بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب مفهومروایت محمدمنصور هاشمی از اندیشه شایگان بازچاپ شد

روایت محمدمنصور هاشمی از اندیشه شایگان بازچاپ شد


به خبرگزاری (ایبنا)، افق ها با از اثر به چاپ رسید. چاپ این در سال 1389 با دو و 500 و 10 شده بود. این در زمره پژوهش های در می گیرد. افق ها 9 فصل است که آن به از: و های هند ، در بینش ، ، شدن سنت ، ، های ها ، و او ، و افق ها . در فصل به چون فرضیه کارما ، اصول مشترکی که و مکاتب هندی قبول داشته اند ، ، جوهر ثابت ، ادوار جهانی ، ، آتمان ، برهمن در ، نجات و ، یوگا در بهاگاوات گیتا ، طریق ، روش و ، یک یا هنر و در هنر شده است. در این فصل دو و های هند و بت های و یاد و و ای از شده است. این دو از سوی می شوند. در ، در هند ، در ، در چین و در است که در فصل دوم شده اند. این فصل نیز است از بت های و شایگان. طرح شده در فصل سوم (چهار آسیایی) از این است: و ، هند ، چین که خود به دو سه دین چین و بشر و می (این نیز به سه ، و یا شده و آیا می از یک سخن . فصل سوم دو تکمله و در جست . نیز به بخش شده است: حرکت نزولی در سیر ، توهم مضاعف ، فترت، نه این و نه آن و موتاسیون و غول فرانکشتین . این فصل نیز است از های در برابر غرب و مقاله ای به اسم در جست که در شماره نشریه نامه در پاییز 1370 شده بود. محمد منصور فصل نیز پنج بخش است: ، ، مارکسیسم عامیانه به سان در فضا ، علی شریعتی: نمونه یک نظریه پرداز (ایدئولوژیک) ، خطر طغیان توده ها . از بخش های این فصل، چون به و آگاهی کاذب ، و سیاسی ، به سان ساختاری دو جوهری و تنزل گرا و دیالکتیک و خرد . همچنین بخش موردی آرا نیز دو دارد: سه رکن شریعتی: انسان، تاریخ، و تشیع و . این فصل نیز از است. فصل که آن است از شایگان، دو بخش با این سرفصل ها دارد: در انتظار پایانی که خود سرآغازی دیگر است و تعطیلات در . با علیرضا مناف زاده از سوی روز شده است. در فصل ششم نیز به کار ایدئولوگ ها در شده و نسبت میان روشنفکری و در منظومه کاویده شده است. یکی از مهم ترین های کربن: آفاق معنوی در ایرانی نام دارد. این را به زبان فرانسه نوشت و در همان کشور نیز شد. باقر پرهام فارسی این را ایرانیان به ارمغان آورد. یکی از نزدیکان کربن، شناس برجسته فرانسوی بود و در این تالیفش او را به صورتی نظام مند و کرد. فصل هفتم افق ها از این اثر مهم است که در دو بخش و هایدگر و به می شود. فصل هشتم نیز و تحلیلی است از جدید، هویت چهل تکه و سیار . این فصل نیز در سه بخش عصر مرقع کاری ، ارتباط عمودی و آیا می باز به قاره روح دست یافت؟ تنظیم شده است. در نهایت فصل آخر از افق ها ی است. در انتهای این فصل شناسی کاملی از به همراه گفت وگوهای مطبوعاتی با او و مقالاتش به می شود. نشر روز، پنجمین چاپ افق ها: از را با و 100 نسخه، 400 صفحه و 50 روانه بازار در کرده است. چاپ این نیز در سال گذشته با مشخصات کتابشناختی چاپ شده بود. فایل PDF صفحات ابتدایی این به این نشانی بروید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
چرا در ایران قطع دست دزد اجرا نمی شود؟

چرا در ایران قطع دست دزد اجرا نمی شود؟


حوزه/ در مجازات، قاعده‌ای به نام درأ. در این که این اسلامی این است که در صورتی که شک و تردیدی در یکی از حدود به آید قاضی نمی‌تواند حدّ را اجرا نماید؛ یعنی باید و حکم یقین صددرصد باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
سنت مونوگرافی و اتنوگرافی شهری از سنت علوم اجتماعی ما دور مانده است

سنت مونوگرافی و اتنوگرافی شهری از سنت علوم اجتماعی ما دور مانده است


به خبرگزاری (ایبنا) از های نقد و حلقه مطالعاتی متون در فصل به نقد و یک در مارک اختصاص داشت که با حضور ایمان و به همت و و با و و علمی و در سالن موسسه تحقیقات و دانشگاه برگزار شد. در این با مهم است که بتوانیم از زوایای شهر را نه فقط آنگونه که در دپارتمان های به آن می گفت: در این اصطلاحات و ترم های در شهر شده است. ای که در این می است که از هفد ه تا این است. این از ما در به است. این فضا به قول است و گذر و از به است. این در است که در ما نمی ولی می دهد که در و تجربیات ظهری و های مختلفی می سازد. وی داد: در در این اثر می شود. شدن ساخت تاسیس اولین خط در 1900 شکل می و بیش از صد سال است که ها و هم برایشان زیر زمین است و می دهد بیش از است و یک است. ناقد نیز در این طی سخنانی گفت: این را در سال 1990 و در سال 2002 از متن آن شده است. روان و ایرادات دارد. اگر بخواهیم به متن برویم بگویم حیطه با استعماری و درگیری اش با رشته های است. وی افزود: در دهه 80 و 90 واژگون است که که قوم و را می دهد. از آن می و را به جای دور دست می و و می یابد. اگر و با که آن را و می با اند از که است و در همه جا دارد! این است که را در ها می دهد. در ها می که های که در شما و .... را می کنید. می از تک به دو می و می شود. پس این به فرد می شود و فرد را با می کند. به این از سخن می و های از دست یکپارچه می کند؛ یکی این است که شدن ها در شود به طور می شود که شده است و در آنجا ندارید و مسیرهای ندارند. یکی از ها این است که ارائه شود. پیش از این امر محلی که در آورده است اما این قبیله ندارد و همه چیز است. از سوی فرد به نامه های برود. وی با مساله اصلی در این امر با امر است و می خواهد این را به واسطه کند گفت: در فصل دوم از متفکرانی چون اشتراووس و ... سخن می شود. تلاش می کند دهد که یک است و در تمام به آن می شود. اشتراوس می های ملموس فرد است که می به تام بیانجامد پس او از فرایندی نام می برد که به است که متاسفانه در به اشتباه محدود است همه تام در ذهنیت فرد قابل است. بنابراین مدام شود. شد: زمانی که از به در سخن می می کند که سطوح معنایی اقتصادی، آیینی و قضایی و در یک تام و آن تام توسط می شود. پس ما در اینجا دو سطح و می بینیم. وی عنوان کرد: می که معانی در شکل می گیرد. او سطح را در این موثر می داند. در سخن می آن را دارای نظم می که حرکت و جابه جایی مفید است. از سوی در این فضا، مسیرها و عادات خودشان را می سازند به طور فرد به سکو می شود کدام درب بیاستند. گویی آگاهی فرد ساخته می شود! از سخن می فصل جالبی است. او نقشه را و آن را در ارتباط با تشریح می کند. هر اش را در بستر مشترکی با سایر ها دارد. به های در دیاگرام زیرین به خاطرات در آن گره خورده است. این آن است که به آن می گویند و ها است. از سوی همه به از می و مسیر خود را دارند. در می شود که در مناسک بی آیین و می شود. فضایی است که همه در دارد. وی با در در در می شود که با ها می و در حال مرزساختن با داد: در فصل آخر هم به ایستگاه های که در آن به هم می رسند اشاره می شود و می شود که با عوض کردن وارد نظام های متفاوت نمادین می به طور یک خط ممکن است فرد عاشقانه تر باشد! گاهی اگر مدتی در به بمانند می توانند ببینند که در چه کاری می یا چه موسیقی گوش می دهند. را می خوانیم این سوال می شود که این اثر به چه دردی می خورد؟ در بخش پایانی سخنانش گفت: آنچه که از سنت ما دور مانده سنت و است. ما در مان از پیش تعیین شده ای که این ها را در همه امان داشتیم که مال ما و از نبود تولید در علم انتقاد کردیم. ما با اقتدار نظری در هستیم. ما که در جهان جنوب با روبه رو که فقط می آنها را به کار بگیریم و یا شکل از آن و روایت را و راه به همین دلیل هیچ گاه نظریه نداشتیم. اما این است که برخی از جهانی است و از متن غرب اگرچه درآمده اما ما می از درون آن چون دولت رانتینر دربیاوریم. در نیز چون متروپلیس نیستند مگا پلیس داریم! وی شد: ما نیازمندیم در چون رانندگی و ... و به می با سوالات ببینیم که در ما چه اتفاقی می افتد! این از این منظر می راهگشا و به ما سرنخ درباره روش بدهد!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جلوه‌گری فرهنگ جهادی در تمام امور فردی و اجتماعی

جلوه‌گری فرهنگ جهادی در تمام امور فردی و اجتماعی


کانون نبأ ــ حفظ و نشر گفت: یک کلی است که از جمله مصادیق آن دین‌محوری، ولایت‌مداری، ایثار، مردم‌گرایی، خودباوری و نوآوری در امورات فردی، اجتماعی و سیاسی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی


پژوهش پیش رو در پی و وجه در آن­ ها می­ چه هر دو نظریه مزبور، به کارکرد ذاتیِ مترادف در گزاره های الهیاتی توجه داشته ­اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی