بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب مرحلهبررسی ساختارِ جمله حالیه در ترجمه‌های فارسی قرآن

بررسی ساختارِ جمله حالیه در ترجمه‌های فارسی قرآن


چکیده به را به خود جلب است و سعی در ای و و در عین حال و با اند که گاه اند و گاه نیز چندانی به دست نیاورده اند. این بحث با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی را در ای، و و با و و آن ها بر نحو و و و هر در هر به این دست که هر از این ها و در با و و گاه در تشیخص حال ها و به تبع آن در آن ها، اشتباه شده اند که این امر به شدن و آن در و نظر شده است. کلیدواژه ها حالیه، ای، مقدمه در قرن در حوزه نگرشی شکل است و در کشورهای غربی های در زمینه یافت و را از جدال همیشگی بین لفظی یا معنوی، علم کرد و ای چون و اون و و (گنتزلر، 1380، صص26-34) با خود در این علم و به تبع آن از خود مند و و شد. پیش از آن هنر می شد؛ ولی در قرن و بعد از آن روش بر نظری از تحقیقات تجربی بنیان نهاده شد و با تأکید بر دو محور & و است؟& (حقانی، 1386، ص172) ای خاص در و متن فرا روی خود قرارداد. بارها قرآن، مسلمانان، را به برگردانده با به و این به سبب های لفظی، وزنی و معنایی، حساسیت و دقت بالایی در و می به های و خاصی که از آن ها در گاه و گاه با است (آذرتاش، 1382، ج1، صص28-29). شده است تا و آن & و شبه جمله& را و با بر & ای، و انصاریان& در جزء 28 این ها و و های ای را با های در و به در این ها، چه از و و چه از و است. علت این این است که ای و به & در قرن است& (عادل، 1386، ص84)، و های و به شکل ای و این در های و می که از آن در متن است. نیز بر فراوان با ای، نیز به شمار می آید، و یک با سه شده است. تحقیق در صدد پاسخ سؤال های زیر است: - آیا آشنایی با اند و در های بین دو را مدّ نظر اند؟ -آیا های توانسته است های در را دهد؟ -آیا در و - آیا را نموده یا آن را در با پیشینه پژوهش، می به پایان نامه کارشناسی ارشد & معناشناسی حال در کریم& مجتبی خوشرنگ کرد که به طور مفصل را که حال به های در به کاررفته و مواضع اختلافی را است. به & کریم& حیدر قلی زاده می کرد که در آن در پاره ای ازحالات و روش های آن، تمیز و روش های آن و حال و آن، شده اما این به طور و ای و روشمند به ها و جزئیات های حال نپرداخته، بحث او کلی و وضع قاعده و عملی و به خود نگرفته است. و & تا قرن ظاهراً گرفتار مسئله ای بود که پژوهشگران آن را بحثی & بی ثمر& دربارۀ مدل سه گانه یعنی: & تحت اللفظی& ، & معنایی& یا & آزاد& ، می دانند، & قدمت تمایزگذاری بین به و به به سیسرو و سنت جروم برمی گردد، در غرب جایی که جایگاه نویسندگان کلاسیکیونان و روم باستان شاخص این تمایز، شالوده ای را های کلیدی در باب به مدت دو هزار سال شکل داد& (ماندی، 1394، ص33). به به مثابه یک علم نگاه می شود و متن شده اصل & موجودیت& است: & فرآیندی است از جایگزین کردنِ یک متن در یک با در زبانِ متن اول متن و است ولی متن دوم به ای شده از متن می یابد& (هاوس،1388، ص36). به مهم که او داد این بود که های از تحت و و را و دو جهت را کرد: 1- 2- پویا. از نظر به است چه به و چه به شخص این را مد نظر که در تا حد به در باشد. اما بر است که آن را اصل می که در آن، و ای که متن و باشد.& (ماندی، 1394، صص81-82). به شدت بود و اش را تا حد کرد. او به & به شدت به هدف است تا و در او به نظر به و می شود& (گنتزلر، 1380، ص70). از که اصل & مشترک& کار ای و خود هم آن & و ساختاری& که با و گره این را جلب هدف و مهم در را این می که: & را کم و و و در و که درک آن و با آن و را درک کند& (قانعی 1384، ص91). این هدف در های -دست کم در ادعا- می شود. بر این اند که در و را لفظ و لذا در به و است که همه در صدد آنند: & هدف در این نوع و متن به و و های آن ها، به است& (جواهری، 1389، ص54). در از نظر & هلبِک& او این را می و در این می گوید: & [برای این کار] از به است& (هلبک، نقل در 1375، ص94). این به می دهد تا های را و در را کند (قهرمانی، 1393، ص8). که درباره اصلا نیست. های با به تنوع و های در آن ها در دشوار آگاهی از و نقش تعیین ای در و می تواند بر یک متن و ساختارمند سایه افکند. در از و و سبک خاص است و به این ها و به کارگرفتن آن ها در از ابتکار، خلاقیت و توانایی او دارد. را در متن شده با مواجه می شود و به بافتی می این ممکن است قادر به غرض که کنندۀ خاص نباشد، گاه نیز این سبب و همانندی آن با می شود که این عمل & تغییریا جایگزینی& می شود که شامل شکل دستور به است& (نیومارک، 1386، ص109). این در زمانی رخ می دهد که تحت از پذیر باشد؛ ولی با معمول در مطابقت نکند. در واقع میدان است که به قول دریدا، می دهد چه به عبور از مرز باقی می ماند و چه می گریزد. به نظر او است را، پدیده ای به حساب آوریم که دریچه ای تازه به روی باز می کند و با & فرا رفتن از مرزهای مقصد، و متن، را گسترش می دهد و رشد و نمو آن ها فرصت را فراهم می کند& (غینتسلر، 2009، ص383). به به آن روساختی گفته می شود و هریک از حاصل از این & سازه& نام دارد. (مشکوه الدینی، 1386، ص191). ساخت های تشکیل به در وهله اول این های را رمزگشایی و سپس مفاهیم به دست را، چه از و چه از به کند. های در تر و پیچیده تر از است و آن ها نیز هم از و هم از و یابی، ساز است و & از شکل های آن در نظیر ندارد& (آذرتاش، 1381، ج1، ص28). حال در حال & اضافی خود& (عید، (بیتا)، ص454) و در دانشنامه عرب است: & حال ثابت، دربردارنده & فی& و خود است& (بدیع، 1986، ص336). حال به سه دسته کلی: و شبه تقسیم می شود و آن در به هر سه به حال که با & و& می شود که آن را & واو& می نامند. در به ای است که در ترتیب و بر فاعل یا (ر.ک: 1389، ص13)، همچنان که در این آمد، به غرابت و ساختارگریزی می شود که در بار فرهنگی و لایه های دلالتی مجازی آن ها در نمی به در مواقعی که با ربطییکسان در نظر می شوند. در سطوح به حال و و شبه و آن ها به در که ها می پردازیم. حال حال با و ایجازی که در به کار می رود، آن با مهارت والایی می و گاه است. در با مشکلی روبرو اند و در رویارویی با آن، ساز و کارهای در پیش اند. قیدهای و صفت های قیدی همیشه و ناچار می شویم کاملی را مقابل آن دهیم، و& با که می که کار را تر می اما فصیح نیست& . (خوشرنگ، 1389، ص9)و بر سلیقه خود آن در نظر می گیرند. در به و نقد این ها و ها می و به و آن ها می کنیم. 1. & ... تَجری مِن تَحتِها الأنهارُ خالِدِینَ فیها& (مجادله: 22). آیتی: & ...که در آن است در در باشند& (آیتی، 1374، ص545). انصاریان: & وآنان را به بهشتهایی که زیر {درختان} آن است در می در اند& (انصاریان، 1383، ص545). ای: & زیر است و در آن متنعمند& (قمشه ص545). بروجردی: & زیر جاریست، در آن جاودانند& (بروجردی،1366، ص590). در هر می شود که به حال به های متفاوتی شده است: الف. در و به ای بریده وجداگانه شده که رایحه ای از در آن نمی شود. ب. در ای، بر & واو& عطف و به & متنعم& که خود ای شده و تبدیل به شده است. ج) در نیز به کار رفته، افزون بر قید & پیوسته& نیز با آن شده است. اما هیچکدام از سه نتوانسته اند آن و قصدی را که در کنند؛ در عوض، سعی در حفظ و چینش های آن که حفظ به گسستگی و نامأنوسی آن و کاهش بار آن در شده است. و این در نظر که & خالدین& ضمیر & هم& به ورود به بهشت است. این آیه شریفه را به های می کرد که به هم ریختن حال و نیز در آن شده مانند: & با سرشتی .. را بهشتی می کند که ...& . 2. & إذا جاءَکم مُهاجِراتٍ& (ممتحنه: 10). آیتی: & چو مؤمن که به نزدتان آیند& (آیتی، 1374، ص550). حال در به و می نماید که به جای سپس نزد (ص) بازگشته که از ای برداشت نمی شود. ای: & که به و اند و به سوی شما آیند& (قمشه ای، 1380، ص550) را به بر آن نیز در می شود و عطف را نیز به ای که نظر، کمی دورتر از و هیچ ردی از قید در نمی شود. نیز تا حد ای است: & که به و از خود اند و نزد شما آیند& (بروجردی، 1366، ص1000) که به آن شد. انصاریان: & هنگامی که با ایمان(با جدا شدن از همسرانشان) کنان (از کفر) به سوی شما آیند& (انصاریان، 1383، ص550) از حال که و به از داخل پرانتز نیز بهره است که آن در لزومی و ضعف در مقصود به سبک موجز و خلاصه است. در نظر این موضوع، هم از و هم از برابری و لفظ، با خود و همپایی و در های نیز در آن کم رنگ تر است. 3. & إنّی رَسولُ اللهِ مُصدِّقاً لما بینَیدیَّ مِنَ التَّوراه ومُبشِّراً بِرَسُولٍ ...& (صف: 6). آیتی: & ... توراتی که پیش از من می کنم ... بشارتتان می دهم& (آیتی، 1374، ص552). سه نیز با اندکی اختلاف به & می کنم و مژده می دهم& اند. حال در این به آن را به سبک می و تا حدی ای می نماید؛ به در هر سه به فعلی، ولی شده این جملاتی با حفظ را می دهد. هر چند در این می با از حرف متمم، روان تری نیز داد، مانند:& من با توراتِ پیش از خود و با به بعد از خودم ... فرستاده خدا به سوی شما هستم& . این که گویای آن است که عیسی در لحظه بعثت خود و است زیرا یکی از دلایل درستی او و اعجاز سخنانش تورات و پیشگویی آمدن بعد از او بوده، نه این که مبعوث شده است و پس از آن در حین دعوت به اموری اقرار باشد. و این ظرافتی است که در ولی های چهارگانه به آن نپرداخته اند. حال & واو& در & واو& متعددی از آن جمله: & واو عطف جمع بین کلمات، واو زائده، واو قسم، واو و واو اعتراض است& (جاسم سلمان، 2003، ص244). از آن ها با & واو& حال دارند و میتوانند در به با & واو& حال یکسان در نظر شوند؛ درنتیجه نیز به تبع آن می کند. هرکدام از این & واو& ها شرایط، ها وساختارهای خاص خود هستند. تشابه از این و نکردن به این سبب بروز در امر که در این مبحث پرداخته می شود. به در & واو& (ابتداء)، که در & واو& ی ندارد، و آن را به & واو& عطف می کنند. 1.& أحصاه اللهُ ونَسوهُ& (مجادله:6). ای: & ... وآنها اند& (قمشه ص542). بروجردی: & ... و ایشان اند& (بروجردی،1366، ص986). & ... که آنان، آن را اند& (انصاریان، 1383، ص542). در دو اول & واو& که در & واو& می شود و هیچ در آن به واو عطف شده و این اشتباهی است که بسیاری از می دهند. و در سوم به تحت & درحالیکه& شده که در و نیست(ر.ک آذرنوش، 1382، ج1، صص28-29؛ 1389، ص9). آیتی: & ... هر چند خود از یاد اند& (آیتی، 1374، ص542). به & هر چند& شده که هم را در خود و هم & واو& در آن ندارد. 2. & یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِه وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ& (صف: 8) بروجردی: & و خدا نور خود را تمام و داشت& (بروجردی،1366: 1004). ای: & و خدا نور خود را، هر چند خوش ندارند، و داشت& (قمشه ص552). در دو و ای، & واو& به عطف شده است که با و بین عطف و حال در آن نادیده شده است. انصاریان: & در که خدا نور خود است& (انصاریان، 1383، ص552). به & که& شده و به لفظ به لفظ است. است:& ولی خدا نور خویش است& (آیتی، 1374، ص552)، که آن را به & ولی& آورده و با تأملی در آیه می فهمید که این که در نور در با ای است که عزم در خاموش نور دارند، و & ولی& هم حال را، هم بین دو را می دهد و تر می کند. 3. & تحسَبُهُم جَمیعاً وقُلوبُهُم شَتّی& (حشر: 14). در این آیه، حال & وقلوبهم شتّی& و به تبع آن، دانستن & واو& خصومت برانگیزاست، بعضی(نحاس، ج4، ص264) & واو& را حرف و بعد از آن را متسأنفه دانسته و برخی(درویش، 1415، ج10، ص 51) آن را اما در های در هر فقط به شده است. آیتی: & تو می پنداریشان وحال آنکه دلهایشان از هم جداست& (آیتی، 1374، ص547). انصاریان: & آن ها را متحد و دوست می در که پراکنده است& (انصاریان، 1383، ص547). در این دو با عبارت & که& ، حال مقدر در & واو& به لفظ شده ولی ای با سلیس و نیست. ای: & شما آن ها را جمع و می پندارید در صورتیکه سخت است& (قمشه ص547)، در ای با کلمۀ & در صورتی که& تا حدی این به تر و دو است. بروجردی: & و شما گمان می کنید آن ها با هم ولی حقیقت این است& (بروجردی، 1366، ص 995). در این با متفاوت، به سازی دو & همدستی& و & پراکندگی& با ربطی & ولی و بلکه& ، دلالتییک گروه در دو به وجه شده؛ ولی با طولانی و از دو به جاییک و حفظ است. که در می شود عبارتند از: 1- تطابق دو 2- در دو 3- و جمله. در حفظ و و یا به قیدی، به از منجرشده، که این نیز به نوبه خود در و آفرین است. اما اگر در این در نظر فعلییا اسمی بخواهیم برگردانی کنیم، قدرت بازیابی ها وحفظ درونی و موسیقی و موزون متن می های زیر را به کار برد، که های را نیز منظور باشند: & را که نابسامانند، پنداری& .& آن ها را با قلب های گونه شان، پنداری& یا & را اما گونه است& . حال فعلی به ای است که در نظر نقش و منقطع پنداشتن آن، و نیز به وصفیه آن را می کنند، که این مطابق با و مدّ نظر در نیست. 1.& إذا جاءک یُبایعنکَ علی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
در شب بدشانسی بایرنی ها/ بایرن 1-2 رئال مادرید: به سوی جام سیزدهم

در شب بدشانسی بایرنی ها/ بایرن 1-2 رئال مادرید: به سوی جام سیزدهم


رئال در رفت لیگ با نتیجه 2-1 در خانه بایرن به پیروزی رسید و گام بلندی به سوی فینال برداشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
مرحله قطبی مسابقات قرآن دانش‌آموزی در خرم‎آباد

مرحله قطبی مسابقات قرآن دانش‌آموزی در خرم‎آباد


مرحله سهشنبه، چهارم اردیبهشت در خرم‎آباد آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
فیلم/ ضربات پنالتی و صعود بایرن‌مونیخ به فینال 2012 از دوربین تماشاگران

فیلم/ ضربات پنالتی و صعود بایرن‌مونیخ به فینال 2012 از دوربین تماشاگران


در فصل 2011-2012 و به هم که در ورزشگاه سانتیاگو در پنالتی موفق شدند رقیب سرسخت را شکست بدهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
معرفی راه‌یافتگان بخش آوایی به مرحله منطقه‌ای جشنواره قرآن و عترت دانشجویان از فارس

معرفی راه‌یافتگان بخش آوایی به مرحله منطقه‌ای جشنواره قرآن و عترت دانشجویان از فارس


گروه ـ بخش جهت در سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان معرفی شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مرادی: بخش عمده اندیشه عربی بازتاب اندیشه غربی و اروپایی است شریعتمداری: بدون ایرانی‌ها‌ تقریباً چیزی برای دانش‌های اسلامی نمی‌ماند

مرادی: بخش عمده اندیشه عربی بازتاب اندیشه غربی و اروپایی است شریعتمداری: بدون ایرانی‌ها‌ تقریباً چیزی برای دانش‌های اسلامی نمی‌ماند


به خبرگزاری (ایبنا) نقد و عرب با و قم و علی شهر ظهر سه فروردین ماه در شهر شهید بهشتی برگزار شد. علی در ابتدای این ضمن اعلام بر نامه های آتی مرکز شهر گفت: از عرب به شده و بحث را هم اما از عرب به فارسی است. که سال ها در لبنان اند و با و عرب آشنا عرب را است. وی ادمه داد: این 33 نفر از عرب را که آن ها از شمال آفریقا و می دهد عرب در آن است. چند در این هست و که آن بحث شود تا چه با و در دارد. یکی ای است که به های و که در آثارشان می این است که علت عقب جوامع و راه رهایی از آن چیست؟ تطبیقی با های و تحولاتی که داشته، که در مدرنیته است و یکی هم بازسازی و باز و تفکر است. بعضی از آن ها به های مثل پدیدارشناسی، آراء و شرق هم که نقد این هم است. عرب ضمن از به گفت: سید در و است. من در هیچ که به عرب و این کار یک و از مهم است که عرب در صد سال اند. های هر یک و که را نام و از را هم ذکر که از این جهت کار بی است. که می در هر یک از این به یک در یا نگاشته شود. داد: می خواهم یک از عرب در صد سال باشم که چگونه از 140 سال پیش با ناپلئون به مصر یخ ها آب شد، چشم ها بیدار و ذهن ها و کم کم عرب و عمدتاً به این رسید که در غرب است. که می توان شاگردی یا از آن تقلید کرد. علی وی در با آوردن مثال از که به و تحت تأثیر و فرهنگ کرد: این ها همیشه کارساز است و در حقیقت می شود گفت که با کسی که از ما جلوتر است موجب حرکت و می شود. فقط نبود که چشم ما را باز و ما را به موضوع عقب چون ما مسلمان ها های بزرگی داشتیم و هشت بار در جنگ های صلیبی بودیم. قدم که طهطاوی، عباس میرزا، خیرالدین تونسی و بعدها امیرکبیر که دارالفنون را راه می اندازد، برمی دارند؛ آگاهی ای بود که فراتر از حد بود و آن این بود که در غرب یک نظم، تنظیم، سازمان، تشکیلات و که آن سبب و عقب ما شده است. در گفت: عرب و که به غرب به عقب پی بردند. حال اول این بود که چرا ما عقب ایم و چرا غرب این قدر یا و بود. این غرب و از غرب به یک 70 سال به طول انجامید. به هم چون و و بعد یک در قلب است. های در آن به شد و این ها شد که عرب ها و فکر و است. نه که های و در است و از این به بعد است که یا در می شود. داد: از دهه سوم یا قرن با که این عقب و عقب است که غرب عقب است. نه که ما عقب غرب را عقب می و است که غرب هر هم که به به و عقب است. این با جنگ اول و دوم می شود و عرب فکر می که غرب از در حال است و به این می که ها به و عقب هستند. در آن را آن هم که می می دانند. این که غرب و ما عقب است و این و چند ما را می کند و بعد به ی خشونت، تکفیر و جاهلیت کل و حتی می شویم. سخنران ضمن این کرد: بعد از جنگ اول و دوم که های مارکسیست و کمونیستی به می آیند، عده ای از عرب هم به این ها روی می آورند و به آن می پیوندند. در این میان که و زیتون و این طور به رانده می شود. مثل نه مواجهه، نه تقلید، و اقتباس از غرب پاسخی نداشت. نه اهل رزم و نه اهل بزم بود. نه می از غرب الگو بگیرد و نه می به مقابله با موج و که از غرب آمده بود برخیزد. درنتیجه عملاً این خودبه خود به رفت؛ و با هم به این بردند، آن را به راندند و از اعتبار کردند. بعد دعوا بین و احیاگرایان شروع شد. چون دست در صدایشان بلندتر، آن ها ساده تر و عناصر گفتمانی شان توده ها فهم تر بود. گرفتند، اما که به رسیدند، دیدند که است. به هرحال این ها تا رسیدن از این ذخیره ایدئولوژیک را بردند. دکترمجید در به به عرب و گفت: به نظر من یک اشتباهی که مرتکب شده این است که در به اعتنا و نواندیشان را است. در که به اعتقاد من، نو اندیشان در به است. که در عرصه یا روشنفکری کار فهم است که نقیض شان بیاید. از اخوانیه هیچ چیز در نیامده، در صورتی که اهمیت دارد. مثلاً سید قطب در عرض پنج یا شش دهه را به است. او داد: کنم جریانی که در رادیکال یا بنیادگرا شکل گرفت، از بود. آن قدر شعار و را مصادره و از آن اند که حتی متولیان رسمی عقب ماندند و ماند. از دست شیخ شد و نمایندگان که در های علمیه درس نخوانده و را نمی شناختند. در به که در به از نام در و چگونگی شکل گیری های آنان و گفت: بخش بازتاب و است. که آنجا اتفاق می افتد، در اجرا می شود و حنفی، آرگون، جابری و ... پیرو فلاسفه آلمان، فرانسه و بودند. کاملا مشخص است که مکاتب پدیدارشناسی و واکاوی و امثال اینها یک مشابه در غرب ولی من معتقدم که اگر و عرب رابطه خود را نزدیک می می توانستند خود را در برابر غرب دهند و حرفی گفتن باشند. در از ها با عرب و قم، ضمن برگزاری این گفت: ما نیازمند آشنایی با میراث عرب ها، به خصوص در بخش نو و داریم. اتفاقات که در در دو قرن که و های که در از ها، با آنچه که ما از سر گذرانده ایم و با نوع که ما و در عین حال اگر این دو و تلاش در کنار هم می گرفتند هم افزایی می گرفت به بهتری می رسیدیم. او داد: ما با عرب ها، هم قبل از و هم بعد از مشترکی داریم. ما و دست بالا را اما به هر حال اختلاط و و دین هم شده است. به هر حال اگر ما را پذیرفتیم که عرب ها آور آن دین در ما که با رغبت، میل و خواست خود این دین و را و به همه جا رساندیم. اگر ها را از و دانش های حذف یا سانسور کنید، تقریباً دانشهای نمی ماند؛ در همه علوم این دارد. با نقش مهم ایرانیان در و آن، همه و های مذهبی، به بین و عرب از تاریخی مذهبی سیاسی و ابعاد عینی و افزود: در هم ما تاثیرات را در دنیای عرب ایم. از آن طرف عرب ها هم امروزه زیادی به و ما اند و در مختلف، افراد حرفه ای پیدا شده اند که را به کردند. به هر حال یک شکل ولی این و ضعیف و کمرنگ است و جاری تر شود، به سود ما است. چون عرب ها که ما از آن برخوردار نیستیم و بالعکس ما هم که ندارند. وی در به عرب و تصریح کرد: در دهه توجهی در نقل و انتقال عرب به و آن و افکار به ولی کارها ناتمام است. در خود هم تا دهه های چندان درخوری نداشتیم. از دهه دوم انقلاب خوبی به در عرب شده و آرایی از عرب بازخوانی و ولی همچنان فاقد آثاری که به طور و یک جا همه این محصولات و دستاوردها را منعکس کند. و در گفت: کاری که به با کار آلبرت حورانی دیده شود. من با عرب که روی گذاشته، نیستم، چون این حال را داده، در که از سخن می گوییم، حداقل یک قرن و نیم تا دو قرن را پوشش دهیم. این کار بیش از کاملی از یک دهد از هر می دهد. این است که خود در ابتدا گفته است که قصد تفصیل شناسی به معنای آن را و هر متفکری فقط به آن می کند. دچار کاستی شده است. بهتر و تر این بود که ای از ها را به دست می داد که مخاطب جمع کند. او افزود: به هر حال این دنبال این است که های را کند. به گری هم است و به از که واقعا داشتند و حتی بیرون از کشور خود اثرگذار است. دو اشکال دارد. یکی این که گری و هم که صحبت از مطالب را نیاورده و محدود به آن ها است . ولی در عین حال در خود عربی، این به یک امتیاز شده است و کسی این را می خواند، می کند یک فیلسوف و مورخ است که به اشراف دارد. عرب یک نوع است در به در که در آن اعتراض کرد و گفت: این یک نوع است. چون به هر حال این نمی تواند شود. بنابر این آن کمی نمایانه و عدم انطباق وی به چند در کار و لغات کرد و افزود: دلیل در نیاوردن تصاویر و خوب و را در آن نمی دانم. جا که با تعلیقات باشد. به نظر من دو کار از طرف لازم یکی یک تفصیلی اثر بنویسد و یکی هم در افزوده های به اثر می داشت. درپایان اثر اشکالات را داد و را هم پذیرفت و قول تصحیح در چاپ های بعدی را داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
انتخابی تیم ملی تیراندازی باکمان فردا آغاز می شود

انتخابی تیم ملی تیراندازی باکمان فردا آغاز می شود


تهران- ایرنا- های تیم ملی و اول فردا- پنجشنبه در بیرجند آغاز و در دور روز آینده نفرات راه یافته به تیم ملی معرفی می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
یک گیلانی در اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان حضور یافت

یک گیلانی در اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان حضور یافت


رشت - - در اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان و کم بینایان حضور یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مخالفان جمهوری اسلامی و برانگیختن اختلافات قومی با اشاعه تفکرات پان‌ایرانیستی

مخالفان جمهوری اسلامی و برانگیختن اختلافات قومی با اشاعه تفکرات پان‌ایرانیستی


گروه سیاسی ــ با با ورود به دهه آن شده و در این دهه بیش از هر جنگ نرم که یکی از آن و و و تمسخر اقوام ایرانی در مقابل به عنوان برگرفته از آموزه‌های اسلامی، است و توسعه مجازی مناسبی را وابستگان به این نژا‌دپرستانه نهادینه کردن تفکرات خود فراهم کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز در ایرانشهر

برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز در ایرانشهر


گروه قرآنی- سی و عترت و نماز قطب ایرانشهر روز گذشته با حضور بیش از 300 دانش‌آموز دختر و پسر در این شهرستان برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
کلوپ: تعویض صلاح دلیل گل خوردن لیورپول نبود

کلوپ: تعویض صلاح دلیل گل خوردن لیورپول نبود


یورگن پس از 5-2 رم در رفت نهایی لیگ قهرمانان، اعلام کرد که تعویض محمد صلاح برای جلوگیری از مصدومیت او بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
لیورپول 5-2 آ اس رم: گرگ ها دوباره معجزه می کنند؟

لیورپول 5-2 آ اس رم: گرگ ها دوباره معجزه می کنند؟


لیورپول در رفت لیگ با 5-2 آ س رم داد اما با توجه به اتفاقات قبل، جالوروسی همچنان به رسیدن به فینال امیدوار است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
مرحله نهایی رشته قرائت مسابقات قرآن

مرحله نهایی رشته قرائت مسابقات قرآن


مرحله با و و و ارشاد و نمایندگان کشورهای آذربایجان، ترکیه، مصر، پاکستان، افغانستان، اندونزی، لبنان، فیلیپین و مالزی عصر امروز 4 اردیبهشت ماه سال 1397 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
2 کشتی گیر همدانی به انتخابی تیم ملی راه یافتند

2 کشتی گیر همدانی به انتخابی تیم ملی راه یافتند


همدان- ایرنا- سخنگوی گفت: 2 گیر این در نهایی های انتخابی تیم ملی آزاد کشور اعزامی به های بین المللی را کسب کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نمایندگان افغانستان و اندونزی در فینال مسابقات بین‌المللی قرآن تلاوت کردند+فیلم

نمایندگان افغانستان و اندونزی در فینال مسابقات بین‌المللی قرآن تلاوت کردند+فیلم


نمایندگان و در کریم در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تلاوت کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
علت پیوستن قاری اندونزی به مرحله فینال

علت پیوستن قاری اندونزی به مرحله فینال


گروه ــ پس از پایان بخش سی و بین المللی قرآن از 9 نفر در نهایی خبر داده شد که امروز شاهد 10 نفر در این بخش بودیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اعلام زمان برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت وزارت و بهداشت

اعلام زمان برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت وزارت و بهداشت


گروه ــ و و دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اعلام ضوابط فنی و اجرایی مرحله شهرستانی مسابقات معارف در البرز

اعلام ضوابط فنی و اجرایی مرحله شهرستانی مسابقات معارف در البرز


گروه قرآنی- فنی و شهرستانی مسابقات معارف را اعلام کرد و گفت: نفرات برگزیده به استانی راه پیدا می‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
فیلم/ پایان رقابت مرحله مقدماتی متسابقین رشته حفظ کل در نوبت عصر چهارمین روز رقابت‌ها

فیلم/ پایان رقابت مرحله مقدماتی متسابقین رشته حفظ کل در نوبت عصر چهارمین روز رقابت‌ها


فیلم/ متسابقین رشته حفظ کل در نوبت عصر چهارمین روز رقابت‌ها
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
رقابت 4 هزار دانش‌آموز در مسابقات قرآن و عترت سیستان‌وبلوچستان

رقابت 4 هزار دانش‌آموز در مسابقات قرآن و عترت سیستان‌وبلوچستان


گروه قرآنی- و و و گفت: سی‌وششمین دوره مسابقات و دانش‌آموزان و فرهنگیان استان که در آن بیش از 4 هزار شرکت‌کننده در حال رقابت هستند، فردا 5 اردیبهشت به کار خود پایان می‌دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مسابقات قرآن طلاب و برند «بین‌المللی»/ بازخوانی دستاوردهای ملموس مسابقات

مسابقات قرآن طلاب و برند «بین‌المللی»/ بازخوانی دستاوردهای ملموس مسابقات


گروه ــ از در به که تلاش‌های مسئولان در کمیته فنی برای بالا بردن سطح اما ضعف‌هایی در بُعد اطلا‌ع‌رسانی و محل برگزاری در چشم کارشناسان و داوران خودنمایی می‌کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
شورای عالی سیاسی یمن جنایت سعودیها در به شهادت رساندن صالح الصماد را محکوم کرد

شورای عالی سیاسی یمن جنایت سعودیها در به شهادت رساندن صالح الصماد را محکوم کرد


به گزارش تقریب(تنا)، عالی یمن در بیانیه ای تاکید کرد: این شهید در نشد و از و هر قدر صبر و شد. وی کرد که مرد این است و را در سخت از دست و دژی امن و های و و ای در های و خارجی بود. ما با این رهبر و یمن عهد می بندیم که را با و را با دهیم و به وی و خون پاکش که آن را تقدیم نمود تا تحقق وفادار باشیم. ما به نیروهای متجاوز اثبات می نماییم که رهبری، حکومت، موسسات و مردم، نمی شکنند و به پایداری کسب ادامه خواهیم داد و این جنایت بدون کوبنده و دردناک باقی نخواهد ماند تا دشمنان بفهمند که بهایی گزاف خواهند پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
پایان دور مقدماتی مسابقات قرآن بانوان/ اجرای خوب نماینده کشورمان در میان اجراهای امروز

پایان دور مقدماتی مسابقات قرآن بانوان/ اجرای خوب نماینده کشورمان در میان اجراهای امروز


گروه ــ در پایان یافت که «حکیمه نصیری» نماینده کشورمان با اقتدار به ارائه محفوظاتش پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مرحله نهایی مسابقات حفظ کل قرآن کریم

مرحله نهایی مسابقات حفظ کل قرآن کریم


چهارمین روز از بین در حفظ کل با و و سخنگوی دولت، حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف عصر امروز 3 اردیبهشت ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به کار خود پایان داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
واکسیناسیون دام های هرمزگان علیه تب برفکی آغاز شد

واکسیناسیون دام های هرمزگان علیه تب برفکی آغاز شد


- کل گفت: اول رایگان دام های سبک و سنگین این استان علیه بیماری تب برفکی آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جزئیات مسابقات علمی ـ کاربردی کاردانش/ رقابت 100 هزار هنرجوی کاردانش

جزئیات مسابقات علمی ـ کاربردی کاردانش/ رقابت 100 هزار هنرجوی کاردانش


مدیرکل و گفت: بخش شانزدهمین دوره مسابقات علمی ـ کاربردی هنرجویان شاخه امروز برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
نحوه اجرای فینالیست‌های حفظ کل در مسابقات بین‌المللی قرآن

نحوه اجرای فینالیست‌های حفظ کل در مسابقات بین‌المللی قرآن


گروه ــ حفظ کل سی و بین که از لحظاتی دیگر آغاز می شود، شامل دو سوال 20 سطری برای شرکت کنندگان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پایان مرحله مقدماتی مسابقات بین المللی قرآن/ برگزاری فینال حفظ بعد از ظهر

پایان مرحله مقدماتی مسابقات بین المللی قرآن/ برگزاری فینال حفظ بعد از ظهر


گروه ــ بین قبل از ظهر امروز پایان یافت تا از نوبت بعدازظهر فینال رشته حفظ کل آغاز شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اعلام زمان رقابت نهایی مدعیان تیم ملی کشتی

اعلام زمان رقابت نهایی مدعیان تیم ملی کشتی


مرحله های تیم های ملی آزاد و فرنگی 20 و 21 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
تلاوت سه قاری با شانس کسب رتبه در روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات بین‌المللی قرآن

تلاوت سه قاری با شانس کسب رتبه در روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات بین‌المللی قرآن


گروه ــ در روز سه نفر از قاریانی که از شانس‌های اصلی برای حضور در مراحل و کسب رتبه هستند، خواهیم بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم