بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب خواستهتوسعه، تنوع و فراگیری استفاده از خدمات ثالث

توسعه، تنوع و فراگیری استفاده از خدمات ثالث


چکیده یکی از که است و یک و یا به است که ذیل & شخص ثالث& می گردد. بر یک کلی، در & می‎توانند از هر یا شیئی، یا حتی سبب به عمل آورند و ی در آن را نمایند، به که که ابراز داوطلبانه با آن کند& . شخص با دو & ثالث& و & هویت که هستند& اما کرد که شبهات شده، زیربنای و بنیادهای این را زیر برد و شد که این حیات در فعلی و با قدیمی خود را ندارد. آن که شخص با فن های در عصر و در به در و در فن ها با های و تردیدها به کارآیی آشکارتر شد که شده در عصر می شود و و شخص هیچ از به جای گذاشت. در این محور بحث، است و در این به محوری، به شخص در خواهیم پرداخت. کلیدواژه ها شخص مقدمه؛ در به جمهوری اسلامی خصوصیتی بین با شخص و یا نوع با یا شیء یا و یا نوع مکانی که در آن واقع است با متهم، یا اتهام نشده است و به جز در معدود، منصرف از این است که ی در چه و این که شخص و یا چه با شخص است ‏(انصاری، 1383: 20- 25). در در های به و آن ها، به شخص با محل نگهداری و یا با شخص نگهدارنده یا شده است. به در ی بر محل های کار، در سال 2001، در & نیکون& & اونوف& [1] اعـلام کـرد کـه کارگران حتی در محل و در کار از حق خصوصی[2] و لذا و خود با (Sánchez Abril, Levin Del Riego, 2012: 78). در و و به صرف این که از نظر حاوی ی شود و یا ازاین دست که فراری در آن پیش شده به نظر می رسد ‏(وروایی و 1389: 49) ولو این که به شخص و وی هیچ رضایتی مبنی بر تفتیش[3] و های وارده، شکلی،[4] یا و یا سرّی یا یا به ویژه، یا منافی عفت جرم واقعه، 43 1392 و یا الرعایه به مصونیت های سیاسی می باشد. در و به جز بی اعتباری اقرار شده از شکنجه، در اصل 38 و 578 ق. م. ا.، کتاب پنجم، هرگز جدی و حتی به نظر می رسد که در & بودنِ میوه ی درخت فاسد& و جرم مکشوفِ (متعاقب نامشروع) را دانست ‏(رحمدل، 1393: 57). لذا به این است که در ی ورودِ به در کشف و به به این که جرم است یا و یا کرد. در ی به و & و قضایی& با های است. است که نیازهای اجرای اضطراری و یا ای که است & قضایی& دفع الوقت و از بین ی جرم و یا شود و مصالحی در مواد و ذیل بهانه ی کلی & حفظ مصالح عامه& ‏(مؤذن زادگان، 1372: 88) است. درحالی که در این بندی، یک روش توصیفی است که از آن به این کارکردگرایانه شده است که & در چه مواردی، که می می شود؟& . این ذهنیت شده است که & اگر جرم و ی آن در مرئی و منظر آن ها حق مداخله، به بازرسی، و توقیف[5]، خواهند داشت& و لذا به دو ی و غیرمشهود گردیدند، اما در نص راه یافت، ی جرم به بود که به سختی می توانیم ماهیت آن ها را بدانیم و در واقع، وجه آن با به دخالت حفظ یا از مجرم و یا در آن خاص است. & در این است به حکم بی ی در که در 1 45 آمده است& ‏ (خالقی، 1394: 79 و80) و در آن، در ی های و کنشگران آن، اختیاراتی در ی حفظ صحنه جرم به شهروندان عادی اعطا شده است که می تهدیدی جدی نظم و باشد. این به و های جدید، در حالی است که آن ها ذیل & مشهود& جای نمی گیرند و با به این که & در ... به (ضابطین دادگستری) واگذار است& ‏ (آشوری ، 1388: 145)، یکپارچه به آن ذیل جرم محل تأمل به نظر می رسد. این شیوه؛ شیوه ای که ایرانی در آیین و در 45 در نظر گرفته، با سال های تصویب، منطبق با تدریجی ی و است که در آن، بر های در 8 1985، 23 1991، 22 1992، 8 1998، به جرم شد و در 9 2004، 18 2003 و 23 ژوئن 1999 نیز تحت در حکم معرفی گردید.[6]‏ در در های که از آن به متناسب با انتظارات یا تجربی یاد می شود‏ (یوسفی، 1392: 175 و176)، به یکی از منعطف ترین مدل ها در میان مدل های راه حل در پیش شده است. به نظر می رسد آن ها مستقیماً به این رفته اند که چه و می و یا صحیح و در چه حتماً و هستیم.[7] از سال 1967 و قضیه ی & کاتز& & امریکا& [8] این کشور، از به می که در با آن ها یک (Issacharoff Wirsha, 2016: 987). لیکن یکی از به شدت و در این & شخص ثالث& [9] است که به می دهد هر به یک که وی نزد شخص شده است را جمع این که و در را نقض باشد. این و است: در می حق خود را که بر آن است از دست می دهد (Kerr, 2009: 561–563). در یکی از که است و یک و یا به است که ذیل & شخص ثالث& می گردد. & هر یک از (امروزه) یا های را در و از بخش (ارائه که در ما شخص می شوند) می دهند.& ‏(انصاری، 1387: 202) و ی این به کمک فن های در حال و فن های و به شده اند که آن است ‏(یزدان پور ، 1384: 23). ای که شخص این است که هم است و هم به نحو دارد. این ها، شده است که در دهه های به شدت و به در و ها در این روی نمایند. در در نظر و این و در با و حق حفظ و در هر و لذا در ی نیز راه است (Couch v. United States, 1973; Smith v. Maryland, 1979). ی آن و موضوعات، احکام و تشریفاتِ و بر با های مشابه قبل از فن ها، شخص را با های است. فی المثل، آیا به وب یا میزبانی در که به فضاها و به و یا حتی موظف به در خود هستند؟ و این & افشا& ؛ است یا تحمیلی؟ و ی هر یک تا کجاست؟ در این شخص در ذیل و به می شود که به هر به یا ای خاص اما در نمی شوند. پیش از به بحث خاطرنشان می شود که & دو خطر و تهدید جدی در جمع و از این ها ( های در شخص ثالث) دارد: از یک سو، است که ای بین آن ها و ی جمع شود و از سوی که با ی منطقی جمع شده اند، غیر از ی به کار و از مادی یا که ها به او است سوءاستفاده شود.& ‏(انصاری، 1387: 202 و203)؛ خطری که می علاوه بر به های کشف به ملاحظات ها، از آن ها و حفظ نیز کما این که اهمیت های و آن ها با آزادی، استقلال و کرامت انسانی، سبب شده است که در از اسناد خارجی، & دستورالعمل شورای اروپا در از های شخصی& حق در مصون های از تعرض، یکی از بشر و از آن، از بنیادین و آزادی های و به حق (Korff, 2002: 6) و ‏(انصاری، 1387: 203). 1. شخص؛ طرح شخص و جدی آن به یک به منابع را از رأی در & آمریکا& & متلوک& [10] در سال 1974 کرد. از حق شهروندان، با کردن و های غیرمعقول و نامتعارف می کند. (ضابطین) این را که ها و ها بر سبب محتمل[11] توجیه (Amar, 1996: 54). الزام به اخذ قراری، استثنائات متعددی (Abrams, 1984: 963) که یکی از آن ها شخص ثالثی است که به محل (Fiske, 2006: 721). در شخص می شود که است فی المثل چند نفر باهم از یک یا آن باشند. اگر هر یک از آن ها ی ها را بدهد، این که (رسمی) با اتکا به آن رضایت، تا جایی که شخص را عمل کنند. که در این این می شود این است که که چند به یک این خطر را پذیرفته‎اند که می‎تواند به هر چیز در دست یا به مجریان ی & مشترک& [12] را بدهد ‏(اورین اس. کِر و گروه نویسندگان، : 35 و36) و در شرط اعطای این است که که می دهد، یکی از که & ی متقابل& از یک یا می یا & مشترک& بدان و است که این & استفاده& و یا & دسترسی& ، آن شخص، به طورکلی (یا) مقاصد به نحوی که بتوان به آن بر یک معیار و معقول، & مشترک& یا & متقابل& نام نهاد. در & متحده& & متلوک& ، اظهار که باوجود احتمالی یا بعدی یک یا چند نفر از که به یک & مشترک& هستند، دست کم یکی از این بود و تفتیشی یا بود.[13] در شخص که در می از می کرد با به گذاشته می و بود (Stern, 2013, p. 389). در حقیقت اگر بخواهیم کماکان و بر اساسِ این در نخستین دهه ی طرح، به نیز کنیم، در حال حکم کرد که دارندگان یک و از ای در نمی & اطلاعات& در نزد ای، به شخص باشند؛ از این به در دادن ای هست و علت امر اخیر نیز این است که ازنقطه نظر فنی، از و ی مناسب آن، متضمن دراختیارگیری بسیاری از های در بستر شبکه، ای بود. صرف از این & آمریکا& & میلر& [14]، می به نزد و به از بین باشد. در این کرد که سوابق بانکی، به شمار می آید و لذا تحت های مندرج در نمی (Kerr, 2001, p. 8). این که به تدریج یک قواعد بر مقدماتی و و شد، در فراوان نیز ملاک گرفت. به در & اسمیت& & مری لند& [15] نیز کرد شماره ی ضبط شده ی (که از شخص شناخته می شود)، هیچ ای قائل نیست (McLaughlin, 2006: 430). لذا این نگرش، در قرائت اش، شد که نزدِ از های نبوده و و این چهارچوبِ نظری ای بود که به سه دهه ی قبل از طرح جدی در دهه ی 40 در & نیوفیلد& & ریان& [16]، در حکم گرفت. در این دعوا، حکم کرد که عملکرد که اخذ و با تقدیم به تلگراف، کپی های تلگراف های را در بودند و این درخواست، تجاوز به شخص نمی شده است (Fox, 1955: 624). در این سریع به متن راه یافت؛ به (ECPA) ١٩٨٦[17] تا هنگامی که و یا متعلق شخص که در وی می در تصرف شخص به اخذ که خود & سبب محتمل، معارف و معقول& ی می با و خاص، آن یا را از شخص کنند. در دست کم تا سال 2006 و تا & جئورجیا& & راندولف& [18]، بر & متلوک& و & ایلینویس& & رودریگز& [19]، تمایل که حتی اگر شخص به در خود در به دروغ بازهم شده ی ناشی از آن رد نمی گرفتند (Webb, 2008: 3390)؛ مشروط به این که & بر شواهد در دسترس، مأمور، در آن و با به درایتی که یک انسان محتاط رضایت‎دهنده را است& (Campbell, 1992: 48-482). شخص که & ی از یک ملک مشترک& بود. به ی در ی & ایلینویز& & رودریگز& در سال 1990 شرح و بسط و پس در & جورجیا& & راندولف& در سال 2006 شد. این نیز در سال 2014 و در & فرناندز& & کالیفرنیا& [20]، با اندکی به این و یا و تعدیل گردید. در سیر تطور و این و فهم بهتر آن، است که دعاوی از & متلوک& تا & فرناندز& و به دو رأی در های & متلوک& در سال 1974 و & راندولف& در سال 2006 گیرد؛ گرایش ی به این متأثر از رأی سال 2014 ی & فرناندز& & کالیفرنیا& است که خود از دو حکم ی & متلوک& و & راندولف& می نمود.[21] در ی & متلوک& ، اصطلاح & یا مشترک& را نمود. این است که که یا از یک ارادی یکی از را که با به آن یک و (با شخص دیگر) می می خود را این که ی نقض دهد را به & متقابل& از اموال به ی که & یا دارند& نمود. در وضعیتی است که می شود این نتیجه طبیعی بود که هر یک از ساکنین آن که حق این حق را نیز که ی را به بدهند و دیگران نیز این خطر را اند یا بپذیرند (Matasar, 2015: 203–205) و در بیان این بود که به اخذ یا داشت. این که & ی از یک ملک& به ی در ی & رودریگز& در سال 1990 شرح و بسط و پس در ی & راندولف& در سال 2006 شد که شخص در & حضوری& شخص که با وی & و مشترک& مجوزی بود و شخص در های & و رودریگز& ، در ی & راندلوف& به شرط & در وی& شد (McNeeley, 2006: 260) و در ی & کالیفرنیا& در سال 2014، حکم ی & راندولف& شد (Voorheis, 2014: 399-401). بر مطروحه در ی & فرناندز& ، اگر در یکی از به و خود را کند، به اخذ از یا نمی به بپردازد (Dery, 2014: 1137–1138) و به نظر می رسد شخص مخالف با بر بازداشت شود و از محل برده حق که به دهد. 2. توسعه، تنوع و فراگیری از (متصدیان ها و های سایبری)[22] در عصر فن ها؛ واقعیت این است که با های از فن های نوین، در مقابله با این تا حد با ها و دشواری شده است. از که دچار و شده راهکارهای به از فن های و در پی آن، تحت شخص می نیز است. ارتباطات، و مالی، به نحو فزاینده ای به آنلاین اند و از می که در شخص همگی & ثالث& می شوند؛ لذا این شده است که حجم از که می توانست تحت از این شود (Issacharoff Wirsha, 2016: 988). به همین این بود که در سال 2012، پنج قاضی در در ی جونز[23] اذعان داشتند که شخص نمی به شکلی کاملاً مطلق و با اخیرش حفظ شود (Slobogin, 2012: 1–2). اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدنی و سیاسی، بر روی های مبتنی بر وب می شود. هر رایانه‎‎ای نیز یک یا اپراتور سیستم[24] اداره می شود. ی این شخص حفظ کارکرد مداوم بر و برقراری آن و تعمیر در است. بدیهی است که در در به های غیرقانونی شده در این فضا کاربرانِ و تهدیدهای شده تمامیت و و های ای، مقتضیِ ی سرزنش و بابت قصور یا تقصیر را لحاظ و این درزمانی می شود که تواناییِ و آن شخص شده و یک در مبانی خود این دکترینی تکلیف اشخاصِ محافظ و ناظر بر خطر، به و امن آن[25] را در نظر و سرکشی به را نیز نماید. درهرصورت، در به یک & سطح مبنایی& [26] را در که به آن ها می دهد هر کاربری، را مشاهده و هر فایلی را که به شخص است را مطالعه نمایند. که یک می به و مندانه، به یک را اهمیتی که این به یک ی ارتباطی[27] یا یک تجارت خصوصی[28] یا یک دولتی[29] است (Kerr, 2001: 25). است به نوع که می شود و یا به در های مختلف، متفاوت و از خطر اخذ به دور نگه و این چیزی است که به طور و تعمدانه به آن ورودی است. به در عمومی[30]، گوگل یا یاهو، و اجباری & ISP& ها، ای در & SCA& [31] پیش شده است (Kerr, 2001: 25) و 2702 این را از مربوطِ به مشتریان، به دولت، منع می کند و را در منصوص در ی می داند. حال پذیرفت که ی مدیران ها به مقامات در در جمع و به مشتریان نیز عامل که شده است به ی و این و ضروری شود. در & الکترونیکی& [32]، به چگونگی به شده ی به که از شبکه‎ای این & ISP& ها، می و بر شخص را می کند. در بااینکه ی هر پیشینی را می داند، & الکترونیکی& ، محتوای شده و به نزد را شخص و می یابند تحت شرایط و متعددی، حتی اخذ و راساً با و ابلاغ یک احضاریه شخص مزبور، به وی که محتواهای به را (Winick, 1994: 75). اگرچه های در این می ایمیل ها، 2016 که تصمیم با آن، ایرادها و رخنه های در ECPA، 1986 را (Brattain, 2016: 188). پی نوشت: [1]. Nikon v. Onof, Decision No 4164 (2 October 2001). [2]. Privacy [3]. Search [4]. با ها و ر.ک: ‏(وروایی، جهانگیر پور، جربانی و هاشمی، 1389: 59–50) [5]. Seizure [6]. ‏برای در این و با مصادیق، ر.ک: ‏(بوریکان و سیمون، 1389: 129–131) [7]. به کتابچه ی راهنمای & و ها و در کیفری& یا: Seizing Computers and Obtaining Evidence in Criminal Investigations, که بخشِ جرایم ای و مالکیت (Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)) از بخش وزارت تنظیم شده و دائما به روزرسانی می به و ها و به و سپس شرح در این رابطه، تشریح بر ای بر موجود، و نمونه های اوراق و مربوطه می پردازد. نسخه این سند، در فایل pdf، در 299 صفحه، در آدرس زیر است: [8]. Katz v. United States, 1967 [9]. Third - Party Consent Doctrine [10]. United States v. Matlock, 1974 [11]. Probable Cause. [12]. Common Area. [13]. در این پرونده، ر.ک: ‏(White، 1974) [14]. United States v. Miller, 1976 [15]. Smith v. Maryland, 1979 [16]. Newfield v. Ryan, 1937 [17]. (Electronic Privacy Act) یا به اختصار (ECPA) ١٩٨٦: این به شده در ارائه‎دهندگان شبکه‎ای (نظیر ISPها) را می‎کند. (ECPA)، 1986 به شد تا ممنوعیت تماس های تلفنی را به الکتنرونیکی در حال انتقال نیز دهد (ماده 2510 به بعد از 18 آمریکا). جدیدی تحت شده به 18 مجموعه از 2701 به بعد نیز شد تا به شده را نیز سازد و مقرراتی که اصطلاحا & pen trap& به آن میشد از 3121 به بعد شد که ردیابی را می داد. اکپا اصولا از به الکترونیی طراحی و وضع شده بود؛ اما این در سال 1994، 2006 و 2008 به ترتیب با & Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) & ، میهن پرستی (تصویب مجدد) و & FISA Amendments Act& گرفت. [18]. Georgia v. Randolph, 2006 [19]. Illinois v. Rodriguez, 1990 [20]. v. California, 2014 [21]. در به والتر (Walter Fernandez) رسید، اعتقاد که یک جمعی تبهکارانه که به مظنونین آن قبلا به آن منزل شده است. در حین این که به می شدند، صدای جیغ و از شنیدند. درب را زد و دوست غرقه به خون روکسان (Roxanne Rojas) درب را باز کرد. با این که احتمال به تلاش کرد که را از هم دور نگه دارد. ضمن این که فریاد می زد شما حق ندارید آپارتما
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
دعواهای نویسندگان مطرح با یکدیگر

دعواهای نویسندگان مطرح با یکدیگر


به ایران (ایبنا) به نقل از لیت هاب - شاهد نیستیم. ها مهربان تر از قبل شده اند، یا در توییتر حرف هایشان را می زنند. قانونی که در این این است که هر و باشد. پس از یک نقد بد نیست. به هر حال اگر در های و حتی جدید برایتان جالب در می توانید های 200 سال اخیر را بخوانید. و این یکی کمی از چرا که ای اما با به به نظر می رسد باشد. در سال 1947 در از از شد تا را در رده کند. او بود: 1.توماس او بود و که ندارد. 2.ویلیام 3.جان دوس پاسوس 4.ارنست همینگوی؛ او شجاعت و حرکت نمی کند. او از لغتی نمی کند که ممکن آن را با فرهنگ لغات چک کند تا ببیند درست به کار برده شده یا خیر. 5.جان اشتاین بک؛ امیدهای به او داشتم- را نمی دانم. وقتی اظهارات به گوش رسید، او اینطور داد: بیچاره. او واقعا فکر می کند احساسات از می آیند؟ او فکر می کند من ده دلاری را بلد نیستم. من همه را خوب بلدم. اما قدیمی تر، ساده تر و بهتری که هایی هستند که من می کنم. را خوانده اید؟ اما است. درک و وی.اس. درک در بین در سال 2008 به گفت: حرف می شود. او را با یک شعر با داد که این طور می شد: اند. مثل می میرم. را بخوانید. می که چیست: یک ناخوشایند. اما چه کار بود که به گاردین: سال ها این دو به طور در ها را نقد می کردند. در ای یک که در سال 2007 شد یک کرد و اثر را ستود. او را می که است اما با های اش رشد آن شده است. این را که در ای به بکند. و پس از نه بی بر در یک و به یکی از های کرد و تکه های آن را پست کرد. به گفت: اول به آن کرد. را به برد و به آن کرد. اما از آن یک چیز ساختند. به یک به کرد به اش نیست. و ژان این یکی از که نقد یک به یک اما نه زیر کتاب. در سال 1896 در نقد ها و ی او را و را یکی از آن کرد که را از کند. چند ماه بعد در که تحت نام کرد که با دارد. پس از آن او را به یک کرد که تیر هر به به خطا رفت. و این دو، که در به به رسید. در 1858 از جدا شد و از دهنش در رفت و گفت با الن ترنن، بازیگر نوجوان، دارد. در جواب، اجازه داد که یکی از دست پرورده هایش، ییتس، در واژه های خانگی متعلق به خود به کند. او نوشت: موفقیت رو به افول است. های او حتی توسط متوسط هم درک نشد. اشرافی را به خاطر حملات بی امانش از خود فراری داد و تحصیل ها و فرهیخته ها هم آنقدر نیستند که بخواهند مخاطبین را تشکیل بدهند. به علاوه در فقدان عاطفه احساس می شود که با درخشان طنزها هم قابل جبران نیست. و اسکات دوست-دشمن های تاریخ در سال 1925 ملاقات و زود با هم شدند. حتی به ویراستار بانفوذ، مکسول پرکینز، از کرد تا آغاز کار او سکوی پرشی باشد. اما سپاسگزار و زود کرد به بدگویی از فیتزجرالد. کارهای فخرفروشی می کرد و سابقش را مثل یک بزدل دست می انداخت. او را به یک پروانه در حال مرگ تشبیه می به یک موشک بدون راهنما که در یک سطح شیب دار با زمین برخورد می کند. ده سال پس از مرگ فیتزجرالد، نوشت: من او احترامی قائل نبودم، مگر استعداد داشتنی، طلایی و هدررفته اش. اگر خودبینی کمتر و تحصیلات بیشتری کمی بهتر می شد. و گور این از حسادت شکل گرفت. از عکس و یک خانواده دلخور شد که بود جوان ایالات متحده: گروهی از واردان به صحنه آماده اند تا از پس همه چیز بربیایند. مساله این که عضو این گروه نبود؛ در یک عکس بی ریخت. سه- چهارم صفحه اول را بود. به لحاظ معاشرتی این دو صمیمی بودند، اما از رفتار رنجیده بود و از اینکه نامش در آن در رده های پایین عصبانی بود. او نوشت: فرم هنر یک دروغ مبرم است؛ اما متناقض و معتبر. به که می توان روند آن را مشاهده کرد. گارسیا و بارگاس ماجرا از می شود که در جریان یک سفر عاشق یک مهماندار سوئدی می شود، را ترک می کند و به استکهلم می رود. همسر شوریده و ناراحت نزد شوهرش، مارکز، می رود. را ترغیب می کند که و با او برقرار می کند... سرانجام به زنش برمی گردد و را می کند. پس از آن هر دو نوبل می شوند اما با هم حرف نمی زنند. ولادیمیر و این سر پوشکین بود. در 1965 یک مجموعه چهار جلدی اثر روس، یوگنی آنگین، را ترجمه و می کند و دوستش در نقد آن را به باد انتقاد می گیرد. در نشریه می دهد: در دهه 1940 در طول دهه ام در آمریکا، او در بسیاری از موارد به من لطف آن هم نه فقط در امور مربوط به اش. من بابت ظرافتی که او در اجتناب از نقد های من نشان می دهد سپاسگزارم. ما گفت وگوهای مهیجی داشتیم و نامه های هم نوشتیم. کسی که شیفتگی ناامیدکننده ای به زبان روسی داشت. من سعی خودم را کردم که اشتباهات لفظی، گرامری و تفسیری اش را توضیح بدهم. هم دوباره جواب داد، البته با آرامش بیشتر. این این دو نبود. از های هم متنفر بود و با که رفته تر می شد، رقابت داشت. همچنین از نظر سیاسی در دو جناح مخالف بودند. و امیس، بریتانیایی در طول دوران ای خود خود دست و پا است. اما یکی از او، دیرینش، انگلیسی جایزه من بوکر بود که ریشه در طمع او داشت. در سال 1995 اطلاعات از ناشرش تقاضای 500 پیش پرداخت کرد. جاناتان کیپ به او پیشنهاد 300 را داد و به کارگزارش پت را اخراج کرد و اندرو را جایگزین او کرد. موفق شد 500 را او (گفته شده که او کار دندان پزشکی به این پول نیاز داشت). این بود که پت و شوهرش جولین نزدیک و به این از او دلگیر شد. به ابزرور گفت که در آن در شرایط بدی بود. او وسط ماجرای بود و پدرش را از دست داده بود. به شوکه شد و انتظار چیزی را نداشت. ظاهرا آن ها آشتی اند اما اختلاف شان یک دهه به طول انجامید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
سه گفت‌وگو با ژان‌لوک گدار

سه گفت‌وگو با ژان‌لوک گدار


به ایران(ایبنا) موج نو در یکی از های مهم مطالعه است که نیز از آن در و پژوهش است. از این نباید از نقش ژان لوک ماند. سرنوشت(های) با سه گفت وگو با ژان لوک نیز یکی از است که به این کمک می کند. در این سه گفت و گو با ژان لوک می دهد. در از این شرح است: این نه موج نو است نه حتی آن یا آن. سه از است از در عشق تا که آن را اکران و این همه در آستانه سوم یا سده سده و ای که دست کم تا به دلِ و و و که را از این ها می اند است. در سال 2011 از آن ها رخ داد که آتش زنه ای در دلِ آن ها که به سوم ای ـ ت به پا کند. و ... آیا که دست کم یک بار و به نام این که یک ها یا های و هم هست و اش هم با ای نما یا حتی فن که در اش از آن به یا ترفند و ابزاری استفاده در یاد می کند و وقت هم خود ـ تجربه گرایانه ـ به کار اکنون کاملاً به فعلیت و فراگیر آن قدر که امروزه کمتر سینماگری می شود که خد را به نگاتیو یا میزهای قدیمی مقید انقلابی در فن اطلاعات و ارتباطات روی داده، که ضبط و به اشتراک را و در ها یا ای و شده اند و پخش ها هم ـ خود ـ شده است. در این اما می کنم به همه از همه چیز عوض شده بعد از این همه سال و باشد. از این که در این ها به است ـ هم خود به که می هم به و ورزش. و بعد از در نه از و نه از فن دور یا عقب او از آن وقت تا دست کم سه است: ما (2004)، (2010) و با (2014)، که این را سه و به است. بر آن ای از با است. برن و می نویسد: (1853 ـ 1918م.) در ریش و تا عمر هر وقت که تا از او عکس طور آدم با و هم می که از او عکس بیاندازند. پس از آن او و به شکل و به که را، اش، به بود. و حل او جمع دو او می اما فکر می کرد. به این بود و بود که و ای فرد اش می آورد. به عکس ها (1869 تا 1945م.) هم می است تا ها در اش و پا به سن و که به طی مدت جنگ (1940 تا 1944م.) آبِ گرم در ها است کج هم و کند. در آن او به در می که بی هدف در پی ها و ای در می زده است. صلح که می شود ای را می گیرد. چشم های و پنج کم سو می شود که از او می تا بی دست از و قلم را بگذارد. هم بود تا اش را از قید اش رها قلم مو را با بند به اش گره زده بود. به روی و دست به کم و زد که سال ها به او پشت و اش گرفتند. او چه کار اش را وا می تا به ورق های تک زرد یا آن وقت با دست به کار می شد به اما پیش در نقاشی! بر این ها ساده ترین ابزار، یعنی زغال چوبی که آن را سرِ بلندی به او داد تا برگردانِ صورت شناسانه [آلاپریما یا] لکه گذارانه ای از دنباله های پیوسته و طولانی طراحی با جوهر روی یا دیوار سفید ایجاد کند. هم آن سوی اقیانوس اطلس در نیویورک، کلان شهر و پایتخت هنر دنیای نوین، جکسون (1912 تا 1956م.) که تر از بود ای کوتاه تر یا قلم مویی خُشک شده دست بود تا ترکیب بندی های نقاشانه بنیاد براندازش را روی بوم و بیافریند. آور، حیرت انگیز، و غریب که هست ـ چه تقارنی! (لوئی ژووه در بندر مه آلود (1938) مارسل کارنه). ظرف یک سال هر دو هنرمند ما را غافلگیر کردند: اول با چکه ها [یا های قطره ای] و های اش در نگار خانه بازل (1958) و بعد با بریده های گوآش در نگارخانه برن (1959)؛ و این همه مجموعا سی اثر. دو نمایشگاه مذکور، توشه و ره آوردی اندیشه گری یا به سخن، بحث و تبادل نظر در سال که پیش رو بود کردند. ما با سپهری بصریِ ای مواجه می شدیم؛ ای از هنر در فضا پراکنده شده بود. وقت ها اما هم از نفس اُفتاده (1960) را می ساخت؛ رویداد آبستن هیجان های تازه. تنها چند سال پیش وی. اس. (متولد 1932 م)، برنده جایزه نوبل 2001، ادعا کرد که دوره به مثابه گونه ای از ادبیات خلاق و نوآورانه سرآمده به هر شکل هم، قریحه و استعداد آفرینشگری که تحلیل می رود و از تکاپو می و آتش میرنده ای خاموش می شود، هرآنچه قابلیت به فعل در می و سرحدات قلمرویی را که می توانسته راه بدان ببرد فتح می کند و مجالِ پیش تر رفتن اش ناممکن می شود. که کاملا آگاه است تناقض گویی چه انرژی ای را مهار می خود هوشمندانه به هنرمند، خلاف مدعای اش را ارائه است: او سال گذاشته، اندکی پیش از هفتادمین سالروز تولدش، با عنوانِ مهیج نیم کرد؛ کتابی که به زعم ماحصل سخت کوشی و یادگیری مدام اش است. قطعه ای رمانی واقعی، یا نگره ای جزم گرایانه؟ اخیراً فرصتی دست داد تا پس از سال ها، فریفته و مات و مبهوت، بایستم؛ ای گُل دوزی شده با متر طول و پنجاه سانتی متر بلندا از قرن میلادی که غلبه نورمَن ها بر انگلستان را به شکل تصویری روایت است. بازگو می کند در عصر حاضر ما، آشکارا ای کُمیک است. یاد ام و یادداشتی که او، ده سال پیش توی ام در استان بود می افتم و بار اش می کنم: این باشکوه هیچ گاه باز نمی ایستد ـ نه پیش تر از مبارزه ها و نبردها و کارزارهای ـ ما و هنر می جنگیم. آیا ها در نیست که پیاپی هرکدام از پس می آید و در پایان، به تمامی را تعریف می کند؟ چرا امروز ما در به این همه داستان، چه داخل چه پیرامون و فیلم، احتیاج داریم؟ چرا چرخ های را به سادگی برنمی گردانیم تا بازگردیم به ابتدای سینما؛ ها صامت بود و از این همه شگرد و پیشرفت نفی و توأمان فن آورانه و کارشناسانه که در اختیار داریم خبری نبود؟ این ها صرفا پیشنهادهای است که چه بسا به کاربستن شان بدهد تا از قیدوبندهای ناخوشایندی که گرفتارشان است رها شوند. اقامت ام در مرا به یاد انداخت و حضورش در مسابقات دو و میدانی آتلتِیسیما در لوزان سوئیس که شرکت بود تا چهره حقیقیِ گابریلا سابو [دونده زنِ رومانیایی] را از نزدیک ببیند. فرشینیه منقوش نیز همچنین یادآورِ است. جایی که این به است هم ای بدون نهانگاه [و در فضای باز]. نخستین بارها که دور می گردی مثل این است که داری خودت را به لحاظ بصری گرم می کنی [؛ نرمشی دیداری]. بازدید کننده پس از توقفی می کند و نَفَسی جا می آورد، بر گام هایش در هر کدام از آن گردش های پی درپی می افزاید تا سرعتی همانند متحرک. تجربیاتی از این دست در موزه ها خیالی خام است. این روزها و سرعت و گام های ما را تعیین می کند درازای جملاتی ست که در گوشی هایمان می شنویم و است که ما را از مشاهده عمیق و غور و تعمق باز می و حتی چه بسا این طور رویکردها را غیرلازم و چشم پوشی بنمایاند. جای دگر نرمش ها و گرم کردن های اولیه که پیش تر گفتم در کلمه و در ویدئو اتفاق می افتد. بعد مسابقه، برگه ها و دفترچه ها و که خریده ایم به کار می آید و دیده ایم را می درست مثل روزنامه ها که روز بعد یا ای که شب قبل برگزار شده است تفسیر و تفصیل می کنند و دلیل و مدرک می آورند تا شک و شبهه ای راجع به در میدان یا پیش است باقی نماند. این که به ژان لوک اختصاص داده شده است نشان می دهد که انسجام و تعالیِ ذهن و کمال فکری چگونه و می تواند در گذار از سده بیستم به سده راه گُشا باشد. توضیح و تبیین این به درستی، عیار و بی کم وکاست، در گفت وگوها و و عزم و آهنگ او بازیافتنی است. سرنوشت(های) با سه گفت وگو با ژان لوک با در نشر ثالث با قیمت 16500 تومان شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
عقاید شیعه درباره حضرت زهرا (س) در منابع اهل سنت وجود دارد/ فاصله مردم و مسئولان 30 سال پیش باید برداشته می‌شد

عقاید شیعه درباره حضرت زهرا (س) در منابع اهل سنت وجود دارد/ فاصله مردم و مسئولان 30 سال پیش باید برداشته می‌شد


خبرگزاری گروه و اندیشه: حسین را نه سراسر کشور می‌شناسند، اخلاقی که او در و و حتی قدر با خیل در و در روز دهه فجر به سیدالشهدا(ع) و پای این در با فارس با به اگر اهل سنت به و مستندات معتبر خود هیچ تنش و را به و طاهره(س) با می کند که اگر که از ما طرد اهل بیت(ع) وی در با به یک از باب با و را مختص به نمی‌داند،‌ است که تعداد متدینی که در مانده‌اند، از ‏آثار همین منبرها است،‌ این اخلاق با توصیه بر هدایت‌گران نمی‌‌توانند فقط به محراب و قناعت می‌گوید: 30 سال پیش فاصله‌ها و را بر و هم به و را هم را کرد که در این می‌آید: اگر اهل سنت به هیچ به زهرا(س) ‎*‎با به تند اهل سنت به صدیقه(س)، را تا در ‎-‎‏ در کتب مهم اهل سنت که این را زهرا(س) نقل غیر از است که در از  در است که زهرا(س) را یکی از این اگر به و به کبری(س) ما و از نظر نمی‌ماند‎.‎ یک که این است که به کم هم را که ‏به صدیقه‌‎کبری(س) از در که و را به این است که به اگر ما و به صدیقه(س) از که در ما و هیچ ‏نمی‌‌کند‎.   زهرا(س) نه و نه مبالغه‌ای! علم یک را از آن که زهرا(س) هیچ چون غلو از نظر بر ممنوع ما نباید در حق پیغمبر(ص)، امیرالمومنین(ع)، ‏ائمه(ع) یا کبری(س) غلو مطالبی که و اهل‌‎بیت(ع) است را ‏به بگوییم و به شوند، ما از مطالب صدیقه‌‎کبری(س) ‏را از مصادر اهل سنت نقل می‌‌کنیم، چون می‌‌بینم از آ‌ن‌ها خیلی خوب، قوی‌‌ و مستند ‏است و است که با دختر پیغمبر(ص) تناسب دارد‎.‎ اهل سنتی که 18 ویژگی زهرا(س) ذکر می‌کند پس اگر با ما دارند و زمانی ما را متهم به غلو و افراط این ریشه در جهل و به ‏این است که زهرا(س) را حتی از کتاب‌های نشناختند، اگر بشناسند ‏اندیشه با ما به صدیقه‌‎کبری(س) در یک سطح خواهد شد. مثلاً در جلد آخر ‏فخر رازی در که او از قوی‌‌ترین و معروف‌‌ترین علمای اهل سنت است ‏‏18 معنا ذکر می‌‌کند و کل اینها در وجود زهرا(س) جمع شده است‎.‎ امیرالمؤمنین(ع) می‌‌فرماید: «‎‎النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا» اگر مخالفتی و دشمنی‌‌ای ملاکش جهل و ‏نادانی است و این نادانی را خدا بر نمی‌بخشد چون هم است که برود از او بپرسد و هم ‏کتاب است که به فردای قیامت نمی‌‌تواند عذر قبولی را به ‏ارائه دهد که من نمی‌‌دانستم، حتی اگر نمی‌‌دانستم می‌‌گوید چرا نرفتی بپرسی؟ اگر که از ما طرد اهل بیت(ع) است ‎*‎حرکات و کارهایی که تحت عناوین مختلف در نهم ربیع می‌دهند، آیا به این ‏اختلافات دامن می‌‌زند؟ ‎-‎من آن را ندیدم و خبری ندارم، اگر مطلب‌‌گویی این به باشد که باعث شود که به کینه پیدا این قبول چون ‏کلاً شیعه، مذهب و مکتبش بر علم، حکمت، و محبت استوار است؛ ما به دین را ‏به ما ارائه دادند که به حوزه جاذبه قوی‌ای شویم؛ که را ‏جذب پس اگر که از ما طرد این اهل بیت(ع) است‎.‎ علاوه بر این به امت اجازه به بت‌های بت‌پرستان را هم نداده است:‎ «وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّوا الله عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ»، شما اگر به معبودهای بودایی‌‌ها و بت‌‏‏‌پرستان و مشرکین بگویید هم به من که شما هستم می‌‌گویند و مشخص ‏خدا اینگونه روش برخورد را نمی‌‌پسندد و درست نمی‌‌داند و ما اگر بخواهیم خوشحالی خود یا تقویت ‏دین‌‏‎ ‎با داشتن دلیل، برهان، حکمت و علم تکیه به صریحاً عمل کردیم‎. که یک از باب کند ‎*‎سؤال بعدی به منبری شدن آقایان مداحان و که ملبس به مداحی ‏هستند، مربوط می‌شود را می‌‌دهند که پیش‌‌تر از شاهد بودیم، نظر ‏شما به این اتفاق چیست؟ ‎-‎عالمی که حرف درست، متین، مستدل و هدایت‌‌گر از نظر و کار خوبی ‏مطرح «مرد که گیرد اندر گوش/ ورنوشت ا‌ست پند بر دیوار»، که یک ‏که در حد خودش آگاه به حقایق اصلی از باب کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
​راز زنانی که دنیا را تغییر دادند فاش شد

​راز زنانی که دنیا را تغییر دادند فاش شد


به (ایبنا) کیت پنکر ست در که را که به تازگی با نلی از سوی شده بزرگی را می کند که را اند و با از هوش و به که می رسیدند. نلی این به گفت: این حس به می دهد تا را کنند. اگر را این به هر و 9 تا 12 سال ای کمک می کند را کند و با هر نه و نشود. این افزود: که در این که در این به آن ها شده است مثل ما اند با این که قوی ای داشته اند و به دنبال قلبشان و قلبیشان رفته اند و را اند. به گفته محجوب، نویسنده در این خط سیری از زندگی فرد نظر را برای مخاطب به تصویر کشیده است و نقاط قوت و ضعف آن ها و مسیری را که طی اند، تا زمانی که به موفقیت می رسند و بر این اساس توانسته در انتقال مفهوم نظرش به مخاطب، موفق باشد. فریدا کالو، کوکو شنل، گرترود ادرل، مری آنینگ، ماری کوری، جین آستین، رزا پارکس، آنه فرانک، امیلی پنکرست،ساکا گاویا، کارآگاه فی فی، املیا ارهارت و مری سیکول نام موفقی است که در این به آن ها شده است. ناریا، که را را در قالب 36 صفحه مصور رنگی با شمارگان و 100 نسخه و قیمت 20 ریال است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مفاسد و معضلات ناشی از طلاق خطری جدی برای جامعه

مفاسد و معضلات ناشی از طلاق خطری جدی برای جامعه


شبستان: حجت گفت: هر چند با و است اما و تغییر معیار انتخاب ،انتظارت و سطح توقعات آنها از جامعه شده و همین امر بالارفتن سن و تأخیر در ازدواج شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
خطیبان جمعه لبنان تاکید کردند:سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان؛در راستای اهداف رژیم صهیونیستی

خطیبان جمعه لبنان تاکید کردند:سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان؛در راستای اهداف رژیم صهیونیستی


به خبرگزاری تقریب(تنا)، حجت سید علی فضل در های این هفته حسین(ع) حریک، با به اف 16 از سوی گفت: این اقدام نشانه ای بر جدید در با است که به می کند. را از عوامل بازگشت و به ملت خواند و کرد: این سبب می شود تا قطب نما همچنان به سوی با دشمن و از بی و نمی به این و را اجرایی کنند. حجت فضل سفر "رکس تیلرسون" به ساخت: در حالی از به عنوان خطری آینده یاد کرد که می دانند این خطر از سوی از سوی می شود. آیت شهر نیز در های که در زهرا(س) شد، به در این داد و گفت: هر که به سفر کند از های است. داد: ما از می که از و آن است و از با و و از و در می کنیم. وی داشت: ها که به خود به هیچ وجه نمی و و و نقش یک امر از و از های آن به می آید. حجت احمد قبلان برج هم در های حسین(ع) کرد که نماد تروریسم در جهان است و و هم پیمانان آن نیز ملی گرایان اصلی در و به می آیند. عضو با به سالروز بزرگداشت ساخت: ملت های و و ملت های مدیون این خون های پاک هستند و ما از و راه آنان کنیم. و با خون شهدا به قدرت فراوانی رسیده و جلوی نفوذ و را گرفته اند. وی با به اینکه هیچ جایگاهی در نظر نداشت، گفت: با خون خود توانست را نجات دهد و این را از شرارت داعش و ها و پروژه های ویرانگر و عربی دور سازد. برج اف 16 نیز بیان داشت: این ترسیم جدیدی مبنی بر این است که تصمیم به آغاز جنگ در اختیار و آن دوران باز نمی گردد. شیخ اتحادیه جهانی علمای نیز در های قدس در شهر گفت: به می گوییم که پیروزی نهایی از آن ملت هاست و نمی تواند روند ملت ها را تغییر دهد. شیخ کرد: حزب که رعب و هراس را در دل صهیونیست ها کاشته و قشرهای مختلف ملت را بدست آورده است نیازی به گران ندارد. وی در بخش پایانی سخنان خود کرد: به خود در ویتنام و پشت کرد همانگونه که به خود در جنگ الجبل و جنگ شرق در بی توجهی کرد. سرنوشت و کنندگان به و همچنین افراد ملی گرا و شرافتمند، روشن است بنابراین خودشان مسیر خود را برگزینند. حجت شیخ حسن شریفه دبیر اوقاف هم در های صفا در سفر به این گفت: با هدف بررسی به این سفر کرد اما با متحد و ها به ویژه آبی مواجه شد. وی افزود: چهره و سرشار از و همبستگی ملی را نشان داد و این به ها رسید که هر چه فشار وارد کنند، نمی ها را از حق کامل خود در های طبیعی دور سازند. این روحانی کرد که پس از شکست خود در جنگ به دیپلماسی متوسل شده است؛ که در پی تحقق طمع ورزی های های است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
امام جمعه موقت اهواز:خواست اصلی و عقلایی مردم مبارزه با فساد و تبعیض است

امام جمعه موقت اهواز:خواست اصلی و عقلایی مردم مبارزه با فساد و تبعیض است


- - امام ، ، و با و را اصلی و عقلایی آحاد عنوان کرد و گفت: دولت باید این را سرلوحه و اولویت کاری خود قرار دهد و به صورت ریشه ای آن را حل کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
روزگار عبث و تنهایی عرفانچی دلتنگ امریکا در کرانه نیل

روزگار عبث و تنهایی عرفانچی دلتنگ امریکا در کرانه نیل


خبرگزاری ایران(ایبنا)_مهدی فاتحی: پس از سال ها جدیدی از شود مبارکی در حوزه و کتابخوانی است. های غنی پیش از این در به چاپ بود اما و و با جای بحث های را باز می کند که قبل از این اش نشده بود. های غنی که در دهه شصت در شد و بود معذور. پر از های و بی یک در با مصر که در آخر هم ندانست چه کاره بود و چه می کرد که با بازنویسی اش دریچه به آن دوره و این متن باز است . اجازه بدهید گفت وگو را با کلی کنیم: چرا غنی و در این به در غنی و چه می که به از تا و های را دهه ٦٠ که (با نادرست ) شده بود خواندم. چند سال بعد در دفترچه و فراموشی با به آن و چند متن بحث چرا آدم روی می ولی نعمت سرشناس اما ای در ای نامعلوم. های و علم و غنی از نوع که به پشت باشد. و ای در دست که قصد ترک داشتند. گاه سال ها بعد می عمومی. تا سال پس از مرگ جرج در از چه بر های به از که سال شد در گفت به همه شما ، یا شور تان را و و به او تا هم درد نکشد و چرت وپرت نگوید و هم خبر درگذشتش در های محترم خواص پسند صبح شود، نه در جراید عصر. آدم های مودب در آستانه ناسزا و او را با مخدر تا خبر تاثرانگیز در عوام است تبسم به لب بیاورد. یا عتاب مرد بیمار به نوکرها و پرستارهایش را به بگذارند. اما شاه اش او به را در کپی کند در ای و از است جدی که اگر (چنان که اند) را به شاه داد غنی بود با غضب به می افتاد. دست کم اش را می و و و و را فقط به می ببیند. به ام آدم ها است و کمی از آن را در و کرد تا آدم ها کنند. پیش که را و با چون یک تکه است سبب شود کل حرف های قبل و بعد را هم نکند. اگر حذف شده ها را در اما روی هم که به طرز است می خورد. این ها از نیست. بر مهم نگذاشت. تاملات- درازی- یک شخص است در سلطنتی. اگر هم نمی به نمی آن حرف ها را نمی زد و آن را نمی کرد کم و نمی بود و بر کسی یا نداشت. جز بر که از به شد. در که از می از و می ولی او را می اما در تان از غنی از نثر و و اش می تا غلط های اش. های تان در متن به یک کل که از نظر از او جلوتر است آنقدر پر رنگ است که متن را می دانست. به نظرتان به یک منتقد کمی غنی بی رحمانه عمل نکردید؟ کمی رحم کند و های متعدد را در نظر رجاء واثق کمی بیرحمی این را بخشید. و ممنونم که دلگرمی می دهید. پس از سیمای نجیب یک آنارشیست چند نفر به سخت ام. حتی یک با یا دخترعمه او مصاحبه کرد و از آنهایی که اند فلان. اما اسم من و را حذف تا حق پاسخگویی نشود. که از به دست داده ام و است بر ها و او، برخلاف انشاهایی که (محمدعلی سپانلو و دیگران) از روی مضامین شعرها و رجزخوانی های منظومش بافته اند. حرف تان است که مرد افسرده ناموفق از و ام اما اضافه کنم او را نستوده ام، دلسوزی ام که نه اطلاع و نه مربی و نه کرد یاد بگیرد. غنی در این ها ٥٤ سال داشت، ٢٤ سال بیش از عمر کشته شد. در بیروت طب خواند، در مجلس شد، در علم النفس و در دانشگاه درس داد، به عضو به مقر اولیه ملل در اعزام شد، سفرها کرد، جاها دید و و انگلیسی و می دانست. پیداست خوب درمی آورد و خوب هم خرج می کرد. انباشت در این و مکان ها بیش از مرد بیست و چند گنجشک روزی بود که از همدان عده ای به کرمانشاه و استانبول رفت و به آمد مُردن. و اندی سال پس از مرگ و و نه فقط شعرش را و بعد از سال به غنی می کنیم. اصطلاح کل را به کار می که فکر و آدم ها را می و می کند. اما این ذهن من و این است که شما و و آدم های بیش از مان داریم. طور است اما نمی کل نمی و در طول است. را که سال پیش بود می اما مان است. کل و است به در نه این و نه این کیبورد. در به در با می که در به شده و همه را از بر بود- دل را که و و غیره. با کمک های اما است که را تا حدی غلط آن را قرص و و فرض کرد و زدن به و بود که می و در حال و رو به فروپاشی. پدر بمب در ای پاک کرده. که از های تن تن نه راز بود و نه فاش کرد. را چون اهل و به ما اند می و این ما را به حد جزء و پا اما کل و نه. غنی حتی اگر جرم و به بود به ندارد. کسی که بود به او کمک کند بود که یکی به کمک می کرد از بیاید. هشت به به می نویسد- و همه را در می چه ای- که چه بد کرد به او یاد نداد. را کپی نمی کند چون در چند سطر و کرد و تمام. در که از و به ای غنی ٣٠ بود و این سن شدن نیست. به کل تا بود و چه که از مصر به نمی نوشت. بحث عقل و است. اگر های به به نظر می رسد از این که ام این حرف که آدم های و بیش از می بی است. در ها و شما و تر از های و است. چه در این همه می های شده در های به و می ماند. که باز و یک گاه ده ها در و جنگ را فقط با یک در یا نسل کشی را با یک که از و و نمی داد. در بین ای اهل قلم و و یک یا از چند را می دهم به و و دادن. شرح و هر ای و آور و کم است. به های شده می کنم. بر این است و می دهد این به و هم دارد. پس متن مرا به می نه به اگر فرض به متن باشد. به بحر و های هم و به یک بال مگس در و است. آیا شما در به یا در این در و حال و این نمی هر روز با روز پیش کمی فرق و است شب پیش بر فکر شخص و حتی کل اثر بگذارد. بود در صبح ازل و شام ابد. در دست کم به های یک سال با دارد. و به بر کیفیت. در اش است چون فکر می کند سال های در کف دارد. پدر آن آدم به آن و کند. ای در Too young to live, too old to die. این یکی از خطر) است (در عامیانه: جان از می کند)، آن یکی از خطر مرگ) سالمند. در پیش از نقل ام نمی میرد. حتی نمی گذرد. ما از ها و های است. حتی آدم که ژن مثل نمی شوند. و فرد است با مو اما آن که در اگر بود با نوه اش که سال می کرد و این و و طرز فکر و سر و به می رسید. در بحث ام از در قرن های پیش است شود اما نه عینا مثل دفعه قبل. در دنیایی که پاچه شلوار بار گشاد می شود مثل گشادی دهه ١٩٦٠ هرچند و نوستالژی باشد، آدم ها بدیع و منحصر به فردند گرچه به فکر می و همه گیر دارند. سایه روی و عقایدمان به مرور است نه رنگ نبازد، که حتی سنگین تر شود. اما با نقب در نمی به و لباس کودکی و را نمی بار به تن کرد. به می هم که سخت دلبسته اند در فیلم و نمی توانند های ناخوشایند صد سال پیش را دقیقا تصویر کنند. به افراط در ناتورالیسم و سیاه نمایی و بیزاری از ریشه های می گذارد. مثال است. چند تا را جاهای ام. و نویسی معتقدید که روی می جان شان را به خطر می اندازند. از تا و اسداهلر علم و غنی هر یک به زعم شما به با این خطر مواجه شده اند. این ها جان بر سر آن گذاشتن به نظر شما این نوع مستندات از نگاری بیش از آدم های از پشت پرده خبر داشتند. از کوچکی که می کسی دست اول از درون تالارهای داشت. غالب که هم می توانستند بنویسند و هم می بمانند. که سواد و شهامت دلیلی فروتنی نمی دیدند. کاملا در حال و جزو نوادری است که می قلم را بگریاند. می کرد در فرنگ خانه و کسی در سطح او محقر و صبح تا شب حکمران راه بیفتد با نوکرهای دزد و پست او دمخور باشد. پدر علم اگر از بیرجند دل می کند در پایتخت می دست کم الوزرا شود. غنی اداره جاتی را تحقیر می کرد و را از معدود باسوادهای کاربلد می دید. افزون بر این، می گفت به می و این نیز بگذرد اما از پس بود فردایی. و غنی را سفله می و از چماق به دست های جیره خوار است. اما هم و هم عـلـم که بیشتر همدل با و نوکرهایش بود تا با و وکیل ها، می از این اگر صالح زمامدار بودند. از این رو می اعتراف و درددل و امانت به گوش در ای برسانند. کار بی خطری اما خودشان را بالاتر از سیستم می پنداشتند و وظیفه می حرف شان ثبت شود تا در پیشگاه خدا یا خلق یا یا آخرت یا یا دهند شایسته امتیازهای شان بودند. مانند قوام خصوصیت اول را و را برگزیده ذاتا می دید اما ارزشی قائل نبود. می که تقریبا اثر مکتوبش بیانیه پر هارت وپورت ٣٠ تیر است و یکی دو تحقیرآمیز به پهلوی این معنی که تو هیچی و است من حرف نزنی. لزومی و را یک طرف و که روی جلدشان شده طرف بگذاریم. آثار مکتوب را تک تک حسب کار سنجید نه با عنوانی کلی که مولف و ناشر روی می گذارند. در سال آن مطالب فراوانی شده و در بچگی و خاطراتی از بازنشسته های و در مجله های خواندنی ها و ترقی و سپیدوسیاه و بامشاد می خواندم. این متن به نظرم است از قلم شاهدی درگیر کشمکش بر سر جسد و طلاقنامه. این فقط با پیراستن متن از شاخ وبرگ و های نامرتبط، پدید از عبث و تنهایی یک عرفانچی دلتنگ در کرانه نیل. این ها می دهد غنی با جان و دل ماموریتش نمی یا نمی تواند. نه از و خبری هست و نه مذاکرات و آنچنانی رسیدن به مقصود. عجز و و التماس مداوم. آیا شاه شخص اشتباهی را بود یا و در منطقه در حد بود و نداشت؟ تلاشش را در حدود پروتکل و آداب و آیین کرد اما از مشکل حل شدنی نبود. یک هم که زور بزند و متوسل به و شود برچسب عنصر نامطلوب می و خواهش می زحمت را کم کند. خانمی پس از پنج سال در کشوری گذاشته رفته. غنی حکم جلب او را تحت الحفظ به برگرداند؟ نه شاه او را می و نه او تحمل و شاه و اش را داشت. بحث سر مرصع و ها و جواهرات و مومیایی عالی مقام بود. خان یا قبیله که باشی و آدم ها سرپیچی نداشته باشند وضع فرق می کند اما در دعواهای خانوادگی و جدایی که تان پیش می آید حرف تان چقدر بـُرد دو و یک پسر را به نظر طبق مصالح سلطنت داد. پایش را که از گذاشت همه از هم پاشید. شاه به ناتنی اش گفت شوهر اما او گوش نداد. حرف فاطمه این بود جنتلمن که در می کند و روی پای ایستاده از پسر فراش سوییس که می و می خوابد و یک پای دسیسه های درباری هاست. شاه زورش حتی به نمی رسید. علم می شاه به او گفت به بگو این پسره جهانبانی را به سعدآباد نیاورد و به گارد بگو ندهند. فکر علم را از بین سطور می خواند: که از هیپی و لشوش و حشیش است حریف بچه اش نمی شود به من می گوید به نگهبان دستور آدم ناجور در در را باز تا والاحضرت وسط کوچه زعفرانیه بایستد جیغ بکشد و همسایه ها بریزند که در کاخ چه خبر است. یک خارجی به سلطان چه می بگوید؟ برنگشتن نبود. نه جواهرنشان و را که تدفین موقت (در گور سنگی، نه خاکسپاری) از به فرستادند کشید، که حتی پیکر او را در دریافت گروگان گرفت. می کرد با گذشت شش سال فضای ضد آرام شده و با جنگ می جنازه را تشییع رسمی کند. شاه غنی نبود. در خوش خیالی اش بود که اشیایی چند کیلو طلا و نقره و الماس و عقیق و یاقوت و زمرّد و مروارید داد بردند تا در عزای پدر جلو و ملت و همسر و کشورش آبرو بخرد. موقعی متوجه شد با چه جور آدم طرف است که به غنی سالروز تولد قالی نفیس تبریز اما گفت چون علیاحضرت نمی کند دارد. غنی از شنیدن این حرف آتش می گیرد و ناسزاهای تند در یادداشتش ردیف می کند. شاه دو انگشتر گرانبهای اهدایی او و پدرش هم بود. کدام زن عاقلی چیزهایی را پس می دهد؟ دو سال بعد در با به گریس کلی جواهراتی درجه یک داد. بازیگر زیبا و پیشنهادش را پس از چند رد کرد و اند به دوستانش گفت پس هدایای یک کار بی ادبانه ای است- رندان بود بیفزایند خصوصا اگر از جواهرفروشی تیفانی در خریده شده باشد. در ها بحث عربستان و سفر حج ایرانیان هم می شود که و با مصر هم که ظاهرا حل نبود. حضور غنی با که از لای به دست می آید حل این مسائل از قحط الرجال در او همه بود که در چنته داشتیم؟ کسی که در طول عمرش پست های و پست های بزرگی را هم نپذیرفت. غنی بود و پست کم نداشت. در خواستگاری و با جزو همراهان ولیعهد و در فرهنگ اسلامی و بود. ملک درخواست کرد که تالیف به کتابخانه کاخ بدهد. آن دوروبرها تا این حد و آشنا در سطحی داشت. نداریم و بر های تحویلش می گرفتند. پیش تر در ملل که راه می جزو بود و پس از شاه او را به آنکارا فرستاد. شاه مهم بود در چشم غرب همتراز ترکیه جلوه کند که چند سال بعد ب ه ناتو پیوست. از او می پرسند در واشنگتن کم نبود. با که از لای به دست می آید ، بود یا نبود، فرستادنش به کم اثر و حتی بی اثر بود. قبلی، جم، هم از پس با یک مشت پاشا که دخالت در امور مصر نداشتند آمد. شاه از پیه ماساژ استفاده کرد. در یکی دو ساعت با مصر در روشن شد در فقط جنازه، بی جواهر. که خود اید چه جوابی دارید: و انشای ادیبی که مدعی دیوان بود چرا تا این حد پرخطا و ناهموار کسی که در و انشا نمره نمی گرفت. نثر ناصرالدین شاه که اهل و باسوادترین بود جاهایی لنگ می زند. در قطور های اعتمادالسلطنه، ایرج افشار تا دل تان بخواهد افزوده است کلمات انطباعات قاجار (امسال به جای امثال، حرس به جای حرص، تحدید به جای تهدید، مقنی به جای مغنی، نفوض به جای نفوذ و دیگر). شاه مهر٥٧ به پسرش در بخواطر زلزله طبس جشنهای ٤ و ٩ آبان نمی شود. علم در می در فرصتی مقنعه و صخره و مخدّر را به دهد. اردشیر زاهدی زیر که از ماموریتی عذر بود این حاضر به مسافرت نمایید. و چهار بار ثب به جای سبّ در حکم اعدام سال ٥٩ را جای ام. زبان مقدم بر خط است و به نظر من تا منظور را بفهمد و سوء تفاهمی پیش نیاید چندان مهمی نیست. آن آدم ها در ثبت شده چون مشهورند وگرنه غلط و فراوان بود و هست. در شبکه های و نادر نیست: توجیح ، ترجیه غورباقه ، اصطحکاک ، کجدار و مریض ، شاغول ، ماشینه خالمینا (ماشین خاله ام اینا) . از قبیل هویت که بازداشت شده بود را تایید و می خواستم را ام همه جا شده. در از کسی که طبق اصول بپرسند: را از روی خودآموز ٥٠ سال پیش یاد اید؟ من هم گاه با شابدولظیم، زرج و علی السکینه تفریح می کنم. مهم این است که فرد گوش به زنگ و به مشاور و ادیتور و مصحح و کند. سال ٦٠ می کردیم که شاملو در آن بود . یکی از حاضران که حقوق خوانده داد در این متن، است. طفلک شاعر کمی دستپاچه شد اما پنج شش نفر هم (دورمانده، جدا افتاده) اما به احتمال (سفیه، کم عقل) نه. همه چیز همگان دانند. کلمه ای یونانی که در اسطوخودوس یا اسطخدوس ضبط شده راحت اسقودوس می شود و به (آستر) می گویند بتونه. همه می فهمیم، چه اهمیتی نوکر قاموس لغت که نیستیم. در با صافکار بگویی کاری، می زند زیر خنده. مثل آمیز قلمدونی که به حوض حابض. ماکارانی احتمالا در تلویزیون وطنی شنیده اید و در لیست غذاهای رستوران سطح ترخان ام. محکم کاری نگرانند انگ بی سوادی بخورند. دبیر کسی بود، در شهر اسمی و بعضی از شعر و مقاله می اما از یک در ده محصل ها و یک دانشجوها در چاپ می شد. مدیرمعلم در نشریه و خیابان و صف نانوایی گم است اما تعداد افراد سرگرم پست و و استوری سر به فلک می زند. تولید انبوه همه چیز از متن. هوا می شود که مشابه اگر هم روی می آمد کسی نمی دید، تا چه رسد در ثانیه به نظر صدها نفر برسد. در چهل میلیون آدم که شب و روز آی فون و آی پد می سالی چهل تا غلط از نظر آماری یعنی صفر. از هدف هایم در بازپروری این متن بود که نوشتاری آدم ها را نکنیم. کوشیده ام با قلم انداز و بی چرکنویس ـ پاکنویس یک جا املاانشایی ترها را پای نظام آموزش بگذاریم. اگر موفق تر عمل کند وضع تا حدی می شود. درهرحال این هم از دموکراسی است که هرکس با بضاعت مختصرش حق حرف زدن و (اشتباه جمهور پرسروصدای به تایپی اش شده اما های یک معاصر نه) . نگرانی اگر از بابت عنعنات است ضمانت کتبی می دهم سال زبانی که این نواحی به کار می بود. و اما بحث شیرین بازی. ظریفی این گفت به پرت می کند و بی اعتنا به می دهد. در این گفت وگو نپراکنم و فقط کنم خود آن تفنن که تبدیل به مشغله و شغل و جایگاه شده از اول پروپای نداشت. در این باره ١٠ سال پیش نوشتم که در سایت هست. باری، در _ غنی دست کم یک نکته مهم سراغ که بماند مطلبی مستقل پیرامون آن بیزنس سرگرمی. چه کارهایی در دست کتابت دارید، چه در دست و چه در مجوز؟ در که مجوز نرفته، در فکر تنظیم ام که در ١٠ سال در اینترنت هوا ام. را خوانندگان تر می خوانند اما های بالقوه ای اهل و مانیتور نیستند و و توالی سنجیده به یک مطلب کلیت معنایی پیوسته ای می بخشد ورای تک تک آنها. آدم ها نمی هر روز با روز پیش کمی فرق و است شب پیش بر فکر شخص و حتی کل اثر بگذارد. بود در صبح ازل و شام ابد. در دست کم به های یک سال با و به بر کیفیت. در اش است چون فکر می کند سال های در کف دارد. پدر آن آدم به آن و کند. ای در Too young to live, too old to die. این یکی از خطر) است (در عامیانه: جان از می کند)، آن یکی از خطر مرگ) سالمند. منبع: اعتماد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
زمینه‌های پیدایش داعش

زمینه‌های پیدایش داعش


چکیده به بهار و پیامدهای آن در و در را دستخوش تغییر است. نقش های و چون و در بویژه در جنگ و سیمای را به کلی دگرگون است. در مقابله با ها و کنشگران در این و و رشد و این در و ورای آن به بحث شده است. با های و اما موج در در از به چشمگیری دچار و شده است. که اکنون قوی و می سبک و شیوه در و های از خود به است. بخش های از و و جذب ده ها از از این دارد. در این شده تا با های و که و آن اند، مقایسه موردی این و گیرد و تفاوتهای و قرار داد. کلیدواژه ها خشونت، دهه های 1960 و 1970 را دانست. های (به 1974)، و از در جنگ شش و حتی این در جنگ 1973 دست به دست هم تا در عربی- از های پان و ملی شوند. در 1979، نقطه عطفی در رشد و بالندگی نهضت های در به رود؛ هم زمان، شوروی و بسیج با این تحدی، درنهایت به در منجرشد؛ گروهی که بعدها به یکی از های و حتی در با شد. و هیمنه طالبان و در با در سال 2001 یافت اما این در هنوز هم پس از گذشت سال از و در و این به پس از و پای های و با در این که است. القاعده[1] در شده از است که الزرقاوی[2] در سال 20033 شد. خاص و و آن، خود را کرد. (تاکتیک های) و از طی این در در و حتی از سنی به طور سبک و در از در و در می کند. یکی از های به ای از است که حتی گذاران این حرکت، در موارد، نکوهش مستندهای به دست آمده از این ها در و یکی از سران این دو در و به استفاده از (Jamestown, 2015). سال 2011 را سال آغاز های در قلمداد های در را خودنمایی این (که جلوتر در متن نیز اشاره خواهد شد که اوضاع زده هستند)، آماده کرد. جنگ و عدم مناسب بعث با اعتراض های روی و های خارجی، وضعیتی را به وجودآورد که منتفعان آن، های و داعش[3]، و شام و جبهه النصره بودند. را به های و ریزی در قالبی از های و را می جهشی بنیادین در سیر های در دانست. در این مقاله، نگارندگان کوشیده اند تا زوایا و فکری، و را و تحلیل کرده، تمایزهایی را که این با های به دارد، رو، در این ما به این پرسش ها که & علل در و چه و چرا این تا این سطح از را و چه و و وجوددارد؟& . بر این اصل است که رشد و در چند سال به (نارضایتی سنی و از های مرکزی)، اجتماعی- (بروز تنش و و ا ی در این دو سنی ها و شیعیان) و های در و علت رشد (داعشیسم)، در & و خاص آن& ، و آن به البغدادی[4] دارد. الف - در های و های رشد این نوع و ها، را در رو، درک با به سیاسی- و های و آن، در آن را می کنیم. علل رشد و های را در چند مهم کرد که این به از هم هستند. - اجتماعی: به طور یکی از که به شدت در این ها و ها می های در و است که در طول & و این کشورها. عدم و به های (اصلاحات حق رأی و و گرایی)، اجتماعی- (عدم در و های های در این جوامع) و در این کشورها& به و در بی و و می شود. - های بحران: اجتماعی- که این ها در آن شکل می و (از های به شدت تا های رو)، بر این های شش هستند: 1- 2- 3- و 4- 5- ضعف 6- فرهنگ. در این ها، های با به خاص و خلأ های به در این هستند. در به های که این ها به در آن های به پنج به حل یا دست کم، جذب (دکمیجان، 1390: 26) که اند از: - و که و ای و یکی از مهم در دست این بر و است که به از رخت بر است. - به منجی. که این است که از و کُهن و غلط پاک خواهندشد. - شخصیت که تحت تأثیر و های شکل است. - ها و طبقات مستعد پاسخگویی به درخواست از جهت گیرهای فرهنگی- روانی و مواضع خاص اجتماعی- اقتصادی. - شکل گیری ها و های که تحت و معنوی، انقلابی و هستند. در این تحرک ها، عکس العمل ها به بار های & سرکوب، سازش یا همکاری های متقابل& رو، یا سقوط های در به های حکومت، تحریک های و کیفیت و این و ها بستگی (دکمیجان، 1390: 27 و 28). بر اساس می گفت که احیا و در ماهیت های یا را بَرایندی از مجموعه که در اسلامی- طی چندین دهه این بی علاوه براین، فرامنطقه ی در تقسیم به بلوک که به دو قطب در پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، به شدت وابستگی داشتند، های ارضی و و بر سر مسئله فلسطین، به و و همچنین های ناشی از های مردمی به در همه و همه دست به دست هم تا آتش زیر به یک در سال 2010 زبانه کشد؛ در این شرایط، به ضعف های اشاره، به ضعف های و عدم توسعه یافتگی و نبود های غیردولتی، قادر نبودند سازنده ای با این ها باشند؛ در این وضعیت بود که های و توانستند با به ساختارها و های خود در این و جو را به سمت خود جلب کنند. دیگر، می را که و رشد های گرای افراطی هستند، در سه داد: - های با (تئوری تمدنی): این خواهان این است که یا تقابل به هر نوع آن، های و یا ... ، رشد های و می در این & تمدنی& [5] را که ساموئل هانتینگتون[6]، پرداز معروف شد، می مثال زد. - بحران: این تبین های این رشد با به های و به این معنا که به در این ها می شود (بحران های دهه های 1960 و 1970 در الجزایر، مصر، اردن و ایران، به ا ی رشد شد). - دوگانگی فرهنگی: طبق این نظریه، در شرایطی که دولتمردان و حُکام، حاضر نباشند، را در شریک یا اینکه ایجاد قوانینی از حوزه شریعت باشند، با گرایان، مواجه (Knudsen, 2003:17-19). در این سعی شده تا با روشی تحلیلی- توصیفی و تکیه بر آمار و مستندها به علل رشد، و در بر بخش های ای از و پرداخته وجه این با های قرارگیرد. ب- های بی گمان، به دین و خدا در صور و اشکال آن به اندازه قدمت و ها به رنج و ترس از مرگ، به نیرو و قدرتی ماوراءالطبیعه، متوسل می اما ا ی متأخر و این که کم وبیش، را فراگرفته، روش راستین حیات و اصلاح & انحراف& و می خواند، است. به یک اجتماعی- در اوایل قرن میلادی، به عرصه شد. و قرن است که در دهه 1920 نهاده شد و به سبب های و روی در سرزمین های در دهه های قرن به اوج خود رسید (Choueiri, 2015: 741). کاربرد واژه به دهه های نخست سده که های آمریکایی به جدی با تجدد رو شدند؛ در این رویارویی، و موضع شماری از ها این بود که در کتاب مقدس آمده، جملگی است و به بازخوانی، تعدیل یا حتی مسکوت گذاشتن ندارد؛ در این از های محافظه کار و سرسخت، & بنیادگرا& [7] نامیده شدند (گُل محمدی، 13922: 1777)؛ اما در این پژوهش بر است. گرچه نخستین بار در ای مسیحی شکل گرفت، شدت، تنوع و گستردگی آن در و پیچیده تر است. ای است که در اخوان المسلمین مصر در 1928 آن، حسن البناء و مهم چهره شناخته شده آن، سید قطب است (Encyclopedia of Politics, 2005: 659). در تجلی معاصرش، دهنده وحی، سنت و ا ی است که به محمد (ص) و تعالیم او گردد. های آ ن اند که موجودیت خود را از وظایف مقرر و سوابق تاریخی در شکل دادن به آینده، گذشته را در کنونی بازسازی (دکمیجان، 1388: 75). به و سرنگونی صدام حسین، مرحله ا ی در سیاسی- می از این زمان بود که گمانه زنی درباره و آرایش نیروها در این شد. ناکارآمدی در هدایت و به سرانجام رساندن جنگ در این های همسایه افزایش خود در این و های و قومی عمیقی که متوالی، همچون آتش زیر چندان نمودنیافته به یک خود را داد به طوری که در سال گذشته، طبق آمارهای های بین المللی، به ثابت جزو دو اول در و قرارداشته است (IED, 2015). داعش[8] و پیش تر به تنهایی مسئولیت به طور 255 درصد از کل را در این برعهده اند. به پس از به ویتنام، ترین، پرهزینه و در می اولین جنگ هم بعد از جنگ سرد به رود که به به اشغالگر نگریسته نه آزادی بخش که به تأمین امنیت و رفاه در است (Lieberfeld, 2005: 1). به کشوری پس از یازدهم سپتامبر به برج های دوقلو و پیش تر به این ذهنیت را در و مسلمانان کرد که آمریکا، به جنگی دار و با اسلام، شده است. به و به بهانه با تروریسم و گرایی، موجی از احساسات را در و به خود داشت که خروجی آن، نه تضعیف را نداشت که و ترشدن این ها را سبب شد؛ اما تحولی جالب که در چند سال گرفته، یا در و منسجم این ها است. هرچند از لحاظ (تئوریک) و جنبشی متحد نیست، در سطح روبنا و زیربنا اشتراک بسیار، انواع جوددارد؛ & برتری به مثابه بنیادی راهبردی، و حیاتی، تفوق شریعت، ضرورت و موضوع های مهم دیگر& (اسپوزیتو، 1391: 242)؛ یکی از پیش قراولان این در دهه های و به نمونه ای فرارادیکال در دو سال اخیر، زیربنایی به طور مشابه در جهت نیل به (خلافت) مدنظر خود در زیر، از این های این ها بیان شده است اما در این بر تمایزها و راهبردهایی است که این دو را از هم متمایزمی کند. پیش از پرداختن به سیر تکاملی ابتدا از های و های و را تا بتوان سیمایی دقیق از معرفی در اینجا نُه مهم این ها را به این ترتیب می برشمرد: - در برابر به حاشیه رانده شدن مذهب: درحقیقت، هدف و اولیه مذهبی، دفاع از دین و دینی است. درصورت هجوم یا به کشیده شدن این اعمال، این ها از خواهندداد. - حسن یا به گزینی: های در وهله اول خود مفاهیم و را و تجویز و این ها عمل می این ها وجه این ها از هاست. - دوگانه: واقعیت در ها خلاصه شده است: خوب و بد، تاریک و روشن و و غلط. - استبداد و بی غلطی: خود را پاک و از غلط و می دانند؛ قرآن، تورات و انجیل، همه کُتب آسمانی و پس از این معناست که این مصونیت از و خطا در این ظرفیت را به پیروان است تا خود را برحق دانسته، و ها را منحرف قلمدادکنند؛ درنتیجه و دست به اهداف مدنظر، به عقلی، کمتر می شود. - هزاره و مهدویت: تاریخ، قدسی و معجزه وار دارد. در (قیامت)، همه ادیان به و فریاد رس باوردارند. پیروزی از آن مؤمنان و از آن کافران و بی دینان خواهدبود. - اعضا شده و هستند: در این ها خود را و جدا از می دانند. - و عملی مشخص: یا با یا از دایره اند؛ به طور حد وسط وجودندارد. - و اقتدارگرایانه دارند: این ها و ها حول شخصیتی شکل می گیرند. - های رفتاری: به و خاص های خاصی در این نوع ها رعایت شود. از و آداب در از طرز لباس پوشیدن تا حتی مسائل جنسی، دستورها و روش خاص وجوددارند (Emerson Hartman, 2006:134). رو، و شام، را در سال های 2002 تا 2006 و در دو & و جهاد& و & عراق& جستجوکرد. به کشته شدن در ژوئن 2006، در این را که ائتلافی از در دوباره و با نام & عراق& احیاکردند. هر دو رهبر خود (ابوعمر و ابوحمزه المهاجر) را در سال 2010 در هواپیماهای بدون سرنشین ازدست داد؛ این سبب شد که
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir