بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب مشکلجوایز ادبی؛ عاملی برای کشف استعدادهای جوان

جوایز ادبی؛ عاملی برای کشف استعدادهای جوان


(ایبنا) ndash; مائده مرتضوی: سال متوالی در دو بخش و عکس با می شود. هدف این به آن کشف و و ترویج فرهنگ و شده است. به منظور بحث این و گفت وگو دستاوردهای احتمالی آن میزگردی با از آثار، و این در (ایبنا) شد. در این نشست، و حسن از این و داشتند. در این از عوامل بر افزایش یک تاثیر یک بر محبوبیت و مقبولیت یک و نقشی که یک می در هر شد. در این که در این از و پیش کرد و سپس و آن با به بحث و تبادل نظر پرداختند. موسوی: از است که در به تقویم خود است و در مدت سه ای که در تاریخ مشخصی و اختتامیه آن هم به رسم در خردادماه می شود. این به اختلافاتی که با پیش آمد، با خود از در این داد و را راه کردند. در حل شد و از من این کرد. با این تیم و در دو بخش عکس و شد. در از قبل هم بخش عکس و و نیست. است که گذاری این است. این به مفهوم وقایع دهه شصت و بمباران و حس هراس و هشدار و هر چیز که از این دریافت را شامل می شود. از تا به حال که چند روزی هم به پایان این مانده اثر به و های شده است. تا به حال حدود 200 اثر به و پیش بینی می شود که در باشیم. این می شود و سپس انتخابی می شود تا و شوند. از ده کتابی با گردآوری و می شود. در این ضمیمه ای هم از داشت. این عکس ها 30 عدد بود. در رابطه با این هم سعی شده که به تِم بمانیم. از دل یک به است و در حال و به نظر من می کرد که شده است که به و است. و طباطبایی: از های به در های مند شده اند و در حال شکل است که از بحث است. از را در حال به می بینم. از طرف و های هم در های از تا شده است. در این ها ثبت نام می که آن بود. حال این است که پیگیر کار یا زود آن را رها و کنار بگذارند. این ها یا نه نمی شود بحث کرد و به موجی است که راه و به هم خوب است که اهل به این مشتاق کمک اما این ها و ها معایب و محاسنی هم دارد. از محاسن آن می به و درسی که می اشاره کرد. اما معایبی هم دارد. به این با در این ها با و وعیدهایی رو می که است نشود، از چاپ و و کلا که جلب مشتری است. در این هنرجویان بعد از عملی این ها می شوند. فکری شود که در این ها می و به نحوی جلوی های به را گرفت. به نظر من مثل می عاملی کشف و آن ها به و این کار به درستی بگیرد این در آینده را داد و آن را بالا برد. حسن محمودی: به این ها را می بستری هر کرد و این پتانسیل در آن ها دارد. در این نقش چون و ... بود. اما در حال جای این گونه احساس می شود و هم چندان که به آن باشند. اگر هر ای به این سمت می تا حدی جای را پر کرد. از حال که در و و ... چاپ شده و با آن ها به شده اند که آن، است. نسل خود می به هدف شود. مقانلو: دو کلی و بعد به کنم. اول این که به نظر من خطا یا در های و که اسم و اند, است و هم در باشم, به که در های می شوند. چون در از های چاپ می تا داوری, و به هیچ وجه های به یا نام شده در را نمی خوانند, اول با می شود و بین رخ می دهد که آن چند را اند. این رای شدن یک کتاب, از هم بود. اگر ای با خوب یا ناشرش, را به دست ده و و هم از ده به او فقط پنج بدهند, باز اش از یک قوی که شده و فقط از سه 8 گفته, می شود. یکی از راه های این مشکل, روی باشد. و این است که وقت و حق و کل ها را بخوانند. به یکی از جوایز, کشف و به که خب های شده به ای مثل این و را که همه با دقت و می شوند. دوم. یکی از فعلی ، با است. حتی ناشران یا معتقدند که تا ndash; آن هم از نوع قطور!- ننویسی یک نیستی! که خب نگاهی و عامیانه است. پس کوتاه, و ارج نهادن به نویسندگان, می تا حدی با این نظر مقابله کند. اما به از کوتاهی که این سال ها شده مربوط به زیرمجموعه های بخش های یا نهایتا مشارکت بخش و اند و خروجی آن ها ndash; های ndash; حتی اگر به شکل یک مستقل چاپ هم بشوند اما توزیع شان محدود است و به یک کالای بازار نمی و صدایشان به مرکز نمی رسد. پس یک ای این میان دارد, شکافی بین ای که آثارش در این و شده و بعد می کتابش را به ناشری بدهد اما شرایط برایش مهیا نیست. حسن محمودی: با که در حوزه می این است که متولی و آن یک است. و از این منظر این را مهم دانست. در واقع این واسطه ای است که می بین و باشد. شهر به تنهایی می موثری در و باشد. اگر ظرفیت ها را در نظر بگیریم و با های می گفت که از از این برخوردار شد. از های در شدن یک اثر حرف می زنیم، فراموش نکنیم که ها نقش دارند. با تبلیغ می در تجدید چاپ یک عمل کند و این به زنجیره ای در جاهایی ها برقرار بشود، مهم است. از سوی ما در های ها و کارشناسان را هم دخیل کنیم. در فرشته، هنوز در و پیشنهاد می کنم در های حتما یک هم شود. مقانلو: من هم این است که چرا لزوما از این چنینی نمی شود و که از این می هم مورد نمی گیرند؟ طباطبایی: از این ها می شود که جایزه، این کار و به این کار اشراف دارند. و جانبداری خاصی، را می مهم است. من فکر می کنم در این چیزها رعایت می شود شد و که نزد و اهل قلم دارد، موید این من است. بحث مهم که این است که موفق تر از عمل می و این به سبب اطمینانی که نسبت به برگزارکنندگان می کند. شیوامقانلو و موسوی: چرا ها به حال خود رها می شوند، است به آن پرداخته شود. در راستای هدف ورک شاپی سه نفر اول خواهیم کرد که سعی این کارگاه با قیمت مناسب و اساتیدی متشکل از که این داستا ن ها را باشد. تصمیم که این ورک شاپ ها را از مرداد تا شهریورماه کنیم. از تسهیلات و تشویق که این در نظر این از است که در این در چهارم می افتد. چاپ و این به با انتشارات شمع ومه به افشین شحنه تبار توافق ایم که بعد از چاپ فارسی، هم شود. و برنامه به زبان های نیز داریم. کار که نمایشگاه عکس در است که می توانیم را هم در آنجا و است نوعی تور ایرانگردی است و ایشان می توانند خود را در رشت، اهواز، اصفهان و شیراز نیز کنند. در دهه های و کار در و با حال چه تفاوتی و رویه به نظرتان تر است؟ طباطبایی: در و که آغاز به کردم، که می نوشتند، شان را به و می دادند. به کار من در سخن چاپ شد. قبل از آن هم هفته و جمعه ، سخن ، بخارا و ... بود و ورود به جهان از طریق بود. هرچه بود، امید هم موفقیت اش می شد و پس از چندین به فکر چاپ و داستانش می و بود که با واکنش های رو می شود و این هم می افتاد. اما در حال امکانی در و از فرصت چاپ های خود را در این به گزینشی عمل کردن این و در به فکر چاپ این ها به می افتند و می به ناشرانی که کار اول چاپ نمی و می شوند. مگر تا کار خود را به سرانجام برساند. حسن محمودی: از استفاده می که پیشینه و اند و شناخت از و به هر حال از هم در برخوردارند. در از علی خدایی، بلقیس سلیمانی و دارند. هر از این نام ها از و خاطرجمع که از خود در نام های حمایت می کنند. خود به شخصه در مسابقه ای و به می کنم، با آن می گیرم و در اش در حد توانم کمک می کنم. شده که در نویسی، ام را جلب و گشته ام تا اش را کنم و اش را هم به ناشر کنم. گاه آدم را ام با 10سال که برایم نبوده اند.! مولفه های مختلفی باعث شده که مانع شدن این شده است. این بارها در های است و نویسانی که لایق و را به نشرها و محافل اند. این اتفاقی است که در دهه های قبل بود. در دهه چهل و پنجاه در این اند. بعد از نیز مثل مفید، زاینده رود، کلک و در اند. از وضعیت در مجله چاپ شد و این توانست را در آن به خود جلب کند تا جایی که محمود دولت آبادی در جلسه خوانی خود در آلمان ان را خواند. چاپ چند در از او را به یکی از مشهور تبدیل کرد. های را در این می زد. اما متاسفانه در دهه اخیر با که باشند، رو ایم. و های جایگزین شده اند و نقش تاملی در نفس اند. حسن این توسط نهاد یک این است که این مکان حتا با به تغییر هم همیشه سرجای خود هست. چه راهکارهایی می یک کرد تا شدن ای در فلان آن فرد به و به پشتوانه ای چاپ اثرش به شمار بیاید؟ حسن محمودی: ای چاپ آن محسوب می شود. این مدتی رخ داد و خوشبختانه محدودیت درج آن نیز برطرف شده است و با این رویکرد هم می شود هم نام آن جایزه. مقانلو: من دو شرط تداوم و چینش را دو مهم در می دانم که در جلب اعتماد مهم به استقلال و بی طرفی داوران. گاهی پیش که شدن رد دوستی ها و در ساز شده است. در گرچه یک توجیه تا حدی سوی ماجرا می این که دوست و از قضا هم نوشته و حق و شایستگی شدن داشته، اما در کل مشکوک به کارها را با دقت نخوانند یا رفاقتی عمل می در سرنوشت و ادامه یک و مراقب و حواس جمع بود. طباطبایی: ای که در نظر امر ای است. یا هر کس نتایج شده با نظرش نباشد است به آن اعتراض کند. به هر حال نیز وحی منزل و ای این امر را به تفهیم کرد تا در و گمان نکند دنیا او به آخر است. هر ای را نباید منتسب به کرد و به برچسب زد. طبعا هر مبتنی بر است که در کار می جوید و همچنین سال ها و مطالعه او. در آخرین در این نظرها و ها با هم رو می ، می و که تر به نظر آمد حرف آخر را می زند. حسن محمودی: است که رد اغلب چهره های را می گیریم، متوجه می شویم که در ای جزو برندگان و این اند. و هم به هر را می کند که از آن دفاع کند. موسوی: فاکتورهایی را می اجرای ضریب خطای کرد و آن تقسیم به دو و است که این امر در شده است. در این ارسالی می شود. در چون در فرم های ارزیابی به آن ها امتیازدهی می با این محاسبات می نقش را نیز داد. طباطبایی: در اثر دوباره بحث می شود و در های تلگرامی بحث و اختلاف بین اثر است. مقانلو: یک هم این است که چرا هیچ از آنقدر که من اگر چاپ شده هم باشم، دلم بخواهد در آن کنم و شدن در آن هم به من بیفزاید؟ در مثل مناقشه و هیچ بخش ادبیاتمان را نمی شود کرد، ولی چاپ در نیویورکر هر ای هم افتخار است. یا اُ.هنری که کادر خودشان های زبانی را که در آمریکا و کانادا به چاپ دقیقا می و سی منتخب را در سالانه می و به سه نفر اول هم می دهند. خب هیچ ای که نخواهد در این لیست یا بگوید کار مرا در نکنید. یک اطمینان و است که طی سال ها و با کار و اصولی و ای حاصل شده است. حسن محمودی: اینجا دو است؛ یکی بعد از چاپ کتاب، به صاحب اثر انتقاداتی دال بر چرایی در می شود و به این کرد که هدف داستانی، کشف است. اما در ایم که به بالای آن اشخاصی مصطفی مستور و احمد آرام هم در آن اند. در انتهای این اعضای و پیشنهادات خود را بهبود این به دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
روسیه از احتمال قطع ارتباط حمل ونقل هوایی با آمریکا خبر داد

روسیه از احتمال قطع ارتباط حمل ونقل هوایی با آمریکا خبر داد


- - شب کرد که به برای شرکت هواپیمایی ایرفلوت روسیه، احتمال قطع ارتباط حمل و نقل هوایی بین و واشنگتن وجود دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تلاش برای رفع نقاط کور مخابراتی استان کرمانشاه/ایجاد 80 دکل مخابراتی

تلاش برای رفع نقاط کور مخابراتی استان کرمانشاه/ایجاد 80 دکل مخابراتی


شبستان: گفت: در پنج دارند که باید برطرف شود و تا پایان امسال کرمانشاه وضعیت بهتری خواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
ذغالسنگ استان کرمان مشکل جدی دارد

ذغالسنگ استان کرمان مشکل جدی دارد


کرمان- ایرنا- با بر با جدی است، گفت: نظر به افزایش قیمت جهانی ذغالسنگ، حمایت دولت از این بخش می تواند اشتغال زیادی را ایجاد کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
حکایت های عطار نسخه آرامش روح است

حکایت های عطار نسخه آرامش روح است


- - یک به را از کنونی جامعه دانست و گفت: حکایت های زیبای این عارف ادیب، نسخه ای برای آرامش روح است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سیاست‌های ناکارآمد منشأ مشکلات اروپا است نه مسلمانان

سیاست‌های ناکارآمد منشأ مشکلات اروپا است نه مسلمانان


به تقریب(تنا)، با انتقاد از ضد های کرد اسلام در غرب رو به است. طی در های در گفت: ضد در در به در حال رشد است . به وی با اروپایی ها به مسلمانان، به سپر بلا است، افزود: و پناهجویان را به تمام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متهم می کنند. به مساجد حمله کرده و را تحت پیگرد قرار می دهند . ضمن بر دلیل بحران کشورهای و مهاجران نیستند، کرد: سیاست های امروز ناکارآمد است . با را به مسائل حقوق بشری نمی بینند، کرد که در برابر این بی عدالتی ها ساکت نمی نشیند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
مشکل امروز تئاتر ما حذف تجربه‌گرایی در کارها است /تماشاگر تئاتر حکم صادر می‌کند!

مشکل امروز تئاتر ما حذف تجربه‌گرایی در کارها است /تماشاگر تئاتر حکم صادر می‌کند!


مهین صدری، کرد: ما حذف در است هم عدم از می‌تواند باشد، به همین دلیل رغبت نمی‌کنند کارهای جدید با تجربیات نو ارائه دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
در ایران، فوق‌لیسانس و دکترای زبان ایتالیایی وجود ندارد/سعدی که ما در ایتالیا داریم سعدی غزل نیست

در ایران، فوق‌لیسانس و دکترای زبان ایتالیایی وجود ندارد/سعدی که ما در ایتالیا داریم سعدی غزل نیست


به ایران(ایبنا) و پست مطالعات و و های که روز سه شنبه 28 فروردین در و در شهر می های خود را با غزل بوی گل و بانگ مرغ برخاست از شروع کرد و گفت: هیچ گاه در اش غزل آن که است که یک است که در و بعد در پخش شده است. به یک در به چاپ رسیده که در آن مطالبی هم شده است و من ببینم یک چه می گوید، به آن مراجعه کردم و در آنجا به دو برخوردم. یکی اینکه: نه تنها عصر و عصر هم به می رود. که من این در را می کنم. اما من در دوم است که می گوید: (موضوع عشق پترارکا) و عشق در که و ابداً نیست. با کاملاً متفاوت است. شاید بتوان را به و عشق خواند، اما لائورای را نمی توانیم و کنیم؛ چون برعکس یک عشق دنیوی ولی می گفت که یک زن با عطر و طعم است. در دوم آمده است که مبتکر غزل ولی آن را به حد کمال رسانده است و طور که هیچ وقت در خود غزل ننوشت. وی در گفت: به نظر من مشکل، در با در است. اگر اشتباه سال و و یک در چاپ شد که کار و بود. که در شعر و را و که که از از کسی است که بلد و و ای از یک است. هم کار است و در در که می تا را در نگه دارند. این و ضمن از و در کرد: از بحث می و بحث پیش می که در فوق و و هم نمی شود. در سال های در اما طور که می تا به ایم. ای که از در ای است که چند که این می در باشد. در و های دارد. در این طور است که در 5 سال و و یونان و و و ... می خوانند که تقریباً در سطح است. که ما در غزل عضو هیات علمی و های در گفت: به اعتقاد من و به با و که متاسفانه تا به در تدریس نمی شود. ما به و و یونانی و بدون این ها او حاصل نمی شود. در هم بگویم، که ما در غزل نیست، بوستان و است. در مهم و که در را به نثر است که به نظر من (به کسی که و اینجاست) می و را از این نظر چرا که هم در ایتالیا، نثر است که شعر می نویسند، اما نه شعر به به ولگار که به آن می گوییم. کرد: بر خلاف دانته که نثر او سخت و سنگین ولی با کمی سختی قابل است و می کنید او، تکرار است. می خواهید نقش و در و را کنید، به ای از نثر دو با هم نه در غزل چون طور که غزل و به این صورت نیست. وی در گفت: زمانی است که در می شود. من جای تعجب فراوان که چطور در یک و کشور که شعر این قدر مهم است و شعر کشورها و های را می کنند، زبانی که راحت می توانند واژه های را قبول و مال خود کنند- ویژگی اصلی است-، را وارد خود نمی و به آن غزل می گویند، در که نتوانسته غزل بنویسد، آن موقع نداشت که چنین کاری شود. موریلو در انتهای های خود مهم که در مقدمه شعر او است را به خواند و به بحث خود را داد. در شعر شاعران ماست در فاطمه عسگری، در در خود با چهره و هویت در که با نمایش موارد مهم و تصاویری از و ... همراه بود، به دو ی و پیروزی ها ی سیمای کرد و گفت: در این نام که یا عدم او بحث هایی هست، که من اینجا به قطعیت می گویم؛ در وجودخارجی و مادی داشته شکی نیست. آنطور که از ورای های برمی زنی زیبارو، متاهل، متعهد و پرهیزگار است که به مروز زمان سالخورده شده و طراوت جوانی را از دست می دهد، گاه بر اثر بیماری و یا زایمان زیبایی اش کم رنگ می گردد و همچنین به موجودات دچار حادثه مرگ در تاریخ مشخصی می شود. اما مهم است معانی و کاربردی است که حضور وی در دارد. عسکری داد: نمی باور که فقط یک موجود بوده، سرچشمه غنایی درونمایه های شعر است اما در قیاس با های عاشقانه طرز نو، زمینی تر، تر و انسانی تر است. هرچند که در بسیاری از های گاه به یک علامت و نشانه معنایی و گاه به جانمایه تبدیل می شود. چون سنت ما را به در تنهایی وامی و گاه به قول ادبا و منتقدین فقط یک شخصی و درونی است. احساسی که آب و رنگی واقع بینانه دارد. این ضمن و داستان 16 از شعر پترارک، از کردن به مسیح پیرمرد 16 سخن گفت و با به این که عاملی و تعمق شاعرانه در آثار افزود: برخلاف محبوب های طرز نو، عامل و تحول در عاشق خویش نمی شود. با تجربه مرگ متحول شده و نقش می دهد. او در استعاره ای است بر ی دل و جان است و به هیچ برطرف نمودن این ندارد. محبوبی است که آرامش می بخشد و نابود می سازد و ظاهرا از بودن و نبودن او گریزی ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مهارت‎های جوانان برای ساخت یک زندگی اندک است

مهارت‎های جوانان برای ساخت یک زندگی اندک است


گروه ــ قم یکی از زوج های را آنها در حوزه ارتباطی و فردی و روانشناسی و مهارت زندگی دانست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
احمدزاده مشکلی برای همراهی پرسپولیس ندارد

احمدزاده مشکلی برای همراهی پرسپولیس ندارد


بازیکن تیم این تیم در بازی با ذوب‌ آهن نخواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
مهم ترین راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور شناسایی ظرفیت ها است

مهم ترین راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور شناسایی ظرفیت ها است


مسئول ولی در گفت:مهم راه حل رفت از اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت های کشور ودوری از اسراف، رفاه طلبی و اشرافیگری در جامعه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تولید تحت لیسانس نشانۀ خودباختگی است

تولید تحت لیسانس نشانۀ خودباختگی است


اشاره یکی از حاد که از بدو به دچار آن بوده، خام چه در که این خام ابریشم و را می شد و چه که نفت مهم است که می کنیم. در کل این دوران، کارویژۀ ما در چندانی است. اصل این کارکرد عزت ما را دار می کند. خام در ما را تا با شاه به گفت وگو بنشینیم. وی از جرج و است. به و خام نفت و این تا چه حد روی نفس ملی ما تأثیرگذار به نظرم بهتر است بحث خام را از اینجا آغاز که یک سری از اقتصادها در چارچوب بین المللی طوری شده اند که به یک کننده شوند. وقتی به این می و و به تبع آن و در عرف بین به تک هستند. از این این است که آن ها یکی از های را به کنند. از و به جزء این هستند. اگر صد قلم در از و تا نفت و سنگ های را در نظر می این که به تک محصولی، یکی از های یا طبیعی خود را می فروشند و به داشتن آن و هستند. از بولیوی و ونزوئلا در تا آسیا این وضعیت دارد. از سوی دیگر، آمریکا به که ادعای را دارد، 24 دنیا را و تعیین است و می گوید این کشورها، که اروپای و با رویکردهای لیبرالیستی خود به رهبر میانی می شوند، می در های مختلف در فناوری های نو کار کنند. بعد از این 24 کشور، 144 را و را در نظر است. از این فقط گندم، فقط و عده ای فقط در حق دارند. در یک شده است که این فقط را و این که پیش و می کنند. یک نوع است و سعی می شود این به هم تا سود و در به هم نخورد. بعد از دو شده و WTO است که و را می کند. اگر از و آن ها به شکل می چون در و این ندارد. امر این است که این به خام و تک خود دست بزنند. این یک طرف است. طرف خود این که از آن ها به سوم یاد می شود. این بعد از دوم به زدن و و راه را که ها شده ملی و در نیز یک سری از را در دست گرفتند. 109 سال بعد از و بار در به به نام نفت برسیم. از روز اول ها به نفت و می نفت اما نفت ما یک بود که هم می تا این را چون این به روی و از بین ما می شدند. بعدها هم کنسرسیوم و بعد از آن یکجانبه گرایی قراردادهای نفتی حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت تا زمان انقلاب، جوری روی نفت دست گذاشته که ما نفت را با خود آن ها می و بخش عمده ای از نفت را که یک سوم نفت به هزینۀ به آن ها برمی گرداندیم. با نازلی این نفت را سوار بر های این می و به پالایشگاه های آن ها می فرستادیم. آن ها هم بعد از فراوری نفت، شصت قلم می ساختند و با بالا به ما می فروختند. در مابه التفاوت که از درآمدهای نفت داشتیم، از ما پس می گرفتند. در این ماجرا، را ما داده بودیم و را هم ما به آورده بودیم، پول هم از محل گردش های عمومی و ملی ما تأمین شده اما این فن سالاران و ها که توانستند با تفکر لیبرالی خود، و ما را تصاحب و سود و خود را دهند. اگرچه با گذشت زمان، شکل این اتفاقات در روبنا کمی کرده، اما اتفاق است که از آن به استعمار یاد می شود. مثل ما به جز نفت به 24 است که هرکدام از این 24 پدیده می یک را اداره کنند. اگر بتوانیم قلم از را فرآوری بازهم دست به خام خواهیم زد، به خاطر ما خودش را نگه و تلاشی جهش است. ما از سنگ آهن را با تا چهل به ازای هر تن می و با به بندرهای چین می فرستیم. با توجه به های بارگیری و ترانزیت، این سنگ آهن به 120 در تن می رسد. این است که ما آن را درآمد می دانیم. است که در کنار این صادرات، می کنیم. فولادی که رسیدن به مسیر طولانی را طی می کند. ضمن و را هم از ما خریداری اند. این است که در از که هیچ ای رفت وآمد و حمل ونقل آن نشده و در می ارزان تر است. به نظر می رسد بعد از دوم که از آن با مونتاژ و با شدن در از اقلام و داخلی همراه ما هیچ اصراری به جدید شدن و به دنبال آن وری از ملی و عوامل ایم. لذا وری در ما به شدت کاهش پیدا است و حاضر نیستیم واقعیت های ملی مان را باور کنیم. می توانیم در 24 ملی به های حساب و آن ها را پرورش دهیم. خروجی این می شود که پول می و در عوض، آمریکایی، یا حتی ویتنامی می کنیم. در چند روز با یکی از دوستان دربارۀ تفاوت های الکترونیکی صحبت می کردیم. وی با نشان دادن دستگاهی به من گفت این چون خارجی و بالاتری دارد. دیدم آن با اش هیچ تفاوتی و فقط زیر با حروف نوشته شده بود: ویتنام. کار از تایوان، سنگاپور و چین است. سؤال من این است که واقعاً دستاوردهای علمی و در یک صد سال چه بوده است که فلان ساخت این بهتری نسبت به باشد؟ به نظر می رسد از و هم دیگران می خواهند که تک و خام بمانند و از زیرساخت های استفاده نکنند. یکی از ما زیاد است. این چه به قانونی و چه قاچاق، از ما را می بلعد. به چه راهکارهایی سامان دهی دارد؟ در ابتدا بدانیم همیشه بد نیست. ما خیلی از مواقع ارزیابی و سیاست درستی نداریم. هم جزء این موارد است. من یک بار عرض کردم که ما الآن ده سال است که می گوییم به میلیارد دلار کشورمان می شود. با حجم ما در طی ده سال بیش از دوبرابر ولی به مانده است. در طی پانزده سال گذشته، هیچ گاه سعی ایم را کم کنیم. حال اگر فرض مضر یکی از مهم های مؤثر این این است که واردات، ای را شناسایی و با راهبری خودمان و ایجاد و تسهیلات ای، این را در بگیریم. مثلاً در موجود، توان و کشش داریم که عراق، افغانستان و از عربی را در باشیم. اصلاً ندارد. این فقط تعداد محدودی کارخانه در الکترونیک و یک آزاد به نام جبل علی. کل اندازۀ بندرعباس و مجموعۀ هرمزگان ما نیست، اما آن ها کالاهایی و سپس می کنند؛ را به رسمی به ترانزیت کشورشان می و بعد را به ثالث می و جزء که روابط تجاری گسترده ای با دارند. صرف نظر از جزء معاند و مرتجع خلیج فارس هم محسوب اما در بحث فهمیده اند که می چینی، اروپایی و فرامنطقه ای را به و انبارداری و با مجدد، این را تری کنند. در مورد ترکیه نیز طور است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
کتاب‌فروشی 54 ساله اغذیه فروشی شد/کوفته به جای کتاب!

کتاب‌فروشی 54 ساله اغذیه فروشی شد/کوفته به جای کتاب!


ایران(ایبنا)- سعدی(مخبرالدوله سابق) را که به سمت رد کنیم: به ای که از پشت آن و یخچال های بزرگ مخصوص نوشیدنی به وضوح نمایان است؛ رستورانی که می و می شود از چند هم های گرد و را داد. اما بیش از هر چیز به بود که در کرد: ! شکم به جای ذهن که تا چند به و محل رفت و آمد قلم به ای شده بود که مشتریانش دغدغه شکم داشتند؛ نه مطالعه؛ افرادی که به جای و کشک بادمجان و... سفارش می دهند. دیدن چنین اتفاقی، بدون شک خاطر هر اهل قلم یا اهل کتابی را آزرده می کند که چرا یک کتابفروش به جای پر فکر و ذهن به فکر پر شکم آنان می افتد و غداهای را جایگزین کالایی می کند؟ اما واقعیت این است که این اتفاق، به نشر و هم دور از در ای با از های نیز شویم. در هر غم نان از هر مهم تر است! و که نمی و غول های ها و که شده هر می که یک و شدن آن به یا هر که داغ را کند. شاه و هیچ... از و در این می که تا جای کار هم خوب است. از های شاه از که از و به این محل نقل کردند. این و بخش توجهی از ها و انتشاراتی های شاه به انقلاب(مقابل دانشگاه تهران) نقل و باقی ماجراها... نکته آن است که حتی آن که کسب و کار کتابفروشان در شاه کساد شده از پا نیفتاد و قوت خود را داشت. حتی خفقان های سیاسی در دوره پهلوی هم این را از پا درنیاورد و حالا بعد از گذشت به چهاردهه از اسلامی، فشارهای میراث دار این نشر و را به صرافت انداخته است. محمود را از سال 1339 در آغاز کرد. مرحوم شعبه دوم این را در سال 1343 در جمهوری(شاه سابق) بنا نهاد و در حال مدیریت آن را برعهده دارد. این با مدیرمسئول این گفت و گو کردیم: واگذاری یک 54 ساله عطایی؛ مسئول شان به خبرنگار گفت: تا قبل از اینکه به شود، به مشارکتی اداره می شد اما با به نظر شریکم که از سهم داشت، بنا شد که به شود. این نشر و شدن آن به را و نداشتن سود کافی در امر عنوان کرد و در توضیح این موضوع گفت: برایمان نداشت و در نهایت آن را به شریک خود کردم و او هم تصمیم به گرفت. وی این افزود: یکی دو ای می شود که این از سوی شده و است. به علت است که انتشارت این نکرده. ضمن به کرد: بعد از اسلامی تغییراتی در نشر کشور شد و مدتی امکان و اجازه انتشار را نداشتیم. اما به خود دادیم. وی گفت: در حال هم با فروشی، و نشر دایر است. ها و سایر محصولات موجود در را هم به مرکزی انتقال ایم. به ندارند با به معضلات نشر و دشواری که سرانجام می یک قدیمی را متوقف کرد: فراوان های و ترجمه های همزمانی که آثار پر دارد، از دلایل عدم است. با انتقاد به فرهنگ و خوانی در جامعه گفت: در میان آنچنان که باید جا نیافتاده است. سیاست گذاری های اشتباه و هم شده تا کالای و افراد به نشان ندهند. داد: وقتی فردی بتواند به راحتی به غیرمجاز الکترونیکی دسترسی داشته و یا چاپی آن را با پایین تری تهیه طبیعتا چشمگیری پیدا می کند. وی داد: سرگرم شدن با فضای مجازی یکی از عوامل از سوی آن هاست. در حال خریدن منحصر به های درسی و یا ها اشعار حافظ و شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
فاضلاب مشکل اصلی گناوه است

فاضلاب مشکل اصلی گناوه است


گناوه- ایرنا- گفت: با سلامت در شهر است که می طلبد در سطح ملی و استانی تصمیم های جدی برای برطرف کردن این دغدغه مردم که سالهاست از آن رنج می برند، اتخاذ شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مصرف زیاد فست فودها و شیوع سوءهاضمه و کبد چرب در ایرانی ها

مصرف زیاد فست فودها و شیوع سوءهاضمه و کبد چرب در ایرانی ها


تهران- ایرنا- یکی از در بین ها را سوءهاضمه و کبد چرب دانست و گفت: مصرف بیش از حد غذاهای آماده (فست فودها) عامل اصلی شیوع این بیماری ها و افزایش شمار مبتلایان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
 استانداری در صورت بروز مشکل دراجرای طرح ترافیک جدید ورود می کند

استانداری در صورت بروز مشکل دراجرای طرح ترافیک جدید ورود می کند


شبستان:استاندار گفت:در درجریان اجرای طرح و ترافیک جدید استانداری ورود پیدا خواهد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
گفت‌وگو راه‌حل مشکلات کشور

گفت‌وگو راه‌حل مشکلات کشور


تهران- ایرنا- چندین بار در از حل سخن به آمده است. اخیرا نیز معاون اول رئیس جمهور طی اظهاراتی راه حل را و افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سهم بخش معدن در رونق اقتصادی سمنان کم رنگ است

سهم بخش معدن در رونق اقتصادی سمنان کم رنگ است


- - بیش از 14 از کل را در اما به سهم این بخش در اقتصادی استان کم رنگ است که باید با هدف اشتغالزایی ،رونق کسب و کار و توسعه منطقه از تمام ظرفیت های آن بیش از پیش بهره گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ضعف اقتصاد هنر و اثر منفی بر تولیدات هنری

ضعف اقتصاد هنر و اثر منفی بر تولیدات هنری


- - هنر شده هم با کارهای نو بروند و این خود در کاهش تولید آثار در حوزه فرهنگی و هنری موثر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مار و عقرب‌گزیدگی مشکل جدید زلزله‌زدگان

مار و عقرب‌گزیدگی مشکل جدید زلزله‌زدگان


نماینده در گفت:‌ و است که مسؤولان باید با اتخاذ تمهیداتی در برطرف کردن این خطرات و مسائل بهداشتی گام بردارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
رحمانی فضلی: دپوی کالاهای داخل کشور از مناطق مرزی شمال غرب وارد می شوند/در معیشت کولبران هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود

رحمانی فضلی: دپوی کالاهای داخل کشور از مناطق مرزی شمال غرب وارد می شوند/در معیشت کولبران هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود


وزیر با به در هیچ گفت: دپوی کالاهای داخل از مناطق مرزی شمال غرب وارد می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
​هشدار رئیس جمهور الجزایر نسبت به رواج تفکرات تکفیری

​هشدار رئیس جمهور الجزایر نسبت به رواج تفکرات تکفیری


به تقریب(تنا)، عبدالعزیز روز سه گفت: علم و شده است از یک سو با غرب و از سوی دیگر، با افکاری ناهمسو با فرهنگ دست و پنجه نرم کند و این شده است عقیدتی و با شود. وی در را به خطر می و این را می کند. افزود: از و ملی و با در پیش روی شده است سخت خود (تروریسم در دهه 90 میلادی) را پشت سر بگذارد. علی های چند ها، ها و که را از که با از ها شد. پس از این او را یک عنصر دانسته و گفتند با این از شمرده نمی شوند که این امر بسیار است. عیسی وزیر اوقاف و امور دینی نیز از این انتقاد کرد و گفت با افکار انحرافی مقابله خواهد کرد. جمعیت علمای نیز را و تاکید کرد این بر وحدت و تاثیر منفی می گذارد. در دهه نود قرن گذشته به مدت حدود 10 سال با مشکل تندروی و بود که بنا بر اعلام خود آن ها، طی این مدت بین 200 تا 250 هزار نفر کشته شدند. که در سال 1999میلادی قدرت را در دست گرفت، با سیاست ملی و عفو عمومی شد مانع این خونریزی شود و امنیت را به این بازگرداند. سازمان های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه را عامل تحریک تندروها می داند و به همین دلیل این روزها حساسیت در خصوص فعالیت های تندرو و دارد. جریان وهابیت که جریانی است، منشأ بسیاری از خشونت ها در قلمداد می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تداوم مدل «جمهوری اسلامی» و پایبندی مسئولین به آرمان‌های انقلاب راه‌ رفع مشکلات است

تداوم مدل «جمهوری اسلامی» و پایبندی مسئولین به آرمان‌های انقلاب راه‌ رفع مشکلات است


به گزارش خبرنگار گروه بیش از 3000 نفر از و فعالین سابق و های و در 40 طی ای ضمن و ضعف طی 40 را و در به دهه از خود کردند. متن این به شرح زیر است: & بسم الله الرحمن الرحیم شریف و ایران؛ امت و ظهور نهایی؛ امت! در 40 است ی این که در راه و افت و و های ما، در و های ما در مسیری سخت و طاقت فرسا پیش ایم و که سر راه ما و ما به تر از هر روز شده و خود است این که ما پیش رفتیم! ما قوی شدیم! اگر ضعیف بودیم، اگر در یا از این ها و دست و پا زدن های بین و جنگ نمی این حجم از جنگ و بر & شما ما نمی توانید!& نمی شد؛ این های که همه دور تا دور و با های و در حال نمی گرفت! اگر شده بودیم اساسا نیازی به این همه گذاری روی ملت _ از منافقین و ها تا اپوزسیون _ در لباس های نبود! و این همه، خود بهترین است که این و برآمده از این مردم، هم را درست اند و هم آن­چنان ­مند اند که بدخواهان را در چنته رو کرده­اند. قوت و ضعف مجموعه­ای از شاخص­ ها را گردآوری کرد: جهت سنجش دستاوردهای یک اسلامیِ مردمی، میزان توفیق در رشد، و پروری است: یک) مردم: در 30 سال جنگ سست این از در جناح­های خود را در در سبک در و و در می­دیده و در بخش _ ها، ها و _ کرده­ اند. اما به می رشد در فهم و از های در و از به سمت دین را دید. این ها بی اثر هم و که در های و... آن­چنان که بود پیش نرفتیم. به در عقبه­های مردمی- غرب گرا این عقب ها و ضعف ها با است و عطش این خاص فرهنگ­های است. که این و عقب­ماندگی­های در سیاست­باز است. اگر با و شاخص­های را و این را با در هر هر یا حتی هر کرد که در 40سالگی عمق و پختگی یافتند که در انتخابات یا هر با و نقش­آفرینی در نصابی کم تعیین خود را به واگذار نکرده، توانایی رصد دشمنی های ظریف را و ضعف ها و رنج های تحمیلی آن را از امت - امامت تفکیک و علی رغم گله­مندی­ها نمی گذارند آشوب مثل دی ماه 96 جولانگاه طمع ها، پشیمان ها و بشود. منسجم و به هم آمیخته ­اند که در هر فاجعه ملی مثل زلزله کرمانشاه و ... یک خودجوش، بی­نظیر و شکوه­مند را التیام زخم­های رقم می­ زنند. رشدی در ­اند که اعجاب آورشان در میدان­ های معنوی و نمادهای زبانزد خاص و عام شده است. از پیاده روی اربعین تا تشییع شهدای غواص، از سنگ گذاشتن شهید تا در اعتکاف ها و هیئت مذهبی، از کم­ در راهپیمایی 22 بهمن، 9 دی و روز قدس تا هم­دلی و در میدان­های به و مستضعفین. به سطح بالایی از خودباوری و است. ما به معنای کلمه از شرق و غرب گسسته ایم، ما به رفتارها و گفتارهایی که بوی وابستگی بدهد حساس اند و های ما، با به نفس، سودای ظلم و بی را در سطوح و آن در سر می پرورند، ها و باورهایشان دست به اقدامات عینی و زده اند و فتح قله های علم، و را & ممکن& و & در دسترس& می انگارند. چه­ بسا ریشۀ گله ­مندی از را بتوان در آن­ها به و دانست. چه ما را به این طراز از رشدیافتگی چه و و و و را این در ما چه -حتی بخش خودش- را این و اگر این رشد و است چرا جای از اگر این ته­مانده­های یک ملت از 40 سال پیش است چرا با این همه این شاخص­ تر از پیش از می­ بی شک نمی ­توان از نقش بی­بدیل در این رشد گذشت. آن­جا که با عدم در روی گفت و گوی و با و تا همه ما با بر نظر و با کسب و اشتباه­­های ملی جلو برویم. دو) نسل در انسان­مدار از یک 40 نسل آن در آن است. نسل تر، با ­تر از و آرمان­های ریشه­ای­تر از و تر و تر از نسل­های حل و است. به حق فتح است. که مثل جوان­های جو زده­ یک و از های هر نمی­کند؛ روی پای فهم و است را و را از دست های و نسل های دهد. که از و های چپ، و های از این ها، عدم پاسخ­گویی و به آن ها، ها و ها و سعی ها و دارد. نسل که قصد در خود روی های پر بیم و شود و قد به کند. نسل شده­های در عرصه­های شده و کم­نظیری است. در های از و بی در بی از های ها و های و که با ­ای رقم زده ­اند. در به یک تنه این همه را سد های و ساز را به خود را و با به های و بزرگند. در راه های و از جلو و در پشت و با در اند. در خط این ایرانی­اند که دار دانشند. در های نو نسل که را پیش و به افق های فکر می کنند. پیشرفت­ در و که به دست رقم نشان­دهنده این نسل است. در و ها و خیل که تا به چشم و در میدان­گردانی می و... در و حرکت­های و شکل که در شهر و خود را رفع و به می­دانند. در و حرکت­های و در از سوی جمع­های و است. می شود را کور و یأس را در چشم عده­ای و تنگ نظر محو می­کند؟ بنگریم. در آتش پر حجم های و در کم­کاری­ها، ضعف­ها و خیانت­های از و نسل و به حل حتی بخش نسل که تحت اثر و یأس ها و دست به قلم می­برند را کجا و چه و شناسانه، صبورانه کرد و کرد که با جسارت از حرف نوی خود و مخالفت و موافقت خود با روندهای بر سخن بگویند؟ های بسیارند و و شما کوتاه! ناگزیریم از صرفاً گذرا بر های موقف ما. تفصیلی را به های گفتگوی با و امت شان موکول می­کنیم: ما، پیش از ما، عبارت بود از نامشروع و ضدمردمی؛ وابسته و ناکارآمد، در اکثر های و رفاهی که از و اساسیِ خود محروم، دستشان از در خود و در و تحقیرشده بودند. ظلم، بی و فساد ساختاری و سازمان از یک سو و فقدان به نفس از سوی دیگر، سبب شده بود تا ی مستکبرین به جای و مسلمان، حرف اول و آخر را در ادارۀ بزند. ما علیه نظم ظالمانۀ تا و های متعالی خویش را به دست سازیم. ما & انقلاب& کردند، طاغوتِ در چتر حمایتیِ جهانیِ را سرنگون و را وکیل خود تا دست منحوس و شوروی را از سر کند و استقلال، و را ملت به ارمغان آورد. شعارهای ما بود که همه را در سایه آن سازی جستجو می کردیم: آزادی: چهره ها و از با خود راه انداخته و از طرف حصاری آهنین در نقد از خود یا حیطه مسئولیت­شان می­کنند؛ که از قوا، دستگاه­ها و جریان­ها در را درنیافته­اند و معادله­ی آزادی، قانون، و مصلحت را خودمحورانه حل می ­کنند، اما بنگریم: در این سال­ها نمونه های بسیاری را می­توان فهرست وار برشمرد که سخت ترین نقدها و فحاشی ها به اصل شخص اول و اهل سعه صدر کوچکترین هزینه­ای شده و می شود. این را با پیش از که نقض یک رویه بوده است کنید! حتی اگر و را واکاوی حتما به این هم گواهی داد و چند از سر بازی یا رفتارهای ­ای را به پای این 40 نخواهیم نوشت. عدالت: در شاخص­های و و از مطلوب جدی داریم، اما بعنوان مثال در از شاخصه­های مثل و از آن مهم­تر در خودآگاهی و قطعیِ به خویش، به نحوی با گذشته، پیش ایم. ما برابری و در و را & حق& ِ خود می داند، اشرافی گری و مندی های ناعادلانه را خیانتِ بخشش می دانند و را به کوتاهی در مفاسدی، به مؤاخذه می کند. کوچک­ترین و کم­ترین محرومیت های و ولی هم لکه سیاه بر دامن محسوب می­شود اما دو سوی مهم این سیاهی ها را هم کنیم: اول این­که بنا بر همه شاخصه­های و حتی بین­المللی پیش آمده­یم، کم و کم شدت و که عقب­مانده­ایم؛ دوم این­که منشأ و مسبّب این پیش نیامدن­ها چه بوده؟ آن­ها که سالها را به های درد ساز خود را به­ درمان جا بزنند! نگاه های غلط له کنندۀ و یا به بیرون از را دهیم. با استکبار: چه بوقچی­ ها بخواهند و چه نکنند، ما با دست توانستیم دست را، نه فقط از جغرافیایی و خودمان کنیم، عمق و تسلط بر غرب آسیا را، که روزگاری حیاط خلوت و صهیونیسم شمرده می شد، محدود ساخته و را روز به روز از منطقه عقب و عقب تر رانده ایم. های مصر و تونس بمانند و نماندند، کند و ما خواستیم که بماند؛ بود نشد و بود شد به نصرت الهی. معنویِ مسلمان سبب شده تا یک جبهۀ به گستردگی کل غرب آسیا، از بحرین و یمن تا عراق و و از افغانستان و پاکستان تا لبنان و فلسطین، در صف آرایی کند، اهداف او را ناممکن و اذناب و مزدورانش را زمین­گیر نماید. و علی­رغم هجمه­های تبلیغی،امنیتی و نظامی در بین­الملل به سال­های جلوتر بوده، از مرحله علاقمندانی به به تثبیت و پیش­رونده جبهه درهم­تنیده رسیده­ایم. استقلال: در ایستادگی و بر و کم­نظیر و در مقوله همۀ آرمان­خواهان تردیدی نیست. را در مستقل­تر از می­شناسید؟ و این­چنین بر سر خود و غرب و شرق را از خود عصبانی اما عده­ای و مایوس با تصویب گویی در جدی کردند. چه بود و از کجا شد و الان در چه موقفی هستیم؟ سال­هاست که پای خود ایستاده­ و بذل مال و جان کرده­اند. اما غلط در قبل به بهانه & گرگ و گرگ به جای گرگ و میش& عملا به و به حاشیه رفتنِ و شد؛ و دولت­­مردان نیز با تصویر دنیایی که & کدخدای آن و زیستن در آن ندارد و آب خوردن ما هم بند با آمریکاست.& را و در و به هم ریختگی کردند. نتیجه­ی خطاها و خیانت­های وقت و این می­توانست هزینه­های و جبران ناپذیری و بیافریند. اما و امامی که به مردمش و نشاندن بار به دوش امتش مطمئن است و صادقانه را دین و پدرانه به آمد و داد تا در برجام، طعم تلخ به و های آن را چشیده اما آینده درس های بگیرند. این­جا هم آن­ها که با معادلات و از منظر آشنا آن­ها که می­دهند اما حاضر به تن دادن به قواعد آن­ها که با ادعای صدای درخواست رهبری با تقلب نورس و منتخب را کناری نهاده و رشد را بگیرد، پس از مقداری روشن­گری و چیستی ماهیت در بین و با نیافتن فرجام عملی­ مطلوبشان و به دلیل درک نکردن اصلاحیِ این امت، به در اصل این در صداقت و رهبرش. و به تدریج از خود و نماندن سخن گفتند. و این شد سرآغاز عده ای از دوستداران به دنیای یأس و حیرت و پشیمانی. و سرسپردگی محض به یک شخص منجی نما! از دستان نظام! در ضرورت و 40ساله سخن گفته شد. اما در این مسئلۀ حائز اهمیت آن است که یک صحیح، مستلزم درک صحیح از واقعیت، با ابعاد و و آن است. نکته مهم آن است که مهم­ترین مؤلفه در یا پیروزی، & شکست& یا & پیروزی& است. اگرچه از رویارویی و متوقف ساختن اند، اما در این & احساس& در و مسئولین، به در سال های و خطرناک شده اند. این و نمود رسانه­ای آن، به یک خطر مهلکِ تغییر است. زمانی بغرنج می شود که و از نسل سوم و چهارم و خاصه، مؤمن را نیز متأثر سازد. ها و که در طول عمر 40 سالۀ از سوی افراد و و شده است که تقریر بی پرده آن­ها این است که در عمل از اش و تا به در براندازی و تهاجمات و توطئه های کرده؛ اما نسلیِ پیشِ رو، را تعیّن خواهد بخشید. یک عقب گرد آشکار! اتمام و اعلام ولو آنکه این در شکل نوعی تحولِ نرمِ ارزشی- ایدئولوژیک و هویتی بروز کند که رفته در های خرد و و خود را دهد. می فوق را، با اندکی تسامح، قدر مشترک های جریاناتی که در این چهل سال به انحاء از همراهی با بالندۀ اند. از های محافظه کار غرب­گرا تا چپ­های انحصارطلب متظاهر به خط امام، و از لیبرال­های تکنوکرات تا روشنفکرهای دین ستیز؛ و چه جای تعجب که از زبان دوستان دیروز و بریدگانِ و ناامید بازگو شود! گذرای تاریخ نشانگر این است که اینان نخستین گروهی نیستند که سخن از بن بست و انسداد و قریب الوقوع به می آورند و سال بعد را آخرین سال می­نامند. از دیدن این تلخ و عبرت­آموز آموخت و مراقب بود تا پیچیدگی واقعی، به عدم تشخیص از فرعی و در یک کلام & خطای محاسبه& گردد. خطا و اشتباه، مادام که به اغراض فردمحورانه و فرقه گرایانه و تمنای آلوده نگردد، است؛ اما اصرار بر محاسبه، لاجرم به در می انجامد و گسست از ملت است! ای که قسم خوردۀ و ایران، روی آن حساب باز است. که ما همچنان در به بزرگتر بیاندیشیم و ضعف­های جدی و کژکارکردهای نظامات سالاری را کنیم. ما در های و و و _ همان­طور که به از اشاره شد_ بیماری های مزمن، و فسادهای جاخوش در عمق ساختارها هستیم. این کهنه و به بازبینی در داریم. که سال­هاست گرفتار یک ضعف جدی و مزمن است با یک و منطبق بر به قوی شده تا طمع که از این طریق بر ملت فشار کند. قوۀ قصاییه، از این بروکراسی بزرگ و ناکارای کند. این­گونه که در احقاق حق خود توسط قضایی باشند. ایضا قاطع، فوری و متقن با مفسدین سرعتی دوچندان و از هرگونه شائبه جناح­بازی بگیرد. بتواند و محوری خود را در حاکمیت را بیش از پیش بخشد و از کم ها و کم عمقی ها و بیگانگی ها با بگیرد. و قوه مجریه که بار اجرایی و علی الخصوص و را بر اصلاحات جدی در خود رقم تا کم ها و عقب افتادگی­های در و رسیدگی به و تأمین معاش و توزیع عادلانه و اشتغال ذیل سایۀ پویا در رقم زند. اگر نگوییم که از دستگاه­های و خلاف فلسفۀ وجودی خود عمل می­ کرد که آن­ها جدی در خود هستند. این دستگاه­ها به باز بر پایۀ تفکر و مردم­سالارانۀ امام(ره) دارند. به روز به روز در همۀ ها گسترش یابد. چراکه زمینۀ و نظارت در بخش های حکومت است. سازوکارهایی پاسخ­گو نگه­داشتن همه­ی و کرد. در از مسئولیت­ها هیچ از افراد، دستگاه­ها و باشد. با قانون­گذاری شفاف و با خطاکارها زمینه­ای کرد تا که بنای دستگاه­های انتظامی یا در حریم خصوصی آحاد و یا اعمال سلیقه­های شخصی هستند. مجازی تقریبا یله و رها شده و در خوبی است. اگر اراده­ی حمایت از در این شکل شکی که راه با بسیار، سد و بستن راه پیچیده­ای که در حال است باز می­شود. متصل به در این با زیادی توسعه و عمق­بخشی به و ست. سازوکارهای طوری که کسی نتواند با گیری از سرمایه­های و ابزارهای پروپاگاندا و به دست یابد. ساختار به پیش رود که هر که بازیگر بهتری رأی آوری بالاتری را باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
مشکلات مرکز شبانه‌روزی حفظ قرآن ولیعصر(عج) حل می‌شود

مشکلات مرکز شبانه‌روزی حفظ قرآن ولیعصر(عج) حل می‌شود


پس از خبر حفظ به و مکانی در خبرگزاری فارس سازمان اوقاف وارد عمل شده و از این تخصصی حمایت خواهد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
کشتارگاه ایوان بعد از 13 سال فعالیت تعطیل شد

کشتارگاه ایوان بعد از 13 سال فعالیت تعطیل شد


- - از این خبر داد و گفت: این به علت عدیده از اواخر اسفند ماه 96 تعطیل شده و از آن تاریخ تاکنون هیچ گونه فعالیتی در زمینه کشتار مرغ ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
فاضل میبدی : مشکلات کشور را باید از طریق گفت وگو حل کرد

فاضل میبدی : مشکلات کشور را باید از طریق گفت وگو حل کرد


- ایرنا - عضو و قم راه حل در و را گفت وگو و گفت: یکی از آفت های بزرگی که ما را تهدید می کند، گفت وگو نکردن درعرصه عمومی است و اینکه یک سیاسی، دیگر را قبول ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
ارزیابی سفر بن سلمان به آمریکا؛ شتابان در پی قدرت

ارزیابی سفر بن سلمان به آمریکا؛ شتابان در پی قدرت


محمد بن ولیعهد جوان و قدرت طلب در و کم سابقه به آمریکا، با های که در های و ای فعال هستند، دیدارهای رسمی و غیررسمی است. علاوه بر این او با دو ی & آتلانتیک& و & وال استریت ژورنال& نیز است. با توجه به تعداد و هم در های به نظر می رسد است شده و تا حد به آن چه در این سفر گیرد. لذا پیش رو در نظر تا بن در مهم و با و را رمزگشایی و نماید. 1-ارزیابی بن و بن در مدت 18 روزه ی خود در با نشریه ی گفتگویی انجام و در مورد و مطالبی را بیان کرد که مهمترین قسمت این مطالب به این شرح است: & معتقدم که فلسطینیان و اسرائیلی ها حق داشتن خود را دارند؛ اما باید یک صلح باشیم تا ضمن ارائه همه گان، نیز شود… ما های در قدس و داریم. این ماست… ما هیچ با هیچ کسی (صهیونیست ها) ما با و محمد(ص) با یک زن کرد. ما در می که از و به اند… ما با و اگر صلح شود بین و (فارس) و مصر و به آمد& بن در با و در سه سطح است اند از؛ نوع با نوع با و نوع با و که در ذیل به هر سه سطح یاد شده شد. 1-1-نوع با دو در با این مهم و به نظر می رسد که می باشد. یکی از این ها به & سرزمین& ها و & روابط& در شدن با است. هر دو این ها به به ها می و می را تسریع و تسهیل ببخشند. اکنون به طور و غیر بر سیاست خارجی های تأثیر می گذارد. به عبارتی این ها دستورات و اوامر که هر یک به و با توجیهی گرد او جمع شده اند. اقتصادشان در گرو است که می به مصر کرد. امنیت و موجودیتشان را در سایه چتر تعریف اند که بحرین و مستعفی یمن در این باره مثال های مناسبی و به واسطه در از و رفتار قهرآمیز و & منفی& آل سعود ناگزیر به از هستند. از & دلار& نیز در این و راهبرد حامی-پیرو نقش غیر دارد. در این چارچوب می به سودان، جیبوتی و های کوچک کرد. بنابراین این به و به تبع آن جبری های می موجی از با را به راه بیندازد که مطلوب است.(1) اگرچه های مزبور هر کدام به با و های پنهانی در امنیتی، اطلاعاتی و داشتند اما این نظر و به آشکار می را از سطح پنهان به سطح عیان آورده و در بلندمدت آرمان و انگاره و ایستار غاصب بودن را به تضعیف کند. 2-1-نوع با دونالد به شدت به دنبال به است. معتبرتر شدن در مرز های اشغالی ها، این مطالبه را دو چندان است. از لابی و گسترده های ذی نفوذ در اهرم فشار و مکانیزم اثرگذار است که را وادار با جدیت به نموده و کند این 100 ساله را به نفع ها فیصله دهد. از جمله های می به & جرد کوشنر& ، & دیوید فردیدمن& ، & جیسون گرینبلات& ، & منوچین& ، & مولر& ، و چهار یهودی کرد که پست های کلیدی و نسبتاً تأگیرگذار را در اختیار دارند.(2) با این نمی به طور به و خاتمه دهد. گرایی در این موضوع با مخالفت ها و افکار عمومی عرب مواجه شده و متغیرهای گر، به را عقیم می گذارد. لذا به است که در درون عرب به تأثیرگذاری و گری بپردازد. به نظر بن در شرایط کنونی بهترین گزینه است که می به عنوان درونی، ندای با ها را سر و این امر را راهبری کند. بن فردای پادشاهی و در از و مشکلات پیش رو به قاطع دارد. بن به این را درک که نقش و اثرگذاری غیر در و رشد و سیاسی دارد. 3-1- نوع با و هدف بن از در با و و به این رژیم، نشانه رفتن و در است. بن به درک که دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی در طول
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بررسی سه گونه قارچی موجود در اسکناس‌ها در چهار محل پرتردد/ آرزویمان افزایش کیفیت تجهیزات داخلی است

بررسی سه گونه قارچی موجود در اسکناس‌ها در چهار محل پرتردد/ آرزویمان افزایش کیفیت تجهیزات داخلی است


محققان که در از را حل کنند با موانعی رو به رو هستند که رفع این موانع، پیشرفت بیشتری را برای کشور به همراه دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
جامعه به آموزش فنی و حرفه ای رغبت کمتری دارد

جامعه به آموزش فنی و حرفه ای رغبت کمتری دارد


-ایرنا - فنی و ای گفت: این است هنوز نسبت به آموزش های فنی و ای و مهارتی رغبت کمتری داشته و خانواده ها ترجیح می دهند فرزندان خود را به های سنتی بفرستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حفظ آرامش، پشتوانه ساماندهی آب در یزد است

حفظ آرامش، پشتوانه ساماندهی آب در یزد است


یزد- ایرنا- و یزد و خط آب شرب به بر حفظ و از تنش ‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: آگاهی بخشی اثرگذار و مدیریت منسجم توسط مردم و مسئولان، پشتوانه مؤثر در ساماندهی موضوع آب است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni