بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب محتوایدوره آموزشی نویسندگی خلاق بهار 97 در موزه ملی قرآن برگزار می‌شود

دوره آموزشی نویسندگی خلاق بهار 97 در موزه ملی قرآن برگزار می‌شود


حجت ملی در گفت وگو با (ایبنا)، این ها بیان کرد: ملی در سال های گذشته فعالیت های جنبی چشمگیری نداشته است. در راستای و و در با این ها را که پیش از این در این در شهر قم از ماه سال در می کنیم. وی داد: ملی را به به این های با هنر و شده اند. ملی با به این ها، گفت: ثبت نام در ها از سوی هنر و این به isoa.ir می شود و محل ها نیز در ملی است. ثبت نام 10 ماه شده و از 15 ماه نیز از تا هر به این ها شد. حجت با از این های که بهار 97 در این می شوند، اظهار کرد: مصطفی رحماندوست در کودک، عبدالحی شماسی در نماشنامه دینی، سیداحمد بطحایی در نویسندگی خلاق، مهدی حمیدی پارسا در با اقتباس از های اردشیر مختاری در تذهیب، منیژه جبارزاده در تذهیب و تشعیر، مجید شکوهی فر در خوشنویسی، صدیقه شاهوردی در تصویرگری با رویکرد دین و فریدالدین فرید عصر در از افرادی هستند که در این های تدریس کرد. وی افزود: امیرقادری نیز در دین و سینما به تحلیل و بررسی آثار شاخص سینمایی و عناصر دین در سینمای کلاسیک و روز دنیا می پردازد. ملی گفت: 25 نفر از اساتید هنر از کشورهایی مانند چین، آلمان، ترکیه، روسیه و هند در ملی برای در نگارگری در اسلام و خط کوفی زیرنظر استاد موسوی جزایری از برنامه هایی است که در جدید مدیریت صورت گرفته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
وفاداری به حقیقت

وفاداری به حقیقت


خبرگزاری ایران(ایبنا)_آنژیلا عطایی: است که او را با اش با های باز ، از چند حرف به پس و به شناسیم. سومین مجموعهshy; شعر او که به تازگی از سوی شده است در دو پنج به شد و مثل از مثل ای از تنظیم شده است. فصل اول ما را با رو کند به بیان آن که راوی- آن را با هم در که در به آن به را پر زخم است و این که شعر رخ است. در این به آلن و به هنر نظر کند. به است و است که در یک دیگر، فرهنگ توسط افرادی پذیرفته شود. این را و در این دهد که شعرش در گیرد. علاوه بر این دهد که وفادار به رخدادهای پیش است و چنین قادر بود که حقیقی بیافریند. بهترین نمونه، شعر وطن است که از درخشانshy; این است و از که ای است حس و این شعر از فرم و است. ای از است با که بر و با ای که با خون شده است آن خون که کمی از در های من و کمی از در های تو وطن مرز به ی که شود در آن نام را با هر بر یا یک است که مرا به تو کرد مرز ای از ات که بوی خاک وطن به نه از است در ما را با رو کند که از وار است در عین این که از در و گیرد. به شکل است و به هیچ وجه های شعر است. او از که شعر است با ندارد. های و بی هدف در شعر شود. به به نظر تر آیند. او است و را کند اما شعر با ندارد. از اگر این را از بعد با رو که به شدت است در که در در شعر یا و یا است. سخت دریافتن این نکته که حتی از شاعران مشهور شعرهایی شدهshy; اند که بار عاطفی فراوانی دارند و موفق است که بتواند آن لبریز از بسازد که همراه با ای عمیق، بالاتر از اندیشه، و ایدئولوژی بایستد. به که های زبانی معمول و یا گرفتارشدن در حصار ساختار، آن رویه از هنر که و ضمن این که تلاشی ماندگاری نکرده و ادعای آوانگاردیسم ندارد، مند سراید به رسد که سهل و ممتنع است: بودیم گلوی هم کردیم خون یک تصنیف بود که از پیراهنshy;مان رفت البته غلبهshy; و درونshy; گرایی باعث شده است حتی در سطرهای شعرش، کاملا از درونش دستور و مقید به رعایت امروز در شعر اتقاق نیست. از نشانه شناختی، کاربرد کلمات با آن ویژگی از شعر مربوط است که از دیدگاه نمایانshy; گر باشد. بسامد بالای کلماتی مثل زخم، تاریخ، وطن، حنجره، خون، حتی استخوان که در عنوان به است از این دستهshy; اند. از ایماژها در شعر بهرهshy; فراوان بردهshy; یکی از نمونهshy; های آن را در شعر زیر خوانیم: سهم دیوار از تنت کبودی جای قاب عکسshy; هاست فصل دوم عموما عاشقانه را دربرمیshy; اما به نظر رسد نه سعی است تا از فردی حواسش هست شعر از و تاریخ و بگوید، تجربه های او و مردم، یک اجتماعی را رقم زده اند. رسید که تنم بایستی و به ماهیانی که حروف را لابهshy; لای هایم گردانند کنی در موفقshy; تر از عمل است. او از همshy; نشینی عناصری مثل ایماژ، توصیف، فضاسازی و ایجاز مناسب و آگاهانه است. نمونه اش را در شعر زیر خوانیم: پنجره را باز کنم اسبی بر درخت رو است سوار بر قایقshy; ها از گذرند تو از جرعهshy; ی شرابی کهنه را در دهانت گردانی در این شعر کوتاه، توانسته است روایت را با از تخیلی اثرshy;گذار به خوبی پیش برده و به جای تغییر در زبانی، از هنجارشکنی در لایهshy; های درونی و معنایی شعر بهره بگیرد. اما به نظر رسد در تصاویر موازی از پیکرهshy; شعر حذف شدند تا شعر به محکمshy; تر و منسجمshy; تری برسد. دانیم که هریک از رویکردهای نقد ادبی چیزهایی دربارهshy; متن بگوید اما حرف آخر را خود متن زند. تاکید بر مسئلهshy; و بحران در شعر مدرن، از مهمshy; مضامین کم نظیر شعر از مایکل هامبورگر است. دادهshy; است که از دید او نه شعر شعر و در ذات خود ارزشمند او را آفرینندهshy; ای و معناshy;گرا که را در اطرافش اتفاق از یاد نبرد، با این حال او با به اینshy;که به از یک گانه نوید مشاهدهshy; رویکردی نو در آثار بعدیshy; اش را دهد. منابع: روزبه: 1396، به هایت، روزبه: 1394، از چند حرف به پس دادند، روزبه: 1393، با های باز، نصیرا آلن: 1395، و رخداد، علی فردوسی، نشر دیبایه تسلیمی، علی: 1388، نقد ادبی، نشر آمه تئودور: 1384، نظریه زیباشناختی، امید مهرگان، گام نو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
حقوق عرفی بازرگانی و داوری تجاری بین المللی

حقوق عرفی بازرگانی و داوری تجاری بین المللی


به است که درمیان و رفع شان با و بین و هم حل به و این به یک از های و هم بین در مهم مباحث بین است. به و ای درزمینه حل و هم تناسب این با امروزی بین مهم به به بر بین و یا را اما درعین حال، این که آیا این به می و لذا به آن ها در با به این وصف است هم محل آرا می باشد. در حاضر بر آنیم ضمن و آن، به این در بین بپردازیم. کلیدواژه ها بین خودبسنده، است که در بین و رفع شان است. متکامل از تجار[1] سالها پیش در رواج که و هم از است. با این با از و هم بین عرف و کلی و هم به و از و بین در بین است[2]. تعبیری از در بین همگان و هم مخالفانی نیز دارد. از مخالفان، را که تحت نمی در چرا که از و ای در در که از است و هرگز چندان و جامع که بتوان از آن تحت یک یاد کرد. به زعم این گروه کلی یا نامنسجمی که در بهترین حالت، فقط قابلیت که در پیش شده باشند[3]. مهم به مستقل، در حل و فصل بین گریز از پیچیدگی های به و هماهنگی با بین است که به مهم ها در رد این و در دفاع از ملی می به عدم عدم و عدم مشروعیت آن ها نمود. به با ی و حتی آن ها در به می که و با به و بین در انحصاری ها با بین و نقش روزافزون غیردولتی در بین ـ های چندملیتی، از هاـ شده آن ها نیز در فی و می این فعال که نه می بر فی خود را قادرند تضمین آن ها به و حاکمیت ها نمایند. حال در چشم انداز حل بر به یکی از حل و فصل می باشد. این در است که بین از گذشته تاکنون حکایت از آن که بین درانتخاب ملی یا بین بر خود بی میل و این خود نقطه عطفی در و عرف به یک است. منصفانه عرف و هم کاهش هزینه واطاله دادرسی به این در بین است. لذا در این مقاله بر آن شده ایم تا به این و قابلیت، بین و وهم با و نیز آن، به و این در بین بپردازیم. و از و و و بر است که به آن در بین و و در یا یا به است. 2. ی یا را حتی در روم می نمود. که در خلق ها[4]مجموعه ی بر با می کرد[5]، حتی های در این مدعی آن که سابقه را می در امپراتوری های مصر و یونان و در مراودات بین آن ها نیز یافت[6]. باوجود این سابقه، متقن را بی گمان در وسطی، تحت بین تجار[7]دانست. این مصادف با است که به اقتصادی قرن یازدهم میلادی در اروپای غربی، در یک بر عرف متعدد بر بین و در حل می گردید[8]. با بین و نقش در این در قرن بیستم، از برتری ملی در با کاسته شد و قبول که آن را می نامیدند در بین و هم بین کرد. گرچه، شده ی بین در موسع، با تأثر از بین کلی و بین در عین حفظ در بین و شد؛ اما به شباهت های با یا اصطلاحاً تجار، از آن تحت نوین[9] نام می برند. به مشهور حقوقدانان، عرف شاخه ای از و حتی از حیث و حل به در مواقع به رأی دادگاه های ملی است. این کلی و عرف بین است در موسع بین از بین و هم بین بین را نیز از جمله می اما اکثر نویسندگان به آن آن است که عرف بین و کلی به و این است[10]. به ذکر است معادل لاتین & لکس مرکاتوریا& [11] است. این نوع از آن که بعضاً در های بین دارند، خصیصه این غیر و غیر است لذا از که به صرف ها و می متمایز است[12]. دانانی & گلد من& [13]، & کگل& [14] و & اشمیتوف& [15] ، را یک می دانند[16]. اما حتی از در قالب یک و از امتناع و این را به و اصل اند[17]. مهم بین در خصوص& ماهیت& است ، که از با طرح را در و بین به یک اند. مهم شده آن است که از سوی یک قوه وضع نشده[18] و با از حیث کلی و به این در های است[19] به در بین که و است نیز از خود را بر این اند. و را می از دو نمود. در را می یک به این که هم با و هم با بین و و از هیچ یک است[20]. در شده است که از آن دست که از و در در بین شد[21]. با بر رکن را به می که شده و در به شوند. در که این با تخدیش و هم تعبیر از بر این با به این از جهت استقلال یا آن به بایسته است و های شده در این را و نماییم. 2. 1 به یک و خودبسنده[22](خودمختار) در تعریفی از می گفت: & رژیمی است دربردارنده ی که نه ای خاص یا واقعی را با وضع و بازیگران متعلق به این رژیم می (قواعد اولیه)، ای از می که ابزارها و را اجرا، حل و طور جرح و تعدیل یا اصلاح و واکنش به نقض (قواعد ثانویه) می نماید[23].& به زعم مشخصه این واضعان آن، جامعه ی از های دور تا کنون است. که & برمان[24]& نیز به آن در خلال سال های بین 1000 تا 1200 میلادی، از ای از های و در به آمد، در زمان، در تجاری، و به شد و این بر با گسترش بین مرزها را درنوردید تا که علی رغم هریک از دول یا ایالات، مختص به خود را داشتند، اما آن ها فعالیت های خود را با و می نمودند. ی خودمختاری عرف آن است که عرف به خودی خود با ترکیب دو عنصر: یکی و و به آور در می و شدن به اجراهای پیش شده در و طی تشریفات نیست[25]. 2. 2 در پوزیتیویست ها به طرفدار این در ورای های و بین که در بین نقش آفرین و ساز و این که تمامی آن های از که یا بین از و ولی درنهایت در انطباق کامل با و حل بین می که همگی برخاسته از و خواست ها است. پس به طور کلی نمی این را مجزا از دانست[26]. پوزیتیویستی در در بر این دارد؛ در این نگرش، مهم یک و وجه تمایز از اخلاق است. این از دولتی است[27]. برداشتی الزاماً را از می داند. در جهت رد آن است که در فرض این ی آن بود که چگونه را بپذیرند و در که آن به طور از مجاری وضع عبور و نقشی در آن ها نداشته است لذا در برابر موازینی، و آن را نخواهند این از آنان نخواهد شد[28]. 2. 3 بازرگانی: در با وعناصر نظرها هم بر نظرات در این می باشد. گلدمن عرف بین و کلی را ارکان قلمداد می کند[29]در که است عرف و می به یک که بین بین یا بین شده باشند[30]. این دو حقوقدان در اینجاست که گلد من که عرف بین که می و به درجه ای از و می رسند آور شده و منبع و قرارمی عرف را تا که بین و نگیرند وصف آور نمی داند[31]. با این حال به نظر می رسد به ای این دو دست هر دو به حق به و به یک و آن با اند ولی این است که عرف بر خلاف عرف ها، نوعی نیز با خود به به این که آن چه را قانون، آن را به عرف خود نیز از این کرد. عرف های در پناه دارند. به نظر می رسد این دو متفاوتی است که هر یک از آن ها از عرف از نظر یکی عرف وارد است ولی است که عرف جزئی از و اجراست. در نهایت به نظر می رسد که جهت تحقق بخشیدن به در یک به آن در نداریم از موارد بین نیز که آن ها شده است. پروفسور& لاندو[32]& در راستای بین را هفت ذکر می کنند: 1) بین عمومی، 2) متحدالشکل و بین 3) کلی شده ملل متمدن، 4) سازمان های بین 5) عرف و بین 6) استانداردهای و 7) بین المللی[33]. به موجب تحلیلی که از سوی پروفسور& گوود[34]& شده از مواردی که در لیست شده از است این موازین، و لذا، عرف دو و بین و کلی بین است. با این از تفکیک شده و از در کلی می گیرند[35]. لذا در می توان، را متشکل از زیر دانست: الف) کلی حقوقی[36]: با مشهور، کلی هنجارهای کلی و شده مشترک در همه های است. در با بین این اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت در قراردادها، اصل استاپل، حق فسخ در نقض طرف و نظایر آن است. این به طور مکرر در بین احکام داورها است[37]. ب) و عرف بین المللی: که پیش تر شد، عرف در بین همانند یونیدروا و بیع بین به جای & عرف& از ی می شود در بین که بر اصل می اصولی آور در سطحی که عرف بین به ندرت اتفاق می افتد. لذا به نظر می رسد کاربرد اصطلاحی، صحیح است[38]. 3.حقوق و بین در بین معمولاً با به غیر ملی (چه در ملی یا به مستقل) حل می گردند. بین اکثراً ملتزم به ملی و آن ها نیز تابع است که صرف نظر از آن ها می شود. در بین که به عرف و شده است و هم در نیز به نقش عرف در حل شده است. به 17 33 بین 28 در 7 مصوب 1961 ،اشاره اند: & را که در دعوی کنند، نمایند. در که طرفین، را باشند، با به حل را که در این می دهند، کرد. در هر دو مندرجات و عرف های را در نظر گرفت.& به موافقان این مواد مصادیقی از این به بین است. شایان ذکر است علیرغم مخالفت ها، به در بر منافع اشخاصی که حل و فصل خود را از طریق بر می اثر می گذارد، با درج بازرگانی[39] در به حاکم، خود را در معرض گسترده و نتایج غیر منتظره آن ها می دهند[40] . توماس کاربونایه در با به عرف در است که به یگانگی و لزوم برابری ها در را به چالش می کشاند و از این انتقاد است[41]؛ اما که گستردگی در شده در های به ای که انتقادات نتوانسته هیچ تغییری در موضع های در عرف در ها نماید. در با در های بین نیز یکی از انتقادهای مهمی که از عرف می شود این است که گذاری حق است و فاقد و سیاسی که هم سنگ شود[42]. لذا است در به عرف از سوی از عرف نیز ذکر شود یا خیر به مناقشه آمیزی در بین شده در از های می شود که در به بازگانی به 187 بین فدرال سوئیس[43] اند که مقرر داشته: & در با به منتخب و یا در این با به که بیشترین با را گیری نماید. دعوا می را در از اصل صلاح و صوابدید برقرار نمایند& این آرا با به ای که را بر یک می صادر شده اند[44]. در از بین المللی[45] در یک فروشنده مراکشی و خریدار آلمانی با به را و را ندانسته و در با به و هم عرف به که در های قبلی شکل بود نمودند[46]. در این از بین که تقنینی به طور ضمنی به ایشان شده است و وظایف آن ها در به های بین تفویض گردیده و آن را به یک آن ها گذار بخش از های بین هستند[47]. که می دانیم ارجاع به عرف به و یا عامل ربط و در متبوع و یا است عرف را در های بین نماییم، در این بر این است که عرف تا که بعنوان و شده بین شوند[48] در بین هستند[49]، در 7375 بین المللی[50] نیز بر تکیه شده در این که از سوی علیه یک تسلیحاتی شده بود طرف ایرانی با به عوامل ربط و حل تلاش که را حل جلوه دهد، از دید کل به حل در منعقد شده محل تمام بود، مذاکرات به در انجام شده بود و با نسبت به سایر و همبستگی بیشتری داشت. از عرف بین عرف بازرگانی[51] و را در بر حل که یا با و شده بین یا آن ها واقعاً نمایانگر و شده بین باشند. است به در یک کشور خاص نیز شوند[52]. در رأی 9875 بین المللی[53] ژاپنی و فرانسوی، اگرچه محل ژاپن را به بر حل و فصل قرارداد، اما به بین را نیز در در این می این طور که به شده است در در که این به کلی و در عرف بین و عرف ضمن حتی در و احراز با به رأی 9875 بین می به در حل شوند. در عرف و بازرگانی[54] که عرف است عام و و معقول در سطح بین که در معاملات معین، یا از آن آگاهند و یا به اندازه ای محکم و استوار استقرار یافته که به طور و عمل می وحتی اگر در ذکر ذکر هم به در اما طور که در گفتیم ، های فقط آن از که با عرف و بین تطابق یا که بیانگر عرف را در حل و فصل اختلافات، می دانند. 3. 1 به بر این که بین عرف و بین مستقیمی حقیقتی است. از و که بین از سال 1950 به بعد تصویب شده به این که و بین را در نظر بگیرند حتی اگر در باشد. مؤلفه ای درواقع با بین هم خوانی و هدف از تأسیس آن، رفع خلأهای موجود در حل بین است. بین حاوی شروطی در که صریحاً یا به عرف اند و آن را به برشمرده اند. و در وهله اول می تواند بر این به باشد. است به که به عرف است نمایند[55]. خاطرنشان کرد که وقتی به ی ی عرف را به مناسب، می آن عرف که در ی است؛ با تلاشی خلاقانه و که در مطروحه است را بیایند. لذا در این ایراد شده که با اصولاً روندی و انعطافی لازمه حل بین اما ابهام وعدم نیز ای ی آن است که این با به حق از سوی است و از این حیث ایرادی ندارد[56]. به در هفت در بین المللیچنین آمده است & بود را که در وقت نمایند& . پی نوشت: [1]. Mercahant law [2]. Leonid Shmatenko,& Is Lex Jeopardizing the Application of Substantive Law?& , Czech ( Central European) Yearbook of Arbitration, Volume III, ,) 2013(, p:91. [3]. Highet, K, Lex and Arbitration, )Thomas Carbonneau Juris Publishing, 1998), p:91. [4]. Jus gentium [5]. Lopez-Rodriguez, Ana Mercedes, & Lex Mercatoria& , School of Law, Department of Private Law University of Aarhus, Rettid journal, ( 2002), p.56. [6]. Ibid, p.46. [7]. Law of Merchant [8]. Sülün Güçer,& Lex in International Arbitration& , Ankara bar rev
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
سامانه احراز هویت در فضاید مجازی راه اندازی شد

سامانه احراز هویت در فضاید مجازی راه اندازی شد


مشاور گفت: یا سامانه‌ای برای احراز هویت در فضای مجازی راه اندازی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
نویسندگان دهه شصت پدیدآورنده متن واقعی داستانی نیستند

نویسندگان دهه شصت پدیدآورنده متن واقعی داستانی نیستند


به خبرگزاری (ایبنا)، عصر امروز سه شنبه (24 1396) پس از در اهل قلم با علی پور برگزار شد. این از های از شاخه های بعد از است که به های در این می پردازد. و پس از 57 علی پور بحث خود را به یک کلی بر نگاشته شده در سه دهه و داد و در هم دهه کرد. این در بحث ها و که کرد، خاشعانه از خود و آثارش در طبقه پس از نامی نبرد. علی پور در بخش آغازین سخنان خود کرد: بحث ما و پس از 57 است. یک خاص یا یک عطف را می تا از آن به پیش و پس یک را برگزیده ایم. با مطالعه در -اجتماعی می که تابعی است از و نه در یک دوران؛ در آن هستند. با در در معاصر، می دریافت که این بیش از آنکه علّی، خطی باشد؛ گسسته، نامستمر و ناپیوسته است که در با عطف شکل است. این افزود: در در یک و و حتی در که یک که به آن باور داشتند، دید این در بطن تنوعاتی دارد. در معاصر و در سال های پس از با بر خلق یک واحدِ می این پرشماری و، متعدد داخل این تر تعریف اند. در با می شود وی داد: در با سه دهه در بعد از سعی ام به با اجتماعی_فرهنگی خاص هر بپردازم و درعین حال های و محتوایی این ها را هم و دهم که در با می شود و بر یک خطی و یک است و به این تر کرد. این را هم که به سعی با و به های در این سه دهه کنم. با این به در سال های به می رویم. در سال های 1358 تا 1359 به و که مهم آن ها از آتش دود (1358)، در یک (1358)، 18 (1358)، جای (1358)، ما صبر می (1358)، خون پای نخل (1358)، فیل در تاریکی (1358)، دهقانان (1358)، رقص رنج (1359)، طلوع ستمکشان (1359)، اینک وطن تبعید گاه (1359)، جویندگان نان (1359)، طور که این ها می دهد و مبارزات از آن هاست. اضافه که این ها سال های به انقلابند و حاوی های با های عصیان، ظلم فقر و های طبقاتی. این در حالیست که الگوهای و ارزشی و گزینشیِ پس از ها و جنگ بر این مشهود نیست. در دهه شصت این در دهه 60 داد: در دهه شصت دارد. در نخستین دهه پس از حاکمیتِ و اسلامی، بر و عواملی مثل شور در نظم عرفیِ ظهور با تدابیر تازه، را با های سنتی- و کرد. به و به گسترشِ و های که این ها هسته مرکزی دهه شصت را می و در های دهه ای و می یابند. در این که بر آن های و در جهت حفظ است. به های های در این دهه می می که در جهت کلی شده اند و موجودند. این ای است که ها در آن نقش خود را می کنند. در که از ندارد. با ها، و های با دهه شصت را در خود اند. پس می کرد که دهه شصت با در و متن هست که آن ها را می کند. می که دهه اول این نوع را می آورد. به که در بحث حتی اگر را به یک نمی آن باشیم. به رغم می عمل در و و از خاص خود می کند و نمی این دهه را و های و شدن های به جای های کرد. ولی از یک می که بر یک است که با های و طرح شده. علی پور کرد: این است که در این یک دست و تک در شد یا در جهت و، یا در جهت تکذیب و مخالفِ آن کنند. از این که می مهم های دهه شصت دو و غیرمذهبی شکل می گیرند. سهم زن در که هنرِ مقبول، هنر است و به آرمان ها، اهداف و شعارهای و وفادار باشد. در فرهنگ، یک به شمار می آید؛ و می شود (ر.not;ک غلامرضا کاشی، 1379: 307) و به دو شقّ و می شود و است که در این و سازش گر در این سال ها جان می گیرد. با ذکرشده است که - با رکود شوند. ولی در دهه شصت نشر با این وجود، در مجموع روندی صعودی به در سه سال آخر این دهه یک خیزشِ مشاهده می شود. غیر از های شده در و های 150 در این دهه شده است. که یک چهارم از آن ها سهم زن است. بخش این ها و از نظر در جهت می کند و از حیث هم بر نقل و هستند. و بخش کم تری از این ها های و، به و بازتاب دهنده مدرن، و با است که در اصلاح و دارند. این با رویکردِ شده مضمون محورند و و های در آن ها به ندرت به چشم می خورد. اما در دهه معدود نظیر و شب شهرنوش پارسی پور ، اهل غرق منیرو روانی پور، شب ملخ، منصورکوشان، آدم های تقی مدرسی را که به و با فضاهایی سورآلیستی خلق شده اند. جا ماندیم کرد: به طور کلی از ها و های در این های های و بیشترین را در بین های مرد دارند. های در این دهه از: و جنگ و و پسند. جنگ بر دهه 60 است وی به جنگ در این دهه و گفت: به قول براهنی جنگ بر دهه 60 است. از این که ای را می که از این برکنار مانده باشد. و اثری اعم از یا در این نداشته باشد. این در و در جنگ است. و به جنگ دارد. از این می به (نخل های بی سر) 63، باغ (1365)، رضا علی کرد. جنگ و به نوع های ای که با و ای به نقل می و های در های جنگ در و این در است که نقش و تحت و و است. و مهم های جنگ است. های جنگ و های و گاه تا هستند. های هم تا با جنگ در این دارد. سپس علی پور به ذکر در این باب و گفت: در های ها و های هم شده اند که و آن ها از جنگ و و بمب و های در های جنگ و از به جنگ آن هاست. 61 از 62 شب ملخ و در از سحابی. این در داد: در این به چشم می نقش ها به و است و یکی از های آن ها به های های ملی و است. به علت بخش از های با و بر از دست می شود. علی پور سپس به ذکر ای در دهه 60 و کرد: با به این که کنش گری یا در در اجتماعی- یک در ما می دهد این را به یکی از های بحث ام. های زن در های این دهه به عدم در و عدم به شده و به آن ها است. به با های همه ها در های و و می نقش های شده خود را دهند. در این دهه های و بر چون و است. به در این دهه بر نقش ای می شود. های می و نقش خود را می کنند. حجم های علی پور در به دوم و گفت: دوم های یکی از های در این دهه است. در زن در دهه 60، از بین 31 17 اثر به های دارد. 50 از آن ها را می دهد. در با که با و در دهه شصت می حجم های در های زن است و این را می کند که به هال که به نظر می و از های است (آزاد 1393: 22). به در ای شکل می و در گرا می گیرد. آن ها به در آن ها اند که و را می و به می شوند. (استریانی، 1392: 18). این و در یک را می و می در دهه شصت را ای از و کرد. این سپس به در دهه شصت و کرد: در سه بحث ما و است. در نمی ها و های نظر داد. چون از های پیش از در یک به طور در های در شده اند. در دهه 60 1600 در و ها چاپ شده اند. به و آن است در این باب باز کنم. در دهه 60 هم به و هم نوع است. به نظر می رسد از و های به به شکل تری با می و با و می کنند. در ما سال که و را یک به دوش است. را و اند. با دهۀ و پر شصت و حتی دهه های در ما دارد. به که با سنت های ما مثل و غزل دارد. تقی در بر های دهه 60، که در سال 72 چاپ شده می نویسد: را در می از و که در و آن به کار می با غزل دانست. با و های غزل است و و با همه و تمامیت( یکپارچه) است. یک غزل مثل یک دارد. او ده 57 تا 67 را در می خواند. است وی داد: است و در که و بی است دارد. یکی از دلایل این دهه را می در سریع و پس از و وقوع حوادث پی در پی جستجو کرد. چون در به کشیدن زودگذر و ناپایدار و لحظات حساس، وفادارانه تر عمل می کند. کرد: اوکانر فرم را مناسب می داند که عنصر نابسامانی بر آن ها است و حرمت به ارج و چندانی ندارد. و چون با آدم های محروم و سرگردان سروکار است غربت و را به تندتر و گزنده تر از هر فرم کند. در ما نیز نابسامانیِ شرایطِ را به درستی سازد. این دهه و سازترین سال های مردم ما بوده در این های دگرگون شده در راه ایمان، و پرستی هشت سال جنگ دلهره جنگ دربدری و بی خانمانی و وحشت و ترس از گسترش جنگ محرومیت های اقتصادی همه های مناسبی اند. تقی این را های ارزیابی می کند. این ها ی را به و می کرد. مهم محورهای های این دهه تنهایی، محرومیت، مهاجرت، باران، و ناامنی، است که همه محیطی و و و برش از های عاطفی و خود هستند. های این دهه در انواعِ محتلفی از و روانشناختی، ای و و شدند. از این هم که به تعدادی از آن ها در مبحث قبل شد. از مهم می از : علی اشرف درویشیان و میرصادقی، الهی سیاوشی نمانده شب آه - رضاجولایی پشت کمانان و جامه به خوناب، نسترن های صورتی-صفدری، قاضی ربیحاوی- نسیم خاکسار، امین فقیری 68 مویه های منتشر، صفدری سیاسنبو68- گلی سیمین دانشور، تپه های سبز فرخنده آقایی- از شیشه و مه، صادقی ، محمد کشاورز پایکوبی و ... منیروروانی پور کنیزو، دل فولاد و سنگ شیطان، نوبت عاشقی - شهریار مندنی پور هشتمین روز زمین69- علی کلاهی از گیسوی من68- بهرامی مج حیوان و کوروش اسدی برزخ نام برد. سپس علیپور به دهه دوم بحث خود و گفت: دهه یکی از های پربار پس از است که در ساختار، موضوع، و صداها و طرح های است. دومین دهه بعد از با رویدادهای از در قانون اساسی، برنامه توسعه و سازندگی بود. این به تدریج و دگرگونی در های هم گردید. گفت وگوهای شکل و بازتر شد. این را نقد عقلانی در دهه آورد. فرو نشستن شور و پایداری عقلانیت با ملایم شدن جزم اندیشی، از دمکراتیک نقد عقل ستیز، طرحِ برابری حقوق و از مواردی بود که دامنه گفتارهای مجاز فرهنگی_هنری را وسعت بخشید. و یک شکل گرفت. عاملِ که در به وجودآمدن و روشنگر در دهه موثر بودند، انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 بود. در دهه 70 به غیر از های پست اسلام سنتی، لیبرالیسم نیز فرصت های خود را پیدا کردند. در این گرا، نیز به انسانی، سیاسی، و طیفِ از ها و های که معرف های ذکر شده بودند. در این دهه با از این ،رمان با رویکردهای جنگ و فمینسیم ادبی، پست نوشتند. و ما ای های نوش دارو، نقش پنهان، و دل و سرگردانی،..... بودیم. در این بر از خود و می دقیقا در دهه شصت که با نگاهی به دنبال صدای یک مای در یا دیگرانی بودند. در دهه 70 هزار شده که از آن متعلق به زن است. از این میان، های زنانِ و درصدی از مردانِ به های دارد. وی سپس به کرد و گفت: از مهم پسندی که با عمومی می به این کرد: اتوبوس آبی (1377) از اعتمادی؛ باغ مارشال (1376) از حسن کریمی؛ پریچهر (1379) از م. مؤدب پور؛ تندیس عشق (1372) از ثامنی، پنجره (1372) و آریانا (1378) از فهیمه رحیمی؛ روزگار (1373) از گلبو؛ بامداد خمار (1374) از فتانه حاج سیدجوادی؛ غم های (1376) از زهره خسروانی ، افسانۀ دل (1376) و نگین (1378) از رهنما، شب سراب (1377) از ناهید پژواک؛ بگشای لب (1377) از شهره وکیلی؛ گسترۀ (1377) و از وجودم (1379) از قدیری؛ سال های بی کسی (1378) از مریم جعفری، دالان (1378) از نازی صفوی؛ سپیدۀ عشق (1379) از خسرونجدی؛ شاه پری حجله (1379) از سیناپور. های هشت در گفت: در این دهه متأثر از های می و اعتراضات و و جویی خودشان را به نمادین می کنند. و با هدف حفظ دست آوردهای می یابد و های پیش تاز است. های مهم دهه 70 از: های محور: از این به های و زن است. این از در دو های پسندِ و دوم ها و های (در گرا) می گیرد. اول در این اعم از مرد و زن، را خود می دهند. اما زن در این ها به معنی آن ها در خانه و نیست؛ و سرنوشت این زنان، به دست رقم می نه خود آنان. از زن با کارانه، بر پدرسالارانه است. در حتی اگر و محوری باشند در چارچوب هنجارها و باورهای سنتی- و تصاویر ای می شوند. در این به از ابزارهای تعلیم و تربیت مردسالارانه را در چهارچوبی زنانه خوانندگان منعکس میکنند (فرهنگی، 1384: 65-63). بدین ترتیب، های که هدفشان پرداختن به جنسی- عاشقانه و و جلب مشتری است، با کسب پرفروش های دهۀ موفقیت خود را در جذب مخاطبان می کنند. (رک.میرعابدینی، 1366، 197). میرصادقی در علل این پدیده به مختلفی می کند از به نهیلیسم در های و آن ها تأمین هزینه های زندگی، در از جریانی در راستای اندیشیدن به خود، و به سمت ابزاری سرگرمی صِرف، و نیز رقابت با فیلم های ویدئویی (جمال میرصادقی،1394: 473). بگذریم... در کرد: در این های های مدار می که برخاسته از و در پس از است. در این از ها از می و از خود می دهند؛ که در آن عاملیت در تصمیم گیری ها یا خواهان این ها را به و، دستیابی به و را خود می دهند. بر این اساس فمینیست دهه می کوشند با تمرکز بر زن تمایزات و تبعیضات در اعتراض کنند؛ و به این نظام های گفتمانی را به چالش درآورند و ای از کنند. بارز آن 78. فراموش نکنیم که های این نوع از با و شب و اهل غرق در دهه شخصت آمده بود. کامران تلطف با بر فمینیسم پس از است در آثاری که در پیش از آفریده می نویسد: به تأثیرپذیری از به می پرداختند و به می دادند. شک، در آن ها مربوط به داشت اما این در و مرد سالار می شد. می افزود: در این دهه و در سنت دهه جریان(نوع ها) و به خود می ولی می گیرد. با به تغییرات دهه با و ارزشی، با رو می شود. در که در دهه گذشته(شصت) مدتی از به کاسته شده بود. است و این انتقاد متوجهِ ها و اصول اخلاقی و تجویزیِ برآمده از گفتمانِ است. علاوه بر این در هر خصوصیات مشخص و منحصر به دارد. و خوانندۀ با های می شود. به بین داخلی با هست که مهمترین آن در امرِ به نهفته است؛ به ذهنیت و ِ پناه می برد و مسئولیت یا اندکی درحالی که مدرنیست ایرانی نمی تواند از های و و پیرامونش بگیرد. درخصوص های و بعضا پست غیر از و ها و ها به های ِبه کار رفته در این ها نیز کرد. از راویان، دید متغیر، گسیختگی روایی، و زبان که به آن ها پرداخت. وی در های پست داد: و های در فرم و در دهه 70 نضج می که یکی از آن ها به های پسامدرنیستی موسوم است. من کمی با از این نام می برم چون در زمانه برزخیِ گذارهای ناشدنی در ما، از پست کمی با باشد. و من ترجیح می دهم از فرامدرن استفاده کنم. اما در به که در جهتِ این ها انجام شده نظر دارم. در این دهه از این دست ها و ها روانه نشر میشود که در تکنیک، زبان، عدم قطعیت، ناپیوستگی، و از مولفه های های پست ولی به هستی شناسانه خیلی از آن جای صداهای متعدد، به اصیلِ رمانی، در آن ها است. به هر حال های دل های برهنه در باد، ... را می های مفیدی در خلق این دست ها کرد. وی افزود: پرقدرتی در است. بخش آن به اطلاق می شود که به علت جدا آنها از ممکن نیست. آبادی و حسن اصغری و هر چند که تکیه شان بر بوم و است اما از بدنه اند. به نظرم به جای تفکیک بر مبنای بوم و اقلیم که امروزه شایعی هم هست به متمرکز شد. مثلا با جنگ. وقتش است که در نام گذاری ها و های تجدیدنظر شود. این ها در پاره ای موارد جوابگو نیستندو علاقمند می به این کنند. جنگ از می آید این جنگ دهه داد: جنگ و در دهه است. در این دهه های که در بگنجند، است. های جنگ و دهه محوراند. به در به های ملی و ایمانی، به جنگ و بُعد جنگ شده. در این آثار، جنگ از می آید و به جای سرایی، های می شود. در های این دوره، نه مثل های دهه شصت شب ملخ مجابی، آداب زیارت تقی مدرسی، و منصورکوشان می و، نه ای بی نقص و معصوم از و های آن ها می شود، آنچنان که در نخل های بی سر و و و و شجاعی و در آثارشان اند؛ در این جنگ نه جنگ می شود و نه های ملی انکار می شود و می ماند. در این مهمات، فرم و های هم با شکستن زمان، های ، نوع از دید، راوی، کشمکش های با و به متن، تصویری از جنگ دهه می شود. که چون حسن بنی عامری در گنجشک ها را می فهمند(1376) یا علی شیرزادی در هلال پنهان (1377) می کنند. به این ملاحظه می که دهه به های متفاوتشان، بیانگر نسلی است که با نسل فرق دارد. با این می با در نظر ها تا از های این یافت؛ سنتی_انقلابی، مردسالاری، فمینیسم، غرب که در این و جنبه های معینی از را بازتولید می کنند. وی افزود: با در دهه درمی یابیم که این الگو واجدِ است که با دهه پیش از خود است. دهه با توصیف های حزبی و و تضاد علایق و مدرنیته، بر های و استقلال کنش گران می کنند. دهه 80 به عقیده رضا جنگ و جوانان با خانواده، و از که آن ها را می کند ولی مهم پیامد است... نه فقط مضامین؛ فرم را نیز می سازد. به که فرم و را می فرم هم از چیزی می (ر.ک 1380: 44). با این به دهه 80 می پردازیم. در این دهه با و متنوع، و و اندیشه، رو هستیم. پر تپش های این آماری از ها و های شده در این کرد و گفت: و این دهه بالغ بر 2000 است. و این در است که تابعِ به شکل گام به پیش و گام به پس به خود می دهد. در دهه80 برتر و محبوب است. ناپایداری و از های را می موجد این امر دانست. های غرب شگرفی در و و فرم ها بازی می کند. درخشش زن از مهم اتفاقات این دهه است. در نظر که دو دهه 60 و 70 مسیر این را هموارتر است. ها به چندین دهه رسیده ضمن از دهه با جدیت و به نوشتن اند. از نظر کیفی و کّمی بر پیشی است. از های مهم این دهه می به؛ پر تپش های و شهری کرد. که از آن ها پیرو ترجمه کارور و امریکایی است. حتی می کرد این نوع از ها جای های دهه های را تقریبا پر اند. این ها در آپارتمان ها و شهر اعم از مرکز و شهر و به طور تر در کافی شاپ ها، مراکز خرید و پارک ها دارد. وی در افزود: است. که کم رنگ شدن نقش و و در شده ، این به گرایی، روزمرگی، به شکل جدایی از و فردمحوری، در در این دهه خودنمایی می کند. امر های همسان و یک را می که تشخیص آن را مشکل می کند. در دهه 80، مطابق انتظار، در گرا به سرعت پیش می رود و نشر را در می گیرد. های و فرا به خود می دهد. از مهم های شده که در سبک و سیاق دهه 70 می می از سالمرگی عبداللهی، رود ابوتراب، آبی تر از گناه حسینی، نگران نباش، درخت انجیر معابد، اسفار کاتبان نام برد. در های مدار، یک میانه ای می که در مرز می کند نه زن را به شکل های باز می و نه به فمینستی پاسخ می دهد بلکه، با موضعی کارانه پیش می رود. با کمی شدت و ضعف می به های چراغ ها را من خاموش می کنم از زویا پیرزاد، انگار گفته بودی لیلی سپیده شاملو، احتمالا گم شده ام، خاله بازی، پرنده من، از محبوبه میرقدیری کرد. از علی پور های این دهه کرد: جنگ در این و تکامل تر به خود می گیرد؛ با از، پیشین، و و پرهیز از بدیع و منطقی از جنگ و با همه قوت ها و ضعف هایش، می شود. عقرب روی پلههای اندیمشک از حسین آبکنار، من قاتل پسرتان هستم از دهقان اسمت را عوض نکن از مجید قیصری، دختران دلریز داود غفارزادگان ... از های خوب در و این دهه اند. کنم که در در این دهه دگردیسی که کم و بیش با حفظ های در و ها و فضاهای آرمانی و از آورده اند. این با قدرت در این دهه جلو می رود. در ای از بهترین های در این دهه شده اند. که یوزپلنگانی که با من دویده اند از 83 ، دیوان سومنات ابوتراب80، مرا گرم کن از علی سال 76، نام ها و ها اخوت هولا ناتاشا امیری، مادموزل کتی از میترا الیاتی در سال 82، برف و سمفونی ابری از آویشن قشنگ از حامد اسماعیلیون، جیب بارانی ات را بگرد آن طرف خیابان صادقی، حنای شهلا پروین روح، احتمال پرسه و شوخی یعقوب یادعلی و باغ ملی کورش اسدی، تک خشت منیرالدین بیروتی، دو دنیای گلی خنده در بهرام مرادی و ویرانِ ابوتراب خسروی. علی پور در انتهای بحث مفصل خود به در دهه 90 هم کوچکی کرد و گفت: مهم در سال های اخیر، در دهه حاضر، در و های و های تاریخی- است. در این سال ها با به و نشر، و است که تبعیتی از جهانی نشر محسوب می شود. به اتفاق مهم این سال ها، نشر در سلایق و است. اما به هنر به تنهاییِ مألوف و متفکرانه اش و به رغم بی نشر به او، پیشرو است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
بدون مجوز، کتاب‌های ما را صوتی می‌کنند

بدون مجوز، کتاب‌های ما را صوتی می‌کنند


جعفرهمایی؛ نشر نی در گفت وگو با ایران(ایبنا) سودی که یک می از های به دست گفت: در فعالیتمان در های سود نمی شد؛ های در به این ها هم اما با به از بتوان در بلند مدت از های سود نسبی را انتظار داشت. وی افزود: اگر های را خودش بر عهده بگیرد را متقبل می شود. اصولا فرایند اینگونه ها پر تر از های است و ساز و کار پر پیچ و خمی های از سوی را آن ها رقم می زند و با کمی که سود نمی آن ها باشند. که یک گفت: چون فرد می و انتقال آن در از ویژه ای برخوردار است و کسی که گوش می دهد، هدفش آگاهی از نوع و فردی که را می خواند دارد. نشر نی کرد: در ابتدا، ها را می که این بار در سال 93 افتاد و با هر آن هم به می رسید و بایت امر مبلغ اندکی به های اضافه شده بود. بعد از گذشت مدت کوتاهی از این نوع ها از سوی نکردیم. وی در افزود: پس از آن با و های رقم خورد. در این ها از سوی و به می شوند. از های گفت: که های به این ها اهل نشر هم ندارند. با به به های و را به شرکت که ها را به تخصصی می می دهند. به این با به وقت که فرصت می مناسبی و امیدواریم در آینده از سوی از این ها باشیم. که می شود، کرد: هر را نمی توان کرد و در کار سمت رفت که از سوی واقع می شوند. که از سوی نشر نی شد، عمدتا در رمان، شعر و داستان بود که داشت. وی از شدن گفت: برخی ها را با صدای نویسنده، مترجم و یا شاعران می کردیم. این عمل تا را به همراه داشت. گفت: جا افتادن در احتیاج به دارد. که می دانید در سال های تیراژ های بودیم. وقتی علاقه به در یابد، در هر سه اعم از چاپی، و تاثیرگزار است. در پاسخ به این پرسش که با به نشر در سال های افزایش یافته است، این معضل چقدر گریبان های را هم گرفته است؟ در نشر های دو مطرح است یکی که از سوی می شود و از سوی در فضای مجازی و سایت های اینترنتی به می شود. این امر ضربه ای به از شده می زند. در هر حال بستر نشر های دیجیتالی ها بسیار از نشر فراهم است. وی داد: دوم که افتاده و ما را هم تا درگیر کرده را بدون از طرف خود می و به راحتی در فضا های گوناگون می کنند. بارها های که در شده اند. روندی که انتخاب ها شدند می گفت: عموما های موفقی که چاپ آن ها پر بوده ان را می کنند. چون تجربه ای را پشت سر گذاشته است و آن ها را از های مطمئن تر می کنند. وی درانتها که ممکن است باشد و از سوی نشده گفت: را می که در این بین امکان که خواهان از که به آن ها نکنند. به چندان نمی توانند خدمات اجتماعی مانند های که است را آن ها ارائه دهند. رفع این مشکل، و های را بهزیستی مرتفع سازند که تا مرکز رودکی و کتابخانه حسنیه ارشاد، از قبیل های در آموزش و دیگر ها را انجام می دهند. در کل خاص های بازار را برطرف کنند. به که از سوی مراکزی می شوند، و ملاک خوانی متن است و که از سوی این می کم تر است. چون و فقط خوانده شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
هرگز در این موارد از پیامک استفاده نکنید!

هرگز در این موارد از پیامک استفاده نکنید!


قبل از یا به خوب از آن شوید، زیرا ممکن است که بعد‌ها پشیمانی به سراغ تان آید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : سایر موضوعات
حرف‌هایی که بعد‌ها به ضررتان تمام می‌شود

حرف‌هایی که بعد‌ها به ضررتان تمام می‌شود


قبل از یا به خوب از آن شوید، زیرا ممکن است که بعد‌ها پشیمانی به سراغ تان آید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : سایر موضوعات
قفسه‌ کتاب‌های دفاع مقدس نباید جدا از دیگر آثار چیدمان شود

قفسه‌ کتاب‌های دفاع مقدس نباید جدا از دیگر آثار چیدمان شود


به گزارش (ایبنا) در بخش با این انتقاد از سوی منتقدان رو به رو شد که چرا اند. عدم در این بخش را به اعمال نظر ناشی از بیرونی ربط دادند و در مقابل نیز این را بی ربط به افت با ندانستند. هر دو شده را در با در این در گذاشتیم. سرتیپ دوم ستاد رضا و حفظ و نشر های حنیف، و از محسن شاه این از و عباسی، آل و در داشتند. با به اجتماعی، عامه پسند یا جدی مخالفت کرد و گفت: چنین به مخاطب، نشانی می دهد که اگر می خواهی جنگ بخوانی فقط به این ها را بخوان؛ در که جزوی از و باز است. جنگ در من هست و به چشمم می آید؛ به به ای که جنگ را درک به جنگ جنگ به من می به قصد از جنگ یا به جا و نیستم. اگر به این هدف فکر می را بخوانیم. این بعد از کرد: به مستقل و مسلط تبدیل نشده نمی توانیم درعرصه جهانی، را که دارای جنگ و یا هستند، این گفتمان، است. حداقل که خود را صاحب می دانند، پیشامدرنیستی را در نظر دارند در که رمانِ فهم دنیا، پسا مدرنیسیتی است. آمادگی تا این را اثبات کنم. در ها می به عشق، لذت، زندگی، زن، کلیت جهان، خدا و دین در پسا و است. از در می گویم، منظور کنار گذاشتن بر این و که جنگ و ذیل است. را فقط در می داد: را فقط در می نه در نه در دین و نه حتی در و به اگر به ها و می کنم و می اما در فقط ام و حتی خود را به یک نمی و با را می کنم. اگر در از و از بدی ها در را ام. خود به و بدی پی ببرد. اگر در و شکل نه تنها در خارج از در داخل نیز نخواهد داشت. این افزود: بر این که می از جنگ یا به نمایشی از جنگ غلط عباراتی که فقط یک نیستند اند؛ جملاتی می به یا خدمت کنم در مردود است. با ابزار و باز های به ها می رود تا در کشاکش، روایت، گفت و گو، و شخصیت، شرایطی را بسازد که حتی خودش نیز جدید در این جریان، شاید به کشف جدیدی از برسد. هدف طرفداری، یا وی با این که من در جنگ در به جنگ در خود داد: جنگ را در خاص می دهد. جنگ عادی را از بین می برد و در این بهتر به کشف آدم که هدف است می رسد. کار طرفداری یا با جنگ یا از نیست. به پیش و پس از خلق نمی شود با بر به جایگاه پسامدرنیستی داد: تعاریف، پیش از خود را رهگذر می دانست در که بر این که موجودی ماندگار است و خوشبختی و سعادت در مادی می کند که نافی همه پیش از نیست. اگر با این آشنایی نداشته باشد، خلق نمی شود. رها و ها را می کند آل در ورود به جنگ گفت: متاثر از با سلحشورانه می بعد از جنگ با به و تبعات خانواده های همسران جانبازان و آوارگان به نظر من ، دردمندانه شکل می گیرد. سپس ظهور نقادانه با چرا جنگ؟ اگر زودتر تمام می شد چه وضعیتی داشتیم؟ های چه کردند؟ و های می اما معقولی از جنگ می گذرد که به نظر من این را می بینانانه شکل می گیرد؛ به به می شویم که جنگ یا در آن دارد. به شرطی که خود را بر نگاهی که می و با آن ارتباط می منطبق به به مالی، جهانی می شود. که اگر را رها و می از رشادت ها و ها نوشت. با بر به شناسایی های روز و انطباق بر این ها داد: به شدت با تقلید و غرب مخالفم. بنویسم. را درک و درونی و در غرب یا هر و حرف بزنیم. بین دو قطب و ایدئولوژیک! این با از شکل دو در افزود: در با دو به خود را به غرق در می و اگر به یا روشنفکرند. داد: نیز بر و این طور می شود که زیر یکی از این دو اما من می که هیچ به و یا غرب نیستیم. غرب را نیز و به تکه تکه و از خود را کنیم. با به ها، و که در بسیار سخت تر از در و جنگ در حال با هستیم. این در است که راه در یا غرب بودن. در دا غیر چاپ بود در در این گفت: جنگ بر و در ، اسماعیل 62 ، شب ملخ ، ، یا به ای از جنگ و شد که با و بود اما با جنگ و های ای بود. این با بر در حال جنگ بر داد که در دا غیر چاپ به این ضد جنگ با های جنگ می شد. با از جنگ و و قیصری، حبیب زاده یا رضا بایرامی، رضا رئیسی و حتی نخل های بی سر و گلاب خانم و اشکان حسن بیگی، غلامی و بکائی که در جنگ داشتند، را کردند. این در سیر شکل و تحول جنگ افزود: به مثال، در فقط زبان را می مادران کشته های را نیز مادر قلمداد می کند؛ به به خط و مرز بین فرماندهان و اسرا، سیاستگذاران بعثی و را که به اجبار در جنگ شدند شاهدیم؛ این با بود. که شد تا بعضی ها رضا نجفی، به پژوهشگرمجرب جنگ و مجبور به ترک وطن شود. دهقان نیز از فشار های بعد از من قاتل پسرتان می گفت. فعلی جنگ را می کند داد: بسیاری از اینکه بین جنگ و به امر تفاوتی بگذارند، بین جنگ و اشتباه شدند؛ از نمی خواستند که وجه جنگ را ببینند. این در جنگ و گفت: نخست به نظر می رسد که گرایش به در های جنگ و در با سال های کمتر و علاقه به در که روزی دست به قلم سرد شده است. هر چند های شاخص در جنگ هستیم، اما در با سال های جشنواره، این در است که در با چند اخیر این را نمی دهد. و کرده، اما با رویکردی در حال که این را می کند. مثلاً دو اثر نهایی در بخش کوتاه آل به داشت. این یکی از در این نتایج کرد: ابتدا بابت رفتار شایسته این می کنم. زمانی، هیرو با در یکی از ها به نظر در به اثر و که در که و و در شناسنامه درج شده این در می شود. تعاریفی که جناب زمانی از کاملاً درست است، در مصداق اینگونه نیست، چنانچه خود این در خواندن یکی از خوبشان با نام تناقض شد. این گفت: ایشان در مصاحبه با یکی از ها که 18 شهریور 95 شد، اند که هم است و هم تخیلی . در که این اثر خواندنی، در با تر است. تکیه در بر تخیل است. اتفاقاً با به پرداخت جالب این به در خلال کار به آقای قزلی، کردم این در به طور خاص شود. به هر حال در با به های است. اما هیچیک از دو اثر توسط تلقی نشد. بازتگری در ضمن از مهدی بوشهریان، یوسف قوجق، محمدرضا موحدی و علی بخش کرد که ملی و به های و حرکت قبول جامعه است. ترکیب هیأت به ای بود که از بالایی برخوردار شد. امسال اصولا داورانی با بالا در ها که در براستاد پیشکسوت علی سرآمد رشته خود بودند. امر در نیز از عمیق تر شدن شکاف های متنوع فکری در کاسته است. امیدواریم تمامی برگزارکنندگان های ملی و به خود را در دوری از یکسویه نگری ببینند. این داد تا و جوایز بازنگری و خرید یک نسخه از در کاری بگیرد. رضا رضا در و گفت: چند سند در حفظ و نشر های شده است. که تا به 300 بپردازد. به زوایای زبری و خشونت و تقدس جنگ از اهداف سند کلان این است. اساسنامه حفظ نیز به معظم رهبری است. به سند نیز بعد از سند اساسنامه، و چشم انداز در افق 1404 روشن شده و از نظر مدیریتی، در این به شکل گرفته است. رصد های از این عضو حفظ و نشر های افزود: حفظ و نشر های با به کلان، و ساختار و متحول شده است. های اصلی: تولید، حمایت، مشارکت، های یا رصد این است. به و می بایست های را از دهد. با به و مبنی بر رصد و های از سوی گفت: می تا از کارشناسان وجه استفاده کنیم. افزایش است و مرتبط با گفت: ها می دهد که طی چهار سال از سال 1393 تا 1396 در با 20 قبل است. در23 گروه، 1706 اثر شده طی دو سال 1393 و 1394را کردند. ضعف در های نیازمند های اندیشه ورزی است. اما گفت یکی از ملاحظات ما در های امنیتی است. و از است این در حفظ از گفت و داد: ما از و و ما به ارتقای نشر و است. های حفظ و نشر های داد: های حفظ و نشر های در بر موظفند سالانه 30 کنند. همه ها از سقف 30 در سال عبور اند. این در است که پیش از این از ها به 5 نمی رسید. سال جاری نیز یک ملی در هر و منطقه ای را نیز در دستور کار ایم. و با به الزام همه ها تخصیص به گفت: همه ها و ها موظفند، ملاحظه ای از را به دهند؛ 30 موسسات های در شود. صدا و سیما نیز 10 از های خود را به این دهد؛ اما اینجاست که چگونه به بپردازند؟ صد از این عضو حفظ و نشر های داد: پنج های پنج ششم توسعه در های حفظ و نشر های ها می گیرد. بر این پنج روند اجرایی راهبرد، و هرسال نیز به می شود و بر این برنامه، از سوی می شود. حداکثر 60 تا 70 از های بهره مند می شود. صد از و در ندارد. به فقط در نقش یاری دهنده شده است. و با بر با به عراقی، به حفظ و نشر های در بین فرانکفورت سال 2017 و امضای چند تفاهم همکاری با نمایندگان ناشران بین کرد. از ترجمه 63عنوان و در بین بلونیا خبر داد. و با این که ضرورت تا در عزبزان و گیرد، گفت: تا مربوط را هر چه جمع آوری، آرشیو و طبقه کند و به کم شدن و آرشیوی کمک نماید. همه مردم است. همه باشد. قفسه های جدا از چیدمان شود. بلوغ های این عضو حفظ و نشر های مراسم پایانی گفت: بعد از سه سال شد و این شد تا ها واکنش بدهند و از بگویند. هدفمان صدایی در ناشران، نوقلمان، پژوهشگران و... به است که در این رویداد، مردمی را دنیال کنیم. به نظر می رسد که ها در به مرحله ای که می به آن امیدوار بود و هدف ما نیز متعالی است. و با طرح این که چرا با وقایع طبیعی نمی کنیم؟ گفت: عجیب و غریبی در جنگ رخ که پژوهش های در آن ها شود. کسی قصد که با رویدادها به طور غیرطبیعی کند و ما که این امر در عملی شد. امیرگرامی با این که این از با ایرادات و های حتی بود، بیش از حد معمول ها افزود: این رویداد فرهنگی کار پُرزحمتی بود. به 120 نفر در بخش های از پژوهشگران، حامیان کتابدار، مبلغین و... در آیین اختتامیه دریافت لوح و تندیس به آمدند که این روش هم اندیشی همه بود. نیز به شخصه داشتم که هنری مناسب تری اما در مجموع این شیوه برگزاری، قدیمی است. مسئولیت همه ایراد های را می پذیریم و از نقد نیز استقبال می کنیم. به عقل و خرد کنیم. نسل اول جنگ کجا هستند؟! شاه با به دهه اول جنگ گفت: دهه اول جنگ کجا آیا حفظ این نسل نداشت؟ حدود یک دهه تاسیس کانون را دادم تا این به نسل اول شوند. این نسل را فراموش کرد. با جنگ در جلوه در دنیا و ژانر ها، به شورای حفظ و نشر های به تربیت نویسان کرد. شاه که سابقه در 17 را گفت: در این توجهی را و که همه دست اندرکاران مخلصانه و به از جنس کردند. از ابتکارات این است. این با به مشارکت دانشگاهیان در جریاند در ارزیابی خود از گفت: ثابت شیب و های مایه نگرانی است. این نیز قبل، به و 700 اثر به ارسال شده است. بیشتری شاه با این که در از شاخه ها در این افت ایم از شائبه های شده برگزیدگان به در بخش اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: به اذعان بیش از پنج و از ها خادمان خبرنگاران، کتابداران بودند؛ هدف این از نوقلمان است. شاه تخلف در ها کرد اگر شبهه ای اعلام می کنم که سرداوران هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«504 واژه» پایه فارسی منتشر شد

«504 واژه» پایه فارسی منتشر شد


بنیاد در فارسی‌آموزان «504 واژه» پایه فارسی را در دسترس مخاطبان قرار داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
ویترین کتاب‌های قدیمی در راسته‌ انقلاب

ویترین کتاب‌های قدیمی در راسته‌ انقلاب


ایران(ایبنا): یکی از انقلاب، با های که های و را جای است. هر روی کاغذ ها پیداست. ای های 15 تومانی، ای های 10 و حتی ای که به 5 هم را دارد. نسبتا در راسته انقلاب که تغییر کاربری است و به جای های چاپ روز، های و و دست دوم می فروشد؛ جالبی است. چیزی که نظر رهگذران و یا گردها را به خود جلب می کند، ای است که روی آن بزرگ حک شده است: شما را خریداریم. چاپ ها که می شوم نیم به ها و آن ها می و با آن که سال است گفت و گو می کنم. ای است که از ابتدای جوانی این شغل را انتخاب کرده. از او می پرسم چرا به های و رو آورده اید و از هم صنفانتان به های شده نمی پردازید، می گوید: کتاب، است چه و چه آن. تفاوتی که ذاتا کتابخوان ندارد. از این ها، چاپ جدیدشان شده اما چاپ قدیمشان دارد. نایاب؛ خریداریم! بخش عمده کار این کتابفروشی، های است. از وی روی و نحوه های این می پرسم، می گوید: تعداد از های و را از می که ها را در نگه می و از هم با این روی که های است را به ما می فروشند. در کل در و که در این به رصد می که های و های که را را می کنند. آن ها ها می شوند. یکی از روش که با از آن های خود را می از است. که ها یا را بنا به از تا و فضا آن ها به ها می فروشند. می گوید: که می و را به ما می که یا ها به آن ها به ارث است و یا به علت فضا در ندارد. که و یا قصد به از کشور را را به می گذارند. یکی از مسائلی که در سال های اخیر گریبان صنعت نشر را گرفته است که به موازات آن تیراژ آن ها پایین است. از های با که چاپ روز می پرسم؛ آیا این های هم صدق می کند یا خیر؟ می گوید: های با های قابل مقایسه نیست. چاپ که در این مغازه و 20 فروخته می شود. با چاپ 50 به می رسد. 20 را راحت تر می خرند. آیا در های است؟ وضعت از سوی به آن می کند؛ کالایی گران است و می روند که تر است. وی علت مطالعه از سوی را می داند که شاید جزو آن از که در های قرار نگیرد و مسائل مهم تر از در زندگی که به آن بپردازند. به هرحال ها در های قدیمی، علت های نسبت به های انتشار است. پای را از بریده است از های می توانم به کسادی کنم. در حال حاضر مخاطبان بر برتری دارد. که از کنار عبور می و چشمشان به ها می خورد که یکی 3 تومان، مجاور 5 چند بعد، 15 خورده است. ها باعث می شود شوند. اینجاست که های ارزان، پای را به ها باز می کند. حال اگر بداند یا مورد علاقه اش جزو های خوشحال هم می شود و را می خرد؛ درحالیکه در های مدرن تر فقط زمانی این رخ می دهد که طرح های مختلفی پاییزه و تابستانه و ... در حال اجرا و در بقیه ایام سال کتابگردی را بر آن ترجیح می دهند. های و در به می بی شک که های و می داشتن به و یا می تواند باشد. می گوید: را می به و آن اما دقیق متن آن ها برایمان ندارد. همانطور که گفتم به طور کلی موضوعی که در های دارد، ها و های در آن هاست. من و از که های و می نوع و نویسندگان اهمیتی ندارد. چراکه ها در به می رسند. تقریبا از هر یک در این ها است. که روی دست می ماند با ندارد. می گوید: با نداریم و های را می و یا با سازمان که های غنی هستند، داریم. که روی دست مانده باشد، نمی رود. این بیانگر آن است که رو آوردن کتابفروشان به های و نایاب، آن ها را از های مطمئن ترند تا که به اند. منظورش این فروش، است که فقط شده اند و نداشته اند. می گوید: را که در زمان انتشارش 25 و نرفته است؛ اگر هم بخواهیم بفروشیم، نمی رود. پس از اتمام هایم با گشتی دوباره در می زنم و ها را با دقت بیشتری نگاه می کنم؛ بر آن توجهی هم به می کنم که می شوند. اغلب آن ها می دانند که چه می خواهند و یک راست را می گیرند. های این با های های بر و بدون ممیزی بودن در آن ها، این است که خریدار دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
باید نگاه ویژه‌تری به تشخیص بیماری‌ها در تالیف کتاب‌های پزشکی داشت

باید نگاه ویژه‌تری به تشخیص بیماری‌ها در تالیف کتاب‌های پزشکی داشت


طب و برگزیده سی و سال در گفت وگو با ایران(ایبنا) طب گفت: با به علم روز به روز در حال و اما روش های است به دلیل تصمیم به تا و با از آن در ها تر و تری را کسب کنند. گفت: طب است که راه های های را به می کند و من در این از و های ام؛ به آن با علم روز است. این شد: از سال ها پیش ای از های که ها بود را ام. طب سری مجموعه(دایره و ها در طب بالینی) است. وی افزود: طب از شش سال پیش شد و تصاویر کاملا رنگی و واضح از انواع های در چاپ شده است. به گفته طب در دو جلد و هر جلد آن در 1200 صفحه شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون مشابه این که منوط به های باشد شده است یا خیر گفت: معدود هایی و روش های های در شده است؛ اما فارغ از منحصرا به و روش های تشخیصی های بپردازند، نشده بود و عامل باعث شد تا در این با نگاه ویژه تری های را مدنظر قرار دهم. در انتها گفت: در طول چاپ و انتشار بسیار اذیت شدم حق چندانی دریافت نکرده ام؛ همچنین بنابر هدفی که از این داشتم هیچ اقدامی برای در سال نکردم اما همکاران و دوستانم با خواندن آن زحمت در مسابقه را کشیدند و امیدوارم های در افزایش یابد. از دیگر آثار های تنفس(دایره و ها در طب بالینی)، (1392) اورولوژی(دایره و ها در طب بالینی)، (1389) نفرولوژی(دایره و ها در طب بالینی)، (1387) تنگی نفس(دایره و ها در طب بالینی)، (1377) های خون(دایره و ها در طب بالینی)، (1376) های در دو جلد، (1363) فیزیوپاتولوژی ریه، (1349) های قلب و عروق و گوارش، (در دست تالیف)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir