بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب دیگران،شش دلیل برای ترجیح شرق به غرب

شش دلیل برای ترجیح شرق به غرب


در شرق بر بر و که با ما وجه بر یکی از اولویّت‌های امروز ما است.» درباره‌ی مزیت شرق به از نقطه‌نظر اقتصادی، به‌طور خلاصه می‌توان موارد زیر را برشمرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
توسعه، تنوع و فراگیری استفاده از خدمات ثالث

توسعه، تنوع و فراگیری استفاده از خدمات ثالث


چکیده یکی از که است و یک و یا به است که ذیل & شخص ثالث& می گردد. بر یک کلی، در & می‎توانند از هر یا شیئی، یا حتی سبب به عمل آورند و ی در آن را نمایند، به که که ابراز داوطلبانه با آن کند& . شخص با دو & ثالث& و & هویت که هستند& اما کرد که شبهات شده، زیربنای و بنیادهای این را زیر برد و شد که این حیات در فعلی و با قدیمی خود را ندارد. آن که شخص با فن های در عصر و در به در و در فن ها با های و تردیدها به کارآیی آشکارتر شد که شده در عصر می شود و و شخص هیچ از به جای گذاشت. در این محور بحث، است و در این به محوری، به شخص در خواهیم پرداخت. کلیدواژه ها شخص مقدمه؛ در به جمهوری اسلامی خصوصیتی بین با شخص و یا نوع با یا شیء یا و یا نوع مکانی که در آن واقع است با متهم، یا اتهام نشده است و به جز در معدود، منصرف از این است که ی در چه و این که شخص و یا چه با شخص است ‏(انصاری، 1383: 20- 25). در در های به و آن ها، به شخص با محل نگهداری و یا با شخص نگهدارنده یا شده است. به در ی بر محل های کار، در سال 2001، در & نیکون& & اونوف& [1] اعـلام کـرد کـه کارگران حتی در محل و در کار از حق خصوصی[2] و لذا و خود با (Sánchez Abril, Levin Del Riego, 2012: 78). در و و به صرف این که از نظر حاوی ی شود و یا ازاین دست که فراری در آن پیش شده به نظر می رسد ‏(وروایی و 1389: 49) ولو این که به شخص و وی هیچ رضایتی مبنی بر تفتیش[3] و های وارده، شکلی،[4] یا و یا سرّی یا یا به ویژه، یا منافی عفت جرم واقعه، 43 1392 و یا الرعایه به مصونیت های سیاسی می باشد. در و به جز بی اعتباری اقرار شده از شکنجه، در اصل 38 و 578 ق. م. ا.، کتاب پنجم، هرگز جدی و حتی به نظر می رسد که در & بودنِ میوه ی درخت فاسد& و جرم مکشوفِ (متعاقب نامشروع) را دانست ‏(رحمدل، 1393: 57). لذا به این است که در ی ورودِ به در کشف و به به این که جرم است یا و یا کرد. در ی به و & و قضایی& با های است. است که نیازهای اجرای اضطراری و یا ای که است & قضایی& دفع الوقت و از بین ی جرم و یا شود و مصالحی در مواد و ذیل بهانه ی کلی & حفظ مصالح عامه& ‏(مؤذن زادگان، 1372: 88) است. درحالی که در این بندی، یک روش توصیفی است که از آن به این کارکردگرایانه شده است که & در چه مواردی، که می می شود؟& . این ذهنیت شده است که & اگر جرم و ی آن در مرئی و منظر آن ها حق مداخله، به بازرسی، و توقیف[5]، خواهند داشت& و لذا به دو ی و غیرمشهود گردیدند، اما در نص راه یافت، ی جرم به بود که به سختی می توانیم ماهیت آن ها را بدانیم و در واقع، وجه آن با به دخالت حفظ یا از مجرم و یا در آن خاص است. & در این است به حکم بی ی در که در 1 45 آمده است& ‏ (خالقی، 1394: 79 و80) و در آن، در ی های و کنشگران آن، اختیاراتی در ی حفظ صحنه جرم به شهروندان عادی اعطا شده است که می تهدیدی جدی نظم و باشد. این به و های جدید، در حالی است که آن ها ذیل & مشهود& جای نمی گیرند و با به این که & در ... به (ضابطین دادگستری) واگذار است& ‏ (آشوری ، 1388: 145)، یکپارچه به آن ذیل جرم محل تأمل به نظر می رسد. این شیوه؛ شیوه ای که ایرانی در آیین و در 45 در نظر گرفته، با سال های تصویب، منطبق با تدریجی ی و است که در آن، بر های در 8 1985، 23 1991، 22 1992، 8 1998، به جرم شد و در 9 2004، 18 2003 و 23 ژوئن 1999 نیز تحت در حکم معرفی گردید.[6]‏ در در های که از آن به متناسب با انتظارات یا تجربی یاد می شود‏ (یوسفی، 1392: 175 و176)، به یکی از منعطف ترین مدل ها در میان مدل های راه حل در پیش شده است. به نظر می رسد آن ها مستقیماً به این رفته اند که چه و می و یا صحیح و در چه حتماً و هستیم.[7] از سال 1967 و قضیه ی & کاتز& & امریکا& [8] این کشور، از به می که در با آن ها یک (Issacharoff Wirsha, 2016: 987). لیکن یکی از به شدت و در این & شخص ثالث& [9] است که به می دهد هر به یک که وی نزد شخص شده است را جمع این که و در را نقض باشد. این و است: در می حق خود را که بر آن است از دست می دهد (Kerr, 2009: 561–563). در یکی از که است و یک و یا به است که ذیل & شخص ثالث& می گردد. & هر یک از (امروزه) یا های را در و از بخش (ارائه که در ما شخص می شوند) می دهند.& ‏(انصاری، 1387: 202) و ی این به کمک فن های در حال و فن های و به شده اند که آن است ‏(یزدان پور ، 1384: 23). ای که شخص این است که هم است و هم به نحو دارد. این ها، شده است که در دهه های به شدت و به در و ها در این روی نمایند. در در نظر و این و در با و حق حفظ و در هر و لذا در ی نیز راه است (Couch v. United States, 1973; Smith v. Maryland, 1979). ی آن و موضوعات، احکام و تشریفاتِ و بر با های مشابه قبل از فن ها، شخص را با های است. فی المثل، آیا به وب یا میزبانی در که به فضاها و به و یا حتی موظف به در خود هستند؟ و این & افشا& ؛ است یا تحمیلی؟ و ی هر یک تا کجاست؟ در این شخص در ذیل و به می شود که به هر به یا ای خاص اما در نمی شوند. پیش از به بحث خاطرنشان می شود که & دو خطر و تهدید جدی در جمع و از این ها ( های در شخص ثالث) دارد: از یک سو، است که ای بین آن ها و ی جمع شود و از سوی که با ی منطقی جمع شده اند، غیر از ی به کار و از مادی یا که ها به او است سوءاستفاده شود.& ‏(انصاری، 1387: 202 و203)؛ خطری که می علاوه بر به های کشف به ملاحظات ها، از آن ها و حفظ نیز کما این که اهمیت های و آن ها با آزادی، استقلال و کرامت انسانی، سبب شده است که در از اسناد خارجی، & دستورالعمل شورای اروپا در از های شخصی& حق در مصون های از تعرض، یکی از بشر و از آن، از بنیادین و آزادی های و به حق (Korff, 2002: 6) و ‏(انصاری، 1387: 203). 1. شخص؛ طرح شخص و جدی آن به یک به منابع را از رأی در & آمریکا& & متلوک& [10] در سال 1974 کرد. از حق شهروندان، با کردن و های غیرمعقول و نامتعارف می کند. (ضابطین) این را که ها و ها بر سبب محتمل[11] توجیه (Amar, 1996: 54). الزام به اخذ قراری، استثنائات متعددی (Abrams, 1984: 963) که یکی از آن ها شخص ثالثی است که به محل (Fiske, 2006: 721). در شخص می شود که است فی المثل چند نفر باهم از یک یا آن باشند. اگر هر یک از آن ها ی ها را بدهد، این که (رسمی) با اتکا به آن رضایت، تا جایی که شخص را عمل کنند. که در این این می شود این است که که چند به یک این خطر را پذیرفته‎اند که می‎تواند به هر چیز در دست یا به مجریان ی & مشترک& [12] را بدهد ‏(اورین اس. کِر و گروه نویسندگان، : 35 و36) و در شرط اعطای این است که که می دهد، یکی از که & ی متقابل& از یک یا می یا & مشترک& بدان و است که این & استفاده& و یا & دسترسی& ، آن شخص، به طورکلی (یا) مقاصد به نحوی که بتوان به آن بر یک معیار و معقول، & مشترک& یا & متقابل& نام نهاد. در & متحده& & متلوک& ، اظهار که باوجود احتمالی یا بعدی یک یا چند نفر از که به یک & مشترک& هستند، دست کم یکی از این بود و تفتیشی یا بود.[13] در شخص که در می از می کرد با به گذاشته می و بود (Stern, 2013, p. 389). در حقیقت اگر بخواهیم کماکان و بر اساسِ این در نخستین دهه ی طرح، به نیز کنیم، در حال حکم کرد که دارندگان یک و از ای در نمی & اطلاعات& در نزد ای، به شخص باشند؛ از این به در دادن ای هست و علت امر اخیر نیز این است که ازنقطه نظر فنی، از و ی مناسب آن، متضمن دراختیارگیری بسیاری از های در بستر شبکه، ای بود. صرف از این & آمریکا& & میلر& [14]، می به نزد و به از بین باشد. در این کرد که سوابق بانکی، به شمار می آید و لذا تحت های مندرج در نمی (Kerr, 2001, p. 8). این که به تدریج یک قواعد بر مقدماتی و و شد، در فراوان نیز ملاک گرفت. به در & اسمیت& & مری لند& [15] نیز کرد شماره ی ضبط شده ی (که از شخص شناخته می شود)، هیچ ای قائل نیست (McLaughlin, 2006: 430). لذا این نگرش، در قرائت اش، شد که نزدِ از های نبوده و و این چهارچوبِ نظری ای بود که به سه دهه ی قبل از طرح جدی در دهه ی 40 در & نیوفیلد& & ریان& [16]، در حکم گرفت. در این دعوا، حکم کرد که عملکرد که اخذ و با تقدیم به تلگراف، کپی های تلگراف های را در بودند و این درخواست، تجاوز به شخص نمی شده است (Fox, 1955: 624). در این سریع به متن راه یافت؛ به (ECPA) ١٩٨٦[17] تا هنگامی که و یا متعلق شخص که در وی می در تصرف شخص به اخذ که خود & سبب محتمل، معارف و معقول& ی می با و خاص، آن یا را از شخص کنند. در دست کم تا سال 2006 و تا & جئورجیا& & راندولف& [18]، بر & متلوک& و & ایلینویس& & رودریگز& [19]، تمایل که حتی اگر شخص به در خود در به دروغ بازهم شده ی ناشی از آن رد نمی گرفتند (Webb, 2008: 3390)؛ مشروط به این که & بر شواهد در دسترس، مأمور، در آن و با به درایتی که یک انسان محتاط رضایت‎دهنده را است& (Campbell, 1992: 48-482). شخص که & ی از یک ملک مشترک& بود. به ی در ی & ایلینویز& & رودریگز& در سال 1990 شرح و بسط و پس در & جورجیا& & راندولف& در سال 2006 شد. این نیز در سال 2014 و در & فرناندز& & کالیفرنیا& [20]، با اندکی به این و یا و تعدیل گردید. در سیر تطور و این و فهم بهتر آن، است که دعاوی از & متلوک& تا & فرناندز& و به دو رأی در های & متلوک& در سال 1974 و & راندولف& در سال 2006 گیرد؛ گرایش ی به این متأثر از رأی سال 2014 ی & فرناندز& & کالیفرنیا& است که خود از دو حکم ی & متلوک& و & راندولف& می نمود.[21] در ی & متلوک& ، اصطلاح & یا مشترک& را نمود. این است که که یا از یک ارادی یکی از را که با به آن یک و (با شخص دیگر) می می خود را این که ی نقض دهد را به & متقابل& از اموال به ی که & یا دارند& نمود. در وضعیتی است که می شود این نتیجه طبیعی بود که هر یک از ساکنین آن که حق این حق را نیز که ی را به بدهند و دیگران نیز این خطر را اند یا بپذیرند (Matasar, 2015: 203–205) و در بیان این بود که به اخذ یا داشت. این که & ی از یک ملک& به ی در ی & رودریگز& در سال 1990 شرح و بسط و پس در ی & راندولف& در سال 2006 شد که شخص در & حضوری& شخص که با وی & و مشترک& مجوزی بود و شخص در های & و رودریگز& ، در ی & راندلوف& به شرط & در وی& شد (McNeeley, 2006: 260) و در ی & کالیفرنیا& در سال 2014، حکم ی & راندولف& شد (Voorheis, 2014: 399-401). بر مطروحه در ی & فرناندز& ، اگر در یکی از به و خود را کند، به اخذ از یا نمی به بپردازد (Dery, 2014: 1137–1138) و به نظر می رسد شخص مخالف با بر بازداشت شود و از محل برده حق که به دهد. 2. توسعه، تنوع و فراگیری از (متصدیان ها و های سایبری)[22] در عصر فن ها؛ واقعیت این است که با های از فن های نوین، در مقابله با این تا حد با ها و دشواری شده است. از که دچار و شده راهکارهای به از فن های و در پی آن، تحت شخص می نیز است. ارتباطات، و مالی، به نحو فزاینده ای به آنلاین اند و از می که در شخص همگی & ثالث& می شوند؛ لذا این شده است که حجم از که می توانست تحت از این شود (Issacharoff Wirsha, 2016: 988). به همین این بود که در سال 2012، پنج قاضی در در ی جونز[23] اذعان داشتند که شخص نمی به شکلی کاملاً مطلق و با اخیرش حفظ شود (Slobogin, 2012: 1–2). اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدنی و سیاسی، بر روی های مبتنی بر وب می شود. هر رایانه‎‎ای نیز یک یا اپراتور سیستم[24] اداره می شود. ی این شخص حفظ کارکرد مداوم بر و برقراری آن و تعمیر در است. بدیهی است که در در به های غیرقانونی شده در این فضا کاربرانِ و تهدیدهای شده تمامیت و و های ای، مقتضیِ ی سرزنش و بابت قصور یا تقصیر را لحاظ و این درزمانی می شود که تواناییِ و آن شخص شده و یک در مبانی خود این دکترینی تکلیف اشخاصِ محافظ و ناظر بر خطر، به و امن آن[25] را در نظر و سرکشی به را نیز نماید. درهرصورت، در به یک & سطح مبنایی& [26] را در که به آن ها می دهد هر کاربری، را مشاهده و هر فایلی را که به شخص است را مطالعه نمایند. که یک می به و مندانه، به یک را اهمیتی که این به یک ی ارتباطی[27] یا یک تجارت خصوصی[28] یا یک دولتی[29] است (Kerr, 2001: 25). است به نوع که می شود و یا به در های مختلف، متفاوت و از خطر اخذ به دور نگه و این چیزی است که به طور و تعمدانه به آن ورودی است. به در عمومی[30]، گوگل یا یاهو، و اجباری & ISP& ها، ای در & SCA& [31] پیش شده است (Kerr, 2001: 25) و 2702 این را از مربوطِ به مشتریان، به دولت، منع می کند و را در منصوص در ی می داند. حال پذیرفت که ی مدیران ها به مقامات در در جمع و به مشتریان نیز عامل که شده است به ی و این و ضروری شود. در & الکترونیکی& [32]، به چگونگی به شده ی به که از شبکه‎ای این & ISP& ها، می و بر شخص را می کند. در بااینکه ی هر پیشینی را می داند، & الکترونیکی& ، محتوای شده و به نزد را شخص و می یابند تحت شرایط و متعددی، حتی اخذ و راساً با و ابلاغ یک احضاریه شخص مزبور، به وی که محتواهای به را (Winick, 1994: 75). اگرچه های در این می ایمیل ها، 2016 که تصمیم با آن، ایرادها و رخنه های در ECPA، 1986 را (Brattain, 2016: 188). پی نوشت: [1]. Nikon v. Onof, Decision No 4164 (2 October 2001). [2]. Privacy [3]. Search [4]. با ها و ر.ک: ‏(وروایی، جهانگیر پور، جربانی و هاشمی، 1389: 59–50) [5]. Seizure [6]. ‏برای در این و با مصادیق، ر.ک: ‏(بوریکان و سیمون، 1389: 129–131) [7]. به کتابچه ی راهنمای & و ها و در کیفری& یا: Seizing Computers and Obtaining Evidence in Criminal Investigations, که بخشِ جرایم ای و مالکیت (Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)) از بخش وزارت تنظیم شده و دائما به روزرسانی می به و ها و به و سپس شرح در این رابطه، تشریح بر ای بر موجود، و نمونه های اوراق و مربوطه می پردازد. نسخه این سند، در فایل pdf، در 299 صفحه، در آدرس زیر است: [8]. Katz v. United States, 1967 [9]. Third - Party Consent Doctrine [10]. United States v. Matlock, 1974 [11]. Probable Cause. [12]. Common Area. [13]. در این پرونده، ر.ک: ‏(White، 1974) [14]. United States v. Miller, 1976 [15]. Smith v. Maryland, 1979 [16]. Newfield v. Ryan, 1937 [17]. (Electronic Privacy Act) یا به اختصار (ECPA) ١٩٨٦: این به شده در ارائه‎دهندگان شبکه‎ای (نظیر ISPها) را می‎کند. (ECPA)، 1986 به شد تا ممنوعیت تماس های تلفنی را به الکتنرونیکی در حال انتقال نیز دهد (ماده 2510 به بعد از 18 آمریکا). جدیدی تحت شده به 18 مجموعه از 2701 به بعد نیز شد تا به شده را نیز سازد و مقرراتی که اصطلاحا & pen trap& به آن میشد از 3121 به بعد شد که ردیابی را می داد. اکپا اصولا از به الکترونیی طراحی و وضع شده بود؛ اما این در سال 1994، 2006 و 2008 به ترتیب با & Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) & ، میهن پرستی (تصویب مجدد) و & FISA Amendments Act& گرفت. [18]. Georgia v. Randolph, 2006 [19]. Illinois v. Rodriguez, 1990 [20]. v. California, 2014 [21]. در به والتر (Walter Fernandez) رسید، اعتقاد که یک جمعی تبهکارانه که به مظنونین آن قبلا به آن منزل شده است. در حین این که به می شدند، صدای جیغ و از شنیدند. درب را زد و دوست غرقه به خون روکسان (Roxanne Rojas) درب را باز کرد. با این که احتمال به تلاش کرد که را از هم دور نگه دارد. ضمن این که فریاد می زد شما حق ندارید آپارتما
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
امنیت روانی و ادله اعتبار اصل صحت

امنیت روانی و ادله اعتبار اصل صحت


چکیده علم فقه از و در همه ابعاد انسان؛ در است. بر ملاحظات در جعل و و به و نیز و را در نظر است. سالم، قبل از آسایش، به & روانی& است. از بر & صحت& در علم فقه است. تا و رفتار، حتی و بر حمل شود و این امر در فکر و و با هماهنگ است. این در اکثر کتب بحث و بررسی و در دو & تکلیفی& و & صحت وضعی& است. در این با از و هر دو پژوهش و دریافته است که بر انواع امنیت، مقدم است و با به اصل صحت که به به اشاره دارند، عمل به این سبب و در و می‏شود. واژگان کلیدی اصل سوء ظن، آرامش، مقدمه از که و با خود به و در است. انسان‎ها با از و که به درک از را می‎باشند و به از و گرداگرد خود و برداشت‎های گوناگونی دارند. در اسلام و اسلامی، مقدس، ابزارهای ادراکی و ویژگی‎های و را مرزبندی و است و راه معرفت و فرد و را و انسان‎ها و و یا عدم آن با و با متدهای مخصوص به خود است. که خود خالق انسان‏ها است و بر و در به کنارگذاشتن و سوء ظن است و راه و روش اجتماعی‎نگریستن به و را در است. ما حصل در قاعده‎ای به نام & صحت& که آن، نموده‎اند، و است. صحت از و مشکل‏گشا فرد و به این که در و بنا بر صحت مگر که بر آن باشد. لذا تا به خطا شخص و را بر ظن و کرد. این اصل و عمل را و دانست. مهم این آن با به عمل به را و هر را که از صادر می‏شود؛ اعم از عبادات و معاملات، و و حتی حکومتی، سیاسی و که از دولتمردان سر می‎زند، حمل بر صحت تا از و ثبات و فضا و به آید. همانطور که در سخن امیر مؤمنان علی(ع) است: & شَرُّ النّاسِ مَنْ بِاَحَد ظَنِّهِ وَ بِهِ اَحَدٌ فِعْلِهِ& (لیثی واسطی، 1376، ص295)؛ بدترین کسى است که به سوء ظن به کسى نمى‏کند و به بد او، کسى نیز به او نمى‏کند‏. در حقیقت این بر دو رکن (نفس و دیگری) استوار است. در این طرفین متعلق در از و مزایای و آن سود خواهند برد؛ و سبب سکون روحی و زوال استرس فرد و شد. کسی که مجری این به راحتی و با می‏تواند را بر آن بار کند و از نتایج با نماید. با این که در ذهنیت و را و پندار در عملکردشان موفق به ارتقای و به نفس می شوند. گزاف اگر شود در جامعه‎ای که این مبنای عمل و حکمفرما بود؛ امروزه همه به این اصل است. را از لحاظ جسمی، و... می‏پندارند، رستوران ها، داروها، غذایی، خوراکی و ... همه را و فرض می‏کنند. داشتن و نخستین نیاز پیشبرد اهداف، تلاش و فعالیت است. حاضر فرض که اصل صحت بر فرد و است و با روش اسنادی و کتابخانه‏ای با نگاهی پس از طرح بحث و مفاهیم مرتبط، به این است. & امن& ضد & خوف& (ابن ج 13، ص21؛ ج 8، ص388)، به قلب و خاطرجمع‎بودن است (قرشى، 1371، ج 1، ص123). به است و و از مهم‎ترین او به‎شمار می‏رود.(1) در آن شکی اما و آن با به به‎خوبی درک است. امن و را زده که انسان‎ها و این که اگر و ترس که ضد بر شد (نحل (16): 112). لذا کرد که از نباشد. به و در گرو فراهم‎شدن و است. ابراهیم(ع) (بقره (2): 126)، فراهم‎آوری به‎خوبی را می‎کند. از رو است که با پی‎بردن به این در صدد ازبین‎بردن در و هستند. با از و انسان‎ها، در و جعل و اصل صحت را و با به آن، و را به‎گونه‏ای که و در حفظ گردد. در این جعل & الصحه& اگر با و به آن و آن به‎خوبی می‏گردد. نیز در وضع و را در نظر بگیرد. لذا در این اصل و 223، 532، 699، 1067، 1213 و ... با به این اصل شده است. در اگر در یکی از نیل به این & الصحه& است که آن را جعل و است. صحت و شک، ظن و از (مشکینى، ص151) که ظرف و ذهن انسان‎ها است (سید ‎مرتضى، ج 2، ص273) و در با انسان‎ها دارند. اگر به بین‎رشته‎ای به دو فقه و می‏شود که در است که قبل از به خاص هر می‏گیرد و این امر با از انسان‎ها شکل می‏گیرد که بر آن، حکم درک و سپس به و و در آن بار می‎شود. در و که آیا یا شک که از می‏شود. سپس با صحیح‎دانستن این و که قاعده‏ای و و هر فعل را بر آن بار می‎کند که به این کار در & اصل صحت& می‏شود. اصل در به (قرشی، 1371، ج1، ص88)، و هر & الشئ& (ابن ج11، ص16؛ ج14، ص18) و که شئ بر آن بنا می‏شود & ما الشئ& (مصطفوی، ج1، ص59)، است. این در & دلیل& ، & ارجحیت& ، & استصحاب& و & قاعده& است که از & اصل صحت& ، & قاعده& صحت می‎باشد (شهید ص32؛ همو ص608؛ ص238). صحت صحت در نقیض سقم و به رهاشدن از هر گونه عیب و مرض است (فراهیدی، ج3، ص14؛ ج4، ص115؛ ابن ج2، ص507) که خود حاکی از است. در هر چند صحت به معانی شده است (مکارم ج1، ص114)، اما بین علما در دو و کاربرد، دارد. الف) صحت وضعی؛ این در & وضعی& و & صحت و بطلان& است (سبحانی، ج4، ص348) که در فقه و حقوق کاربرد دارد؛ صحت در حقوق، عبارت است از عمل که شرایط (جعفری لنگرودی، بی‏تا، ج1، ص367). ب) تکلیفی؛ به این که در برخورد با و بنا بر جواز، حلیت و مشروعیت می‏شود، مگر این که آن شود (در کیفری جهان نیز اصل بر تا هنگامی که تقصیر و خطای کسی او را مجرم به حساب نمی‎آورند و کیفر نمی‏کنند). این & حسن و قبح& (سبحانی، ج4، ص348) و است. اخلاقی و می‏باشد. این مربوط به رابطه فاعل با خدای خودش و مبتنی بر است که در عدم اتهام، به و به فعل حرام و در سبب و نسبی در می‏شود (حسینی ص240-239). از قرآنی و روایی اصل ناظر به است. که صحت آن است که را که مرکب از اجزاء و شرایطی می‎دهد، فعل او را حمل بر و تام‎الاجزاء و الشرائط کنیم و فرقی در عبادی‎بودن و یا معاملی‎بودن آن فعل نیست. و اصل صحت صحیح‎پنداشتن و با گره خورده است و انسان‏ها در با یکدیگر، بنا را بر صحت می‏گذارند و به این امر، و دارند. این مبنا در سراسر و در اسلامی با & فی فعل الغیر& و & فعل المسلم& ، شناخته شده است. در از ابواب و فقه و کتب اصولی ـ در باب ـ و در کتب (شهید ص32؛ بی‏تا، ج2، ص717و722؛ نائینى، بی‏تا، ج 4، ص653؛ ج4، ص350) و کتاب‎های (موسوی بجنوردی، ج1، ص285؛ مراغی، ج2، ص744؛ ج1، ص111؛ ص235؛ محقق داماد، 1406ق، ج1، ص195)، آن بحث و گفت‎وگو شده است. از تقدم آن بر اصل (مکارم ج1، ص145) و حکومت بر است (نائینی، بی‏تا، ج4، ص669؛ ج3، ص339؛ مغنیه، 1975م، ص418؛ صدر، 1420ق، ج3، ص299). فراغ و تجاوز نیز ممکن است اثر خود فرد باشند، اما با این هستند؛ محل فعل خود شخص نه دیگران. دلایل نقلی اصل صحت از و سنت است که در از ظن، گمان‎های بد و بدبینی، نهی شده & حُسْناً& (بقره(2): 83)؛ به نیک بگویید که به آن، بر اصل صحت تمام نیست. & کَثِیرًا مِّنَ إِثْمٌ& (حجرات(49): 12؛ طه(20): 44)؛ از از گمان‎ها از گمان‎ها است. & ضع امر علی احسنه...& ؛ (کلینى، ج 2، ص362؛ حر ج 12، ص302) کار خودت را بر شکل احسن آن ده. & اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه...& (کلینى، ج 2، ص170؛ حر ج 12، ص302)؛ هرگاه به [دینی] خود تهمت بزند، در قلب او از میان می رود؛ همچنان که نمک در آب ذوب می شود. کاظم(ع) به & محمدبن‎فضیل& فرمود: & یا کذب سمعک و بصرک عن و ان تشهد عندک خمسون قسامه& (کلینى، ج8، ص147)؛ ای (پیامبر) گوش و چشم خود را در (دینی‎ات) تکذیب کن؛ اگر چه (علیه او) پنجاه نفر قسم یاد کنند. الف) از ظن و گمان‎های بد نهی و از گمان‎ها را نیز است: & یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کَثِیراً مِنَ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا تَوَّابٌ رَحِیمٌ& (حجرات(49): 12)؛ اى کسانى که اید! از از گمان‎ها از گمان‎ها است و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگرى را غیبت نکند. آیا کسى از شما دوست که گوشت مردۀ خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقواى الهى پیشه کنید که توبه پذیر و مهربان است! پس از ظنونی که اثم و گناه‎اند کرد، اما از که ظن، ادراک است که به طور از آن برای‏ و نیز از غیر نهی نمی‏کند. لذا آیه، اثر ندادن به گمان‎های بد است (مکارم ج1، ص116). در و مکلف نمی‎شود، لکن در اثر به آن، جعل تکلیف دارد. انسان‎ها را از اثر به گمان‎های بد به نهی است و از گمان‎های بد، حمل بر بطلان، عدم صحت و در بی‎اثردانستن آنان، همچون و است. اگر بر بخواند و او را دفن کند، در شک و سوء ‏ظن در عمل وی، نمی‏توان او را باطل و جنازه را از قبر بیرون کشید و خواند، بلکه کفایتاً خوانده شده است و اگرچه علم به صحت آن ولی صحت آن را و وجوب را از دوش از کسی که اصل صحت را جاری ساخته بر می‏دارد. آیه فوق را از از گمان‎ها نهی است و در آن می‎فرماید از ظنون، محسوب می‏شوند؛ در ابتدا از از گمان‎ها نهی و سپس از را اعلام کرد. بعضی از گمان‎ها در و اثم است که ترک آن حکم به عمل کرد و به و مظنون و مشکوک بود. در قضاوت در به و سوء نمود؛ اگر در شخص، شکاکیت وی و دوری از شد. مدام در ترسِ از گمان‎های بد بود. از طرفی، این موجب سلب می‏گردد؛ چون اگر که در سوء ظن و در نظر رفتارشان ناپسند و ترس می‏شوند. اگر این مسأله به عمومی و در پیش آید، آن از جهت ناامنی، تزلزل و هرج و مرج می‏شود. این امر تا حدی مهم است که که از شر وسوسه‏گر پنهان‏کار که در سینه‏ها و صدور می‏کند به او پناه ببرند: & مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ، الَّذِى یُوَسْوِسُ فىِ صُدُورِ النَّاسِ& (ناس(114): 4-5) و به وساوس او نکنند. صحیح‎پنداشتن و که زاییده صحت زمینه مشکلاتی را از بین می‏برد و سبب در می‏گردد. آیه: & حُسْناً& (بقره(2): 83)؛ از براى مردمان خوب بگویید، از این است (عراقی، بی‏تا، ج 4، ص78). این آیه به سفارش می‏کند که در خوب سخن بگویند، لکن با به اشکالاتی که در به این آیه شده از عدم بر غیر قول، نمی‏توان از آن (حسینی یزدی فیروزآبادى، 1400ق، ج 5، ص299). ب) سنت در سخنان معصومین(ع)، نهی از سوء ظن و بدگمانی است (مجلسی، 1403ق، ج72، ص194 و201؛ تمیمی آمدی (الف)، 1366، ص263) که با عبارات و الفاظ به تببین آن و به طور کلی بر عدم اتهام و حمل‎نمودن قول مؤمنین بر وجه نیکو (حسینی ص258). از با این صادق(ع) است: & لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق& (کافی، ج7، ص387)؛ اگر این جایز هر آینه مسلمانان بازاری باقی نمی‎ماند. از متلاشی‎شدن در & ید& به این استناد می‏شود؛ در حالی‎که در صحت این امر مهم‎تر اگر حمل بر صحت خبری از مسلمین و فرد و نیست؛ سبب به‎هم‎ریختگی اقتصادی، ازبین‎رفتن و اقتصاد و در هرج و مرج می‏شود (حسینی ص262). در سند این & علی بن قاسانی& می‎شود که به دو وجه است. اول: & احمد بن بن عیسى& از وی غمز و آن را نیز شنیدن مذاهب منکر از وی است. لکن & نجاشی& این سخن را قبول نکرده و این ادعا را نمی‏داند. & علی بن شیره& را ثقه و در علی بن را ضعیف نموده‎اند که در اشتراک بین ثقه و ضعیف، حکم به ضعف کرده‎اند (خویی، بی‏تا، ج13، ص160). دوم: معتقدند بر ضعف سندی حدیث، نیز از آن نموده‏اند (آشتیانی، بی‏تا، ج 1، ص501)؛ از ظاهر کلام فقها، عدم شهادت استناداً به ید در حالی‎که این آن را می‏فهماند. این را به عمل نموده‎اند که منافاتی با ندارد (موسوی قزوینى، ص280). که بر اصل صحت شده از امیرالمومنین(ع)است: & ضَعْ أَمْرَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَه خَرَجَتْ مِنْ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا& (کلینی، ج2، ص362)؛ کار خود را به بهترین وجه بده تا آنگاه که از او سربزند که باورت را دگرگون کند و نیز به برادرت تا که نیک می‎توانی کنی، بد مبر. هرچند این مرسله ولی خدشه‎ای به صحت آن نمی‎کند؛ چرا که کثرت و عمل به آن، ضعف سند را جبران می‎کند و می‏توان به این عمل کرد. به طور کلی فراوانی بر صحت شده است (نراقی، ص223) که را اخص از مدعا و از آن حکم را و حکم حمل فعل غیر بر صحت را نمی‏دانند. که لفظی بگوید و در یا فحش‎بودن آن شک در اینجا تنها بر صحت آن (سلام‎بودن) می کند و بر آن مترتب نمی نمی با به رد را واجب (انصاری، بی‏تا، ج2، ص 718). اما از که به حکمت و شریعت، تأثیر مهمی در و فرد و و از هرج و مرج از و اهداف است. در اصل به نظر می‏رسد اول (جواز تکلیفی) مق
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir