بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب راهنماییساماندهی پارکینگ های مهران برای اربعین

ساماندهی پارکینگ های مهران برای اربعین


رئیس و از ساماندهی پارکینگ های مهران در ایام اربعین خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
سناپور:بسیاری از نویسندگان و ناشران مخالف ویرایش آثار داستانی هستند/حسینی:جریان نشر ما جریان حرفه‌ای نیست

سناپور:بسیاری از نویسندگان و ناشران مخالف ویرایش آثار داستانی هستند/حسینی:جریان نشر ما جریان حرفه‌ای نیست


به گزارش (ایبنا)، روز 28 مهر هم از هم های با سخنرانی و شد. مجری این و بود و از و مترجمان فرزانه طاهری، بلقیس سلیمانی، فرشته علی و... نیز داشتند. را به سوی سوق می دهد در ابتدای با طرح سوالاتی از سخنرانان نظر خود را و چگونگی و تعامل و کنند. این گفت: در ارتباط بین و است را به سمت در و از این به یک و سوق دهد که به متن و غنا و آن را به کند. این با به و داد: به مثال مکس پرکینز، افسانه ای امریکایی با کشف نویسندگانی مثل همینگوی، فیتزجرالد و توماس وولف نسل جدیدی از را به نشر و دنیا معرفی کرد. نقش رابرت در کشف و تبصره 22 جوزف هلر بر کسی پوشیده نیست. که از بزرگترین در دوم قرن بیستم از جان چیور، دوریس لسینگ و را و چند هم است. با به و ای در افزود: ها از آن است که و با و و خود را و را اند. همه ما و هوشنگ بر چند و مهم ایم. یا های که نقدها و پیشنهادهایشان در شکوفایی استعداد ولی کم و کیف این و پیشنهادها ما روشن نیست. رفته ها و های به جای جمع ها و های راهنمای شد. ظلمت در نیمروز آرتور کوستلر با بر این که بیش از دو دهه است که گروهی از اساتید و به در این ها مشغول اند و از تر اصول و را در چنین آموخته کرد: بتوان را که در این ها انجام می شود و یا دست کم سنگ بنای محسوب کرد. چند این ضرورت را اند که نخستین گام ها را ویژه به و بردارند و کارشناسانی را به طور ارزیابی، و به کار اند. ضرورت، شورای فنی را بر آن تا این را در کند. سخنران اول گفت: های فراز و فرود شکل گرفتن نشر در و از با بزرگان قلم خاطرات دارد. نام با نام گره است. او که اش با این نشر در سال 1342 شد. کار خود را با به شد و تا و پیش رفت. در در این بیش از 50 جلد را در های و کرد. از مهم چه یا زیر نظر او شده و در و نقش است. در کرد: بعد از در سال 1360 نشر نو را گذاشت. بود که نشر نو کرد و یک ده از آن رفت. از مهم در سال های نشر نو است که چاپ آن در سال 1376 به آمد و تا سه از آن را است. در را جلو در سخنانش خود با در نشر گفت: که در یکی از های نادر بود. به آن ایراداتی که و حتی با من قهر کردند. بعد از آن تا سال ها نداشتیم تا ابراهیم یونسی با من تماس و از من دوستش (احمد محمود) را بخوانم و ببینم چاپ هست یا نه. من آن را که ها بود و خواندم. به اصطلاح کار تمیزی بود. ده دوازده توی دست بردم. ساختارش که نقصی نداشت. از اینجا با آشنا شدم. این کرد: من با کرد تا و بعد هم که من نشر نو را راه انداختم، ای که پرسان آمد ما بود. را آورد. در آن یک شهر و ها را چاپ نمی کردند. از من من در نشر نو منتشرشان کنم. اینطور شد که ما با تا که نشر ما را تمدید نکردند و ممنوع القلم شد. نشر نو داد: یک بار هم شهرنوش پور به نشر آمدند. آن ما الفبا را هم می کردیم. من به ناشر، رابط بین و و از سگ و پور را بخواند. این را و کرد. پور هم کرد و این شد. در کرد: بعد از پیش من آمد. از قبلاً شراب خام را در بودیم. بعد جاوید را من فرستادند و چاپ کردم. در نشر نو در را آورد. اسم این اول پر کن پیاله را بود؛ با الهام از شعر فریدون مشیری. من را ndash; نه به به ndash; و یادداشت برایش نوشتم. یکی از انتقاداتم به این این بود که از فضا و حال و هوای جنگ زده مان در آن نگفته بود. این نشر کرد: من از خواستم را نکشد و در نگه دارد. هم کردند. بعد هم در را که آن را هم کردند. این را هم خواندند و پسندیدند. هم را تر دانستند. بعد از ها این را سمبلیک دانستند. را زن و شمردند در که این تا حدی به دست آوردن رضایت مشتریان بود. با به 62 گفت: این را به من اسم و من این نام را به دادم. من سعی می به نثر دست نزنم، جز در که می لحن از طبیعی آن خارج می شود. یکی دو صحنه از هم که همه را پذیرفتند. در کل کار با بود. نشر نو اش با رضا کرد: با هم و بعد از چه را به من سپردند. هم به که در یکی از ها از من با اسم الف.خوشبین کردند. در با به عدم به در و های کرد: در حال سعی می کنم از همه نوع از همه تا روشنفکر. یکی از که در این من را رنج می دهد های آنهاست. در که در را جلو ببرد. به کار غلط های و نیز یکی از از جهل یا بی در این دانست. عقل ها و های را می در بخش با به گفت: های می دهد که حتی ما خود را و نظر یا به می سپردند. من فکر می کنم علت این این است که از و ما هستند. در اول نشر ما ای شود. این ای به داد. این کم کم می افتد. اگر وضع رود و و نشر ما به سمت ای شدن رفت. داد: که از دو سه دهه پیش نشر و که در آن های کم بود. از پیش که این ها رو به از و با می کردند. این ها شده ولی هست و ها این که فرد نظر و شخص باشد. این این را به ها و گفت: در سنت ما یک کار و می شده. این تا حدی به ما و ای که این هم در به مقدس. ما این است که به وحی می شد و فقط و حمل آن اند. در نمی و به شکل به پیروان آن دین عرضه می شوند. آداب خداحافظی با به این در شعر کرد: چون در ما تکیه بر شعر ای طولانی این بین هم دیده می شود. من به یاد نمی آورم شاعری شعرش باشد. شعر به شکل و در کشف و شهود به ذهن برسد و او هم بی کم و کاست آن را به کاغذ کند. در در سنت شعری ما هم به این نشده که می شود روی شعر کار آن را کرد. این نوع عقل است. به نظرم و منتقدانی که این های و آموزشی را دارند. هر نوع دخالتی در این عامل بیگانه است. دود کرد: ای از و که با دخل و تصرف فرد در نسبت بر متن او تقدم قائل اند. است این از و به کشف و ماهیت هم اعتقادی و بگویند شعر هم می طی فرآیندی شود و و شود. ولی بر این باور که فرد در شدن می در آن اثر دچار ناخالصی می شود؛ را که به خود است از دست می دهد و با آن اثر مواجه می نمی توانیم مطمئن که به آن است. ویران می آیی با در این ردپای آن یا استاد در آن اثر می ماند و را که در متن جست وجو می نمی کرد: مسلماً این خلوص را نکند، رد پای های آن در اثر را هم نمی یابد. ها ترجیح می متن شان ضعف و کمبود ولی مال باشد. من فکر می کنم حق این طور فکر ولی ما می خواهیم قضاوت که چرا را و شدن شان می پذیرند، این مسأله ساز شد. در کرد: اگر به متن معتقد آن که مخاطب با آن سر و کار متن است نه نویسنده. اگر ای هم هست در متن هست. در این این ها شود و بپذیریم که می از و نظر کند که را کند. فکر می کنم این دو تا حدی تعدیل شده اند. چون ما هرچه به سمت عقل محوری می رویم و های نشانه تغییر است. ما به فن و در هر به می و می پذیریم که به آن در یک کار منطقی و عقلانی و تمامش را نکنیم به های کشف و شهودی. لب بر تیغ در های اش کرد: من پانزده شانزده سال است می کنم. این ها متعدد و متنوع اند. به های و آزمون و خطا و گاهی در شکل این کلاسها ام. آن چیزهایی که یاد ام و آنچه بعدها سعی در ها به شاگردهایم یاد بدهم از و که با ام. خود هم بخش ای را از جنگ اصفهان و زیر نظر به دست آورد. در یک از همکارانش و به از یاد تا بعد هم تا که می توانست و بود را به من و امثال من کند. او داد: در این ها مثل ها و آنا کارنینا را و می کردم. ولی کارم متمرکز شد روی کوتاه. طور که در های هربار یکی از بچه ها کوتاهی می خواند، نظر می و در آخر کارشناسی را می شنیدیم. همه اینها به ها بود. در های آموزشی، هر بار یک را در می و خط به خط از نظر فنی اش می کرد. خود به خود درونمایه و از های آشکار می شد. با گارد باز افزود: کم کم را بندی های و غیر رئالیستی. بعد نمونه را سر می خواندیم. هیچ وقت به ما نمی داد. من سر می دهم. اگر سر یک از بچه های می یک بعد بنویسند. انتظار هم که بنویسند، ولی که به نوع و فکر مفید است. در شاگردانم بنابر ظرفیت و ها را یاد می گیرند تا در کنند. با به خراب وضع نشر در یک و دیر به رسیدن گفت: در این من به این رسیدم که های کنم. ما سر های هیچ وقت کار نکرده بودیم. خودم یک سری بحث ها به را تدوین که در یک شد. با این در های با بچه ها کار کردم. قبل از بچه ها این های شان می از این نظر که نسبتاً در (چه رمان، چه کوتاه) باشند، در غیر این به دردشان نمی خورد. این این کرد: بعد از بچه ها، در یک شش هفت ای فقط روی شان کار می کنیم. با نگاهی که من دارم، بداند داستانش چیست، به چه ها چه کسانی و بعد کند به رمان. به خاطر از بچه ها می قبل از این حداقل دو سه ای از طرح شان را باشند. این طرح ها را سر می خوانیم و به های می زنیم تا ایرادهای طرحش را رفع کند و طوری عناصر را بسط دهد که خط اصلی روایت پررنگ تر شود. در این یک به دست می آید تا در های بعد رمانش را بنویسد. در کرد: این با آن نوع که کتابش را پیش می برد به آن نیاز می متفاوت چون از قدم های ابتدایی با اثرش گفت وگو می معمولاً عقل از ها و های را می و می را به گوشزد کند. در هم می شود که به دست می رسد می نمره قبولی کسب کند. در این شکل از ویرایش، اثر نه فقط بعد از شدن، ضمن شدن می شود. معقول فروتن را می در با بر این که کم و بیش هرآنچه در این می گوید بر مشاهدات و کرد: قاعدتاً را می نویسد و در می به او کمک کند که اثر کند. نهایتاً می 20 تا 25 به اثر کمک کند و این طور که فکر را می کند. در مصاحبه های از ام که در غرب هم خبره و کاربلد به می ولی تصمیم گیرنده نهایی اثر است که آن را بپذیرد یا نه. آبی تر از گناه در در سه دهه کرد: در دهه 60 به چاپ می شد، آن هم از چند اسم شناخته شده و راهی و کار نداشت. جزو های دردسرساز بود و دردسر نمی گشتند. این تا اواخر دهه 70 داشت. به طور مشخص تا یکی دو سال بعد از در سال کمی می شد، آن هم از که شهرتی از پیش و ها همچنان راه بسته بود و چاپ شبیه رویا بود. من جزو نسل بودم. هیچ به ما روی خوش نمی داد. نیا مینا با به پر های خوانی در این دوره، افزود: در این سال ها های کم بود ولی این دورهمی ها زیاد بودند. در آن متنی در دو آدینه و دنیای سخن چاپ می شد همه اهالی آن را می دیدند؛ ما 50،60 نفر همه از طریق این ها همدیگر را می شناختیم. را و هم می و متن را می کردیم. وظیفه خودمان می دانستیم که مان را ها هم بخوانیم. من متاسفانه هیچ وقت شاگرد نبودم ولی را هر طور شده به گلشیری، و بزرگترهای می رساندم و از نظراتشان می کردم. یکی از ماریا با نشر یک اقتصادی کرد: تلخ و تاسف انگیز و را در نظر و نمی کردند. با گذشتن از سازندگی و پایین چاپ بخش فعال شد و کم کم های ما چاپ شد. هم با این جشنواره های هم شکل گرفتند. فکر می کنم سال 78 مهم بخش پکا (پخش ایران) شد و برگزیده این شد. این شدن یک در نشر بود. این با بر راوی اول شخص و اتفاقی است که در این افتاد، گفت: کم کم نشرهای به ها می دادند. این ها اکثراً های کم خطر مثل گلستان سعدی و حافظ و چگونه خوشبخت و مبلغ گزافی هم این ها پرداخت می کردند. اما فردای روزی که این را شد، 20 طلب ndash; که تنها که ndash;یکی دو این همراه با عکس و آرم مطلب کار کردند. کرد: این روی ذهن ما اثر گذاشت. به این که می شود چاپ تبلیغش کرد و به فروخت.آن موقع اعتبار که در عرض یکی دو یک آن شد. به این ترتیب های و من هم توانستند در های نشر صاحب کارهای دائمی شوند. این با به خود و فعالیتش در نشر ققنوس افزود: با مثل بهرام معلمی، فصیحی و مسعود اولیا از که به من در کرد. به طور کلی یک متن به انتشاراتی می رسد سه تا گزینه پیش روی آن متن قرار می گیرد: یا بی قید و شرط می یا رد می شود یا به طور می شود. که بی قید و شرط می شود یک جزئی شده و نشر قواعد رسم الخطی آن نشر را اجرا می کند. که ما نیستیم تصریح کرد: بر من از کل آثاری که به یک - که دارای است و میل اثر را با بهتری کند ndash; می رسد، 95 نمی شوند. از پنج باقیمانده، 30 اما و اگر می و باقی می شوند. در حالتی که اثر قلمداد می شود یا نشر با می گذارند و اگر مشکلات را در با برطرف کنند، در آن نشر می شود. بدیهی است می این شروط را رد کند و کار خود را به نشر بسپارد. من به دیدم اگر با سعه صدر، فروتنی و ادب و احترام، معقولی به هر ای بدهد، آن را با روی باز می پذیرد. و آن در و نوجوان در کرد: کسی است که کسی از وجودش خبر ندارد. در این سال که من کار ام ده لطف اند و اسم مرا آورده اند که اثر مثبتی روی کتابشان ام. اسم مرا هم نشنیده بودند؛ طور که هم از دوستان زحمت می کشند و ما اسم را نمی شنویم. کار در از نظر معنوی به و از نظر مادی به است. این وسط فقط وقت و سوادش را صرف شهرت و ثروت می کند. او کرد: در ای که با ها اثرشان می تا کیفیتش را های چاپ شد. وقفه ای که از سال 78 تا های دهه 80 کار به این را داد که را بخوانند و شد که درخشیدند. اگر بخواهیم های بعد از را نام ببریم، بخش قابل توجهی از به این است. این ها از نکات فنی و را رعایت و استقبال خوانندگان هم شدند. به در سال های در نشر کرد: این این گونه تا که شد. این چند تا دلیل داشت. نشر ما ای نیست. 14000 در و های صادر می شود. این در است که از 2000 کتابفروشی بخش در دارد. این آمار می دهد که بخشی از این چرخه معیوب است. از راه افتادن و بعضاً بی و گلایه کرد و گفت:این امر سبب شد معتبر لطمه بخورد. غیر متخصص به یکی از منجر به این بود. آزار که را در های می هم یکی از این بود. در های که بخش ای شان قصه نویس نبودند، ولی حرف و حدیث پیش آوردیم که صفدر تقی زاده و حسن میرعابدینی را نپذیرفتند. به فردوسی داد: بازی دست خود ما. من بودم، چون اگر این کار را نمی نمی شد. ولی به نفسه در این فساد دارد. درست است آن که من می یا کتابم را ام، ولی من در میدان قصه هستم و حتی اگر سالم هم باشم ضمیر ناخودآگاه من حواسش به این است. این خطا است و ظاهراً هم از آن نیست. با به نقش مخرب انبوه های بی متذکر شد: ای که ریاضت و کافی در این این بی را می و با فکر می کند می مثل آن را بنویسد. یکی از آن 14000 که هم این را چاپ می کند. یک که به این می دهد و این تکرار می شود. و زبان دزدی را یکی از آسیب های این و گفت: که اول یک را با کمک و به شکلی و تاثیرگذار کرده، خود در نشر می شود تا آن با ناچیزی حق التحریر اش را به آن همکار بسپارد. رقابت ناسالم بین ناشرها، تعریف و تمجید از سر نان قرض ها و دولتی که از همه بدتر بود. در جمع محدودی در فضاهای کوچک که داوران، و و خانواده و دوستانش چه اعتباری می باشد؟ علل جهانی نشدن های گفت: آمارهای دروغی که می هم به این کمک می کند. در عرض دو سه می گویند بی به چاپ چندم رسیده. این از اعتماد مخاطبان می کاهد. این کرد: تردید که های خوب می ولی به قدری های بد می شود و به دروغ این های بد تبلیغ می که همه های را از دست دادند. به تمایل و که قبل از با کمک بگیرد، چون در هر حال نمی رود. آبادی به درستی گفت که این فضا از نوک پا تا فرق سر فاسد است. می کنم در این فضا چشم انداز ندارد. در به و کرد: می کنم هیچ وقت کسی را نکنید. به او و بکنید ولی به این که شود و او بنویسد. مشکل ما آدم که جایگاهی که صلاحیتش را اند. با این کار است فردی به شود که موضع گیری های عجیب و غریبی بکند، در که سند بودنش هم است و نمی شود به آن حرف زد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
رئیس پلیس راهور تهران، میهمان موزه بانک ملی ایران

رئیس پلیس راهور تهران، میهمان موزه بانک ملی ایران


رئیس و از موزه بانک ملی ایران بازدید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
پیش بینی ترافیک سنگین برای تهران/امشب خیابان های تهران قفل می شود؟

پیش بینی ترافیک سنگین برای تهران/امشب خیابان های تهران قفل می شود؟


پلیس و سنگینی از ساعت 15 تا 23 در سطح معابر بزرگراهی و شریانی اصلی پیش‌بینی می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : اجتماعی
قلمرو تألیف قلوب از حیث افراد

قلمرو تألیف قلوب از حیث افراد


یکی از فروعات دین است که در آن از و دین هدف گذاری شده است. & قلوب& به یکی از در و هدف از پیش این نهاد، و جست و نیز جلب در حفظ صلح و است. و و نیز آن در از مسائلی است که نیازمند است و با فقه به این می پردازد. این است که & قلوب& مفهومی گسترده که هدف آن از یک سو جلب رأی و همراهی و با است و از سوی و در آن پیش شده است. جست با هم نیز در صلح و و و از های و تطبیق است. واژگان کلیدی فقه فقه سیاسی، کمک های بشردوستانه، و مقدمه یکی از نهادهای در است که هدف آن از و کم فاصله طبقاتی یک است. با در در های به می که هدف این و از در کل از یک سو و و غیر از سوی است. همه یکی از هشت را & قلوب& اند. این را می به و در و دانست. پیش در و در و نشان از پویایی و های فقه در به در هر عصر و دارد. ضمن مروری بر و & قلوب& در نظر با روش توصیفی و تحلیلی و عملکرد این از را از فقه و فقه و کند. های چندی در این باره دارد: 1. و 2. 3. در عصر چگونه می از این فقه در جهت منافع برد؟ با هدف و به های فوق، به روش نخست به و از و نظر می پردازد. سپس این را در وضعیت و بین کرد. و در و و آن نظر ندارد. آن را از حیث عام و غیر و هر دو می و در آن را فقط غیر می دانند. از نیز حکم را در پیامبر(ص) اما در این حکم را و در عصر نیز می دانند. و & قلوب& از دو و است. در لغت & تألیف& به & به هم دو یا چند چیز& ، & سازگارکردن& و & و دو چیز با به ای که یکی به آید& (1) است. بر آن در & تألیف& ، انس و و و که نیز می رود (زبیدی، ج12، ص93-87؛ ج4، ص1332-1313). و آن: & وَالصَّیْفِ& ، به مکه و شام و یمن که بر آن مسافرت های تابستانه و زمستانه و نیز شهر مکه تضمین می شد. در & تألیف& اتحاد، و مشترک دارد. & قلوب& که مفرد آن قلب در لغت به و است و از آن جهت به عضو تپنده بدن و حیوان قلب گفته اند که است و یا در آن بسیار است (فراهیدی، ج1، ص171). قلب به عضوی از بدن همواره به و و تصمیم گیری بشری نیز تعبیر شده است و در متعددی؛ عقل و خرد، (ابن منظور، ج1، ص687) روح، علم و شجاعت نیز است (راغب اصفهانى، 1412ق، ص68). در نیز & قلب& در استعاری مختلفی از آن عقل و درک (صاحبدل): & إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَن کَانَ لَهُ قَلْبٌ& (ق(50): 37)، و احساسات: & وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ& (آل عمران(3): 159)، باطن و درونی انسان: & وَیُشْهِدُ اللّهَ مَا فِی قَلْبِهِ& (بقره(2): 204)، دیدگاهها و رأی و نظر: & تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى& (حشر(59): 14)، روح و نفس انسانی: & نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ قَلْبِکَ& (شعراء(26): 193-194). & قلوب& نیز در است که ترین آن را می در فارسی & همدلی& و & پیوندهای عاطفی& دانست: & إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا& (آل عمران(3): 103). گاه این در به هم و جمع و اجزای پراکنده است: & لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً مَّا أَلَّفَتْ قُلُوبِهِمْ& (انفال(8): 63). آیه بحث این که یکی از را & قلوبهم& و همدلان است: & إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَه قُلُوبُهُمْ& (توبه(9): 60) که در به قرائت های تفسیری و و دایره آن پرداخت. در و & قلوبهم& که به از می شود تا به یا در خود یا از شر در یا رود که از و یا در به رسانند. به از و شدن با و هدف است (غفیلی، ص395-393؛ ج3، ص21-20). با از و در را می در زیر برشمرد: 1. غیر که و به دارند. 2. غیر که در جنگ به و از هستند. 3. غیر که با های از شر و بود. 4. که در و نیستند. 5. که با کمک در جنگ و و بود. & جواهر& بعد از در در & القلوب& می گوید: & این است که از آن غیر (کفار) با و در است و یا است که در خود اند& (نجفی، 1367، ج15، ص339). این جمع همه فوق می در این و است به کنند. & طباطبایی& در آیه 60 & قلوبهم& را می که با از می را یا در و یا از در و کرد.(2) & قلوبهم& را که با از به نفع و جلب مى در بر مى و بر آن به (مکارم و 1382، ج8، ص9). از کمک های در پی با حلّ و با قصد با و خود را مى دهد (قرائتی، 1388، ج5، ص90). در از & قلوب& به که در اند که نبوی(ص) به نمی شده است. باقر(ع) & الْمُؤَلَّفَه قُلُوبُهُمْ& را معرفی که به یکتایی اند و غیر او را نمی پرستیدند، اما به به طور کامل بود. رو، پیامبر(ص) از بر و افزود.(3) از روایت & قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ و...& اند که فقط به غیر آن از موحدان و دین باورانی بود که هنوز در خود و قدم و یا از خود به میزان ندارند (نراقی، ج9، ص276). در روایتی از صادق(ع) اصحاب آن پرسیدند آیا همه گروه ها و نامبرده در آیه شصتم از برد، حتی اگر به (دینی و مکتبی) نباشند؟ فرمود: ...فرق از (دینی و مکتبی) است با مشخص به که از و نیستند، کرد تا به دین و در آن بمانند. صادق(ع) در حدیث که سهم عام است.(4) در غیر هم بود (همان، ص274). از حیث چنانکه در شد، و که می را در این جای داد نیست. جا از فقه های بزرگ مرور و در تأثیر داشت. 1. را سهم & قلوب& کدام از می به طور کلی می در سه جای داد: الف) غیر (کفار)؛ & شیخ مفید& ، & شیخ طوسی& و & قمی& از مشهورترین قائلین به این نظریه اند (مفید، ص241؛ ص185؛ قمی، 1417ق، ج4، ص136). ب) العقیده؛ & بحرانی& این نظر را می کند که به که با از در و خود پایدار می (بحرانی،1405 ق، ج12، ص175). ج) قلوب؛ این نظر، عام و و غیر هر دو بود. این قول در فقهاء؛ اعم از و اهل سنت طرفداران بیشتری دارد. از & اول& و & ثانی& بر این نظرند. از نظر این دو فقیه، از که جلب به و مبارزه، منظور می شود و از چهار اند: 1. نفوذی که به حسن نیت و در آن هستند، ولی خود از مشرکین که از به بپردازند، به می شوند. 2. که و به است و با می شوند. 3. که در سکونت و از دارند، مانع تعرض کافران به می یا را به می کنند. 4. که همجوار با که به ایشان تعلق می و از به موجب می شود که خود را گرد و به برسانند و به عاملان نیازى نباشد (شهید ثانی، ج2، ص46 ؛ ص283؛ 1420، ج1، ص405). & حلی& و & حلی& و از متأخران از & جواهر& ، & آقا ضیاءالدین عراقی& ، & سیدکاظم یزدی& ، & سیدابوالقاسم خویی& و & خمینی& معتقدند که و و غیر است (نجفی، 1367، ج15، ص339؛ ج3، ص12؛ حلى،1407 ق، ج2، ص573؛ حلى،1413 ق، ج3، ص200؛ یزدی، ج2، ص312؛ ج1، ص336). بدین ترتیب، به تعمیم اند و شیخ و شیخ و قمی مبنی بر به نظر اقلیت است. 2. اهل سنت به در هستند. از نظر & قرطبی& یافتگان صدر اسلام، هایی که در و سست و بودند. نیز سه اند: اول، گروهى که با اقامه برهان و می آورند، که با زور و غلبه، مى و سوم که با احسان، مى شوند. تشخیص این با است (قرطبی، ج8، ص178). & بدائع الصنائع& می & قلوبهم& تنی چند از بزرگان قریش و عرب که پیامبر(ص) از را به داد تا در به طیب خاطر کند و نیز را بپذیرند و پیروان و اتباع خود را به پیروی از خودشان کنند. از این سهم پیامبر(ص) که نیکویی نداشتند کرد تا نیکو شود (کاشانی، ج2، ص45-44). اهل سنت برآنند که و غیر هر دو است. نیز با در & قلوبهم& بر نظر (غفیلی، ص395). & مرداوی& در & الإنصاف& را در ردیف می دهد: سران طوایف با که می رود و یا بیم از می رود که شر و که با بخشش، قوت می و یا همپیمانان می و یا امکان جمع آوری از که نمی دهند فراهم می آید و یا از می کنند[(5) (مرداوی، 1419ق، ج3، ص162). بر این اهل سنت به آنند که نظر در و غیر هر دو است و از این نظر های همه به یکدیگر است. لکن اختلاف نظر اساسی در این حکم از نظر است که در به آن پرداخت. از حیث در آیا احکام و آثار به عصر اکرم(ص) و یا پس از آن نیز جاری نظر ندارد. حکم به پیامبر(ص) و پس از آن حضرت، نسخ شده است. در گروهی ادعای نسخ را ناکافی و بر این اند آنچه در پیامبر(ص) عمل می شده و نسخ است. از که انتخاب هر یک از این دو نظر در و در مؤثر است از های در این موضوع شود. 1. که حکم بعد از پیامبر(ص) و به قوت خود این حکم در عصر آن و تا لحظات عمر شریفشان هیچ سخنی نسخ این حکم نرسیده است. در سیره عملی و گفتاری امامان نیز این حکم شده است. رو، بر این حکم و مقطعی نبودن آن (بحرانی، ج12، ص179؛ ج3، ص12؛ ج1، ص336). حلی می کند: & الظاهر بقاء حکم المؤلفه و انه لم یسقط لأن النبی(ص) کان یعتمده الى حین وفاته و لا نسخ بعده& (حلی، ج2، ص574). زیدیه با جعفری هم است (زحیلی، ج3، ص25). در و کبری نیز اغلب قریب به به حکم که اگر زمینه آن باشد، حکم آن است (بحرانی، ج12، ص179؛ ج1، ص336؛ ج2، ص574؛ ج3، ص12). البته تنی چند از گذشته؛ شیخ صدوق و شیخ به این حکم در معصوم(ع) و آن را در عصر می دانند. این دو فقیه آن است که در امر است و در خاص آن؛ یعنی ابتدایی، موکول به معصوم(ع)است که در عصر است. رو، از باب بود (طوسی، ص185)، اما اگر در عصر به هدف از سرزمین های کمک می عده ای را کمک و کند، در آن صورت از باب منعی (بحرانی، ج12، ص178). در هر صورت، از نظر حکم از عصر تا کنون و در و است که بر حسب از این حکم به نفع گیرد. اما آن از که را در عصر می دانند، به تبع آن از را از می دانند. بدیهی است از در دفاعی از عناوین فی سبیل الله بود. 2. اهل سنت حکم در قالب پس از پیامبر(ع) را می در سه جای داد: 1. و این حکم و غیر (حنابله و یک نظر در مالکیه). 2. عدم جواز؛ نه و نه غیر (حنفیه، در یک نظر). 3. و عدم غیر مسلم(مالکیه و یک نظر در شافعیه) (غفیلی، ص398-397). از نظر & ابوحنیفه& سهم شده است. & ابن نجیم مصری& از عالمان حنفی، در & البحر الرائق& دو در فقه حنفی بر سقوط سهم پس از پیامبر(ص) ارائه می کند. اجماع و وقتی & عمر& این سهم را قطع آن را انکار نکردند. از به آن بود که به جذب نیرو داشت. اینک با غلبه و آن، این برداشته شد و به (ابن نجیم، بی تا، ج6، ص57؛ ص401). از نظر نیز این سهم است و حکم مذکور در آیه60 نسخ شده است. & ارشاد السالک& که پیرو فقه مالکی می کند هدف از سهم جلب و و از آزار و اذیت به بود که این هدف با و کثرت است (بغدادی، بی تا، ج1، ص67؛ ص404). در فقه شافعی دو نظر دارد. یک نظر این سهم است و در نظر ایجاب نماید، این سهم است. در & المهذب فی فقه الإمام الشافعی& است که پیامبر(ص) از این سهم به اما آیا پس از آن نیز این حکم دو قول است: این حکم و می هدف و آن حکم نیز است پس از باشد. خلفای پس از پیامبر(ص) از این سهم خودداری و عمر گفت ما چیزی به نمی کنیم، هر آورد و یا باشد. که است از باب حقی در ندارد. اگر بناست شود از سهم مصالح می شود (شیرازی، ج1، ص172؛ ص405). & فقه الزکاه& ضمن نقد احناف و می گوید: اولاً سهم نسخ و فعل عمر نیز نمى کمترین دلیلی بر نسخ باشد؛ او این سهم را از دریغ که پیامبر(ص) به می پرداخت. حکمی است که شارع و آن را و آن نیز در آن است و نه غیر او. این حکم، است که به واسطه پیامبرش انجام است و لذا فقط در دوران پیامبر(ص) و توسط او است و نه در عصر صحابه. تا پیامبر(ص) هیچ آیه ای حکم را نسخ نکرده است و به این حکم تا روزهای عمر آن عمل می شد. این عمر بود که آن سهم را به به آن نبود، قطع ولی آیه نسخ است. وانگهی اعطای از و اقوام، به کمک به ما مقصود، به دین و نجات است. رو، پیامبر(ص) پس از فتح مکه و در اوج پیروزی و عزت و مسلمین، و اقوام و قبایل را ولی از خلفا در خود، موردی این سهم نیافتند. بر این امری است که به صلاحدید واگذار شده است تا بر و و مقتضای عمل کند (قرضاوی، ج2، ص604-601). مورخان نقل می پس از پیامبر(ص) از با دردست داشتن متنی اول & ابوبکر& تا سهم خود را به که در پیامبر(ص) می از نیز کنند. آن را کرد و سهم خود نزد عمر آمدند، ولی عمر آن متن را پاره کرد و گفت ما به شما نداریم و شما بین و شمشیر یکی را برگزینید. مجدداً نزد و ماجرا را نقل و گفتند تویی یا عمر؟! (قرضاوی، ج2، ص600؛ شرف الدین، ص44؛ ج2، ص45). مصادر اهل سنت اند: در عصر پیامبر(ص) از باب داشت، ولی بعد از جانشینی ابوبکر، سهم و قطع شد (سیوطی، بی تا، ج3، ص252؛ جصاص، 1415ق، ج3، ص161). این سهم در عصر و رسالت، براساس مبنای آن نام و مجاز بود و تلقی آن به پس از عصر با وحیانی و اخلاقی ناسازگار مادی و منفعت شخصی دنیوی می شود و & قلوب& و به مثابه با سلطنت است. به نظر دوم سهم کاربرد است که در ضعف اند و پیامبر(ص) با از از شر می اما امروز که قوت یافته از بیت المال به هدف از دشمنی و تهاجم دشمن وجهی ندارد. & شرف الدین& ضمن رد این استدلال، منحصردانستن آیه را بر یک خاص و حذف آن در را بر خلاف و قواعد فنی و بر همه اعصار تأکید دارد. وی با استناد به سنت پیامبر(ص) را در جنگ و دفع
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بررسی تقویم آموزشی 9 کشور/ دانش‌آموزان کشورهای مختلف چند روز به مدرسه می‌روند

بررسی تقویم آموزشی 9 کشور/ دانش‌آموزان کشورهای مختلف چند روز به مدرسه می‌روند


خبرگزاری فارس: شهین مردانی ـ سال در بسیاری از در شهریورماه می شود و در نیز به می رسد؛ در طول به تناسب خود های را تدوین می و با به ممکن است یک بیشتر یا کمتر از دیگر باشد. به همین ترتیب با در نظر گرفتن و و در طول در متفاوت است. به بررسی روز، و در کانادا، و می پردازیم. را می کنید: *شروع سن بر اساس آموزش و پرورش مصوب از سن 6 تا 17 به می روند. *شروع سال سال در از سپتامبر می شود و تا نیمه یا ژوئن ادامه دارد که برابر با 10 شهریور و تیرماه در ایران است. *ساعت های مدارس 8 صبح خود را می و تا 14:30 سر های دارند. *تعداد هر سه مقطع، و 183 روز را طی تعطیلی پشت سر می گذارند. *تعداد های های در 37 است. *میانگین طی سال هر سه در 925 و نیم را پشت سر می و یک روز 246 را می شود. *مجموع یک سال این از جمله سال نو و حدوداً 90 روز است. *شروع سن از سن 4 تا 15، 16 یا 17 با به تاریخ تولد و محل سکونت در کدام ایالت، پیش دبستانی، و را پشت سر می گذارند. *شروع های استرالیایی از 8 صبح تا رأس 13 ظهر باید در های داشته باشند. *تعداد هر سه و متوسطه در 197 روز را پشت سر می گذارند. *تعداد های های در به 40 می رسد. *میانگین هر سه در این 1050 را پشت سر می و هر روز تقریبا 370 را می شود. *مجموع در این با در ن
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
همایش ملی تجلیل از نمونه‌های ترافیکی در اصفهان برگزار می شود

همایش ملی تجلیل از نمونه‌های ترافیکی در اصفهان برگزار می شود


- - و از ملی از های ترافیکی (راکبین، رانندگان و عابران) قانونمند، با هدف بسط و گسترش قانونگرایی و پیشگیری از قانون گریزی در خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی

copyright © 2017 by blogblog
دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان عنصرالیاژی مهم فولادجدول دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف blogblog.ir دکترتغذیه مرادی درکرمان دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش جدولانه362 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ چال چاله. دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ های بلوچ برزخ وشعیب دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ مایسا جان عثمان نوروزف اغنیه هاها-ابراهیم البغدادی دانلود اهنگ ترکمنی مایسا دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود ریمیکس amor solidance دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله تحمیل اغنیه ابراهیم بغدادی - هاهاها دانلود آهنگ ترکمنی مایسا جان بهترین ترکیب آرسنال در pes 2015 دانلود اهنگ ترکمنی چال چالی دانلود اهنگ چال چاله از عثمان guturnewspaper  تیجان اسماء بنویسد خواص بشمخ کاغذ اسماء تیجان گردن بیاویزد دانلودآهنگ ترکمنى چال چاله عثمان نوروزف صمد ممد : نزول خور mp4 ریوارکسابان دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف آوادان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود ریمیکس جدید gon haziri blogblog.ir دانلود آهنگ عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله زندگینامه وبیوگرافی ورونیکااولو دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان اهنگ ترکمنی چال چاله