بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب معنویتمی‌خواهید پیر نشوید؛ مطالعه کنید و غصه نخورید

می‌خواهید پیر نشوید؛ مطالعه کنید و غصه نخورید


خبرگزاری ایران(ایبنا)- مهتاب دمیرچی: مدت ها است که درس می خوانیم، می خوانیم. روزنامه و مطبوعات را ورق می زنیم و از اخبار روز آگاه می شویم. با شاد می و با نگران و می شویم. شما و را در می و می نویسید و به راحتی آن ها را درک می کنید. حال روزی را نشناسد و یا که از در یاد اید شود. شما به می اگر به شما بگوید که مغز شما محدود شده است و هر سال که شما پیرتر می میزانی از شده از بین می رود؛ چه احساسی می کنید؟ اگر مجبور هر را صرف معنا و آن و یا به سختی ای را یاد که به که در می و می که را به دست بیاورید. یکی از راه های های مغز است اما این ویژگی انسانی از طریق به دست می آید؟ سوالی است که از متخصصان مغز و با های و خود آن را می دانند. یعقوب ترسلی؛ متخصص مغز و و برنده جایزه سال جمهوری اسلامی در گفت وگو با و که در مغز می شود معتقد است: مغز می شود و عامل جدی در از زوال آن به می آید. این گفت وگو به شرح زیر است. اصولا که می چه در مغز اتفاق می افتد و آیا اساسا یک می مغز در فهم و درک و ما ها از چند هستیم. ها نقش تری به ها دارند. در به ای است که ها در بدن هستند. مغز بدن است که از های آن و نیستند. هویت یک در مغز وی شکل است و هر که روی این عنصر بگذارد می کند. از دو وزن بدن را مغز تشکیل می دهد؛ اما های بدن را بر دارد. حال برویم را کنیم. تاکنون و آن بر مغز در سایت های اینترنتی، از سوی خاص با دیدگاه های خاص شناسان، و پژوهشگران، آثار و منتشر شده است. اما که آن صحبت شده است این است که در به را تعریف کنیم. ما مغزواعصاب نام چه را می گذاریم؟ بدیهی است یکی از های بشر است که از هم به آمد. می کند با چشمانش را به یک دوربین عکاسی می کند. تصاویر شده از چشم از سوی رشته های به شکل مغز می شوند. دراین این یک خام است. که می شود در بعد مغز سراغ قراردادهایی می رود که یاد است و از مخزن اطلاعاتی خود می گیرد. می داند در که می کند به چه شی می شود. در را در می بیند در مغز که وظیفه از قبل و حفظ شده را برعهده می و به آن ها می کنند. بگوییم یک سطر میلیاردها در مغز می شود. حال اگر سطر را با مغز به می دهد تا هوا را به شما و در این قند و را به های تا با شده را ادا کنید. شما را خواندید. در این مغز به شده می کند اگر چهل این را مغز 32 یا 33 سال پیش را می کند در آن فرد و را یاد است و با دقت در مغز است. با در مغز می شود. در این به می کند یا غلط را می کند اگر نا و یا به حفظ آن می کند. در در را بر سپس در مغز می شود در و عقل و درک می شود. این یک است. اگر و با عث فرد شود چه می شما در حال یک متن بخش یک بیت شعر و یا یک بخش و یا به طور از به می در در مغز به نام لیمبیک. این و های یک فرد را و می کند. بی شک این یکی از های به است. شما ای می که از آن مغز به می دهد که به شما دهد. اگر به غدد اشک در چشم می دهد تا اشک بر چشم شود. حال این اشک می از غم و یا باشد. اگر از یک تا را که می در مغز شد که که می شود به می رسد که فقط این را به کار می که ما به آن ها می نجومی. بر تضاد شده و بر اولویت ها خلق شده است. که در مغز حاکم است حکومت است. نرون ها های که نود فعل و انفعالات مغز را می دهند. در مراکز خاصی از مغز می شود نه آن. که در طول سالیان طولانی می و تخصصی هم مغز این در مقایسه با عادی چه و آیا از های مشخصی به دیگران دارد؟ به نکته کردید. می خواهم این را با یک توضیح دهم. اگر شما که در حال مقابل تلویزیون و مدام از مواد پر کالری بعد از مدتی شما تبدیل به که اضافه وزن با جسمی تنبل و کسل خواهید بود. اما اگر که در روزانه تان کنید، و سالمی جسم شما سرحال و خواهد بود. مغز کاری را می کند که با جسم می کند در می شود مغز ورزیده تری باشند. در مغز این خون می شود با خون در مغز فرد شادابی و ورزیدگی می کند. می از کند. در که آگاهی در مغز کار می و کمک به فرد را در مسائل می کنند. اما اگر در یک بازه بی وقفه و این بیش از حد و به مغز ندهد است که شبانه روز می کند. همانگونه که جسم می شود و توان را نخواهد مغز هم می شود در یک فرآیند یادگیری را قطع می کند؛ عضو درگیر مغز است و به و سوخت دارد. به است که به آموزان می شود در طول ترم درس و به اصطلاح شب امتحانی نباشند و یا که می امتحان کنکور آماده است در یک فرم ثابت درس و سعی در روزهای پایانی که به می چون این عضو حیاتی بدن باشد. مداومی که با و در یک نه به مغز آسیبی نمی رساند بلکه عمر آن می شود ورزشی مفید مغز به می آید. از مزایایی که می توانم به آن کنم این است که مغزی را بسیار و قوی می کند و خون به آن می شود. بر پژوهش های شده که می دو و نیم برابر که نمی دچار می شوند. در پس انداز و هوشیاری مغز. اثر بحث و گفت وگو است که مغز به خودکار از ذخایر می کند دایره فرد بالا می رود. که از نظر بیان و عواطف فقیر می شود. در صورتی که اندک و یا به مرور یابد چه در مغز می اگر ما خون به مغز را دهیم و نداشته باشیم مغز به های خود را هم از بین می برد و یا های خود را می دهد. مغز به ای است که در معرض تابش باشد. اگر سیر نزولی خود را به می کند. کمی از رابطه با بگویید. این دو شاخصه چه ارتباطی می با باشند؟ و یا از روی چه را در مغز به می آورد ای که شده است و فرد بر طبق میلش به آن می پردازد. در که مغز مهم آن ضد است که علت آن خون قوی است که در مغز می شود. به از می شود می که خوان و هم باشند. که در مغز می شود تفکرات منفی را دفع کند و گرایش به مثبت اندیشی باشد. حتی در ها اند که از خوردن قهوه و یا کشیدن سیگار آرامش به است. از و با به این ها بیمارانشان را تشویق به های شان می کنند؛ علت آن این است که شما جذابی را می و از آن لذت می برید، درواقع می که نویسنده آن را طراحی است و از فعلی خود خارج شده اید. در این لحظه غم و حالات خود را فراموش می و که به خوبی دادید. در عین حال مغز هرمونی را ترشح می کند که های می شود. با این در طول یک دوره مشخص غم و در فرد چشمگیری می کند. جالب را می گذارید پس از یک کوتاهی قبلی بازمی گردد و به مغز می فرستد. البته لازم می دانم به این هم کنم که در این هم دارد. از های مخرب دوری که سوء بر و روحی به شخص می شود. این یکی از است که در به آن داشت. هدف من شده است که فرد های خود را می خواند و به آن مند است. این نوع درمان می شود این است که امیدواریم در رخ دهد. به نظر شما مغز هستند؟ پیشنهاد من این است خود را به سمتی جهت که تحصیلات آکادمیک در آن زمینه ندارند. این می شود مغز با های جدیدی شود و موثری را دهد. می شود. در یک پژوهشی که می کردند بعد از فوت و پس از کالبد شکافی فهمیدند از مغز که به می شود سالم مانده است. می کند مغز هم می کند به فیزیولوژی هم مغز در قرار دارد. کسی که با و به می کند، در مغز می شود. اگر کم و یا اصلا های مغز در نیمه کار و خون در آن مخصوص نمی شود. نمی دهند. روی هم رفته مغز را زنده و می کند. که علم و یا احاطه کاملی روی تخصص ویژه ای بر مزایای شده، می جسمشان را هم کنند. سال ها پیش به من کرد که 102 سال این فرد و به و سلامت مغز یک فرد سی وپنج بود. این فرد در سن 102 سالگی می نوشت و ترجمه می کرد. که پژوهشگران معتقدند می را جوان تر نگه دارد. چه مغز در فایده ؟ که می و مطالعاتشان هم به و های درسی است و که می نویسند و مولف است چه را مصرف کنند؟ یکی از پارامتر های مهم در مغز به می رود مغز هر غذاایی را نمی کند قند غذای مغز است. گرسنگی از مغز می شود. مغز پر خون عضو بدن است و بیشترین بدن را می کند به مغز دارد؛ مغز و بگیرد. به که می کند مرتب گرسنه می شود. اولین قدم مغز است که کم است و یا به نمی دهد نمی بر باشد. کم خوابی مغز را کم می کند. دومین پارامتری که روی مغز است است. که در های آلوده می به که در های پاک به آب و هوایی می پایین تری دارند. مغز و . من می کنم که در جایی که بر کافی، هوا در مغز باشد. مایعات بنوشند. در که می درجه حرارت اتاق مناسب بدنی باشد. نحوه در می باشد. در هنگام به ای بنشینید که خون به مغز شود و نیابد گرفتگی عروق باشد. که می از های بنفش و غلیظ مویز کنند. سبزی و های تازه رس می اثر بر مغز باشد. به یاد هیچگاه در مغز اثر آنی نداریم؛ حتی مغز مرگ آنی هم نمی شود به ریکاوری مغز و های مغز امری بر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تأثیر معناگرایی زایران بر ایجاد صلح و پرهیز از خشونت

تأثیر معناگرایی زایران بر ایجاد صلح و پرهیز از خشونت


و بر با بر یاد دست کم دو و با دگرگون شده است که در ذیل به آن ها می شود: الف. بر صلح و از در تحت خلجان های و از و ها خود و می و این حال با می کند. از منیّت های فردی در دعا، می خصلت جمع و با خود را به در سازد. دعاها مسلمان بعد بخش - - وقتی می خواند: & انت الهی و سیدی و مولای اغفر و کفّ عنا عن اذانا& (زیارت الله) و خود دعا نمی کند و همه به دعا می خود و در می آید. و خود را - - در & کبیره& می که جز و نمی باشد. از های از جدال و و رفتار و صلح آمیز است که در بلندمدت، در اثر کمّی و کیفی دو و از ها و این بخش کثیر از اتباع خود می شوند. ائمه اطهار:با و باورهایی همچون نذر (امین الدوله،1370، ص26)، تقرّب (کربلایی کرناتکی، 1386، ص39)، ثواب خواهی، بستن بیماران به پنجره فولادی، عریضه اندازی درحرم، تبرّک دادن جنازه در اطراف مطهر، خادم افتخاری شدن، و مجاور حرم شدن (علویه کرمانی، 1386، ص93) آمیختگی می کند که بر روح و می و از خشم و های می کاهد. - ها در و صلح و به در رده از هر می و با (نقیب 1392، ص7) این را که در صلح و در به که (Nasr, 2004; p.8) و آدم و بمب (ولدانی، 1387، ص86) و را و صلح را در در سازند. این به بین دو می و دو در به این و کمک می کند. ب. در با بر پس از در صدر ها و الزام های است و به کلانی نیاز دارد. در سال 2004 پیش می شد که 50-100 اعتبار است. این به معنای آن است که این امر بین و است. از ژانویه 2004 تا پایان جولای 2008، بیش از 118 صرف شد که 46/50 از این رقم را کرد. (خسروی،1390، ص39) در سال 2003 همایش & کمک به عراق& در مادرید اسپانیا با 73 و20 ( 1387، ص191) برگزار شد، و هر نحوه کمک خود را اعلام کرد. یا به بخشش بدهی های کردند و یا قطر و امارات متحده با کمک های توجه، را در رساندند. بر کمک های فنی، همّ خود را صرف نمود. بخش توجهی از طی دهه های فرسوده شده بود. بی اعتنایی به مطالبه های در دوران مانع و در شد، ولی با و بازنگری در به های در گرفت. اما فرومانده (یزدان فام،1390، ص260) قادر به های و نبود و و از این تجربه، در ای، اشتیاق خود را در (آیتی، 1389، ص144) با جدیّت آشکار ساخت. به به های سنگ خود را در حرم در یکی از های در داد. این بر به سبب های به یک اول ای را می نماید. از در و با در و و سفر است از: - پنج به شهر نجف در 1389 در حرم که بنا به گرفت. (اخبار سال 6، ش54، ص22) همه قلم زنی و مس زنی حسین(ع)، سنگ حرم حسین(ع) و ابوالفضل(ع) و طلا جواد(ع) و کاظم(ع) و حرم عسکریین(ع)در و نصب آن (اخبار ش56، 1389، ص32)، درب باب حرم حسین(ع) و از گل های شده ابوالفضل(ع) با و و در سال 1389 از کمک به به می رود. در متن خبر به از 108 طلا و بر 4 و و طلا با 5 آجر (خشت) در (اخبار سال 6، ش55، 1389، ص28)، از اما امر می بر در این که از نماید. به و های ( ) و دو در و نجف از سوی شده و دو بر نصب های خنک در بین بین و نجف در و های است. یکی از زیر های که به شدت و است. شده ای و این است. بمب در های و آن است که هر نوع مرزهاست. (جونز، 1388، ص154) این است را حمل و به کار گیرد. که را به سبب سال ها و بر پیش فنی و خط مشی و و آن است. امر بر و دو و در اثر می گذارد. را از به این امر است. هر نوع از ای چه سفر و دو و چه به رفع در و و امن در می و هم با در این مسیر، گامی جلو به می رود. آهنگ رشد ها به هم و دقیقاً این سنخ از های و آن به ابعاد بر و خوب دو است. های بالقوّه به طور اعم در است از: و های برق و تولید انرژی، شبکه های و آبی، پالایشگاه های نفت و پتروشیمی، و های سیمان (برزگر، 1386، ص96) که از این تا حدّی در و ای و به با برد؛ اما در این هم خود را مصروف بر است. مخارج سالانه در سطح بر 2000 است. در بسیاری از کشورها، به منبع کار درآمده و جمعیتی بر 100 نفر را در سطح به اشتغال واداشته است. (صدیق زراعتی، 1388، ص54). این در است که و - به ترتیب - مقام اول و دوم در را و این نرخ در به سبب مشکلات - نظامی بین2-5/1 درصد در نوسان است. عمده شکل بین این هم پاک است. های در در از دید این سفر به از خط مشی و هم هست و از حوزه این سنخ مرهون خط مشی مدبّرانه است تا در نهایت، دستاورد این و دو گردد. به نظر می رسد مهم های بر به عام و به طور اخص بر و است از: با به نفت: زیادی از افراد در و به طور غیرمستقیم در سطح کل دو خود را از طریق کسب می کنند. و هم فکری و اتخاذ نوسازی و کیفیت و بی واسطه ای بر و داشت. در هرحال، نبض حیات و ذیل در هر دو شیعه مذهب و مستقیماً به امر وابسته است: الف. مهندسان، معماران، فنی و دست اندرکار در ساخت، و حرم های در دو کشور؛ ب. حمل و نقل و به در و در منتهی به های زیارتی؛ صاحبان و دست اندرکاران هتل ها، مسافرخانه ها، زایرسراها، مهمان پذیرها، های اجاره ای و های اقامتی. ج. چاپ ها و ناشران ها و نشریات مذهبی، مداحان و مرثیه خوانان و فروشندگان های و ادعیه و سفر. د. مؤسسه های شیعی؛ & ارتباطات و غیرایرانی& ، & مجمع اهل البیت& . هـ . مسافرتی، های هواپیمایی، اتوبوس ها، قطارهای مسافربری و مشاغل مرتبط با مهیّا سفر و نقل و زایران. و. موزه داران، نمایشگاه داران و های و و و تفریحی جذب و جلب زایران. ز.اداره کنندگان اراضی و موضوعات وقف و مجاوران. ح. غذاخوری ها، ها، اغذیه فروشی ها، مواد خوراکی، فروشگاه ها، مجتمع های و دارها از مبدأ تا زیارتی. بازار دوم هر است و صنایع دستی و محلی (محمدی، 1387، ص36)، به تهیه سوغاتی که با نام شهر های عجین شده جانماز، تسبیح، مهر، انگشتر، پارچه و حتی کفن از ملزومات جدایی ناپذیر سفر تلقی می شود و در یا نجف به کفن می و آن را به متبرک می کنند. از آن، از در به به سوغات مقدّس، به کالاهایی - اگرچه نامرغوب - مثل و کیف و کفش از این شهرها می کنند، و چه کسی است که سودبخشی آن را بر از خرده فروشان و کسبه انکار نماید؟! در هر حال، اگر تعامل اندک نیز ساز پیوندهای پردامنه و مستحکم دو با ظرفیت های شود، این موضوع نیز از دید این پزوهش در رده ثمربخش سفر بر دو قلمداد شد. اما افزون بر درونی مذکور، به سبب رونق غربی کشورمان که دارای پایانه مرزی و نیز تشویق در تضعیف شده و نوپای در می شود وزمینه ساز در رده گردشگریبهواسطه در عرصه فرصتی و گردشگرپذیری می گردد. تربیت نیروی مجرّب در آموزشی تورگردانی و به با های در از است. (پیران، 1388، ص49) در و و ورشکسته (سیمپسون، 1388، ص162) را می با رقّت بار در سال ها قبل و پس از تهاجم نابخردانه به کویت در2 اوت 1990 دریافت که در پی آن، شورای ملل به اتفاق آراء، تحریم های الاجرایی را بر ضد وضع و تجارت و ذخایر آن را مسدود کرد. (منسفیلد، 1388، ص383) در آن زمان، ائتلاف بین به سردمداری آمریکا، تمامی رزمی به همراه زیر بنای آن را درهم شکستند (حاجی یوسفی، 1387، ص171) و به یک فاجعه را رقم زدند. در چنین وضعیتی، حتی یک به می توانست نقطه امیدی بر فروپاشیده این باشد. شد ضعف زیر های و مدنی که وآشوبگری (Ehteshami, 2003, p.115) آن را وخیم ترکرده بود، نظم و این را از هم بپاشد. بر آمار جهانی، پیش می شود بین تا2020 به بیش از 1/5 نفر برسد و امر حکایت از آن که نرخ جلب را اما به طور اعم و و به طور اخص، نه امیدوار ای ندارند که امر از رشد منفی در این دو مستعد است. در سال 1990 340 صرف و این در است که در سال 2003 این رقم به 4/190 رسیده؛ یعنی 12 برابر شده است؛ اما میزان صادرات از همپا با آن جلو نرفته و 500 ارزی از این راه جذب و در کسری 3/5 است. (رنجبریان، 1384، ص48) اما در از سال 2003 با وجود عضویت در (قربانی، 1387، ص36) و های فراوان شهر باستانی بابل، زیگات و اور و لحما، سارسنگ و دوکان در کردستان عملاً غیرفعّال شد، ولی در سال 2005 (قربانی، 1387، ص49) بار شد و از عوامل رشد در با روزانه 2500 به گردیدند. (خبرگزاری فارس، 2/7/1386) از های آماده اشکال & توریسم درمانی& (الخفاف،1391، ص17)، & ژئوتوریسم& و & اکوتوریسم& است. شیعی، اعم از و بحرینی، که به مشهد می روند، همه ساله از ییلاقی شاندیز، طرقبه، خواجه ربیع و کوه سنگی دیدار می که این امر بر های شغلی، به رشد نرخ در کمک می کند. تورگردانان هم می توانند را در که های دارد، درباره های تکرار کنند. اما از آن رو که رویکرد این بر پیامد سفر به بر دو داشت، به نتایج سفر به که البته اساساً هم با سفر به نیست، نپرداخته و فقط به نکات فوق است. از غیر مستقیم بر و می به که دو طرف آزاد و صنعتی در دو (دی ماه 1388) کرد. در نتیجه، این بر به سبب ترانزیتی، بر و بود. سخن پایانی نیز راهبرد ای خود را بر بنیاد و & خاورمیانه& ، اعتمادسازی و تصویری از یک احترام برانگیز خود پی ریزی نموده و از دینی، به راه ای مند شود. های این که خواستار تاثیر بر و بوده، آن است که سیاسی، فرهنگی، و ذیل را در و و با است: تبدیل جنگ به صلح، اجتناب از بازطرح اختلاف های و عراق؛ اتکای به نرم درعراق نوین؛ همگرایی و آرمان & اسلامی& و به بازتعریف و از معنوی؛ پرنفوذ بر و صلح در منطقه؛ در طرح با بر در در کربلا، نجف، و کاظمین؛ درآمدی با بر دینی؛ و به درٱمد نفت و رده در رشد گردشگری. به بیان دیگر، در این ارزش های نه بین دو بلکه مسلمانی که از کشورها به این های می آیند مبادله می شود و در حکم صلحی که با خود، بذر صلح و را می پراکنند و این امر در بلند مدت، به ترویج صلح و رساند. های این ازآن است که درآمدزایی این هم راستا با مقاصد است. مهندسی از امر زیارت، های دو صدور روادید با مکانیزه ترانزیت و مبادی و خروج و تنوّع به راه های سفر رزرواسیون پیش رفته، سریع و مطمئن و حمل و نقل و و های بین و بر میترانی بر جبر کارکردی در است و از های مدیریت می در سطحی تر، به هسته به یکی از قطب های در& منظومه قدرت& نظر باری بوزان ببرد. به اعتبار، که تحقق تلاش است در سال های اخیر، از در و اسلامی، که به یکی از اصول پابرجای تعریف ببرد؛ از های و حیاتی، است که گستره جغرافیایی آن از تقسیمات اداری و قلمرو اقتدار قومی فراتر می رود و به منزله از و به چشم می آید. درصنعت روند و فراملّی را، که از پیش & درخاورمیانه& شتاب می و با اهداف در ای و تخفیف هم جهت است. از های این با در با تلفیق های شده در این نوشتار، که چارچوب نظری بحث را شکل می و به با تأکید بر دانیل می گفت: از مهم پیش شرط ها و معیارها را ای شدن را داراست؛ چنان که در موقعیت با پیش شرط های شده از سوی نگاه تجدیدنظرطلبانه در پس از انقلاب، که مبتنی بر بر و آن در قانون اساسی ناظر بر دارا بودن پیش شرط های اولیه تدوین دعوی و در با نظر مشروعیت به که به سامان دهی به و مواضع این به شمارمی آید. در با لزوم پیش شرط از ابزار در خارجی، اعطای کمک به و به و از روزنه علاقه این پژوهش، فضیلت و کمک به ساز آوردن یکی از پیش شرط های ای است و - فی نفسه - شیوه مناسبی در و در تثبیت و با این با به در عرب، ساز ای بود. در همخوانی با آخرین یا پیش شرط منظور فلیمز بر نقش دو
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی