیاتم را در و از دو ارایه و با فشارها و تهمت که طی این مدت از داخل بر من می شد و حتی هر سال از من می آمد اما عقب ننشستم و با مقاومت به های خود دهم. ها و به سخن حسن علی در این را بخش کرد و گفت: این بخش به تازگی خود را چرا که مرتبط با ها در سخت چون با خطوط قرمز و منافع ملی آمیخته شده است. با این های دهه اول و دوم در های ما است. از سال 1382 که صادق بخشنامه ای را با ناننوشته ها صادر کرد مقداری کار در این گرفت با این خروجی آن تبدیل به نشد. وی داد: این در است که در سال 1393 بخش به ابتکاری شد و از های مند دعوت به عمل آمد. چون ها و به سخن ندارند. روش ها صدر زده شد و این تابو را شکست. علی با بر دستگاه ها می شد و از رو این اقدام را کرد گفت: تا قبل از این در انحصار مراکزی مرکز اسناد اسلامی، کتابخانه ملی و ... بود اما ما با به این مراکز و مرام نامه و سفرای گمنام را و چاپ کنیم. به این مسئول، در جنگ کمتر حاصل می شد ما می ادای دینی به جامعه، به جای گذاشتن باقیات و صالحات و انتقال به نسل بعد باشد. از سوی هدف ما در بخش چاپ و سفراست و در این زمینه ایم با ظرافت عمل و مطالبی شود که مصرف آن گذشته سایر نیز می شود اما به بندی شده روز مبادا نگهداری می شود. وی با موضوع و است کرد: پور در است. های شده ما در 10 و می شود. 19 شده و در حال داریم که از آن می توان به های در دست از چون آهنی، شیخ الاسلام، شیبانی، صباح زنگنه، پاک آئین، گواهی و ... کرد. بر این است جلد چهارم صدر نیز شود. به علی وزرای نیز در و وزاریی چون متکی، ولایتی، به مستقیم یا غیرمستقیم شده است و علی صالحی با گذشتن از فیلترهای به چاپ است. وی کرد: ما دراین بخش این است که به دور از هرگونه گرایش را دهیم به طور مثال تا ابراهیم یزدی را مکتوب که عمر کفاف نداد. شوند پور نیز در بخش پایانی این با ثبت قبل و بعد از جذابیت با این اصولی آن ضروری است گفت: نوع شکلی و می منجر به جذب شود به جهت ثبت در قالب و ... اگرچه می خاص جذاب اما عموم آن را بخوانند خوب شود. با بر مناسب و شدن این شد: بعدی کار این ها به خاص آن مردم، اصحاب رسانه و است. امروز در ما ها انتشارات خود را و می با بخش خصوصی تبادل شود این بهتری در هزینه ها و دسترسی به دارند. پور با به ضرورت برگزاری جلسات نقد و در گفت: این کار می با و حتی به مناسبت 40 سالگی گیرد. نثر خودمانی و گراست کارخانه از بخش نیز در این پور را نقد و کرد و گفت: زبان ساده، شیوا و روان ویژگی مثبت این اثر است روبروی شما نشسته و سخن می گوید اما این مجموعه می تر شود عملکردی از های است. از سوی بهتر بود ناگفته ها در می شد و از نظر فنی و زبانی نیز اثر نیاز به مجدد دارد. پایان شبیه و جغرافیایی است و اطلاعاتی از ابنیه می دهد در می به باشد. و حوادث شان برجسته شود. وی کرد: با این نثر خودمانی، گرا و ابتدا و انتهاست اما می به ثمر نرسیده را هم کند. به انتقادات پور در به این نکات مطرح شده کرد که در فردی که بود کار و آن را به دهد پس از ما از کار منصرف شد و فرد جایگزینش نیز تجربه کار در این را این ها به نبود راهنمایی های لازم از سوی نتوانستند با کیفیت درستی نشود و به من کار را با از کردم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
دعوت برای اعتراف و ضعف بجای دعوت به آزادگی

دعوت برای اعتراف و ضعف بجای دعوت به آزادگی


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا)، نقد و وقت کفاش، از سلسله های سه های ، عصر سه 19 تیرماه با و و قبادی؛ و و منصورنژاد؛ و در سالن فرماندهان برگزار شد. که به در این گفت: در که خلق اثر هم داده، کار ولی نقد اثر آسان است. وی داد: متن ها را می با دو رویکرد و دید کرد. با به بودن، یک نقد است که من به این ولی به از که را هم و هم با و و با به ام (جامعه سیاسی)، این را در سه کلی بحث می دهم. این در کرد: نخستین این است که واقع نمایی این متن و چقدر است؟ دوم این است که آیا با های متعدد، انسجام یا نه؟ و آیا متن به گونه ای است که از شود یا آنچنان به مشتاق شود که تا را نکرده، آن را پایین نگذارد؟ سومین هم این است که آیا در نمادپردازی یا نه؟ آیا وجوه تمثیلی دارد؟ آیا را به سمت اتفاقات و می آیا این و با های روز و می ذهن را شکل این کمک می کند به عصر و ای که در آن شکل نشود. گفت: در وقت می شود و است. با بخش از نیز کنم. چند را می کند که است و به من از پس آن به طور است. می تِم هم ولی هی کار است. سه در این وجود که زدن آن ها کار است. می بر محور حجت پیدا کند ولی او در میان به فؤاد تا حد گم شده است. بار و جدی نقد و وقت ، کرد: به نظر می رسد که از جهت بصری، می نقش آفرینان را در مستطیلی که رکن آن شازده، و هستند، ترسیم کرد و های که در این عناصر ایفای نقش می و با به کنش گر در ارتباطند. حتی مثل حجت و نیز ظرفیت این را داشتند تا از ارکان باشند، ولی در برجسته نشدند. وی افزود: از جهت زمانی و مکانی به مقطع کنونی و پس از (عمدتا مشهد، قم و تهران) می پردازد که مثل درصدد احیای عصر قاجارند. نقد اگر در مدرن آن منظور متون را با یکی از نظریه های مشهور می سنجند و آن به ارزیابی می نشینند، اما فارغ از این های آکادمیک و از این رو نقد به تمییز عیب از امتیاز است. این و در با به امتیازات این گفت: در نام از مفاهیم قرآنی استفاده شده و دیگری نیز را در بیش از یک دهه است. (کتاب وقت معلوم: زمان: سال چاپ 1378، اثر فرد). با حرف زدن و در و با های را یک حسن و است. داد: شده ای این را که پخش و اثر است. از ها و حتی های در در و از ها تا حد است. ای در کار است که (که از یا بودن) بر در دور می زند و این سبب می شود تا دال باشد. این است که با ولی نه در حدی که به های شود که نقد می طلبد. در ها بر این اثر است و به جهت به شدن می را در این به نقد کشید. وی کرد: نثر تا حد (جز بخش آغازین) می با کند. که گاه از سوم شخص (غایب) می شود (نوعی فواد) و گاه و خود است (نوعی اتوبیوگرافی) نیز اثر را از می و می دهد. گاه در شدن و از حال به و نیز را تر و تر می کند. در ها از های اما این اثر در ها تا حد عمل می کند و از این جهت به آن ها شده است. را می برد و گفت اگر تِم ای به (عماد- شازده) نمی شد، از به شدت می شد. تا حد هم در شده و و ها نگه می شود. و علی (ع) در با به گفت: از جهت 117 ، 124 ، 208 و به ص 142 که رخ است (رطل، به جای رطب آمده). ضمن گاه در است که از جهت (مثلا خُب در پشت جلد). طرح جلد می و (20 تومان سال 95) با کاغذ نیمه کاهی، می ارزانتر هم باشد. شایسته تر آن بود که در و یا انتها یا در گوشه ای از طرح جلد، می شد. افزود: تا آن حد است که گفت به جد اثر نه حسن مطلعی ندارد، سوء مطلع دارد. در 10 و 11 (تنها دو آن هم در پاراگراف های آغازین) که علی القاعده به و و محیط است از هفت نفر نام می شود: آقا اسماعیل، یزدی، نیلوفر، امیر، شهربانو که از آنها هیچ شناختی و ذهنی با مشکل می حال می هریک از این در در حین آرام شوند. وی کرد: چون درس خارج بود دقیق تری از و مسایل و باشد. در 13 که می گوید صرف می خوانند، ولی او صرف میر اما عکس یاد شده است. در شیعی، صرف میر به قبول، قرن ها رایج است و صرف پیشنهادی دهه های اخیر است. در نوشتار نیز شده، نیست، کسی که طبق قبلی به سنتی وفادار است (امثله به جای صرف ساده) نباید به جای مُغنی، مبادی العربیه بخواند، عکس آن عمل کند. حلقات سه گانه اصول صدر را نیز در نمی به جای معالم، حلقه اول را می خوانند. به حسب می بایست بار و جدی و به خطرات شیطانی قشر (که نقش اول را دارد) می پرداخت. این داد: از در طول و ساختار را شکننده می کند. در از 255 به بعد شده است که فرزندش که به راه افتاده به جهت ماه پدرش را ندیده، بابا را بکار نمی برد! و یا که به همراه از خود را به آب و آتش زده و حتی شناسنامه اش را تغییر می را در کند! شدن به این همه تحمل مشقات نیازی نداشت و این کار (تسلیم شدن) می به سهولت در بیفتد (بدون تعقیب و گریز!) و یا خانمش که می داند که به او خیانت و می بچه را از او برباید، روال و عادی یک زن، اربعین می گیرد تا را ببیند! و نجاتش دهد و عجیب آن است که نسخه ای که به نفع است را مخفیانه، عملیاتی می کند. گفت: به نظرم مهمترین ضعف و بار منفی آن است که را به جای به آزادگی و آزادی، و و ضعف می کند. کلیدی در سه فراز از زندگیش اسرار مگویش را دیگران فاش می کند؛ یک: به که می رسد را آن دختر کاملا رو می کند. دو: پیش اسرارش را می ریزد، با به قول در آن مرحله به کسی اعتماد و از دست بستگان طراز اولش فرار حال یار غار همانهاست. سه: در روزهای اول حتی کسی از او بخواهد، مفصل از می نویسد و خود را ربایندگانش بداند کیانند، افشا می کند. این و با گاه در حین اثر به ذهنم می گذشت که نام می و یا این در راستای های رسمی، را پذیر می در نقد افزود: های سیاسی- امنیتی، می توانند از کسانی که بر اشراف شود که را حقیر شمرده و دست کم می گیرند و یا برعکس می از مبارزی شود که در انفرادی نه چند روز و حداکثر ماه، که سال و زندانبان، بازجو و قاضی را به ستوه آورده و حتی در حامیش در نقش هدایت و راهبری ایفا می کند. این خواسته یا نخواسته از اول به درآمده و از این جهت، تاثیرِ پایدار و سازنده ای بر نمی گذارد، آثاری که بخواهند از دوم و صبر، و آزادی خواهی را به کنند. وی در سخنانش کرد: می ختام زیباتری به جای به داستانی و در تصویر، کنش و با خلق اتفاقات، را از ابهامات آگاه سازد، کارش را به بهانه (نیلوفر) به او، سبک و سهل و همه حرف را با یاداشتی به سرانجام رساند و در اصل به در های نپرداخته است. این سرانجامش، همانند سرآغازش (و به آغازش) جای بازپرداخت و جدی دارد. حق در بخش های را نداریم زاده نیز در این با به در سال 54 با یک پدیده مواجه شدیم که پس از 40 سال آنطور که به آن نشده گفت: از نظر های داستانی، وقت سانس های عاشق موراکامی را می کند و آنجایی که فضاهای گنگ و کرختی ها می مسخ کافکا بود. هم همچون کوری ساراماگو را می کند. وی با در کشف و خوب عمل افزود: به پردازی، بسیاری (فواد و و تاحدی اسماعیل) و نیز به قهرمانان داستانش ظلم است (نیلوفر و کاترین). در نقش از مادر ناصرالدین شاه تا دربار خوب عمل ولی ضعیف عمل و عامدانه از همه قضایا گذاشته شده و خیلی از حذف شده و انتهای یک دفعه نقش یک قهرمان را بازی می کند. این و اشکالات که به این کرد: وقتی رمانی یک واقعه می نویسیم، حق در بخش های را نداریم؛ مانند تنباکو و میرزای بهبهانی که در است. در بخشی از (صفحه 220) به در 5 در دوران شده که این حکایت به 4 است! به طرز عجیبی بخش از و قاجار را تطهیر و اصلاح می کند. و در گفت: شروع فوق العاده ولی در مکرر تا حدود 100 و کمی پس از آن، تا حدی را پس می زند و از 120 به بعد دوباره به برمی گردد. پیچ و خم ها و رفت و برگشت ها به بخشیده است. به دید کمی سخت بود نیز با کلی از و سیر آن، کرد: بُن مایه زندگی حجت و اتفاقاتی است که از سال 1354 رخ و کمتر به آن شده است. با به ماجرا و به های و قاجار، پژوهش را شناخت بهتر به این دو دادم. تالیف این سال صرف شد. چند سال اولیه و به طول انجامید و سال نیز به تحقیقاتی در کتابخانه ها و حتی خرم دره، و قم پرداختم. وی داد: این دید ای را می و به دید کمی سخت بود. امیدوارم این باشد. این با به نقدهای شده وقت در این گفت: منتقدان تاحدودی به سلیقه بازمی گردد. من مورخ نیستم و هم بگویم. نقد شده ناآشنایی من با و ایراداتی که در این به شده که به این حوزه و دستی نیز بر آتش دارم. لذا مطالبی که در در آمده، با و مطالعه است. به هر در این است. افزود: به ژانر معمایی علاقه و ردپای این در نیز می شود. همه تلاشم، لذت کشف و به است. وقت با خودم را انقلابی با تعریف های سال 1357 می دانم، کرد: در این تلاش قصه ای خلق کنم که انسان با همه ها و خطاهایش در آن شود و در یک بستر انسانی بیافتد. وی در با به ایراد شده به وقایع گفت: لو که منجر به 4 شد و من در 5 ذکر کردم، به من در بود، چون لو این و آن قبول نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مقاومت
ایران تصور ذهنی نیست

ایران تصور ذهنی نیست


خبرگزاری ایران(ایبنا)_محسن آزموده: درآمد: بحث و این یکی از در روشنفکران و اندیشمندان است. سید جواد طباطبایی از می و در با او، از این سخن به می آورند. معتقد است که و یک و ملی چند دارد. این برجسته در گفت وگوی حاضر به و دلالت های آن و می کند که جعل اول و و با تر از این حرف هاست. سید محمد به بیش از ٣٠ سال بخش و عضو و نقش و در و است. صدها و مدخل و غیر از چون بندی در برمکیان و رساله اخبار برامکه، ارزشمند فراوانی را تصحیح و ترجمه است: نخست بفرمایید از حرف می زنیم، منظورمان آیا به (ملت-دولت) متاخر داریم که در فروردین سال ١٣١٤ با تصمیم اول با آمد یا مان به به و کهن تر نمی این که ایران- یا یا حتی هویت- از کجا است. از نیز های را نمی و آن نمی یا از عده ای نما و کم یا بی می شوند. اول نه را نه آن را بر ما نه را با این کرد و شناساند! این است که تا پیش از سال و گاه به از در های یا پرس (پارس) و می شد. سبب آن هم است. دو را تیره های قوم و به سبب اقتدار و و کشورگشایی های با مرتبط شدند و آن ناچار در تداول خود یا های از و ها سخن گفتند. یونانی و سریانی از پارس، ها، آشکارا به معنی و است. این وضع غالب فرانسه و آلمان و انگلستان و بلغارستان و کرواسی و صربستان و هم است. مگر این کشورها را فقط فرانک ها، ژرمن ها، انگلو ساکسون ها، بلغارها، کروات ها، یا صرب ها می دادند یا می دهند؟ ده ها قوم در این ها اند و که نام دارند. به هرحال کاری که اول کرد آن بود که از بیگانگان خواست در ها و بین المللی و از نام بس کهن به جای که نام جزیی از کنند. این نام که در در های غریب و بعضا را با نام می شناختند، به شد و عموما جای را گرفت. در کتیبه های باستانی و بازمانده از آن به وفور است و از آن ب