بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب شکستخاطره جالب عبد‌الله انوار از علامه طباطبایی/ چه کسی رضاخان را انتخاب کرد؟

خاطره جالب عبد‌الله انوار از علامه طباطبایی/ چه کسی رضاخان را انتخاب کرد؟


0 به تقریب، به نقل از ؛ عبد و است که عمر طولانی خود را صرف تحقیق و پژوهش است می کند و اش را در وقف است. پدرش سید یعقوب از روحانیونی بود که به سلک طلبان پیوست. از سید عبد ذهنی حاذق است که بعد از 94 سال تواناست. در بدو به های می که همه را است. جای چند نفر شده است. ازدواج نکرده است اما همه شده است. قصدم از گفت وگو با شنیدن ناشنیده های از از این بود که در این نقش اند پیرمرد با آنان و برخاست است . اما نگار وار از این می گوید و برداشت اش از است و جا بحث دارد. وی از های و آن در ٨ دهه سو دارد. درک از های و در سال دهه دو دهه در بخش های خطی دارد. ها و های از این در جایگاه شفاهی می تواند یافته ارزشمند در دسترس پژوهشگران و مندان جای دهد. با به در ریاضی، فلسفه، و ادبیات، خود را دامن دانش رهانید. در سال 1303 خورشیدی در شد. نسب به نامدار عصر صفوی سید نعمت جزایری می و نام خانوادگی نیز از وی نعمانیه شده است. مادرش عموی علی خان امین الدوله بود. *جناب شما در یک ـ و با از تا آریان پور ، آل ،سید فردید و به نوعی با جریانات مرتبط و طی این هشت دهه تحولات را شاهد بودید.در سخن ای از ، پدر شما با این که یک بود اما شد؟ من در و و با یک در فقه شیخ بود. وی شش تا هفت ماه حسن و در نیز و سپس حسن شد. وی را نزد از و حتی او حسن را در نیز درک بود. حسن را خوب می که در مصر چاپ و می شد را می و سر درس را می داد پدر بعد از این درس با مثل شد و به پیوست. با ملک و سپس شد و را کرد را باغ شاه بردند و بر گردنش زنجیر آویختند. های آن با قابل قیاس نیست. پدر محاکمه و از به نور تبعید شد و پس از فتح به دعوت حسین خان سپهسالار به آمد. *چطور شد که سرانجام منتهی به رضا شاه شد و پیش که مشروعه از به پیوست؟ در از بین رفت اما به از هم پاشید چند قحطی بزرگ به به گونه ای که خود دعا می کرد که را ترک کند.حکومتی ها در فکر این مردی بیاید تا را حل کند. *آیا این اتفاقات از جبر زمانه از جوانان با خود نیستند در اگر کسی تصمیم ، می از به مشهد سفر کند در به ها و را لخت می حتی یکی از گردشگران آلمانی که در آن به نقل می کرد که گدایی پوشیده تا نگیرد. در این مسائل این چنینی باعث شد که بر سر کار آمدن شود. به محض وسیدضیاء درایران ، همه از تا مشیرالدوله و موتمن الملک ، تا پدر تا حس می به درد می او شدند.بعدها حتی پدر من نیزمغضوب رضا شاه شد . *علت مغضوب شدن پدر شما چه به بود بعد از اختلاف و غضب گرفت. *شما در خاطراتتان که مادرتان بعد از قضیه کشف از و پدر نیز از به نرود، در ساخت. این را تا سبک آن را به ویژه در نوع پوشیدن، معاشرت وغذاخوردن که در مغفول مانده از شاه به سبک کرد حتی که به می که روش غذا ما با ها است این طور شد که در کشف از نرفت. *از این این را چون سبک نوع و در گم می شود و دارد. قبل از کشف بود. هر ای را که به نظر من نبود. حتی پس از به تحت این کرد تا از خود را حتی را در داد. *در حد و آیا در حد و بعد از از بین رفت و بود. از هم شده بود. در به سمت ها و از ترس شدن ها که روس بود را عوض کرد. از از به ور حتی در با را پیش از این او در مصر بعد از شد به آمد. بعد از جنگ شد شد که را ترک کند و به او که یک نفر کن . که در آق و نیز را یافت. را رضا خان تب اما بود من که را کرد. در گفت با در بود رضا خان سی را و که از همه است. با اگر را به دست با اما بعد از به بود که من قصد این را که را از کنم خود او ای به و برادر نیز مزاحمت ایجاد میکند. *آیا را نخست وزیری ؟ بله اینگونه به نظر می و از تا با الوزرایی یا سردار سپه بودند. *آقای چطور؟ خیر، با اما در شیخ خزعل را بود. من هفده ساله که از رفت. *برخی که با ها بست خائنانه ای بود. را مفصل تقی نوشت. این به کوشش تقی زاده، ذکاءالملک ،علی در حال تدوین بود که از روی عصبانیت را در آتش انداخت. پس از آن ها آمدند.انگلیس ها در جنگ جهانی اول همانطور که چنین . ها نفت خود را به فرستادند. نفت با کرد و تهدید کرد که در صورت عدم انعقاد نیروهایشان را در خلیج پیاده می کنند. تقی می گفت که ما مبهوت شدیم! . *یعنی در جنگ ، را پذیرفت؟ بله، من از دفاع نمی کنم اما را می کنم. تقی می گفت که مسئله اما نفت بود و ها هم می که ما نفت را می چون آن نه روس ها نه ها و نه هیچ با را نداشتند. * چون رضا خان بود نگذاشت کسی در با ها نفتی ببندد. را به بیش از حد به ها از خلع کردند. همه راه آهن ها را ها در کشیدند. در قراردادی که با ها بست اشتباه کرد و از کار برکنار شد. در به همین نمی توانستیم را لغو کنیم. بعد از شدن لغو شد. میرزاعلی بهترین آئین و دادرسی را نوشت. * یک جمله که ما را نکردیم و ما را کرد و این سخن به این معنی است که از تحصیلکرده ها ی ما در آن جذب حزب می شدند. آیا شما به حزب آن روز حزب در تاسیس شد. به افتضاح روزهای آخرش نرسیده بود. من دو تا استاد درجه یک به نام نورایی و محمود صناعی که مرا تشویق عضو حزب شوم. و انشعابیون حزب بودند. تزار بود که رنگ عوض کرد. * اعضای حزب تا که حزب در کشورغیرقانونی شد روسیه را پذیرفته اما مانند نپذیرفت از چه * شما در 28 1320 کجا بودید. با سرلشکر که آن موقع بود به که در حال تخریب بود. صبح روز به مجلس و در حال که ساعت 11 صبح معاون بود و به که در مشغول بود آقایان تشریف ببرید وضعیت غیر عادی است و من و بعد از ظهر به سمت و که 28 شده بود و تانک آورده و به کمک را ویران و روشنفکران به بی تفاوت نشدند و بعد از چند مقاله و به کرد. آل تا آخر عمر مبارز بود از نسل جوان به خاطر او انتقاداتی به دارند که در حالی که به ها بود. *یکی از شهریور1320 است. شما با آل آن دوستی . ما در دانشسرا هم های را اما تا انتها با هم دوست بودیم. *از نظر آل و به هم بودند؟ بله. در بین ها با سواد بود کسی بود که مارکس را خواند و مارکسیسم را خوب می شناخت. دو نفر در آن به کردن یکی مارشال تیتو جمهور اسبق یوگسلاوی و بود اما چون مقامی سخنانش نگرفت. او به می گفت این راهی که شما می روید به ترکستان است و را به ورطه می کشاند. *با به درک آن چه از سال 1328 تا شهریور 1332 که این اندازه در برجسته شده چون در آن اما از قلم ها بسته شد. *برگردیم به خودتان. شد که شما را در کردید اما دادید و خواندید. پدر شما بود که چرا نمی خوانی اما اعتباریات میخوانی؟ من هفتاد و اندی سال پیش می خواستم وارد شوم در سال 21 اصلا کنکوری نداشت. چون اندکی که قصد دروس عالیه بخوانند بود که کننده چون که نیز قادر در کنند. هزار نفر آن که از این بین سی نفر پذیرش می و من یکی از بودم. بود که تا اصیل هست چرا اعتباری کنی؟ من هم را و در دانشکده هم می خواندم. *شما هم و با هم من جامع المقدمات و را ام. چهار جلد مقدمات و که صرف و نحو قدیمی بود را با دقت ام. سیوطیرا نزد را رضا به من می گفت که از طلبه های قم هست تازگی هم متأهل شده است و چهل شهریه دریافت می کند و من حاضر شدم درسال 1330 صد به بدهم تا او شرح هادی را به من یاد دهد . من به که من شرح را می خوانم هر جا اشکال شما برایم دهید شش ماه من درس را فرا گرفتم بعد از آن گفت که به این روش به کسی درس نمی دهد. *خاطره ای از دارید؟ فرد شریفی بود یک روز است که به من گفت در خلوتش با خدا صحبت می و از نظر عقلی به این که نمیتواند در نظر گرفتن یاد و نام و ذکر خدا امکان باشد. من باعلامه هم ارتباطات به من او مرد ریاضت کشیده ای بود همه های اسفار را بود و که به رفت اش رونق . ای از دارم است که در حکمت و که آن نام یافت. او پنج شنبه ها غروب می رفت و من هم آن می رفتم. است که دو به که از کلمبیا مافوق لیسانس و چند بحث درباره وقتی را دیدند در خواستند چند از اما آستین داشتند، من هم آنجا نقش مترجم را داشتم. من به دخترها که یک قدیس است و شما چرا با این اینجا آمدید که به من گفت با باش. اجازه بده سوالاتشان را بپرسند. *شما با از پروفسور هشترودی تاجعفر و مطهری... بیش از کار دهد کار اداری . *مثل با هم رفاقت داشتید.؟ هر به می آمد به ما می آمد و با هم بحث های میکردیم او آدم شوخ طبعی بود. * آیا آل در سال های آخر عمرش به بله در آخر عمر به این بود که اگر دارای پول و مقام رسیدن به اهداف شخصی خود های می کند. عقاید به معاد تا دچار دگردیسی نشود و به کارکرد داشت. * تالیفات شما شرح و ترجمه نه من 11 جلد لغتنامه نوشتم. 10 جلد نسخ خطی نوشتم. هر چند اساتید الان با آن هستند. من به یک دانشجوی خانم که دکترای بود شما در یک واحد هم می یا مدنی می خواندید. دکتر عمید به ما درس می داد مثل یک به ما درس می داد. متاسفانه بی پرنسی بی در می بینیم یکی از چیزهای که را به ابتذال می کشد پول بی حد است. این که می بینید را بخشیدم تا من زنده ام در آن می کنم. معتقدم دین در ساری و آن روحانیت ما سمبل بودند. یکی از سرمشق های من در بود. من به اتفاق یکی از دوستانم دیدن به قم رفتیم. خانمش بود رفته نان بخرد و منتظر ماندیم و با یک سنگک در حال برگشت به است. * شما بین و فرق گذاشتید و معتقدید رضا خان بود اما قبل از بود. با فرق دارد. متناسب با قوانین اعمال می دهد اما مستبد هر امری را دیکته می کند شبیه هم باشند. بخشی از مشکلاتی که در کشورمان است فرهنگی است چون ما را در می کنیم. در کدام مثل ما تملق گویی دارد. که را علاقمند بود اختیار جدیدی را بگیرد نظام بروکراسی کار نمی کرد. *شما یکی از دوستان در تشکیل که آل بین و آل چه گذشت. آل در آن به انتقاد کرد و گفت شما نمی توانید را بگیرید و هم در آن نگفت من را می گیرم. پهلوی دوم چون بود می ظاهر را حفظ کند و می خود را به شاه کند. دو در آن روز چپگرا به رهبری به آذین و غیرچپگرا به نام آل احمد. من که به ملی آمد که به من گفت به شاه اما نباید سانسور دست باشد. به نظرم یکی از عامل های انقلاب ظلمی بود که به کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
مردی که نماد تفکر جهان‌وطنی امام (ره) بود/ روایت تازه از آخرین ساعات حیات شهید موسوی

مردی که نماد تفکر جهان‌وطنی امام (ره) بود/ روایت تازه از آخرین ساعات حیات شهید موسوی


به گزارش نقل از 12 اسد/مرداد بود که بار شد. دیگری این بار در رخ داد و روز خونینی را افغان ها رقم زد. این بار کانون این و دو عامل با در الزمان (عج) جلیقه های خود را منفجر کردند. دقایقی پس از وقوع نام سید علی شاه رئیس حوادث غیرمترقبه در شدگان شد. وی که به و تحمل چهار سال در های در بود. در این بزرگوار که سالیان زیاد در های علیه می را با و وی کرد که آن را در زیر می خوانید. در این گفت: یک میوه است که رسیدنش چیده می شود در که به پختگی می رسد ماموریتش در این می شود و به مرحله می رسد. اما شهدا با شهادتشان تازه ماموریتشان می شود. وی افزود: چه که در حیاتشان گمنام اما پ از به می رسند. نیز جزو است. ما مفتخر که بتوانیم یک قدم هرچند کوچک در راه این عزیر که امت مهم و تاثیرگذار برداریم. عشق به خاص علی یکی از و همکاران بود که با وی را نقل کرد: من و ورودی سال 56 دانشکده بودیم. در سال 54 که آموز که با به با خط (ره) و و هدف ما این بود که یک که کند. از که من می بود. وی افزود: ما با شد و که در من شدم را ترک کنم و به ولی آن ما نبود. سال 59 که به آمد من یک ، و این موضوع شد، مستقیم نزد ما آمد و 9 ماه با ما کرد و پس از آن جذب سازندگی شد و را هم در های کرد. پس از این دوران به و برگشت. در کرد: یکی از های وی بود. و و و در خط و بود. قبل از و قبل از در بود با و های (ره) شده بود. وی داد: پس از به حزب را راه اندازی کرد و سادات را مسلح و ای مستقل بوجود آورد. پس از وی به آمد و های خود را از سر گرفت. پس از مجددا شد و در رشته تحصیل داد. ما در آن سال ها پس از روی کار طالبان، چند جلسه خصوصی با هم داشتیم. در سال 80 با یک کاروان که آن بود به مکه مشرف شدیم. در سفر بود که وی به من گفت قصد به باز گردد که من از این بابت احساس نگرانی کردم در آن اصلا شرایط مهیا نبود. اما وی بر تصمیمش داشت. یکی از های وی بود. او و و و در خط و بود. قبل از و قبل از در بود با و های (ره) شده بود. کرد: یک شب پس از به گردیز، به من خبر دادند که وی دستگیر شده است. ها پس از بازداشت، وی را به و 6 ماه در نگه داشتند. پس از آن نیز را به گونتانامو در کوبا به مدت بیش از 3 سال فرستادند. در آن روزها وی خیلی به دنبالش و ها به که به داشتن رابطه با و جمع از به استقبالش از حج آمده بودند، محکوم شده است! در دستگیری نیز گفت: بنا به شهید، شب که در منزلش با در و شدن به وی را می که با می شوند. از علت را می وی را به او می دهد و او را به مرگ می کند و را به طرز ای به مقر ها در می کنند. وی با به گفت: او در ها را از ها در نقل می کرد. می گفت: همه را در یک جمع که وسط آن بود و که این خاک و این هم اگر به یا بی می شود ! را از ها در نقل می کرد. می گفت: همه را در یک جمع که وسط آن بود و که این خاک و این هم اگر به یا بی می شود ! از و یکی از در افزود: در از های ها در سخن نمی گفت نمی شوند. اما به این می کرد که در های بود. اما وی حتی در دست از و به خود می کرد و از های ناب نمی گرفت. وی کرد: پس از از به و به های خود اما به و به کرد. یکی از مهم وی ای از و اهل سنت بود. وی در طول در که اهل سنت داد که به وی و و با که در بین را جا از اهل سنت هم را جذب کند. در را یکی از های و افزود: در هر قدم بود و اش بود. نیز تمامی که را به چالش کشیده اند، با بصیرت و معرفت و بر خط شیخ زکزاکی در نیجریه، شیخ عیسی قاسم در بحرین، سید حسن نصرالله در و همه از های (ره) اند. وی ضمن تقدیر از فارس نیز گفت: در جامعه یک شناخته شده بوده و توانسته ها و چهره های را به کند. مرز؛ خواسته رضا عکاس و ساز نیز در این در خود با گفت: من سال های 70-69 با به واسطه یک کار شدم. وی به شدت انسان و تیزبینی بود. هر که ما همدیگر را می دیدیم، ساعات در جریان ها و در صحبت می کردیم. وی با انتقاد از دستگاه های در عدم شناساندن های ای افزود: هدف روز و همراهان بود. چرا که وی جهانشمول فکر می کرد و به آنکه وی سعی ناب را در پیاده هدف دشمنان گرفت. های در و به خاطر به مشهور است با را می نامند، کرد: دقیقا که در و و می نیز الگو را در پیش داشت. وی به حدی بر خود تسلط که با های مخوف گوانتانامو نه خود را نباخت بلکه به تبلیغ دین و پرداخت و بر افراد نیز بگذارد. سال ها باید طول بکشد تا همانند در رشد و پرورش یابد. وی با به به راحتی در کنار شهیدان چمران، عماد مغنیه و ...قرار می گیرد، کرد: به من داد تا مرز شود و از که از های (ره) در به بپردازند. به من داد تا مرز شود و از که از های (ره) در به بپردازند. یکی از مهدی مستندساز نیز در این در گفت: من بواسطه مستندی که در ساختم با شدم. سال 2010 من به ساخت یک مجموعه درباره فرهنگ رفتم و در پژوهشی که دادم، یکی از سوژه هایم آقای بود. من کتاب را از قبل خوانده بودم و در این سعی بیشتر در فرصت های حرف زده شود. یکی از این قله ها بود. وی افزود: تصمیم به بروم. قبل از آن با تماس اما او قبول نکرد که بدلیل امنیت ما به برویم و به آمد. چیزی که برایم بود لباس زیبا و وی بود که در هنگام با ما پوشیده بود وی به خود داشت. ما به قصر دارالامان رفتیم. کرد: ای که با یکی از بهترین های کاری عمرم است. هم از نظر جذابیت تعریف و هم از نظر فضایی که در آن داشتیم. حاصل کار هم قصه شبان و گرگ محصول صداوسیمای جمهوری بود که جشنواره عمار برگزیده بخش بین الملل شد. وی در گفت: بعد از این کار من رفاقتم را با دادم و هر که وی به می آمد باهم ملاقاتی می کردیم. حقیقتا یک جذاب و قابل احترام و فوق العاده داشت. وی یکی از یا که با ما به به می آمد. محکمی به های در سراسر با داشت. یکی از یا که با ما به به می آمد. با با وی آمیخته گفت: این که به 6 ماه از سال را با شوروی و 6 ماه از سال را با غربی ها می است. این بود که از ناب بود. به نظرم به شباهت هم از نظر و هم حتی ظاهر. تا جانباز بود و ای را از با روس ها در گردن خود داشت. سرور روزنامه نگار و شاعر و یکی از نیز در اش با وی گفت: من افتحار با را از 10 الی 11 سال پیش دارم و این به مرور به حدی محکم و شد، که اگر بگویم به بزرگنمایی نکردم. ما هم در داخل با هم و هم در تهران. وی به قدری زلال و صادق و صمیمی بود که همیشه به دیدن من می آمد. وی در افزود: به می اگر نمی شد حیف بود. وی در به بود و پس از آن بر اثر موج به شده بود. شاید اگر نمی خورد در نمی شد. بود که 40 سال در های جنگید. چه در فرهنگی، چه سیاسی چه و چه نظامی. ولی متاسفانه هنوز ما را خوب نمی شناسیم. نه هموطنانش و نه فعالان ایرانی. به می اگر نمی شد حیف بود. وی در به کرد و پس از آن بر اثر موج به شده بود. با که تیر به اما وی بود و 2 بعد در به رسید. کرد: اگر کل انفجارهای را در در نظر بگیریم، قریب به 3 در والای و عدالت در این کشور می شوند. من می فلسطین و یمن و ...همان است، اما دقیقی از این در رسانه ها منعکس نمی شود. همه ما مدیون جسارت و ایثارگری هستیم. با که تیر به قلب اما وی بود و 2 بعد در به بود. وی با از ایثار و گذشت در عملیات والفجر مقدماتی می گفت، کرد: روز در با تیر به وی اما فریاد می زد که مرا رها و به بقیه مجروحان رسیدگی کنید. آنقدر در این کار که بر اثر خونریزی بیش از حد جان خود را تقدیم کرد. وی در اش که روی تخت به پسر برادرش بود: اگر از طرف من . این از ذهن پاک می بگیرد. که بیش از 40 ماه را به بود و نتوانسته از وی اعتراف بگیرند. که در و سنی شده بود. در بر یک حزب اهل سنت شکل گرفت. اما و برنامه ها و مبارزاتش شیعی و با اهل سنت بود. آنچنان که به عنوان فرمانده مرکزی در درون شده بود. در اش که روی تخت به برادر زاده اش، بود: اگر از طرف من . این از ذهن پاک می بگیرد. که بیش از 40 ماه را به بود. که در و سنی شده بود و اش بر یک حزب اهل سنت شکل گرفت. داد: ما را از دست دادیم که عاشق بود ولی ما می با آن همه و آموخته و تجربه ارزشی که 40 سال کسب بود گویای باشد. وی بود. فقدان مصیبت عظماست و مانندش یافت نمی شود. ولی راهی که ما کرد و که ما گذاشت می سرلوحه که دغدغه و سنی دارند. وی تاکید کرد: اگر به نگاهی بیندازیم به مجاهدی می رسیم که یاد و نامش آدم را به یاد مجاهد شمول می اندازد. های کمی که تفکری داشته باشند. و مجاهدت حتی در که وی در می دهد که در هم دست از نمی کشد و در مقابل لشگریانی از سلفی و وهابی با می گوید که است. در کمی در حق به نوعی بی مهری شده است. ما بیش از 2 در دروران داریم که با نادیده گرفتن آنها، بخشی از خاطرات 8 سال حذف می شود. با به شمولی نیز گفت: و اعتبارش بر اساس ارزش های ناب شده بود. خوداگاهی از داشت. روز قبل به نماز 3 بار غسل و با اش خداحافظی بود. من خرسندم از در دم بر اثر نشده چرا که در آن دوساعت ای را با خدای خود گذرانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
تولد مقاومت اسلامی و مرگ رویای اسرائیل

تولد مقاومت اسلامی و مرگ رویای اسرائیل


بیروت- ایرنا- 12 سال پیش در حزب پس از 33 روز در تا بن مسلح صهیونیستی ، با قدرت افسانه ناپذیری این را در هم و «مقاومت اسلامی» را در تاریخ رقم زد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
تیم جوانان تنیس روی میز ایران به مدال برنز دست یافت

تیم جوانان تنیس روی میز ایران به مدال برنز دست یافت


تهران- ایرنا- تیم روی میز پس از 60 سال با برابر هند، به مدال برنز مشترک دست یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
راه واکسینه سبک زندگی مقابل ویروس طلاق

راه واکسینه سبک زندگی مقابل ویروس طلاق


حجت با حفظ از و گفت: در حفظ بس که ترس از اختلاف کافی است که برای درمان اقدام کنیم. که نشانه‌هایی از ناسازگاری هویدا شد باید به فکر بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
روایت محمدمنصور هاشمی از اندیشه شایگان بازچاپ شد

روایت محمدمنصور هاشمی از اندیشه شایگان بازچاپ شد


به خبرگزاری (ایبنا)، افق ها با از اثر به چاپ رسید. چاپ این در سال 1389 با دو و 500 و 10 شده بود. این در زمره پژوهش های در می گیرد. افق ها 9 فصل است که آن به از: و های هند ، در بینش ، ، شدن سنت ، ، های ها ، و او ، و افق ها . در فصل به چون فرضیه کارما ، اصول مشترکی که و مکاتب هندی قبول داشته اند ، ، جوهر ثابت ، ادوار جهانی ، ، آتمان ، برهمن در ، نجات و ، یوگا در بهاگاوات گیتا ، طریق ، روش و ، یک یا هنر و در هنر شده است. در این فصل دو و های هند و بت های و یاد و و ای از شده است. این دو از سوی می شوند. در ، در هند ، در ، در چین و در است که در فصل دوم شده اند. این فصل نیز است از بت های و شایگان. طرح شده در فصل سوم (چهار آسیایی) از این است: و ، هند ، چین که خود به دو سه دین چین و بشر و می (این نیز به سه ، و یا شده و آیا می از یک سخن . فصل سوم دو تکمله و در جست . نیز به بخش شده است: حرکت نزولی در سیر ، توهم مضاعف ، فترت، نه این و نه آن و موتاسیون و غول فرانکشتین . این فصل نیز است از های در برابر غرب و مقاله ای به اسم در جست که در شماره نشریه نامه در پاییز 1370 شده بود. محمد منصور فصل نیز پنج بخش است: ، ، مارکسیسم عامیانه به سان در فضا ، علی شریعتی: نمونه یک نظریه پرداز (ایدئولوژیک) ، خطر طغیان توده ها . از بخش های این فصل، چون به و آگاهی کاذب ، و سیاسی ، به سان ساختاری دو جوهری و تنزل گرا و دیالکتیک و خرد . همچنین بخش موردی آرا نیز دو دارد: سه رکن شریعتی: انسان، تاریخ، و تشیع و . این فصل نیز از است. فصل که آن است از شایگان، دو بخش با این سرفصل ها دارد: در انتظار پایانی که خود سرآغازی دیگر است و تعطیلات در . با علیرضا مناف زاده از سوی روز شده است. در فصل ششم نیز به کار ایدئولوگ ها در شده و نسبت میان روشنفکری و در منظومه کاویده شده است. یکی از مهم ترین های کربن: آفاق معنوی در ایرانی نام دارد. این را به زبان فرانسه نوشت و در همان کشور نیز شد. باقر پرهام فارسی این را ایرانیان به ارمغان آورد. یکی از نزدیکان کربن، شناس برجسته فرانسوی بود و در این تالیفش او را به صورتی نظام مند و کرد. فصل هفتم افق ها از این اثر مهم است که در دو بخش و هایدگر و به می شود. فصل هشتم نیز و تحلیلی است از جدید، هویت چهل تکه و سیار . این فصل نیز در سه بخش عصر مرقع کاری ، ارتباط عمودی و آیا می باز به قاره روح دست یافت؟ تنظیم شده است. در نهایت فصل آخر از افق ها ی است. در انتهای این فصل شناسی کاملی از به همراه گفت وگوهای مطبوعاتی با او و مقالاتش به می شود. نشر روز، پنجمین چاپ افق ها: از را با و 100 نسخه، 400 صفحه و 50 روانه بازار در کرده است. چاپ این نیز در سال گذشته با مشخصات کتابشناختی چاپ شده بود. فایل PDF صفحات ابتدایی این به این نشانی بروید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
رفع شکستگی های شبکه توزیع آب در شهرهای استان

رفع شکستگی های شبکه توزیع آب در شهرهای استان


دو 600 آب در شهر‌های کهگیلویه وبویراحمد ترمیم شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
کشتار کودکان یمنی؛ قصه ای که با اجساد دفن می شود

کشتار کودکان یمنی؛ قصه ای که با اجساد دفن می شود


به تقریب، ای در یمن هدف به رهبری می و ده ها را به کام مرگ می و این قصه جا تمام می شود! این اولین بار که دست به می زند و بین به این ها می کند. سال ملل در را به 683 و به مدارس و بیمارستان ها مورد و نام را در ناقضان داد اما اعتراض و فشار ها موجب شد تا نام از این شود. شدن نام از کشی را بر ملل و بشر آن را ملل کردند. حال یک بار این کشی و آن در حال شدن است. این را و از ها است در این اما آیا می اصلی در را مسئول این کرد؟ ضمن اینکه بیش از این سخنی نگفته و زبان را در دهان خود نگه داشته است تا مبادا همانطور که روابط دیپلماتیک خود را با اتاوا بر سر کانادا از دستگیری عربستانی به هم زد، واشنگتن را هم دچار تنش کند. مسئله این است که در یمن با حمایت های دلاری و خود می شود و به است که در یمن تبدیل به یک اقدام صوری می شود. آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل، در صعده یمن را می کند و خواستار و فوری این می شود اما کجاست کمیته مستقلی که به طور بی طرفانه این را آیا که است این می کند، یک گروه و بی طرف تلقی می شود؟ پر واضح است که این طور اما ملل این اجازه را می دهد تا مانند این شده و نتیجه ای که باب میل قدرت های جهانی است، شود. آیا اگر درخواست کارآمد بود، می به در جنگ یمن جولان و آیا رژیم صهیونیستی می در حالی که هزاران در غزه را کشته است به به حیات خود ادامه اگرچه حالا خود و همه کشورهای اروپایی می که سابقه بشری بسیار است اما این کشور را یک متحد استراتژیک در منطقه می و به است قصه بی گناه با خود آنها در زیر خروراها خاک دفن می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
هشدار پل موران از مخاطراتی که خودکشی در ادبیات دارد!

هشدار پل موران از مخاطراتی که خودکشی در ادبیات دارد!


به گزارش خبرگزاری (ایبنا) هنر پل به با از سوی نشر شده است. را کسی که را گسترش است. باور که عجول است و آدم ها از آن عقب می می را کند که از می دود: رنگ هاست. رنگ چون فقط رنگ را می بینی. پل (1888-1976) نمایش و فیلم نامه بود. اخلاق گرا، وقایع نویس،گزارش گر، تاریخ نویس، با نثری شتاب زده و نافذ. می سبک او همانند تصویرهای تند سینمایی بود و تدوین او هم حرف ها زده اند. خیلی نوشت و کارهای اش در همان دوران طولانی اش شدند. در فضایی فرهنگی و رشد اما به رفت و شد. از این رو در سفر بود. ضد ضد و سوسیالیسم. با پل در که بر این که بیش و کم از است و اگر از صد نفر دار بپرسید: پل بیش از بگویند: نمی شناسم! او که اسم و رسم و اش می شد مثل سنگ که باد و و گذر نام حک شده بر آن را پاک باشد. بنا به که در می ای که او را ای نو به دانست. با این چرا شده او در به این می از متن در سال های پس از جنگ نو و های و نوع این باشد. که از چپ شده بود را می که شان را در پیش و پس از جنگ از دست اند! به بنا بر که کار پل (1936) است. و هم دلی با که اسب اوست. مرگ نیز که در این شده است تلاشی است دادن یونانی و رومی در برابر مسیحی که تا پایدار مانده است. گونه ای بازگشت به اصل و اندیشه مونتنی. سرانجام به پشتوانه جوانی اش به گستره فرهنگ برگشت. بود کسی جنگ جوی خورده را دارد. او با جنگید و مثل هر کس که کند خورد. ای خوب و سیاستمداری بد بود. در خوشی ها روزها از قوله ژول میشله می مرگ آن را که با خود می برد زیبا و حسن هایشان را دوچندان می کند. باید گفت معمولاً این که به آنان لطمه می زده. مرگ این شاهد پارسا و پاک دامن، بر حقیقت و نیکوکاری به ما می آموزد که در هر انسانی معمولا خوبی بیش تر از بدی است. هنر مردن... پیش رو، دو مطلب هنر و در را شامل می شود که هستند که پل در سال 1932 به مناسبت صد سالگی ایراد است. مکتبی است که نویسندگانش از دیگران به مرگ یا سپردن خود به مرگ اند. اما مرگ تاریخی به قدمت و به نظر می رسد به همین در نخستین این از هنر صحبت است. از نظر این متفکر، با این هنر آراسته و از آن بی خبر است. هنر اثری تئوریک است مرگ و با مرگ در گذشته (عهد باستان) تا معاصر. در بخش نخست کتابش متفاوتی که قدیم و در مواجهه با مرگ اند و مقایسه کند. این هنر است که به قول از آن باخبر بود و از آن بی خبر. در این از داشتن مرگ توسط ها نمی بلکه بحثش بر قبول مرگ به امری طبیعی و مسلم است که در عهد است. درباب اینکه چرا در عهد مرگ این پذیرفتی فلسفه عهد را عامل می داند که از قرون وسطی به تدریج کمرنگ شده و جای خود را به ترس از می دهد. با این به سراغ مرگ اندیش می رود که از نظر او یکی از پیامدهای اجتماعی آن بین مخاطبان گرچه منصفانه از ارزش های این دفاع می کند. در بخش در داستانی را تحلیل می دهد که های آن ها می یا خود مولف و است. در بخش در با مراجعه به بزرگ از موج عظیم حرف می زند که این به ارمغان می آورد. از جوانانی می که می تا شبیه ورتر نالان شوند بنابراین در این بخش از مانند مادام بواری گرفته تا داستایوفکسی و را می دهد. این مسئله را می کند که در چه جایگاه و کارکردی و با چه می کند؟ یعنی که آن می چه تاثیری بر می گذارد؟ لازم به ذکر است که هم در هایش ولی در این اثر با انتقادی به این و سوء را بر است. او در اش را خطری می کند که هنوز حی و حاضر است و از معاصری می که ردپای این نوع در برخی از آنها مشهود است. این کوچک هشداری است از پل اینگونه مخاطرات. هنر پل به با با شمارگان و 200 نسخه در 96 به بهای 14 و 900 تومان از سوی نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
توفیقات علمی امام جواد(ع) ثابت کرد کمی سن مانع از کمال عقل در ائمه(ع) نمی شود

توفیقات علمی امام جواد(ع) ثابت کرد کمی سن مانع از کمال عقل در ائمه(ع) نمی شود


حجت با به های جواد(ع) در گفت: اما حضرت(ع) علیرغم سن کم در همه پیروز شدند و همین حسادت ها را علیه شان برانگیخت، حسادتی که نهایتاً به شهادت شان ختم شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
فروپاشی، جنگ داخلی و تجزیه پیش روی آمریکاست/ شاید جهان در سال 2030 جهانی بدون ایالات متحده باشد

فروپاشی، جنگ داخلی و تجزیه پیش روی آمریکاست/ شاید جهان در سال 2030 جهانی بدون ایالات متحده باشد


خبرگزاری تقریب: همه را به پاشه آشیل درک می با این حال نکته این است که در دهه های را و می می بینیم که بر چون صهیونیسم یا خوداستثناپنداری یا جنبه های های و است. که در طرفدار این است که اما به خود را از دست است. من فکر می کنم که یا در های با از یا نفت است. از که خود را از دست با می کوشد سیطره خود را حفظ کند. اول چند کلمه ای درباره آمریکا. های با به خود- که آن را یک کلاسیک دانست ndash; چنگ انداخته اند، یعنی که ها می دهند. ها به تا شد. ها به خود تا که و ها در طول جنگ از حفظ بود. ها نمی شوند. اما است که این نیز به آن اند. این است که از نظر من در با خوف آور بود. این هیچ کار جز پس از نداشتند. نبودند، بودند. امر در به اصطلاح آلت رایت مصداق که فاقد کوچک کار آینده ای است. حال زاری می در که رویای ده های 1950 و 1960 را می بینند که در حتی نداشته است. می خود را از دست داده، است جنگ های خاورمیانه ای در ذهنشان اما این حرف یاوه ای چرا که هیچ چیز یا متفاوتی در این جنگ ها به نسبت هرجنگ که از زمان جنگ های خود با بومیان مثل جنگ با برادران جنوبی خودشان، مکزیک، اسپانیا، و آن در به هیچ روی با که از قرن ما در ایم ندارد. به من از که می است که چرا که نمی به سبک و با که تا می از آن مند بازگردند. از نظر من یک در است. با که با بی آن، با و و فرا که و و که با را بر یک می یک و و در کشورهاست. اما در اش، سخت و صلب نیز در - دست کم در داری- که کنش ها و های را در طول سال ها به دهه های می دهد. که هم به می و هم آن می شود: به ارز یا حتی پشت آن که و ها تحت است. از را یک با یک و این می کنند. به نظر من این ها کار است. در ای است و این حتی از که که گور به را زده شد و به رسید. که خود یک به فرد و در می شد، که از آن شد و شد و می با هدف کسب تا حد به همه کس های که بر خود بودند. در می ، عدم است. ملت هیچ گاه به خود را چرا که این زود ها / های به رفت. از این رو که به از آن یاد می است که روی اند. از نظر من که بشر شده. خود را از دست و فکر می کنم که را با این حال که به از این شود. در که اروپا (کم و بیش) است به هر تقلایی که شده را در تعدادی درآورد که در یکپارچگی، عدالت و به شکل مفاهیم فرهنگی و کانونی - حتی به میزان مشخصی ثروتمندان- بمانند، را پیموده و به شکل ای از نژاد موش ها و مبتنی بر اموال، مادیگرایی و یک کلی فقط به فکر خودت باش درآمده است. را مشتی اداره می که از دار و دسته های تبهکار خیابانی ndash; وال استریت، بیگ اویل، بیگ فارما، بیگ مدیا، مجموعه نظامی / صنعتی و از این قبیل- با یک بانک مرکزی که به شرکت پولشوی غول آسای عمل می کند؛ یک بروکراسی از تناسب های مضحک بین آدمکشان (سیا، پنتاگون) و جناح قانونی (کنگره). بین این ها یا بازیگرانشان به ندرت پیش می آید که عشقی ولی دو چیز است که را با هم متحد می کند: اول این یگانه طرح پونزی در بشر و دوم خودمفهومی به شدت که میراث آریستوکراسی انگلیسی آنان است که تاکید که و آنهایند که بر کنند. با در نظر داشتن قساوت و تفرعن بی انتهای طبقه ممتاز انگلیسی، کشوری پهناور و جریانی بی از اولیه را کشی به تعارف کنید و گیرتان می آید و آن است. از یک پروژه چرا که بنا شده است. از آنها، یا هر به گله ای عمل می که را اغفال کرد و کشی و داد. این کابوسی است که آلدوس هاکسلی فقط به مبهم در رمانش یک دنیای متهور ترسیم کند. مردمی که مجبور به زیستن در شرایطی قابل مقایسه با شرایط در آغل یک مزرعه شده اند که صفحات تلویزیون در طویله هایشان سوسو می زند. با رژیمی که برایشان جز گله ای و که در عالم کسب وکار با بدبینی نام منابع را به آن اند که اگر از من بپرسید، می گویم این عبارت حسن تعبیری از واژه بردگان است. ها، افکار و دیدگاه ها، غذا، دارو و مصرف مخدر، یا قصه های پریانی که است را به باور صنعت تبلیغات غول آسایی تعیین شده که با فکر به آن آب از دهان یوزف گوبلز در تابوتش سرازیر می شود. مثل هالیوود که مظهر است که او فقط می توانست خوابش را ببیند. نیز دقیقا به وار بی و کم مایه مبتلابند، اما ما این وضعیت یک چیز وارداتی پس از جنگ دوم است. ما یک انتخاب پیش رو داریم و تمامی ریشه های فرهنگی، نیروبخش و روشنفکری ضروری آزاد خودمان از این اسارت را دارا هستیم. سخت در اشتباه باشم، ولی نمی دانم که با که من آن را غالب دوران مستعمره نشینی شان می دانم، واقعا چگونه می این کار را دهند. های از طریق اقدامات و سیاست های تردیدآمیزشان درحمایت از طرف ها قبل و در طول جنگ که از بدهکار یک قبل از جنگ، به اعتباردهنده یک بعد از جنگ تبدیل شوند. با اهرم وارد مذاکرات در سال 1941 شدند. کنفرانس ماهیتا نتیجه یافته های تشکیلات آنگلو-آمریکا در چگونگی وسلطه بر بعد از جنگ دوم می شد. به این ترتیب های و های حاکم کارآفرینی های خود را در دورنماهای مختلف با هم یکی بودند. در که به از نیروی بخشیدن به خود نیاز که به از اواخر قرن علیه در حال ظهور در تقلا بود، های مشتاق تثبیت در یک صحنه و به اروپایی بودند، تلاشی که به تخته پرش آن عمل کرد. امروز نیز ها هیچ اهمیتی به نمی دهند. به دلیل است که به جای بر هم با به دنبال تمهیداتی تا اروپاییان، چینی ها و حتی رواندا را منضبط ، آن هم با وضع تعرفه های احمقانه که هدف آن حفظ به هر شیوه ای که شده و نیز با اعمال توهم است و با کمک که در مقابل خواست های زانو می زنند. با این همه اما در حال یافتن است. اسکناس سبز یک ارز مهم ماند (مگر به طور کامل شود) اما بعد از ارزهایی چون یورو و یوآن. به نظر من در تلاشند سردربیاورند که بعد چه اما متوجه که بعد هیچ نمی توان کرد جز فاصله از امپریالیسم. اما ظاهرا یکی از چیزهایی که روی آن حساب اند بلاهت که به نظر می رسد بر سر شباهت ها بین دمکرات ها و جمهوریخواهان، بر سر دربرابر پرداختن به اما از همه بین روسیه و یهود کمتر تشتت آرا هستند. به نظر می آید که فروپاشی، جنگ داخلی و پیش روی آمریکاست. تا جایی که حتی در سال 2030 به کلی باشد. به جای آن است چندین روی نقشه شمالی ظاهر شوند. و چرا نه؟ تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا می از نظر به تنهایی کار خود را به پیش ببرند. هاوایی و ساکنینش نیز حتی ذره ای به تعلق ندارند. هوشمندانه های توده ای در مربوطه خود از چون های پاسیفیک شوند. از بر زبان آوردن این حرف نفرت دارم، ولی پول ما در معرض شدید و امیدوارم که چند تکه شدن نشود که کانادا نیز به آن تکه تکه شود. در حال سقوطی بی امان است و در که این در دراز مدت خوبی از جمله که در از چنین پالایشی نفع خواهند برد، اما این در سیمایی به غایت زشت داشت. نویسنده: سرجیو ویگل (Sergio Weigel) برنامه نویس و مشاور فناوری اطلاعات و فعال منبع: yon.ir/ELzEn
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
باورهای اهل سنت در مورد حج

باورهای اهل سنت در مورد حج


به تقریب، حج، یکی از های و از هر نژاد و به آن دارند. حج ارکان در از و خاص خود و به که حضور در این رخداد می احترام و می و حتی رسم و و از آن ها می کنند. در این اهل سنت به اهل سنت که پیرو مذهب شافعی و رسم و هستند. حج در های اهل سنت عمده و های اهل سنت در حج اهل و به و با هم اهل سنت حج به آیه 97 آل می کنند. در این آیه از الْعَالَمِینَ: در آن نشانهrlm; است [از جمله] و هر که در آن در است و براى خدا حج آن بر عهده است [البته بر]کسى که بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر ورزد یقینا از جهانیان بى نیاز است . در روایت امامان و مسلم (صاحبان کتاب و مسلم، از منابع حدیثی اهل سنت) از اکرم (ص) است: بنی الإسلام على خمس شهاده أن لا إله إلا وأن محمدا رسول وإقام الصلاه وإیتاء الزکاه وحج البیت وصوم رمضان: بر 5 اصل شهادت بر وحدانیت و پیامبری محمد (ص)، خواندن نماز، ادای زکات، برپایی حج و گرفتن روزه بنیاد شده است. "بهنام سلیمی" از روحانیون اهل سنت در می گوید: حج از اهل سنت از که هم در آیه 97 آل و هم پیامبر(ص) بر آن در یک حکم و بر اهل است. وی افزود: حج است که هر در طول خود در آن را به جای از این هم یک شده و هم یک چرا که هر آن به آمد این هم می شود. "علی یکی از های اهل سنت نیز می گوید: حج در سال ششم شد، پس کسی که به حج می اما کسی که به حج و آن را و آن را و است. حج به یک درس در اهل حج و در در حج از های و ملی و آن ها را با خود به می و به در و همه را درک می کند. در این می کند: در حج با که شکل می حج یک در است که را نمی همه آن ها و است. در با که را نمی مشق خوب و می این می شود که از حج باز می یک را یاد و با هم و خود با تر و کنیم. طلب و نفس از اهل سنت به سنی غرب با رسم و به سوی حرم امن می که قصد حج یک ماه پیش از سفر به از و افرادی که با آن ها کار یا تجارت می رفت و از طلب یا به قول خود آزادی می کرد و می کرد که اگر کسی دینی بر او بگوید تا وی آزاد شدن از این دین قبل از سفر حج خود را دهد. در رسم در اهل سنت می گوید: که حج بر کسی می شود و او قصد رفتن طلبیده بدهی های خود را از جهات با صاف کند چنانکه سفر آخرت می رود و در حین طلبیدن شکسته شده و این خود مقدمه ای و است. با مولودیlrm;خوانی پس از طلب زائر، در شب های منتهی به روز عزیمت در او جمع شده و از او طلب دعای خیر در جوار خدا و مرقد می فرد پیش از آغاز سفر خود بار از همه طلب و با چشمان گریان از و آشنایان می کند. صبح روز شهرها، خود را با دف نوازی و مولودی خوانی و اشعار می کنند. عتبات عالیات در حج رسم دیگری در اهل سنت تا سال های دهه 30 شمسی داشت: عموم زائرانی که به خدا می پیاده طی و با توجه به نزدیکی خود عراق را رسیدن به بیت الحرام انتخاب می کردند، این را به عمد و اهل بیت(ع) (ص) برمی گزیدند تا پیش از حج خود به اهل بیت(ع) نیز نشان دهند، این رسم در دهه 40 که ایرانی از هواپیما به متمرکز می کمرنگ شد، اما به اهل بیت (ع) در دارد. و حج بر از اهل سنت حج نیز همچون یکی از نمود های مسلمین است. آن که هزاران با هر و نژادی می چرخند یک تن واحد و هیچگاه مذاهب درونی آن ها را متفاوت نکرده است. یکی از عوامل کامیابی ملت های پیروز و موفق، و هماهنگی برآیند را در تاریخ به خوبی می بینیم. در پرتو روح بخش از جمله، حج و رهبری خردمندانه (ص) در فضای و برادری در مدت کوتاهی به پیروزی های چشمگیری دست یافتند، به ا ی که گستره و قلمرو نفوذ حاکمیت از شبه جزیره عرب فراتر رفت. حج یکی از و مهم است که اگر نظری به ابعاد مختلف حج بیندازیم، به خوب در می یابیم که حج یکی از مظاهر انسجام در امت وجوامع بشری است. در با و حج می گوید: است اولین ای است که بر روی زمین بنا شده و در آن برکت و از سوی مشخص شده یک سال ها رو به سوی این به جای در آن خوانده و داستان ها شنیده الان آن را از نزدیک می کند (ص) و صحابه گرامی ایشان آن می کند که در کنار این مقدس این و این تداعی بر قلب فرد تأثیر عمیقی می گذارد. وی داد: این ای که در آن شخص حج را به جای می آورد و اعمالی می دهد اتصال به حق بنده بودن فرد 7 بار می چرخد، حجرالاسود را لمس به لمس می بین صفا و مروه در رفت و آمد لباس احرام را بر تن می چهار روز یا پنج روز را در منطقه منا و عرفات به سر برد که سختی است همه این ها به جای آوردن در است شستشوی روحی و فرد و به تعبیر (ص) تولدی دوباره است. از اهل سنت همانگونه که به خود را بودند، به خود و را که با وی برپا بودند می دسته به و به وی حجکم مقبول می گویند، دست را بوسیده و به هر یک از جرعه ای آب زمزم که همراه خود می دهد؛ و از خاطرات سفر خود می گوید. علی (ع) اهل سنت با تأسی بر امیر المؤمنین علی(ع)، در دومین روز رجعت به دیار خود ای به به عمومی می دهد و می کند هر کس فقیری را می شناسد او را به این مهمانی این را یادگار علی دانسته و نام علی(ع) را بر آن اند. از که می اگر بازاری شال مخملین طلایی رنگی بر کمر خود بسته و از آن روز به بعد به یکی از معتمدان محل تبدیل شده و عموما در مساجد و تکایا پیشگام کار خیر می از سوی نیز از او دارند. علیزاده، و اورامانات، در با اهل سنت از پس از بازگشت از سفر حج کرد: شخص از آن سفر به وطن خود باز می گردد، از او که بیشتر از به خود عمل کند. وظایفی مانند امر به معروف ونهی از منکر، در محدوده و در نظر داشتن و محرمات از از است. وی داد: های زشت گذشته را کاملا ترک و به نیکی ها وسجایای خود چرا که تغییر وحرکت به سوی کمالات از قبولی حج به شمار می رود. ضمن اینکه از اسراف وتبذیر وزیاده روی واشرافی گری پرهیز با خود ارتباط بیشتری و ضمن اولاد خود به و یومیه مجدانه پیگیر آن ها در حق وهمسایه خود را مراعات کند. بدین سفر حج در اهل سنت می سفری که به ظاهر شده، اما ابتدای راهی است که بر خود تا از بهره های سفر خود محافظ و بر سجایای خود بیفزاید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
ملت اجازه سوء استفاده دشمن از شرایط اقتصادی را نمی دهد

ملت اجازه سوء استفاده دشمن از شرایط اقتصادی را نمی دهد


به "حجت پور" در های آیین عبادی و داشت: نمی گذارند فرصت طلبان به بهانه دلسوزی وضعیت اقتصادی، فضای زلال و امن را گل و از آن، ماهی آرزو صید کنند. وی با بیان با هر می شود تا فضا را گل کند گفت: باز هم خود را به گور می برد ملت ما است و با و با این چهل سال را اند. گفت: اگر با صبر و را حفظ هم با کمک حل قضا با و باز هم را به خاک می مالیم. وی با بر کم و سست گفت: هیچ وقت سست این خدا است که اگر اهل ایمان و پیروزهستیم. حجت پور خاطرنشان کرد: اگر در ها، مشکلات، اذیت و سختی اند، هم از ایستادگی ما رنج می برند، بدانید چهل سال است از شما شکنجه و این ها به خاطر این است که سیلی به زده ایم و بدخواهان از شما درد کشیده اند. وی با به روز از گفت: اگر فعال شوند و و مسئولان از این واحدها اشتغال رونق می گیرد و برطرف می شود. وی به فرا رسیدن علی(ع) و حضرت زهرا(س) کرد و افزود: بخشی از پیش روی جوانان، سنت های غلط و چشم و هم چشمی ها است. حجت پور از خانواده ها خواست شرایط آسان را فراهم و کمک کار جوانان باشند. وی به اسلامی هم کرد و گفت: 23 مردادماه روز اسلامی، پیروزی حزب لبنان است که یکی از خبیث ترین را دادند. خطیب داشت: حزب نشان داد در هستی، جز خدا، همه ها پذیرهستند و ارمغان این از بین خیال ناپذیری اسرائیل و از بین محاسبات منطقه ای صهیونیست ها است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نباید شجاعی و دژاگه را برابر استقلال بازی می دادم

نباید شجاعی و دژاگه را برابر استقلال بازی می دادم


تهران- ایرنا- تیم با به برابر استقلال است، گفت: نباید «مسعود شجاعی» و «اشکان دژاگه» را از ابتدا به میدان می فرستادم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​«خندوانه» را 18+ اعلام کنید

​«خندوانه» را 18+ اعلام کنید


تقریب: است و کشی یکی از نرم و یک 206 نمی تواند اما از بین 20 نفر است به یک نفر رو هم که آن نرم را در سطح می دارد. تا هم خوب است که یک در این قدر و از ما به های و به و نوجوانان در قالب هنرآموزان آماتور در کنار بازیگران حرفه ای، میدان دهد. تا اینجا هم کار تیم درست و تحسین برانگیز چرا که دوره کسانی مثل مهران غفوریان، بیژن بنفشه خواه، رضا شفیعی جم، جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلی و به سر آمد و نسل نوی پا به بگذارد. از طرف با های ای در سخت و را پای و های خوب و آن ها کند. بر به و و در شده تا از 26 1392 روی و در این در آن می خوانیم: ... این های شاد و است که آن را در کند. روی و با های شده و به به در آمد. این هیچ ای نیست. از روی به این است که خوب است. ما بی و بی را حال خوب نمی دانیم. می حال خوب این که های را و فقط شان را رفع و بی درد باشند. ما این است که در و می های را تر و را تر هضم و با این می ها را با پشت سر و به و های بنگریم. در حال است که را هم از جهت می دهد و هم حس را در او می کند. حال خوب است که در این و و به شده است. اما آیا حال خوب با بی در تأمین است؟ های حاضر در شو، استعدادهای بسیار قابلی هستند که حتماً به سادگی و سهولت کشف نمی شوند و راه یابی آن ها به و خانه های با یک سختی چندماهه هم از طرف خود آن ها و هم از سمت تیم ولی محصول این همه تلاش و زحمت ـ ـ فاقد مناسب ها که نوعاً دربرگیرنده هایی است که یکی از مربیان شو از آن به های لب یاد می کند. با این ها، در که می خواستیم را با های پرمحتوا، پای بنشانیم و حال خوب برایشان کنیم، خودمان دستی افتاده ایم دنبال و همان جنس محتوایی را در اختیار می گذاریم که قبلاً آن را به خاطر ضداخلاقی رد می کردیم. اشاره مستقیم به زناشویی و کدهایی در خصوص جنسی، توهین و تمسخر والدین و سخیف و سطحی، می شود تا ها علاوه بر این که نتوانند فرزندانشان را با خیال آسوده پای این بنشانند؛ بلکه خود نیز از بعضی مطالب شرم آور و قبح شکن موجود در شو ، احساس خجالت کنند. 3 درباره در زمینه، سه به ذهن می رسد: اول ـ عادی سازی در ها: استندآپ های این را پیش دیگران نقل و نقد می کنید، فوراً به شما می گویند: سخت نگیر! از اینش هست. چرا که ها مثل این ها را لب قلمداد می و معتقدند که از خط قرمز اعتقادات و عرفی ما عبور نکرده است. به این جمله شب گذشته شو توجه کنید: پدر من دائم ایده می دهد. او این کار را بعد از هر بار رفتن، انجام می دهد. یک بار، بعد از اینکه از بیرون آمد ]در که دست هایش را با لباسش خشک می کند[ گفت: متین! و من 9 ماه بعد به دنیا آمدم. آیا بیان چنین مسائلی از زبان یک نوجوان، حرمت ندارد؟ دوم ـ صادرات کمدین: کاش های شو در خاتمه می یافت و به سایر های سرایت نمی کرد؛ اما که از های فصل قبل است، نشان می دهد که طنزپردازان و های شو با سطح از های مبتذل، می جایی خود در ها و های نیز دست و پا کنند. به ـ که خانمی چادری و ظاهرالصلاح است و مدت ها پاپی دیگری شده تا به عقدش در آید! ـ می گوید: گویا شما تو راهی دارید؟ و آن خانم محترم با صراحت، بارداری شان را در جار می زند. سوم ـ ترویج این ها در فضای مجازی: در عصری می که های اجتماعی، تریبون های رایگان و همه کرده اند. هر یک از های که می یا نمی در یک رقابت بلندمدت، نظر را جلب کنند، ای در های راه می اندازند و از آن چه در روی برده اند، در این به اشتراک می گذارند. ویدیوهای این جوانان، حاوی متلک های سیاسی، های جنسی و غیراخلاقی است که با و قبح زدایی، فراوانی هم پیدا می کنند. مسئولیت فقط در حد یکی ـ دو ساعته در سه شب از ایام هفته نیست. عمداً یا سهواً در حال تغییر فرهنگ و است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​دعوت وزیر دفاع سوریه از سرلشکر باقری برای سفر به دمشق

​دعوت وزیر دفاع سوریه از سرلشکر باقری برای سفر به دمشق


به به نقل از کل و علی وزیر در و های پی در پی ها در گفت وگو کردند. در این گفت وگو با های در به و این کرد که این گام های آخر با ها را تر از و در خروج ها و دیگر اشغالگر و بیگانه از تنف و شرق فرات باشند. کل همچنین با بیان اینکه امیدواریم به زودی بازگشت مقاوم به شهرها و روستاهای خود باشیم، برلزوم بازسازی هرچه سریعتر آزاد شده و آغاز فعالیت های اقتصادی در این تاکید کرد. علی نیز در این گفت وگو، ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دولت، ملت و در حمایت مستمر از در طولانی مدت با های تکفیری و موضع گیری های شجاعانه مسئولین ایران، از شرایط و روند پیروزمندانه در میادین اعلام رضایت کرد و از برای حضور در دعوت به عمل آورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​رابط اتاق فکر و مجری اغتشاشات

​رابط اتاق فکر و مجری اغتشاشات


به تقریب: در حال نقش ایجاد ناامنی در است. ها نقش فکر و با اجرایی برنامه های را ایفا می کنند. در که طی چند سال از هیچ و با های خود در و به در به عمل شده اند. پیش بن و را بود که جنگ را به می کشاند. لذا است که نیز در در نقش دارد. در خصوص و خشونت آمیز و افراطی در کشور، می توان متوجه شد که انجام شده مذکور از طرف سلطنت طلبان، منافقین و دیگر مزدوران با پشتیبانی مالی اتفاق افتاده است. فکر غرب با نقش حمایتی سعودی، این را از مدت ها پیش برهم زدن امنیت تحت آماده باش قرار داده بودند تا به محض فراهم شدن فرصت مناسب، عمل شده و آنچه که به دیکته شده است، اجرا کنند. در این گاف بزرگ که از تریبون های اصلی به شمار می رود نیز خود از مواردی است که نشان می دهد ضدانقلاب در پسِ پرده ایستاده و آن را مدیریت می کنند. درهمین ارتباط، کارشناس فارسی از پاریس به عربی می گوید: فکر کردید خون کشته های مجاهدین خلق پایمال می شود؟ نمونه ای از فعالیت های اکانت های در فضای مجازی علیه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هجمه رسانه ای حربه جدید کشورهای استکباری علیه انقلاب است / شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در خط مقدم جنگ علیه ملت ایران

هجمه رسانه ای حربه جدید کشورهای استکباری علیه انقلاب است / شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در خط مقدم جنگ علیه ملت ایران


و گفت: پس از های دشمنان در توطئه های طراحی شده امروز کشورهای استکباری با هجمه رسانه ای بر علیه متحد شده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
​دایی: با تمام توان مقابل ذوب آهن بازی می کنیم

​دایی: با تمام توان مقابل ذوب آهن بازی می کنیم


به گزارش خبرگزاری به نقل از لیگ ایران، علی در پیش از با ذوب آهن در سوم لیگ اظهار کرد: سختی داریم. قبلی را بد باختیم. ادامه داد: با بچه در با اما را جمع و جور و خوب کردیم. خدا را شکر با انگیزه بودند و می خواهیم ذوب آهن که تیم است و نتایج گرفته خوب و سه امتیاز را بگیریم. وی در تصریح کرد: اگر قبل را مرور کنید در اوایل یک ما دیده نشد و به راحتی از آن گذشت که اگر آن گل می شد نتیجه را عوض می و ما گل می زدیم اما در دقیقه 46 ما یک گل خوردیم. در دوم هم شد. ما می و ضد می زد. قبل را و هم ما هم و هم بازیکنان. از های گل مان می کنیم. در است تیم در بحث های که در می آیا روی اثر خواهد گذاشت، گفت: به نظرم است. این نمی روی او تاثیر گذار باشد. از این دو ای که می کند. این هم تاثیری روی او ندارد. بحث قانونی و است.تیم که می سرباز بگیرند اند. در اینکه هم ظاهرا مثل مهدی طارمی است، گفت: نه من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. زمانی که او قرارداد بحث است که چیزها است. ملی پوش تا 31 و لیگ تا 28 می نروند. کار بزرگ و درستی انجام شده است. زیرا باشگاه که سازی می می از بازیکنانشان کنند. لیگ تا 28 می و به نروند. غلط از به ما می زند وی در علیه که فصل هم تکرار شد، گفت: متاسفانه در اکثر های لیگ است. باید این مشکلات را حل کنیم. ای که به یکی از زده شد می توانست چند ماه اما غلط از به ما می زند. ما و داریم. از قدیم که صالحی و نظری اند تا فنایی در جام قضاوت کرد و علیرضا فغانی که در رده بندی جام حضور داشت. نشان می دهد که پتانسیل ما است. اما نباید از بی کنیم. همه قبل دیدند که ما خوب نبود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​اعتراض تلویحی علی علیزاده به تعیین تکلیف های رئیس دولت اصلاحات برای نظام! +عکس

​اعتراض تلویحی علی علیزاده به تعیین تکلیف های رئیس دولت اصلاحات برای نظام! +عکس


به علی در توئیتر خود نوشت: از این بود که اگر حتی به کمک که به داد و را کاش فقط اما و به می دفاعند. نقد به حزب ها دارم. ولی حتی از را به حذف از یا کند و یا حتی با خبر و دست جانش در سوریه را زیر سوال ببرد . برایشان ارزشی فی نفسه است. مستقل از بادهای زودگذر جناحی." اظهارات را میتوان در واکنش به سخنان روز یکشنبه رئیس دردیدار با تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی دانست که طی آن 15 راهکار همچون رفع حصر، اعلام عفو عمومی تشکیل دادگاه ها با هیأت منصفه مردمی را برای برون رفت از وضعیت فعلی کرده بود. این در حالی است که بسیاری از فعالان فضای مجازی معتقد بودند که راهکارهای ارائه شده هیچ ارتباطی به بهبود وضع اقتصادی نداشته و تنها در راستای اهداف طلبان شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تبعیت از قرآن در جامعه‌اسلامی، شکست دشمنان اسلام را به‌دنبال دارد

تبعیت از قرآن در جامعه‌اسلامی، شکست دشمنان اسلام را به‌دنبال دارد


گروه قرآنی – با از دشمنان اسلام را به‌دنبال دارد، کرد: اگر از قرآن کند، هیچ دشمنی نمی‌تواند بر چیره شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
خبرنگاری که بن‌بست‌شکن بود/روایتی از زندگی نابغه اطلاعاتی دفاع مقدس+ عکس

خبرنگاری که بن‌بست‌شکن بود/روایتی از زندگی نابغه اطلاعاتی دفاع مقدس+ عکس


به حسن (غلامحسین افشردی) است. این بود که به در جنگ شد. به روز خبرنگار مروری داریم بر زندگی نامه این شهید. حسن در 25 1334، با سوم حسین(ع) در به آمد و در 9 1361 در سن 26 در ی فکه به رسید و قطعه ی 24 گلزار بهشت زهرای ابدی او شد. وی تحصیلات ابتدایی و را در و بعد شد. بعد از به در های نقش داشت. در سال خود را در و کرد و بود که به شد. پس از آن بنا به از طرف این سفر 15 ای به و داد و طی این از اوضاع نابه سامان مسلمانان در آن کرد. با خروج از در خردادماه سال 1358، دیپلم ادبی و در امتحان ورودی ها شرکت کرد و با ی 104 در ی شد. نام او غلام بود که با فعالیتش در سپاه،نام مستعار حسن را خود برگزید. وظیفه او در گروهک ها بود. با شروع جنگ تحمیلی عراق، در روز اول مهرماه1359، راهی های در شد و با استفاده از همه ی به جمع ها و های و و این را به های کرد. در گلف و از به به و و های را کرد. های او در این با و آن ها، به در شد. 24 ی ی با از و بر ی جنگ و از آن بر و های با در نبض هشت را به دست به ی و جنگ و آن گاه نیز با بر ی و و به ی آن، در شکل و ی طرح و و کرد. وی با ای جنگ و راه های با جنگ را دهد و با بر و درک و نیز راه را بازیابد. او بر به ی جنگ به گام های انجامید. حسن جنگ را فرصتی مغتنم رشد می دانست. چندان که خود نیز در این چنین نگاشته است: این جنگ های طلایی را جهت رشد به ما داده است. ما با به بعد ای که دارند و چشم و گوش بسته تابع قانون های از آمده نیستند، می توانند از قالب های پیش ساخته شوند و با فکر سازنده ی خویش، روش را ابداع کنندکه نخواهد به سادگی به در مقابل آن ها برخیزد. او پرداز نظامی بود که در ی توازن قوا را به سود دهد؛ آن چنان که بعثی نیز خود به این حقیقت اعتراف کرده و گفته است: ایران(حسن باقری) در حملات خود و دقیقی در یگان های ما اعم از خطوط حد، فرماندهان، شکاف ها، نقاط آسیب پذیر، محل استقرار ها و مواضع توپخانه و حتی اداری در اختیار داشته و از این توانسته است طرح های کند و آن ها را به دقت به اجرا درآورد. با این همه، حسن بیش از جنگی، بر ایمان و متکی بود. وی خود در این باره نوشته است: چیزی که دشمنان و امریکایی ها را به تنگ می آورد، این است که ما در فکر کردن به بن بست نمی رسیم و این باعث می شود در عمل نیز به بن بست نرسیم. حسن بر آن بود که عمل را از و به او نداد. او معتقد بود که هدف ما و در ها و ها را دور بزنیم تا آن ها سالم به دست رزمندگان بیفتد و از سوی دیگر، سربازان ارتش بعث را به اسارت درآوریم تا اطراف صدام از این نیروها خالی شود و این افراد بتوانند در آینده ی مؤثر کنند. او در سطح جنگ در های محدود در دزفول، شوش، سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، دارخوین، ماهشهر، آبادان و خرمشهر در سمت مسئول و در دارخوین در ثامن الائمه (ع)، معاونت القدس، نصر در فتح المبین، بیت المقدس، کربلا، جانشین کل در های نقش مؤثرش را کند. پس از در شرایطی که طرح از ی به ی غرب منتقل شده بود، با مسلم بن عقیل(ع)، حسن در کربلا با و پی مستمر، محرم را طرح کرد و با کسب موافقت، نسبت به آن عمل شد. با به کسب تجربیات و نتایج حاصله از موفقیت های و ساختار شکل و بر اثر لیاقت و شایستگی قابل و در خور تحسین حسن در خاتم الانبیاء نقش در و کند. حسن معروف به سقای بسیجیان ، ترین جنگ در جنگ بود. جنگ حسن را از ی می دانستند و از او به بن بست شکن در این عرصه نام می بردند. وی پایه رزم بود. او بنیان تفکر جنگ بود که به جای بر بر ایمان، فرهنگ علوی و عاشورایی کرد و فکر و را مبنای بن بست های جنگ داد. حسن ادبیات جنگ را داد و با اتکا برآموزه های قرآنی طرح را نوشت که به شد. او بعد انسانی جنگ را کار خود داد،به نحوی که گفت هدف ما از جنگ و به دنبال در هستیم. طرح های او به از انجامید. براساس یادداشت های روزانه آن جوان، وی به در هر 24 18 می کرد و طی شب ها بیدار می ماند تا را به هدایت و کند. خمینی(ره) پس از حسن بر روی عکس وی نوشتند: خداوند شب زنده دار ما را با صدر محشور فرماید. اگر چه نمی توان با اندک به روی کاغذ، معرف شخصیت حسن به یک نخبه، میراث معنوی و سرمایه ی ملی بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
واکنش وزیر دفاع به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره مستقیم با ایران

واکنش وزیر دفاع به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره مستقیم با ایران


با به با گفت: 12 سال و و که به و ملل نیز رسید، با شد. 17 1397 - 09:56 نظامی | | امنیتی نظرات واکنش به با به و در جمع با به خود از این داشت: و در و بود و را ای از های توانمند، مؤمن، انقلابی، و متخصص شاکریم. وی با بیان با عملکرد مثبت و توانمندی های منحصربه فرد خود مورد اعتماد و وثوق و فرماندهان و به از آن یاد می افزود: و این در و های در سال های بر کسی و و این در و شده است. در بخش از خود با در سال های و جدی که در شده است کرد: با های با به و های را در این به جای که و شدن نفر و 20 بی از زن، پیر و های این های و صفت شان است. کرد: اما که غرب با های و از این های و با و و به شدن خون پاک و و همیشه بر پیشانی سلطه باقی و های بی حدوحصر از این جنایتکاران ناکام و بلندمدت به هدر رفت. وی در همین زمینه کرد: اما در این موفقیت و پیروزی در تروریست ها و پلیدشان، علاوه بر ایثار و مجاهدت جوانان پاکباخته و شیفته اهل بیت(ع)، های ارزنده از بسیار تعیین کننده و نقش آفرین بود. با یادآوری رژیم با تولید و از به جرثومه فساد در صدد آن بود تا این روح بخش و ساز را به یک افراطی، آدم کش و ضدبشری معرفی کند، ادامه داد: اما زهی خیال باطل که مردم آگاه و آزادی خواه جهان به شوم پی برده و بین واقعی و جعلی ــ تفاوت قائل شدند. وی در عین حال متذکر شد: امروز با در در مرزهای از طریق ناامن سازی کشورهای همسایه، با از سوی هستیم که این بار با حربه جنگ اقتصادی و تحریم های همه جانبه به مصاف برخاسته اند که این نیز در روی سکه است. با توجه به رئیس جمهور بدون پیش شرط گفت: واضح است که این بار جنگ عیار با شکل اقتصادی، فرهنگی و روانی دارد و در در استراتژی تعریف می شود. به و پیمان شکنی های در توافقنامه بین المللی کرد و داشت: 12 سال و و که به و ملل متحد نیز رسید با شد که همگان از این رفتار غیرمتعهدانه درس گیرند و به عمق کینه و عداوت ها با ملت پی ببرند. وی راجع به اظهارات مداخله جویانه امور خارجه در ارتباط با کشورمان کرد: مقدس با وجود مشکلاتی که درون خود دارد، به راحتی می تواند با وحدت، همدلی، اتحاد و یکپارچگی این را از سر راه بردارد و به قله های افتخار و عزت برسد. با به "باید و حیله را خوب بشناسیم و آن را تحلیل و با درایت و تدبر از این مرحله حساس عبور کنیم"، گفت: به وعده الهی یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم ایمان داشته باشیم و با ایستادگی، پشتکار، همت و وحدت کلمه در سایه سار ولایت فقیه با خواهیم توانست را یک بار داده و سرافکنده کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​ظریف: عمان و سوئیس‌ پیام‌هایی برای میانجی‌گری ارائه‌ داده‌اند، اما مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا در جریان نیست

​ظریف: عمان و سوئیس‌ پیام‌هایی برای میانجی‌گری ارائه‌ داده‌اند، اما مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا در جریان نیست


به خبرگزاری محمدجواد ظریف در مصاحبه با روزنامه پاسخگوی سوالات متعددی شده است که متن آن در زیر است: بخش از های هسته ای از 15 ماه کلید خورد. آیا و 1+4 حفظ به کلی که آن شده است. از آنکه تبادلات مالی و نفت آن در سطح باقی بماند. های مرتبط با این موضوعات در آبان ماه (نوامبر) می شود. هم در حفظ های و و از ها (قانون ها) و صدور نیز است. در های ای هم که در سفر به امضای قرارداد مودت با آ سه آن به این رسیدم که ها نه در حفظ کار می از هم ای اند. به ای از این می به ها و تک به تک با اند که را از یا از که نفت اند از نفت از اند تا از حساب های در های اعضای که خود در حال آن کنند. این اقدامات، انزوای است. این چه سطحی از را در منافعش محقق می سازد؟ ها در حدی که اما در می کنند. از که از روز یکشنبه شد اسکناس دلار، از موضوعاتی که ها و حتی که عضو بودند، با به ویژه و اسکناسی که در می آن تراشی می کردند. لذا از ها با این حفظ اند. 5 ATR به های و به بود که ATR را که به بود بگیرند. این در است که ها ها در و آن به بود که ضد این است. در که ها شدن تا 6 اوت (15 مرداد) صبر اما تا این صبر و از روز اول به این کار کردند. است تا جهانی شود عناد با در چه حد است موضوعی که جنبه انسان دوستانه را زیر پا می و حفظ سلامتی مسافران هوایی را نشانه می رود و بعد از را هم دارد. مجموع می دهد هرچند ها در حد ما است اما در جهت صحیح و خود را به روشنی و را اند. اما این بیشتری و بخش مهمی از این پیش از شدن های و شود. معتقدید 1+4 تا مهلت سررسید های می راهکارهای با این ها را کند؟ بر مشاهداتمان از روندی که در بین و مقاومتی که تمامی و نه فقط ها در های داشتند، می تضمین های حفظ را به دست آوریم. در درستی حفظ گام برداشته است اما خب اقداماتشان حفظ بیش از که هم فکر می کردند، بر است که این را هرچه سریع تر کنند. قبل از ها به مرحله هیچ تأثیری بر نمی گذارد. این مسأله هم مهم است که ها در های مربوط به فلزات گرانبها یا خودرو که شده را تا بتواند از مزایای مند شود. های و با طرف مشخصاً تحت مدیریت نهاد می یا مشترکاً از سوی نهادها می شود؟ نمی متصدی چون ما نه تخصص آن و نه ابزارش را و نه مصلحت است جزئی شویم. ممکن است طرف مقابل جزئیاتی شود که شفاف و آن فقط از های ذیربط بر می آید اما ما ها و کمک می کنیم. و هم در شده و هر که با شده از شده و به کردیم. که با و نو، و که از مهم ما کمک به با این است. در که های را و بی قید و شرط با اند. های های از دارند... با و راه گفت و گو با این را بست. شما به کسی که از با های ما از ایم و عمل ایم. پیش از با را با و با را داشتیم. که در سال های 92 تا و قبل از از بین و بی است. از را در که با شکست. در هیچ گاه ای از این تا به این مدت یک از است. لذا طی ماه های ما پیش از از با این می کردند. این است که به با چه نیست. این است که چه می شود با این را تا پیش برد. به هر حال هیچ نمی یک وقت گیر و و بی شود. به به این که و هیچ کس در به ندارد. ولی می بود که شما به ای این می شود. ما که همه .چنانکه 12 بار این از سوی اجرا شده است.خب چه داشت که ها از این کشیدند؟ اگر صرفاً که تمایلات لحظه ای و یا گروه های خط مشی را تعیین کند. چه نیازی به است. ملزوماتی که به آن جدی شود و هیچ وقت است که را رد کند اما خب خودش را باشد. با از سوی شرط و از سوی اش به چند شرط مقید می شود... این تناقض ها در این وحدت نظر و ندارد. می کند قید و شرط و بعد با فاصله دو ساعت از ایشان، سه شرط تحقیقاً نشدنی می کند. است که است اما بعد از است. یک هرج و مرج در که نیاز قبل از با بحث این هرج و مرج را دهیم. تحلیل نهادهای گیرنده حاکمیت از رویکرد مبتنی بر راهبرد متناقض این به و منفی آن در از است... آیا تحلیلی به این معناست که مطلقاً به گفت و گوی و اندیشید؟ در همه تحولات رصد شود. همه اظهارات و نه فقط یک اظهار نظر و رصد می شود و ملی می شود. گیران با عمل اند. به این واقعیت معترف است اقداماتی که ما در طول چند سال در این را از نظر روابط بین در یک بن بست است. غیر از یکی دو کسی از های نمی کند. بر عمل می کنیم. ملی را در نظر می گیریم و بر خوش خیالی نمی اما بر بدبینی صرف هم نمی کنیم. هر چه نتایجی را می باشد. ها تا چه آمادگی این را که اشتباهات خود را و را نکنند. اگر این به اعتقاد به که بیش از دو سال حسن نیت می دهد و می کارشکنی های خود را جبران کند. در این است که می پیشنهادهای را کنند. در غیاب این شرایط، درخواست شاید یک محسوب شود وحتماً نخبگان کشور، روشنفکران و ما که در هر عکس همه ها را با هم بررسی و به تناسب واقعیات و ملی عکس دهیم. وضعیت تحت از موج های و در ارز و سکه دشواری را پشت سر می و به نظر می رسد امید به و کارآیی آن در گره گشایی از معیشتی و شان کمرنگ شده است. شما به یکی از چهره های محبوب نزد افکار عمومی چه توضیحی دارید؟ ما امکانات، و ظرفیت های فراوانی دارد.کاری که کرد این بود که را که به پای این ها شده بود باز کرد. این زنجیرها را مجدداً برگرداند، را آغاز است. که در عرض چند ماه بیش از و روی باشد، جنگ است. اگر و را مقایسه می بینیم که در و پیش از در های نه های های و های کانادا و ژاپن هم بود. تک تک هم به های و هم به بودند. در که این ها ندارد. اتفاق تا دو روز پیش که ها نشده بود. که در طول چهار ماه رخ داد، جنگ و که متأسفانه این در ما اثر و شده در بعضی موارد حتی ما خودتحریمی شویم. خب بخش از این با سیاستگذاری حل شود و این بحث امروز در است و ان شالله های مناسبی را با تدوین کرد. اما بخش اصلی این فضا در جنگ ها شکل است. حتی با طرف های تجاری ما از طریق جنگ می شوند، به تلفن می زنند، می آورند و می گویند چرا می خواهید با باشید. علی رغم همه همه در برابرامریکا ایستاده است. است که ها مقهور این جنگ و مقداری با احتیاط عمل می اما این به این که سمت و دوباره سال 91 و 92 می شود. ها یک جنگ تشکیل اند. ما نمی با افتادن در دام این جنگ و بازی در جنگ با آن کنیم. آن است که ما در 40 سال سخت تر از موقعیت داشتیم. ما یک جنگ واقعی نظامی را پشت سر است ولی شده به سلامت از همه عبور مقاومت ما در این فشارها است. بگذارند این جنگ شکل و به برسد. من اقتصاددان نیستم ولی به یک ناظر شاخص های کشورمان بهتر از وضعی است که در حاکم شده است. بسیاری از در به خاطر عدم به است. این عدم به در چیزی است که ها با به آن دامن می زنند. که روحانی احتمالی مبنی بر قطع نفت از تنگه هرمز در شدن های در مواجهه با این جنگ بود؟ این موضع تنش های تهران و واشنگتن را تندتر کرد. در ما این بود که مند به حفظ و ثبات در و تعهد و مان به این را پیش از این در بند هشتم 598 در ای که بود، با داعش و افراط گرایی در منطقه، طرح مجمع گفت و ای در خلیج فارس و قوی تر دادیم. ثابت ایم که در تأمین به تک تک اجزای این هم هستیم. طور که دنبال این باعربستان، امارات و بحرین شود. از گفت و گو استقبال ایم اما ها یک بی و مدعی می نفت را به صفر برسانند. ادعایی که شدنی و که در حال با آنهاست به این نفت را از ادامه می دهند. خب اگر ها بخواهند این خیال خام و غیرممکن را در ذهنشان بپرورانند عواقب آن را هم بدانند .نمی فکر که نفت نکند و دیگران کنند. البته وقوع موقعیتی، و تقریباً است و ما یقین هم همسایگان ما و هم تولیدکنندگان نفت و هم که شان به نفت بستگی از این شد که آن حاد رخ دهد. ای که توسط تأکید شد در به هاست که با جنگ آنها، می کنند. ها دستشان آن قدرها باز که هر حرفی خواستند بزنند و بعد این حرفشان بگذارد و هم مشخص افتاد. با لفظی رؤسای و طی شایعات پنهانی و در محافل رسانه ای و شده است. حتی به صراحت از شما با در حاشیه نشست آ سه آن در سخن اند. اگر این هم شده من خبر ولی می دانم که تا این از بیگانه باشم. اطلاعاتی که من بر این مبناست که گفت و گویی بین و نیست. که در با می کنید. دیدید که نکردیم. واکنش شما به پیشنهادات که از سوی سلطان نشین می شود از سوی می شود. سفارت سوئیس هم به حافظ در را و در طول 39 سال رد و بدل و هم این کار را می دهد. دو رسمی ندارند، طرح این پیشنهادها طبیعی است. مخصوصاً که از درایتی برخوردارند را ببینند و که از شدت گرفتن بحران شوند. حالا اگر کسی برود به ها بگوید که پیشه کنند، کسی با مخالفت کرد اما گفت و مستقیمی بین و یا در این زمینه رد و بدل شده است تا که من اطلاع نیفتاده است و فکر می کنم اطلاعات من هم بد نباشد. آماج ها و تهمت های مخالفان است. اخیر آن هم دوتابعیتی دومین سفیر زن است که از سوی شما نمایندگی در فنلاند را عهده دار شده است. ریشه این ها که در حساس حفظ شدت است را چه می دانید؟ من از که می ندارم. می شوم که این به ملی ضربه می زند. مثلاً به مدت دو سال و نیم ندادند که از مواهب آنطور که کند. بعد از دستیابی به روز اول که از وین بازگشتیم در نمازخانه بچه های این جلسه گذاشتم و خواستم دادن به نکنیم که به آن 15 یا 85 بدهیم .گفتم دعوای ما این بیاییم حداقل 15 را که همه قبول نقد کنیم. ما، قدرتمندی است که و غل و را که به پای آن زده شده بود باز کرد. از همه من را متأثر می کند این است که های از از دستاوردهای این شده است. یک می کدام آدم عاقلی در می کند، خب این حرف از یک در ما می شود، طرف می ها اینطور فکر می ما چه بکنیم. با سیاه نمایی را ناامید و این مهمترین عامل عدم به است. در این عدم و را ها که دو سال و نیم در بوق دمیدند. این من را می کند وگرنه حرف که در خود زده می شود برایم اهمیت اما اگر همکارانم می شوم به هر حال به احساس وظیفه می کنم که از صدایشان بلند نمی شود اما ظلم و توهین می گیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
10 دروازه‌بان گران‌ قیمت جهان

10 دروازه‌بان گران‌ قیمت جهان


چلسی رقم یک را و در 80 میلیون یورو کپا را از اتلتیک بیلبائو به خدمت گرفت تا جانشین کورتوا شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
آغاز لیگ ملت های والیبال با شکست شاگردان ولاسکو

آغاز لیگ ملت های والیبال با شکست شاگردان ولاسکو


تهران- ایرنا- لیگ ملت های 2018 با تیم ملی با خولیو ولاسکو، مقابل آمریکا آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
و من دوستت داشتم

و من دوستت داشتم


به ایران(ایبنا)، و من از است که در نشر با شده است. جلد است: شب است و پدر و بعد از چند سال را می بینند. پدر می تا دیر را کند که که چند آن طرف تر روی تخت حرف می زند حقایقی را هم خودش فاش می کند: موفقیت هایش در کسب وکار، اشتباهاتش در مقام یک پدر، ندامت های گذشته اش و امیدهایش به آینده. در شب به پدر فرصتی می تا فوق دهد و را که نمی دهد اما قبل از در کل اش، اش چه و فقط می این را بدهد. از متن کتاب: در خوردم. یک پدر به درس دهد اما تو کردی. روز بهم زنگ زدی. چهل شده بودم. تو بود. توی کار ای، کل را جا و به آن طرف تا های جا باز شود. لغت را با به چون ما دو نفر با هم فرق داریم. تو به می دهی و من را می تو و این به نظر من ضعف است: می بهت می بهت بار کار اما تو می توی آن هم در که حتی نسل که های فرو می ریخت. مثل ها ازت چون من که و تو دادی: بدک بابا. بدک نیست. چون می از این دارم. تو که می با همه چیز خوشحال شود. نمی دانی این چه موهبتی است. شاید مجبورت بود به من زنگ بزنی؛ فکر کنم شک مریضم، اما تو دعوتم به بار. توی کافه اسموربرود سِرو می کنند؛ یادت بود کوچک که و روزهای با می رفتیم دانمارک، از آن غذا می خوردم. سرم غر زده بود که برنامه ای خاص با تو بگذارم، حداقل سالی یک بار، فکر می کنم خودت این موضوع را بدانی: نمی آرام سر جایم بنشینم و حرف بزنم، به جایی سفر می کردم اما تو حالت توی ماشین بد می شد، به همین خاطر هر دو از سفر به خوشمان می آمد. من از رفتنش خوشم می آمد و تو برگشت را داشتی. من همه چیز را پشت سر بگذارم اما تو روی عرشه بایستی و هلسینگبورگ را تماشا کنی که در افق پدیدار می شود. راه خانه را، سایه را که می شناختی. عاشقش بودی. در سال 1981 در استکلهم متولد شد. وی تحصیلات اش را در رشته فقه مسیحی نیمه کاره رها کرد و به راننده کامیون و شاگرد گارسون و کارگر در رستوران ها و انبارها شروع به کار کرد. در سال 2007 به نگار آزاد در ای نه چندان مهم در استکهلم دوره ای از اش را آغاز کرد و به زودی به یک وبلاگ نویس به شهرت رسید. در سال 2012 نخستین رمانش به نام اوه را کرد.این که از قلمرو های سرگرم کننده می آید، 600 به فروش رفت و به 25 شد. در سال 2016 نیز فیلمی بر اساس این به کارگردانی "هنس هولمُ" فیلم ساز سوئدی ساخته شد و به نمایش درآمد. "مردی به نام اوه" رمانی ساده و داشتنی است. تنها و خودخواه و در عین حال عمل گرا. اُوه نماینده انسان هایی است که به را از دست داده اند. ندارد که بخواهد و به آن راهی را به جلو بگشاید. تقدیر، زنی ایرانی به نام "پروانه" را به او می آورد، پیوندی که اوه با اکراه بدان تن در می دهد. پروانه با رفتار و برخوردهای خود روشنائی، و شور را به اوه باز می گرداند و اوه به تدریج شخصیتی نو، اجتماعی و پبدا می کند. در سال 2013 به موفق ترین نویسنده سوئد شناخته شد. و من با در نشر در 1000 و با قیمت 11 تومان شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 6 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تبعات اولین باخت سپاهان در نقش جهان

تبعات اولین باخت سپاهان در نقش جهان


اولین در نقش به شدت را و آنها شعارهایی علیه بازیکنان و هیئت مدیره تیم سر دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 10 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی