بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب نبودافکار تاثیرگذار میرزا آقاخان کرمانی در جنبش مشروطه تاثیرگذار

افکار تاثیرگذار میرزا آقاخان کرمانی در جنبش مشروطه تاثیرگذار


ایران(ایبنا)- مریم منصوری: یکی از عصر است که به او در شده است. او بود که از زمانه خودش جلوتر بود و همواره سعی در داشت. کم کار شده است. در 27 را با می دانند. با علی ملی او گفت وگویی ایم که در می خوانید: نقش در چه آقا خان در است. او و تنی چند از که به از آن ها یاد می در را که و میوه آن، و پارلمان بود. آقا خان یکی از است که به هیچ یک از هم عصر خود شبیه نیست و یا تحت کامل هیچ یک از بود. است که در از یا تحت خود باشد. اما به های در او در با هم دارد. او را در در و های ملت و باشد. آقا خان محل تلاقی ها، مرام ها، مسلک ها و فرق گوناگون بود. در زمینه shy;های مختلف از تصوف تا جریانshy; های مباحث اصولی و اخلاقی، یک پایگاه عمده به شمار می آمد. او در خانوادهshy; ای متمول در بردسیر به دنیا بود. به فارسی باستان، زند و اوستا و های خارجی از احاطه داشت. علاوه بر این ها از حوزوی هم برخوردار بود و به می گفت که نوین و و علم را با هم در آمیخته بود. او با به و را می و این ها شد که او با ای از هم عصر خود کند. آقا خان به آن روز پی بود و یکی از های مهم را بحث و در می از نظر وی، یکی از عقب است. و به از بود و دیر از نشر های ژان ژاک و گذشت. اما در این از آن ها و چه کسی می ژان ژاک را است که بخش از آن در درج شده بود و روح چه در اما این در نیفتاد. آقا خان ده سال را در و با و های و در آن روز بود. در با که با و به می رسید. در های و هم می نوشت. با های آقا خان و های ژان ژاک و در نشد. ولی در خود را داد. آقا خان و سیاسی- در پیش از با چند اول این که، سطح و در آن بود. دوم آن ها بود و این که در های خود با کردند. این ها را در نظر و می را تا به این عقب شود. از بحث و و الفبا را مطرح و... در نیز واضعین بلژیک را مد نظر که آن هم الگو از بود. ساختار حکومتی فرانسه، جمهوری و سیستم بود. در حالی که می توانستند محافظه کارانه تری را انتخاب کنند. مثل انگلیس که داشت. البته، درآن ها از نفوذ انگلیسی ها در سخت می هراسیدند. از طرف دیگر، این ها در آن روز نشر نیافت و به بستر مناسب پیروان چندانی نداشت تا به یک مکتب یا ایدئولوژی بدل آن ها برجامعه کم بود. اما با آقا خان در بود. علی ملی از آقا خان با فتحعلی در بنیان گذاری بگویید. در بسیاری از گفته می شود که از های آخوندزاده، و خان بهره بود. در مقالات او می شود. اما در این کارتحلیلی-سندی است. هم به تاثیرپذیری از صحه نهاده تمایل و مستندات خود را در کتابش آورده است. به در آن باشرح و هستیم و من فکر می کنم که روی این کار شود. در یک او تحت آخوند زاده بود. اما پس از آن، گرایشshy; های دیگری از می شود. در هر حال، این ها ورزان بحث ایرانی، نگاهی مشابه داشتند. در جایی از خود می نویسد؛ هوشیاری ملی و احیای ملی ،مدنظر او بود. را اگر بخواهیم تشریح و تحلیل کنیم به نتایج می رسیم. او این بود که انقلاب و را خوانده بود. امامعتقد بود که در ما مبتنی بر های باشد. یکی از هایش هم با نام آئینه یا بود. او معتقد بود که را بر اساس مدل ساخت و به و ملکمخان،معتدل تر بود. از پس از لغو که دهد وی به نقش و آن ها بر است. در ای به خان می نویسد و در آن توصیه کند در نمره از و نقش به ویژه شیرازی در جریان لغو تمجید کند. در میان هم عصر او، این میزان از واقع گرایی کمتردیده می شود. او در 4، 5 سال آخر عمر خود به جایگاه تمام طبقات پی بود و در مقطعی از با و سیدجمالshy; الدین همراه بود، اما استقلال داشت. انتقادهایی هم به داشت. از اینکه کار عملی نمی shy;داده و های وی خروجی و بازخورد نداشته است. این را در نظر باشید که در مورد های آقا خان کار تحقیقاتی -جز آنچه نوشت- است. او تفکر و های نوگرایانه shy;اش روزنه ای شد تا تفکری را به بشناساند. بیshy; تردید، هم این نسل از است. از تالیفات او بگویید؟ او به دو بخش تقسیم می مقالاتی که در نشریه در و خان منتشر شد. و بخش که شامل های او می شود. از های او می به سه مکتوب کرد که عده ای معتقدند متاثر از شده است. رساله صدخطابه که نگارش آن نیافت، هشت بهشت که در اوایل شد، تکوین و تشریع ، جنگ هفتاد و دو ملت و آینه یا ازمهم ترین او هستند. نقش در شاه چه صاحب و فکر بود و در مقابل قاجارها ایستاد. از نخستین بود که به تعقیبی از بیرون رفت و به و گریخت. ده سالی آنجا ماند. در روایت که هر نام می آمد، شاه برافروخته می شد. او در غربت نیز به مبارزاتش داد. ها را به می فرستاد و سعی می کرد کند. این شجاعت و قدرت را که دیدگاه خود را بیان کند. به درخواست حاکم او را به شهری تبعید کرد که با این محدودیتshy; ها، با سید جمال خود را حفظ کرد. در آن زمان، رضا همشهری او در سفری به با شیخ روحی، و تبعیدی داشت. این را به شاه می دهند. گویا رضا در اعترافاتش بعد از شاه به آن و تاثیراتش در این می کند. به شاه، و دو نفر یعنی شیخ روحی و حاج حسن خان خبیرالملک را از طلب می کند و این ها را در سال 1314 قمری یا 1275 خورشیدی به می دهد. درست ده سال قبل از این می افتد. این افراد را در مرز به آذربایجان می دهند. سپس، در باغی در شمال شهر تبریز شکنجه می شوند و خود محمد علی ولیعهد وقت از آن ها استنطاق و بازجویی می کند و درنهایت، سر هرسه را در پای بوته نسترن از بدنshy; هایشان جدا کرده، پر از کاه و شاه می فرستند. قتل از سوی حکومت، اعتقاد به گری اعلام شد، اما براساس های او در 3، 4 سال آخر زندگی اش، نشانه shy;هایی از تعصب و یا حتی گرایش او به گری نمی یافت و با به و موجود، او اندیشمند بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
هنوز از نویسنده شدنم متعجب هستم

هنوز از نویسنده شدنم متعجب هستم


ایران(ایبنا)_چارلز مک ترجمه بهار سرلک:آن است که را به و مرغوبیت دلیلی خو به سبک متمایز او شده است. ها، بی ها، های و از هم شده های های او را می دهند. با اثر این نویس- رقص - حدس مان این است که های این او را نیز می شناسیم. اما این معرفی تلاشی نمی کند. جشن رونمایی برگزار نمی کند و به حاضر است کند. نیازی هم ندارد. یک پولیتزر، یک حلقه منتقدان ملی و طرفداران بی شماری که نویسندگانی اما و نیک را می دهند. جان و از است و بود این خوب است. اما - یا طور که یک بار او را بود- و فقط خلق او ٥١ سال را در و به از اش می آید. نمی کند چون از حسی که روز بعد از به او می نمی آید. بود: به در بالای ام می روم تا کار روزانه ام را کنم. و موقع است که صدایم را می شنوم که از می گویم و حرف های بی معنی می زنم، در آن روز نمی کار کنم. همیشه ام به می کنید ٨٣ پیش را می که ترجیح می دهی هیچ کس، هیچ کس آن ها را نخواند. پس چه شده که او مقابل دستگاه ضبط صدا نشسته است؟ می خندد و می گوید: نمی دانم. چون پیر شده ام و سلطه گری برایم تر شده است. که ٧٥ است ١٠ سال را، در واقع از که همسرش از دنیا رفت و فرزندانش را ترک کردند، در رولاند پارک پر دار و درخت است. تمیزی اش، مهمان را نگران می کند. اش آنقدر و پاکیزه است که می با را کرد و پشت میز او روی می با عمل ندارد. را پیش پشت پیش با قلم می و او را می کند آن را می کند. پیش را می متن را چاپ و سپس با قلم می کند و این را با می و ضبط می کند. می شود که او آن را سبک نمی اما گفت بی این سبک به اوست: و به های پیش پاافتاده. که های و بی می قصد شود و هم از کمی است. جزو و از و آن تا ١١ را در کرد. این می گوید: ام را به به می نه چیز را. ٧ ام را به می که های در است چه گرفتم. در این سن بود که آه، است یک روز و در سن بود که نمی به خدا باشم. می زند: به ٧ ام ام. و بین ام. در را از خود جدا نمی مثل را و بود اما حتی در هم به که شود شان از مارنر: و بود و می نمی مثل بنویسد. ١٤ شد و در نمی سبز و های را خواند. با این بر او شد. آن را به می آورد: آن ها می چیدم. می برگ های به بود که را روی چوب می بست. این چوب ها و ها و چند نوجوان. حرف می زدند. یک و کمال بود. هر شب که به می رفتم تا آرنج هایم را شیره های پوشانده بود. بود که متوجه شدم آدم که شان می نوشت آدم های روستایی به آدم که من با می چیدم. مات و مبهوت مانده بودم. من را می نویسد، آدم که من می شناسم و متنش شکسپیری نیست. او آن را که در دنیای می گذرد و می بیند، می نویسد. بعدها حتی موقعیتی پیش آمد که با او آشنا شوم. به بود. صحبت می کرد یک جور حیرتی در نگاهش بود هر که نگاه می کرد او را به شگفتی وامی داشت. برخلاف که در خواند، به دوک رفت و از فارغ التحصیل شد. اما او ای خاص به یا این کشور نداشت و فقط قصد از پدر و مادرش بدهد. او می گوید: اگر می توانستم در فضا تحصیل کنم این کار را می کردم. این ها در اوج جنگ سرد روی داد و که جذاب بود، این بود که رییس دانشکده مامور شخصی اف بی آی که همه جا او را دنبال می کرد. به می آورد: هم شوم. معلم های دبیرستانم بودند، بعد هم در دوک استاد داشتم، بعد رینولدز پرایس به ما درس می داد که در این تدریس می کرد. تک تک این استادها می گفتند تو خوب می شوی و من هم می خب، می خواهم هنرمند شوم اصلا چنین قصدی نداشتم. صادقانه بگویم حتی این هم گاهی فکر می کنم است چه کاره شوم؟ به برنامه ریزی شده نبود. سال ١٩٦٧ از مونترال به این شهر نقل کرد چون بیمارستانی در این شهر به همسرش، تقی مدرسی، و روانشناس ایرانی، پیشنهاد کار داده بود. از این نفرت داشت. نمی اگر نمی کردیم کجا بودم. این شهر خوش قلب، صمیمی و هستند. ام طعنه آمیز به نظر بیاید اما است. تقربیا تمامی در این شهر روی می و تا به امروز به یوکناپاتافا تبدیل شده است. که او روایت می کند-شهری واقعی و خیالی- شباهت آنچنانی با ای که در آن می ندارد. که در های اقامت از متوسط یا حتی کارگر هستند؛ با خیابان های شلوغ و های که در های آن دفاتر اداره ها هم به عنوان مطب دکتر و هم بیمه کارکرد و که مردمش کمی تر از شهرهای هستند. می گوید: عامدانه نگرفته ام که از این پس فقط بنویسم. از به تنبلی چون در که می تر است. از آن به تحسین من از این شهر گردد. از ثبات و ماهیتش خوشم می آید. اگر در سوپرمارکت و مکالمه دو زن را بشنوم، یک جورهایی حرف های شان را در ذهنم یادداشت می کنم. این نوع روش حرف زدن به یادماندنی گویش بالتیموری. (در واپسین او، که به لهجه این عادت نکرده است فکر می کند نام سر جو است تا می شود اسم او سرجیو است.) در رقص از مسیر همیشگی اش منحرف نشده است. این گلچینی از استعاره ها و موقعیت است که باب آشنایی با را باز است. اکثر رویدادهای در روی می دهد شخصیتِ محوری آن، اهل این شهر نیست. مادری سختگیر و و برادرانی بیگانه با یکدیگر های شام در رستوران دلتنگی ؛ ازدواجی که ناشی از سوءتفاهم است آداب نفس کشیدن و از همه مهم تر، واکاوی کنجکاوانه معنای عضوی از یک بودن. از ها، سریالی تلویزیونی به نام Space Junk را تماشا می که به نوعی داستانش نماد خود فیلم چند آدم فضایی است که با این فرض که زمینی ها با مرتبط هستند، را می دزدند و بعد فکر می چرا این طور رفتار اند. می گوید: هر که کتابی را می فکر می کنم این فرق خواهد و بعد می بینم نه. دوست دارم جدید و اما جاه طلبی آن را ندارم که کاملا خودم را تغییر دهم. اگر سعی کنم به تاروپودهای مشترک فکر به گمانم عمیقا به تاب مند هستم. به نظرم حتی آن دسته از ما که صرفه جویی نمی کنیم. سخت می را یکی پس از از سر گذراند و بگوییم مناسبی بیدار شدن در روز بعد داریم. این کار را با زنده دلی می کنند، شوکه می شوم. راهی که می تاب را نشان دهی این است که در کنار ات باشی. می دوستت را ترک کنی اما ترک برادر سخت است. چقدر و برادرها با هم وقت می گذرانند و در این چه می گذرد؟ همه اینها من را از خود بیخود می کند. در فکر بازنشستگی نیست. می گوید: تنها اتفاقی که می افتد این است که بعد از کتاب، شش ماه استراحت کنم و کم کم دیوانه می شوم. من تفریحی ندارم، باغبانی نمی از مسافرت هم بدم می آید. عزم و اراده مثل الهام نیست، احساسی است که می بهتر است این کار را دهی. هدایت ضمن را می اعتیادآور است. مکث می کند و در ادامه می گوید: اگر به این موضوع فکر می دانی امرار معاش از این راه عجیب است. The New York Times منبع: اعتماد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
انتقاد تند “وینفرد شفر” از سازمان لیگ پس از تصمیم جنجالی درباره سوپرکاپ

انتقاد تند “وینفرد شفر” از سازمان لیگ پس از تصمیم جنجالی درباره سوپرکاپ


به خبرگزاری تقریب(تنا)، شفر در با لیگ سوپر جام گفت: من از این متعجبم. همه می این فصل به جام و جام ملت ها است و به همه تیم های لیگ و آن ها به تحت می گیرد. لیگ از آغاز می شود که این قابل تغییر نیست و که اعلام شد هم اصلا مناسبی نبود. ما به با مان تا به ما کمک این ما با و لیگ و به هم خود جهت این را کردیم. مرا کرد که لغو شده و خبر این بود که ما ایم و شده! شفر افزود: همه می چه و ما این دو تیم به در لیگ طور تیم ملی است. می که همه و در یک متحد هستند که 2 رفت و برگشت در نیمه نهایی لیگ آسیا باشند. فکر می کنم این مورد نظر و لیگ هم باشد امیدوار بودم از این هدف خوب کنند. شفر سرمربی اضافه کرد: من نمی شاید این نتیجه یک اشتباه یا سو تفاهم بوده، ما تقاضای را داشتیم و می گویند لغو را و بازنده شده است! حتی ما می توانیم را با اسپانسر مشترکمان و در دیگر در کنیم، هزاران و در خارج از و می تیم های محبوبشان را از نزدیک ببینند. ما به این اعتراض داریم و آن را نمی پذیریم. لیگ و شماره مرا دارند و می هر از شب و روز با من تماس بگیرند این بازی.به نماینده من و همه اعضای تیم به همه در همه دنیا سلام می رسانیم. شفر در پایان گفت: فقط یک نکته جالب من هست و آن هم اینکه تیم به حریف ما در فینال حذفی داد و گفت که نمی و خیلی ها تلاش کردند تا آن شود. آن این مهم نبود، ولی الان از سوی ما به منزله تلقی شده است؟! منطقی این بود که ما را با یک جواب می دادند و می گفتند که نمی تو انیم تاریخ دیگری پیدا کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
«حجاب»؛ مسئله جمهوری اسلامی، نامسئله داعیه داران اندیشه انقلاب

«حجاب»؛ مسئله جمهوری اسلامی، نامسئله داعیه داران اندیشه انقلاب


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، همزمان با هفته عفاف و با حجت سجاد پور زن و و روح مدیر در هنر شد. در ابتدای این روح گفت: یکی از دلمشغولی های ما و شماست. اما به آن طرح در نکرده و اگر هم به آن پرداخته شده اغلب از ناحیه و هم عملاً شاهد شکل گیری یک منظومۀ فکری در این ایم. می خواستیم را کنیم، اولین چالش از همان جا شروع شد. چرا که مع الاسف آن قدر در این سال ها حرف زده شده و آن قدر بد حرف زده شده که این شده است. هر کس که می به این شود در و ذیل جای می گیرد. با این کسی ندارد حرف متفاوتی از این ها و برخاست ها بیرون بیاید. وی داد: ما تعبیر نامسئلۀ را تا اما شده است. یا بهتر است اند. آن قدر اند که به جرات می حُکمِ پاشنه آشیل را در حوزۀ فرهنگ و اجتماع است. بزرگترین طوفان ها نمی در این به اما کوچکترین تکانش ها در این می در کمترین زمان به صدر اخبار و بیاید! رشیدی کرد: هدف نهایی ما، گشودن دریچه ای نو نگاهی متفاوت به است. این هم با یک دو نمی شود. در این و حرف زد. ما به و در باب ایم. و تا این همۀ ها در حل آن را به داشت. راه حل است. ما را به کشاند. کما به هم همۀ و های ما در یا بوده. هر چه دست و پا زده ایم. چون نمی با چه درگیریم! این کرد: به فهم از در به این امام(ره) و کنیم. از این دو و را همه جا حتی در حجاب! چرا می را، به مهم گردد. به این که اما دو از های پیش در و را کردند. وی افزود: همۀ ما سخت و است که چهل را در شرایطی جشن بگیریم که قوتش را به ضعفش تبدیل کنند. پس بکوشیم و فارغ از ذهنیات پیشین، به واکاوی بپردازیم. به حجت پژوهشگر و مدرس حوزه و هم در سخنانی با در ما خاطرنشان کرد: با فرق دارد. آفرین و آشفته است. ندارد، درد و ی ما در مورد درد می کشد، هم متجددینش و هم متحجرینش درد می کشند و به هم این درد را تزریق می کنند. انگار در و در سطح طوری است که این درد را به تحمیل می کنیم. چون هیچ وقت در سطح است. این اظهار داشت: بر عکس چیزی است که راه حل مشخصی راه حل های چندگانه روی این راه حل ها اختلاف و به راه حل ها می اندیشند. و شما می بینید که در ما هیچ یک از قضیه نه به راه حل ها فکر می و نه به این که طرف مقابل اگر آن را حل کنیم. و لذا ما معمولاً در خشم که تو کردی ، او کرد ، من کردم و ... . و شما ببینید ی دختران خیابان انقلاب، یک جورهایی همه مان اش را و در آن خصوص هی را مقصر می کنیم. وی توضیح داد: در ای که ما داده ایم بخش ای از به به چیزهای است. یعنی این که بپوشم یا نپوشم، این است که بشوم یا نه! بخش ی اینها نیاز که و این نحوه پوشش را اند شدن. ما فکر می بچه های ما در حالی که شان چیز بود. می گفتند چرا ما نمی شویم و ما نیامده بودیم که راه شدن آن ها را فراهم کنیم. تا ما نتوانیم را نداشته پور، استادیار آزاد و زن و نیز در بخش از این گفت: من در این چند روز در دنیای مجازی هر چه که از زبان مخالفین توانستم را جمع آوری ام. یک بار هم که شده ما بنشینیم پای حرف های بی و بزک و ببینیم چه می گویند. چه شده است که مخالفان در حق اند و یا اقلا اینطور تصور می که در حق دارند. پور داد: ی ما از تکرار مکررات و از شعار دادن خسته شده است. و را به جایی رسانده ایم که یک بی با ها را می بینند به تحقیر نگاهشان می کنند. شده است که آن ها به زعم در حق اند. این را همه ی بانوان محجبه اند. چه بلایی سرمان است که شده؟ ما که دشمنان دانا و در قبال آن نادانی داریم. وی کرد: یک عمل است. یک عمل به پشتوانه یک می گیرد. می رویم و یقه ی یکی را می گیریم که شما چرا ندارید؟ و می دهد به تو چه؟ اصلاً آیا به من است این یا نیست؟ آیا ما اجازه ای داریم؟ این استاد یادآور شد: چند سال پیش یکی از دانشجویانم با من پایان نامه ای در کار بود، با این که آیا در عصر نبوی، یا نه؟ اگر خوب چرا اگر در عصر پیامبر(ص) و در عصر امیرالمومنین(ع) نبوده، چرا ما در مان که باور را و ما می که به قدر یک نیمچه ی الکی هم که شده سرتان کنید. آیا ما مجوزی یا نه؟ هیچ کس نمی داند این از کجا است؟ و خوب این یک وی اضافه کرد: تا ما نتوانسته ایم را نباید باشیم. من اگر سرم بگویم چرا این را سرم ام. اگر دختر من، دانشجوی من، یا هر کس از من بپرسد چرا باشم، به او بدهم. و خیلی از مواقع متاسفانه از ما جوابی به یک زن مسلمان نمی که شأن تو چیست. پور کرد: ی این هست که آیا دارید که ما ناجوانمردی می کند؟ شما نه بین مفاخر ما و نه بین مسئولان ما اگر بگردید، خواهید دید توجهی به است. در این شماری از حاضران به نظرات خود پرداختند. ، به و با موضوعات مختلف در هنر می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هرج و مرج در بازار رهن و اجاره

هرج و مرج در بازار رهن و اجاره


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، و فروش در سال 96 می توانست نوید تحرکی در این اما با بی رویه و یکباره ها این رویا تعبیر نشد و بر این رهن و نیز از رشد خود را کرد. اهرم های رهن و نیز کارایی لازم را و از صاحب ها خود می دهند که با عرف نیز نیست. به این با آور 30 تا 40 است که بار آن بر دوش قشر که به نشینی هستند، است. موجران نیز در این فضای و های بالایی خود می که از توانایی تعداد از مستاجران است و همین امر شده با فایل های متعدد رهن و از ها به دلیل بالا بودن بماند. به طور معمول فرآیند بها از فصل بهار شده و تا پایان تابستان می یابد، اما از سال رهن و و شد و تا نیز به ای که می شود در 96 بها تا 20 رشد است. اخذ از های یکی از راه است که در سال های رهن و از آن به بود. راه و سال در گفت و در این بود و نقل و در و شدن این بر است و ما خود را راه هر چه تر این با از به کار ایم. وی است که با راه این های در می که نقش مؤثری در رهن و داشت. گرچه این اقدام می عاملی در این اما نداشتن مشخص در این زمینه شده که جدی بر آن نگیرد و روزافزون ها در رهن و باشیم. راه و با اشاره به مزیت های راه این سامانه، گفت: در این های در می و در نتیجه تاثیر در رهن و داشت. شده حتی عرف حاکم بر نیز تغییر و بر بیشتر آن دامن بزند. پیش از این رهن بر اساس عرف، یک بود که این رقم به یک سوم است. مطالبه قشر که فاقد منزل شخصی بوده و نشین است و نه تنها بلکه رهن و آن نیز مشکل این است که در این تدوین و تصویب شود تا هر کس به هر نحوی که می عمل نکند. رهن و با های است و نظارتی بر نحوه این نمی شود، اما شاید بتوان گفت که خودنظارتی ها در این می تا حدودی التیام بخش باشد. روز سه شنبه با نرخ مصوب و بها و رهن ندارد، داشت: با این ها های در دارد. محمد قمی افزود: نرخ بها و رهن یک است اما هستیم که از مالکان بین یک سوم و یک چهارم می کنند. قمی گفت: این نرخ که رنج آور است، در حالی که نرخ بها باید سالانه 15 تا 20 این رقم هم بین 30 تا 40 می شود. و اتاق اصناف نیز در گفت وگو با ایرنا، گفت: با توجه به نقل و انتقال ها از مشاوران حق الزحمه مازاد بر تعرفه و صدور های غیر رسمی، بها و نوعی دلالی را در مناطق ترویج می کنند. رمضان افزود: در سال های ای به منظور بر فعالیت و چندین با دستور دادستانی پلمب شدند اما این ندارد. وی با داریم تا بار این را فعال کنیم، داشت: مردم می توانند مستندات خود را در نرخ های به ارائه و در از نوبت شکایت هایشان رسیدگی می شود. گفت: خلاء در نرخ رهن و نارضایتی در این که هیچ ربطی به تحریم ها ندارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مواجهه با

مواجهه با "پیری" به سبک امام رضا


به تقریب(تنا)، نوجوان که بودم قصه ای را در مجله ای خواندم که در آن به کمک کرد و او کرد که تا ده برساند. تشکر از گفت: پیرشی . از آن روز تا سال ها بعد این سؤال در ذهنم بود که چرا به این را چون با می که که چیز که کسی کنیم. آدم خوب است باشد. چند تا منظورش چه بوده. اعتراف می کنم که هنوز هم از خوشم نمی آید و فکر می کنم طبیعی هر چند عاقلانه تر فکر می کنم می بینم که چندان هم بد و خاص خودش را دارد. بگذریم. اگر ی این سطرها تصمیم چون فکر می کند به او ولی که در او هم به می رسد و است آن وقت که ی یا این را می کنم کمی کند و از و از آن مهم تر ی ی رضا ع با آن را ببیند. در (Gerontology) ای در است که است های در ی آن می شود. یکی از علت های این است که عده ی از مواجه شدن با ی سالمندی را ندارند؛ درحالی که همه ی را با چالش ها و روبرو می کند. از یک را می در بخش دسته بندی کرد: اول که ی افت ناگزیری است که با رفتن سن در بدن ایجاد می دوم شناختی است که از نیاز سالمند به غلبه بر داغ ننگ حفظ عزت نفس، تسلط و احساس شایستگی خود ناشی می شود. اگر کسی و ی مثبت و سازگارانه با این را پرمشقت و ناامیدکننده بود و برعکس با این وضعیت اجتناب ناپذیر می و مطلوب را او به ارمغان بیاورد. در ی طبی در ی کتاب طبی منسوب به قلم علی بن (ع) که عمر را می کند که از 60 می شود و در آن می فرماید: سپس یا می شود. در این ی بدن با و این است که تا آخر عمر نمی که است. او در این به ی گام و را از کف و و را که با آن نمی تا که در به می اما که به می نمی برد. او های را به به یاد می اما را می با خود سخن می جسم و او کم می و موی او می و او در و است و در به خود گردد. تحت است. او تا هر که با او را برق آسا به سوی سرد است و جامد. سخن در در نیز با شده است که ی و ماست. او اش را که با هم این می کند: مرا و فرو هر چه بود لا بل بود سیم زده بود و در و بود ی بود و بود یکی زان و چه نحس بود! که نحس بود نه نحس بود و نه چو منت بگویم: بود است تا بود بود همی چه ای موی که حال از این پیش بر چه بود؟! به زلف همی کنی تو بدو آن گه او را که زلف بود شد آن که بسان دیبا بود شد آن که مویش به سان قطران بود چنان که و بود بشد که باز نیامد، بود بسا نگار که بدی بدو در چشم به روی او در چشمم بود شد آن که او شاد بود و خرم بود نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود بسا کنیزک نیکو که میل بدو به شب ز یاری او نزد پنهان بود ... فرار اهدایی از رضا (ع) احمد بن زیاد همدانی از ابراهیم بن حسنی روایت است که عباسی کنیزی را به هدیه خدمت نزد علی بن فرستاد. را نزد (ع) آوردند و موهای را اظهار ناخشنودی کرد، (ع) ناخوشنودی او شعری نوشت و را به متن شعر او پس فرستاد. ی آن این است: 1. و سپیدی مویم به من خبر مرگ من را می دهد و زیرک هشیار نصیحت می پذیرد. 2. آری ایام سپری شد و به آخر رسید و آن را نخواهم دید. 3. من در ام می و سر می دهم و او را صدا می کنم و بازگردد. 4؛ اما آنچه از دست دادم ام باز نمی و این نفس فریبکار من است که آرزوی او را در من می کند. 5. زنان زیبا و خوش اندام از موی من می هراسند هر کس که در این دیر پیر گشت. 6. زیبارویان سیمین تن را می نگرم که از من می گریزند و تنها نصیب من است 7. پس اگر روزگاری که است من بود است که من است. 8. من با با هم نشینی می کنم تا زمانی که مرگ بین من و او بیفکند. ی با به سبک رضا (ع) در از علی بن (ع) چند از ی ی آن با به دست می آید: 1. پذیرش و تن دادن به آن این ازآن جهت که شکل و قیافه و سر و وضع و حرکات و سکنات پیرمردها و ها طوری است که گویی می خواهند خود را انکار و در سبک سری و جلفی روی به مقامی می رسند که ها جلوی لنگ می اندازند. این سخن اکرم صلی و آله که فرمود: بدترین شما که به ی جوانان رفتار ناظر به باشد. 2. اندوهناک در به هرحال علی بن با مقامات والای قدسی که به واسطه ی امامت دارند، ما بشر و کیست که در از دست گنج شایگانی مثل غصه دار نشود؛ به می بینیم که می گوید: من در ام می و سر می دهم/ و او را صدا می کنم و 3. راضی به و استفاده از آن می که طور که من بود، نیز من است. با شنیدن این سخن از رضا از می پرسم چرا ایشان داشتنی پاسخ هایی که به نظرم می رسد این است که به این است که هر چه از رسد نیکوست؛ هم تقدیر و پروردگار است که به آن رضایت داد؛ اگر علی بن (ع) باشی. هم به چه مزایایی؟ دانش و ی تو می طور که علی فرموده است: تدبیر پیر را از دلیری تر می دارم. هم اگر مسیر اش را درست طی معمولاً در دل بستگی اش به و جلوه هایش است بس که تکراری شده اند و لذا از کنترل نفس و خویشتن داری آسان تر می به ویژه که حقه ها و فریب های شیطان و نفس را هم می (البته از مقابله اش با شده باشد)؛ مثل از ها و مهم را پشت سر گذاشته ای؛ ای مثل همسرگزینی، ازدواج، فرزندآوری، تربیت فرزند و ما آدم های عادی تحصیل و اشتغال و... 4. در رضا (ع) می که را با می کند. یاد این بیت بیفتد که در پاک ی پیغمبری است ور نه هر گبری به می شود پرهیزکار و فکر کند که هر انسانی در پارسا می شود حتی اگر در ناپرهیزگار بوده؛ ولی این است که ناپارسا هم کم نیستند؛ چراکه خدا صلی و آله فرمود: زاده پیر می شود و دو چیز در وجود او می گردد: [ی دراز] و مال دوستی. و ها خود سرچشمه ی از گناهان در برخی می شوند؛ الآن کم نیستند بداخلاق، حسود، طمع کار، شهوت ران و...؛ اینجاست که تقوا می کند. آنکه با نگاهی زیبای علی بن به می توان ای که هر چند با از نظر و اجتماعی مرحلهٔ مهم و مفیدی از سیر رشد و تکاملی باشد. حجت الاسلام محمدرضا آتشین صدف منابع 1. کلینکه، کریس، مجموعه کامل های زندگی، شهرام محمدخانی، رسانه تخصصی، چاپ دهم، 1392 ص 328. 2. همان، ص 329. 3. دریایی، نامه زرین سلامت (ترجمه الرساله الذهبیه نگاشته ی علی بن موسی- مشهد مقدس، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ 1389 ه.ش. ص 81-82. 4. وبگاه گنجور (با حذف چند بیت جهت طولانی نشدن بیش ازحد). 5. ابن بابویه، بن علی، و متن عیون أخبار ج 2، مترجم: حمید رضا مستفید و علی اکبر غفاری، نشر صدوق، 1373، ص 414- 415. 6. دیلمی، حسن بن ارشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، قم، الشریف الرضی، چاپ 1412 ق. ص 41. 7. نهج البلاغه، حکمت 68. 8. فیض کاشانی، محسن، محجه البیضاء، ج 6، چاپ چهارم، قم، جماعه المدرسین بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق، ص 50.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
بقای شیعه مدیون مجاهدت های حضرت معصومه است

بقای شیعه مدیون مجاهدت های حضرت معصومه است


به گزارش تقریب(تنا)، حجت سید در بزرگ در پناه که در شبستان خاتون(س)حرم معصومه(س) شد، با این که در طول بوده اند که در انبیاء و معصوم(ع)حضور و این در شده گفت: در اگر از عیسی(ع) نام شده است در از بزرگوارشان مریم(س)نیز یاد می شود. قم کرد: زمانی که از موسی(ع) یاد می کند از و هم یاد می کند و نقش این دو را در ای از موسی(ع) و از نقش این در می کند. وی افزود: اگر ها و نقش ها خدیجه(س) از پیامبر(ص) طبق خدا(ص) در شعب از و از نمی و بعد از خدیجه(س)ایثار و جان های زهرا(س) بود که را نگه و به مراقبت های زهرا(س)از خدا(ص) است که اکرم(ص) به زهرا(س) علیها لقب ام ابیها می دهند. حجت کرد: زینب(س) در حسن مجتبی و حسین(ع) بود که درخت را پس از سقیفه و بعد از شهادت علی(ع)و رحلت خدا(ص)حفظ کرد و در طول در هریک از معصوم(ع) چنین حضورداشته اند. وی با اشاره به نقش معصومه(س) در همراهی کاظم(ع) و رضا(ع) خاطرنشان کرد: پاسخگویی به پرسش های شیعیان در کاظم(ع) علیه السلام موجب شد که کاظم(ع) به درایت و علمی و معنوی برجسته معصومه(س) در شأن این حدیث را نقل کنند که پدر به فدایش باد . قم با اینکه بقای خود را مدیون مجاهدت های معصومه(س) گفت: اگر هجرت معصومه(س) به قم از در عالم نامی نمی ماند. حجت با تأکید بر این که معصومه(س) در ترویج فرهنگ در ایران و ایجاد یک پایگاه قوی نقشی بسیار مهم داشتند، گفت: انشاء از سوی رضا(ع) این نشان از و منزلت دارد به گونه ای که رضا(ع)ایشان را دارای شفاعت عظیم دانسته و پاداش را بهشت می دادند. حجت با این که معصومه(س) یک خاص و فرد ادامه داد: معصومه(س) یک مأثوره یعنی تعلیم داده شده از سوی است و باید دقت کرد که این یک فرد است؛ زیرا این بانوی کریمه تنها زاده ای است که آداب قبل از قرائت از سوی معصوم(ع) شده است. منبع: رسا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نبود آب آشامیدنی پایدار چالش مهم لرستان است

نبود آب آشامیدنی پایدار چالش مهم لرستان است


خرم - ایرنا - آب ای گفت: آب چالش مهم بوده و در حال حاضر آب هیچ یک از شهرهای از طریق سدها تامین نمی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رییس کل دادگستری: البرز درحوزه صلح و سازش موفق نبوده است

رییس کل دادگستری: البرز درحوزه صلح و سازش موفق نبوده است


کرج - - کل گفت که این در صلح و و طبق این موضوع کمتر از 10 درصد رخ داده است و اصلاح آن نیازمند تلاش بیشتر شهرستان ها دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
چرا زادروز حضرت معصومه «روز دختران» نامیده شده است؟ / منابع و تحلیل‌ها درباره علت ازدواج نکردن حضرت معصومه(س) چه می‌گویند؟

چرا زادروز حضرت معصومه «روز دختران» نامیده شده است؟ / منابع و تحلیل‌ها درباره علت ازدواج نکردن حضرت معصومه(س) چه می‌گویند؟


خبرگزاری ایران (ایبنا)- زادقناد: میلاد (س) در با روز شده ای که در آن و تجردش و نیز در پی و به اهل بیت است. به چند از ایم که به های این پرداخته و هریک تبیین آن، را اند. و راز یک یکی از که در علت (س) به آن می از بطن شده است. این با آن که یکی از و با های سده دوم و سوم و از های آن به اما در (س)، را می کند. است: بن کرد که و هیچ کس از مگر ام که در مصر به بن و آن هم در مسیر رفتن به سفر حج است . که این نظر را به در خود آورده با بیشماری مواجه می شود؛ به زعم آنها، وصیتی در مغایرت با سنت و تأکیدات فراوان آن در امر دارد. از نگاه یعقوبی، اهمیت در تا به حدی است که پیامبر(ص) می فرماید: نزد خداوند هیچ بنایی محبوب تر و عزیز تر از در نیست . از دید این نمی که (ع)، به در نظر جد و از آن گیرد. از سوی به (ع) این را می که آن به نظر و رضا (ع) شده بود و طبق و که در امر پس از اخذ کنند. با نظر تا حدی پیش می رود که از در بن (ع) به آن را و بی می کند. بی در از که (ع) می به و چرا که با به که در این در و لذا آن و را اند. شیخ فی و که از و در به می بر این صحه می و به نقل از قم می گوید: خود را نمی کسی را که و هم کفو بود نمی و بن (ع) را و یک است و هیچ یک اند و این در شده و بن علی به شهر ده دیه وقف است بر و خود که اند و از آن دیه ها و قسط که به قم اند از جهت می آوردند. در این نیز به با می که با دلیلی مانع از خود نشده بودند؛ تا که از پیامبر(ص) نقل شده است: هرگاه کسی به خواستگاری شما آمد که دینداری و امانتداری او را می پسندید (هرچند در حد شما نباشد) دهید و اگر ندهید در زمین فتنه و فساد بزرگ برپا می شود . معتقدند، در این بانوی قطعاً در افرادی داشتند که می توانستند مناسبی آن و خواهرانشان باشند. حصارها و های یکی دیگری از آرایی که در (س) شده ، و نیز هایی است که وقت برقراری ارتباط (ع) با ایجاد بود. از این رو در حالی که حفظ جان و مذهب خود، رویه را پیش گرفته بودند، با (ع) را به منزله تهدیدی خود قلمداد می کردند و سبب شد تا انگیزه با این کمرنگ شود. در بین صاحبان نظر، نظریه سوم تا کنون پذیرش جمع کثیری واقع شده است و تقریباً همگی در آن به اتفاق نظر رسیده اند. اما همچنان این سوال است که چرا از با (ع) و مجرد ماندن، به محدود شده است و مردان اهل بیت مشکلی در با اند؟ علاوه بر این چه معیاری سنجش میزان اختناق هارون الرشید که آن را نسبت به خلفای اموی و عباسی، تیره تر و انگیزتر می تا که را طبق اصل از با این باز دارد؟ مبارزه کلی سه نظر شده در بالا، می دهد که این دلایل چندان وثوق نیستند و نقدهای بر می وارد کرد اما هر یک به نوبه خود می تواند راهگشای درکی کلی از دورانی که (ع) در آن می زیسته است. در اینجا باید در این نکته دقیق شد که سیاست در امر و ازدیاد نسل پاک در های به در حصر و تنگناهای سیاسی، از آن که امر در نظر از سنتی اسلامی که عمل یا عمل به آن در تضاد با سنت دین مبین باشد. به دیگر، در سنت به دور و جدا از اهداف و کما اینکه از تصمیمات که گواه این ادعاست. اهل بیت نیز از تفکری به دور اند و در این در دوره های همپای مردان، گام برداشته و همدوش اند. به مثال، یکی از شرایط ضمن عقد زینب (س) با عبدالله بن بن ابی طالب، فراهم امکان آن با حسین (ع) است. یعنی شاهد آن هستیم که یک زن از حق شرعی خود در تعیین شرط ضمن عقد، در جهت رواج یک بهره می و این شرط را در اولویت شروط خود می دهد. نگریستن به و آن از و ربط آن به یک حرکت گسترده که با پرچمداری (ع) صورت می گیرد، این گروه از بانوان را از قابلیت توجیه بیشتری برخوردار می کند. به این ترتیب شاید بتوان شد اگر زهرا (س) با خود در مخفی مدفنش، پس از گذشت قرن ها آن را که خود را به ما برساند و با خویش، روایت فشار بر اهل بیت در شهادتش را ماندگار کند، (ع) و بزرگوارش نیز در پرتو اختیار با رضا (ع) بدون تمکین از شوهر، به زیباترین شکل ممکن، از پیامی و تاریخی ساخته و ما فرستاده اند. منابع احمد بن اسحاق یعقوبی؛ محمدابراهیم آئینی (1389) ، تهران: شرکت انتشارات و فرهنگی. شیخ قمی (1388) ، تهران: علویون. (1388) موسوعه اهل البیت علیهم السلام: الامام بن (ع) ، تهران: معروف.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جایگاه زن و خانواده درتحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه اسلامی بررسی شد

جایگاه زن و خانواده درتحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه اسلامی بررسی شد


حوزه/ زن و از آن به کالا نام می بردند، اما اسلام نگاه دیگری به زن دارد و آن ریحانه بودن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
عزمی برای طراحی نظام واحد بازنشستگی وجود ندارد

عزمی برای طراحی نظام واحد بازنشستگی وجود ندارد


تهران- ایرنا- ای در گفت: این از نظام واحد در کشور است که هنوز عزم جدی در هیچ کدام از مراکز تصمیم گیری مانند دولت و مجلس شورای اسلامی رفع این مساله ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حزب‌الله در جنگ 33 روزه معادله آزادسازی و استقلال را بنا نهاد/ آمریکا امروز عامل تمام بحران‌های موجود در جهان است/ اسرائیل ابزار اصلی آمریکا

حزب‌الله در جنگ 33 روزه معادله آزادسازی و استقلال را بنا نهاد/ آمریکا امروز عامل تمام بحران‌های موجود در جهان است/ اسرائیل ابزار اصلی آمریکا


به تقریب(تنا)، شیخ حزب در جنگ 33 روزه اعلام کرد این پیروزی، معجزه ای بود که به فکر بسیاری نمی رسید ، نمی کمی از بر جمع که به را می شوند. شیخ داد: حزب و را بنا جنگ فقط یک بر این جنگ از شدن به های شد، های ملت و را بنا هدف را و کرد ما است به در وطن کمک کند. حزب کرد این در حال اقتصادی-اجتماعی است و آن را به دیگر شرکا در ارائه خواهد کرد. شیخ در به اقدامات پرداخت و گفت: امروز تمام های موجود در جهان است ، این های جدید حتی در قبال متحدان اروپایی اش است، کشوری را به من نشان دهید که با تفاهم داشته یا جایی تعامل با این پیدا کرده باشد. بله، واشنگتن از عده ای در (کشورهای حاشیه) خلیج فارس راضیست اما این رضایت، موقتی است و به میزان باج خواهی مالی از این کشورها بستگی دارد. وی داد؛ نباید فراموش کرد که اسرائیل ابزار اصلی در منطقه است و با آن مقابله کرد، تل آویو همان طرفی است که فتنه انگیزی می کند، کودکان را می کُشد و زمین را غصب می کند. قطب نمای مبارزه همچنان به سمت این رژیم تا نتواند به اهداف خود برسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
قیمت موتورسیکلت برقی کاهش می یاید / زیرساخت های استفاده از موتوربرقی فراهم نیست

قیمت موتورسیکلت برقی کاهش می یاید / زیرساخت های استفاده از موتوربرقی فراهم نیست


عضو از و های از خبر داد. رضا خیالی عضو در گفتگو با خبرنگار جوان خودرو در خصوص تولید موتور سیکلت اظهار داشت: یکی از راه های آلودگی هوا از سوخت های پاک است به [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
شیرزادی فراجناحی و کاملا وفادار به ادبیات است

شیرزادی فراجناحی و کاملا وفادار به ادبیات است


به گزارش (ایبنا)، سال 1397 چهلمین سال به بار است که به با شده است. در این چهل سال جلویی به در نشر و در ها، نیز در این ایم که خلق از سوی بر این مدعاست. در این از به که با به نگارش درآمده اند و خالقان این آثار، چه آن ها که در قید حیات و چه آن که از دنیا رفته اند. محمد از نویسندگان و پژوهشگران شاخصی است که در این سال ها فعالیت و ارزشمندی است. وی در بوی خاک با علی است. به این در گفت وگو با به این که 73 سال از عمر وی می گذرد. علی های و سال است. از او می به و ، ، نشسته در غبار ، طبل آتش ، و می آیم و یک سکه در دو جیب اشاره کرد. علی را چطور می کنید؟ یک خودساخته که مثل یک گل نیلوفر از دل مرداب سرکشیده است. از آن دسته است که گذشته پرماجرایی و اینطور که گفته، فقیرانه در محله دروازه را و به بوکس و در مسابقات قهرمانی نیز همزمان با به و شعر نیز داشت. او یکی از ستون های چه از نظر و چه از نظر و شناخت از ها، سبک ها و است. فردی است که فروتنانه هم حریم پاکدامنی را پاس می دارد. با اینکه در تا از راه هر ولی او حتی در نقد و هم سخت گیر است و این و سخت می که با او کار می باشد. اگر یک در به یک اثر 70 از 100 30 یا 40 به نظر می رسد. او به و به به به در به می دهد. که کار می می یک دور را تا از و در شود. بر سبک ها، ها و در ها و حتی های وی به است. در با که به روز می شود (به در پست مدرن)، ولی در های و یا را است که از یک مرد با بیش از 70 سال سن می به روز است و های به روز دارد. حرف های او، حرف های روز است. اثر در بگویید. به و سن و چند است. به من، طبل آتش یک کار و فنی در و یک کار و فنی در است. یک که در این که را به و در جنگ به یکی از جنگ است. به جنگ و بر در هشت سال و آن را ولی او در ، یک بی طرف است. در این با رو که به خرج می دهند. در عین حال را می که از جنگ می و بار آن را تا به دوش می کشند. با می که عشق و را به نام وطن رها می کنند. در او حتی هم از بازاری ها که گمان می کردند با کمک های مادی و کالا می توانند دینشان را ادا و یا گاهی اهدافی در پس این کمک ها وجود داشته، دیده می شود و نه چندان خوشایندی به سوی آن ها نشانه می رود. ، قصه یونسی است که در سیاهی به انتظاری دردناک بنشیند، زیرا نتوانسته همرزمانش شریف و نامداری را برگزیند و یا سلحشور نیای زابلی اش که مرگ را شکست است. در با از چگونگی شکل آغاز می کند و در محفلی سرگشته و زار را می که ابتدا مشخص چرا ویران شده اما خواننده آرام از دل های داستانی، با درد جانگاه او آشنا می شود. در این اثر دشوارخوان، خود را به سال های و این حادثه عظیم با این حال، او را از این جنگ می که برخلاف اغلب آثاری که با این شده کلاسیک است و گاه ردی کمرنگ و ناپیدا از پست را نیز در خود بر جای اما در های کلاسیک، را به می رساند. به عبارتی به های شده در طول پاسخ می شود. هر کتابی یک نوع سؤال است. هم سؤالی است که به خاص در آن، نه به مخاطبش توهین نکرده که از فرط پیچیدگی فراتر از درک از مخاطبانش نیز قرار می گیرد. به مطمئنا از که از سر تفنن را به دست گرفته پس از خواندن اولین صفحه ها، را اند و از این نظر می گفت که علی در های مشکلی از نظر دید و طرح است. این سؤالات متعدد، فهم اش نیاز به تعقل دارد. به نخبه است. های های ذهنی، عاطفی و اخلاقی ا ست و از های جسمانی (که از خصوصیت های های عامه به شمار می رود)، خبری است. در یک کلام گفت که درون گرای متناسب با ذوق عوام است. در این کوشیده که به لایه های درونی ذهن هایش رسوخ کند. این با به در شده و در به فراواقعیت نیز است. عنصر فوق ای قائل است. او خوب می داند هر می در ای خاص، بار معنایی ای و مترادفش نمی این وظیفه را در دهد. او ایجاز را به حد اعلاء می رساند. هم چون کانون متنوع می یعنی بخش از با به راوی، تغییر می کند. به گفت وگونویسی نیز فوق ای به بخش های متقاطع از یکدیگر تمایزند. موقع توصیف خلبان آقایی، شاعرانه می در حالی که ابراهیم یارزاولی حرف می زند، عامیانه می شود. گفتید طبل آتش یک کار فنی و در است. این توضیح دهید. طبل آتش یک کار در است. تِم این مبارزه، مقاومت و کارگری و کسانی است که در راه مبارزه اند. با یک گرایی در انتهای رو که می دهد او چقدر نزدیک به های های جامعه است. این ها با و پشتکار به آنچه در می خواهند نمی رسند ولی از مرفه در صاحب چیزهایی می که نتیجه و حق زحمت که آن سخت و عرق ریخته اند. یک مبارز اهل است که به دختری عشق می ورزد که در خلبانی که نقص عضو نیز می عشق دختر را بدست می آورد. که در هم تکرار شده است. به کلی، شاخصه های و علی کدامند؟ در به سادگی که به مسائل می پردازد، در کارهای فراداستان و پست هم دستی بر آتش دارد. و به دکتر حسین پاینده، سیر را می دهد. نه از نظر اندوخته های ذهنی به روزی بلکه در خود هم توانسته این را انعکاس دهد. در های خود سبک های مختلفی را ولی از آن ها قاصرند و برعکس سبک های هستند، ولی از یک کوتاه هم عاجزند. این را که هم به یک و با فن تدریس کند، هم به یک قدرت تشخیص بالا و به یک نیز می به سبک های بنویسد. او به یکی از برگزیدگان 20 سال ایران، از جایگاه او دارد. با تواضع می گوید: های من خوش اقبال هستند. ولی های او به چاپ های چندم رسیده و هربار نیز با های تازه ای نقد می و از دل آن ها نکات جدیدی بیرون می آید. شیرزادی، یک دوست داشتنی، شریف، درستکار، بی ریا و در عین حال جدی و است. در این روزگار که عمومی کم شده، او ازجمله لذا اگر صحبتی هم در می کند و یا نقدی بر می نویسد ، از داشتن با اندیشه خاصی نیست. او یک فراجناحی و وفادار به است و به ها که خیلی ها فقط در حد شعار می در پایبند است. در این پرونده بخوانید ای توانا و متعهد به های و
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کسب‌درآمدباانتشارتصاویربرهنه‌مشتریان

کسب‌درآمدباانتشارتصاویربرهنه‌مشتریان


برخی از با سو از بر با تصاویر برهنه از مشتریان به دنبال جذب مشتری و رونق کسب و کارشان هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
چند خبر کوتاه ورزشی از استان سمنان

چند خبر کوتاه ورزشی از استان سمنان


سمنان- ایرنا- از و استعدادیابی نیاز توسعه ورزش سوارکاری از جمله خبرهای کوتاه ورزشی استان در روز شنبه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ابرقدرتها هیچگاه دلسوز ملت های مستضعف نیستند

ابرقدرتها هیچگاه دلسوز ملت های مستضعف نیستند


تهران- - امام گفت: و ملت های و مستضعف و نیستند و ما نیز باید منافع مسلمین اسلام را همیشه در نظر بگیریم و بدانیم که گفت و گو با مستکبران سازنده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
تئاتر در دوران اجرا سالاری است

تئاتر در دوران اجرا سالاری است


به خبرگزاری ایران(ایبنا) محمدرضا و که پیش از این در و داشت، به تازگی ای به نام که این در سال روی رفت. به گفت با او دادیم که در ادامه می خوانیم. شمار را با و چه شد بنویسید و آن را روی ببرید؟ تحصیلی من در با به ای که به و این چون نه آن و نه یا خلاقه در ها نداشتیم و نداریم. من با و بچه های است و اکثر دوستانم در می کنند. ایلناز قصد داشت کارکند و چند ماه بود که با می ولی نداشتند. و سرپرست علی به من این را و گفتند: می این متن را جمع کنی و که و و پشت را و در حین هم از و و گرفتم. ها بر نبود. در واقع متن از مطرح را که همه زن بودند. در عین حال مطمئن نبودند که در متن را کرد. تمام خود یک ای را به من داد که متن را کنم. ازکدام می کردند؟ در از های شنیده می شد. خودتان این ها را از با من بود. متن را که حرف های کار و از می شد باشد. در که شد و با آن به کار کردند. در بخش هم چیز به آن شد. از مانند: ها ژان سه زن و ها در و را به در آن و زن سرخ پوش را به آن افزودم. چون زن سرخ پوش نه عشق که به است و تم در های هم بود. های به می شود و در هر زن به نسیان زنِ می شوند. این نمایشنامهshy;ها چه که آنshy;ها را کرد؟ های شده، در و نقش های زن دارند. و گروهش را که نقش زنان دارد. امکانات گروهی و شخصی را هم در نظر داشتند. در عین حال طور که بین این اشتراکاتی دارد. چه از حیث و و چه انتظار. همه در دیگری که راهی باز کند تا نظم و نسقی به امورشان بدهد. انتظاری که گاه به می شود و در کل خود را گم می کند. چه می نوشتید؟ با چه هایی؟ از ابتدا "باید" در کار نبود. دواقع این را که از آن چه در اختیار را کنم. در عین حال می که با و متن های این منطبق شود. که شخصیتی در رخ می داد با آن لحظه درامی که در ها در بود هماهنگ باشد. این عوامل راهکاری برایم شد تا بتوانم یک این بسازم. آن ها را به های خود کردم، با نام خودشان. ای که یک کلاژ از متن است که آن ها می کردند. همانطور که از چند هم بهره بردم: و ای به ، چون این به در که آن ها را کند. مثل که و را دهد. ای به باغ و به نام هوس می شود. از این ها به و بود. حتی به چون و هم شده بود که ها با بود. این را از و متن یک از این ها فضا این در می و یک است که در آن می و تا به این ها بدهد. در از متن و های آن چند به کار شده. به های ها و ها در . کمی این ها ای از بگویید. ها در دو زن است که شان را اند و اند در خود باشند. ای که نقش که اند و شان می کنند. ها دو است که زنی به نام هستند. آن دو نقش هستند. این است که از و با نقش او به و می کنند. این متن ها و حرف اول را می زند و و نقش به نقش شدن حرف اول را در آن ها می ِ زند. فکر کنم کار تا در مدت به حد از شوند. را از گرفتم. این را می کند که خود است تا شب و به که شده برود. می کند و که است به دست او برسد. اما شب همه چیز شده که به به کجا بوده. فقط می که می خوش بگذراند. های هم می شوند. آن ها آن ها را کند ولی کم کم به می شود. ای به است که گاه را خود می و شان می شود که کم کم آن را می کنند. می رود چه و چه دهند. فکر می کنم به شکل و این است. شما است یا در ها نیز می چرا را نکردید؟ من در و و هر دو کار می کنم. سالی یک می نویسم. اما هیچ وقت آن ها را چاپ نکرده ام. فکر می کنم است تمرکزم را روی و که می و را کنم. هیچ وقت چاپ یا مجموعه اشعار نشدم. می دانم قابلیت نشر دارند. آنطور که از چاپشان واهمه باشم. از امسال انتشارشان وقت بگذارم. گفتید شعر و shy;هم میshy;نویسید و نمی کنید. چه شد آثارتان را چاپ نکنید؟ در و کارهایش می شود. خصوصا شما در تعریف شوید به سادگی در کار پذیرش نمی گیرید. لااقل این که پرسش و گاه انکار می گیرید. نه این که من و کارم که هیچ چیز کار ما نمی شود جز خودمان. اما از دوستان شاعر، از معدودی از آنها، می شنوم که می گویند: مگر تو هم شعر می گویی؟ انگار اگر من شعر جای او را تنگ ام. شما فقط نگاهی به وضعیت کتب شعرهای موجود در بیندازید تا ببینید چه عرصه بی در و پیکری است. دادم حضور فیزیکی نداشته باشم. من چاپ های بزرگسالم را قبل از های و نوجوانم کردم. یادم است را که و بودم چاپ به انتشارات یکی از شاعران مهم و به من گفت: شما که در ی کار می چرا بچه ها و می در پاسخ به ایشان گفتم: من مستند هم می سازم، می توانم را دهم چرا از آن طفره بروم؟ این ها و این ها دارد، یکی از دلایل عدم انتشار بود. اما مهمتر نشدن بوده. فکر میshy;کنید در امروز چه سوژهshy;ای نامه مناسب تر متن که های مهم را زیر ذره بین بگذارند هستند. چه در چه در هر جای دنیا. باقی که می گذرند. گیرم کلی شعار و های مستقیم و غیرمستقیم به مشکلات روز و سیاست و ... بکنند. به مثال: یک موقعیت می کند. این هیچ وقت کهنه نمی شود و در حال شدن است؛ نه متن کار شود بلکه می توان این متن را به اشکال مختلف درآورد. یا آن زن را به مرد کرد. مردی که همه ی زندگی اش رفتن و خیابان گردی است و کارش به و روان پریشی می کشد. یعنی آنقدر که همه چیز او از معنا افتاده بی شده است. هم با بی می آید. فکر می کنم این جور سوژه ها باشند. چه ماندگاری یک اثر میshy;شود؟ معتقدم ها و می که و مسئله ای از بشر که همیشگی است کنند. نه فرهنگی خاص یا یک سیاسی خاصی که مربوط به یک خاص است. این متن ها متن نیستند که باشند، به مثال: متن که در دهه 40 قابل نمی در دهه80 یا 90 هم و همانقدر پویا و با هم کنند. اما امروزه و شکل حرف اول را در ارائه متن می زند. من از سوفوکل ام، اما یکی از آن ها در ذهن من شد. که حدود سال پیش حامد محمد طاهری از روی برد. بعدها تعزیه این را هم ولی اثرگذاری کار محمدطاهری را نداشت. در آن به متن از منظر ای بود. می خواهم تغییری نکرده؛ خواهری می جنازه برادرش را که روی زمین مانده دفن کند و برایش سوگواری کند ولی حکومت این اجازه را نمی دهد و... اما آن من شد. هر را از متن دارد. مهم شکل و زیبایی شناسی است که اثری از یک متن خلق می کند. است متن با همراه باشد. چه نوع روی با استقبال روبه رو می شود؟ فارغ از که گاهی آدم را گیج می کند و متنها و اجراهایی می که تو سوال می شود چرا؟ فکر می کنم متنهایی که بخشی از های روز را در دل خود می شانس باشند. بسته به به و تعمق او در شکل برخوردش با این می یا با گذرا از یاد بروند. متن که به روز باشند. اگر می و روی ببرند، حتی متن های معروف و شناخته شده ی تاریخ که همه می شناسیم مانند: ، در آن بیفتد که آن را به مسائل روز کند. یا آن مقطع باشد. که بتواند این همانی و های روز و شخص احساس بکند. فکر می کنم این متن ها، می موفقیت روی باشند. به فکر می کنم بین و تری باشد. شما تجربه و را دارید. فکر می این دو در یک راحت تر که در خلوت می شود با که است روی و به روز شود دارد. با که است شود پیوند باشد. در به این فکر کرد که این الان شده است چند سال چاپ شود و چند سال بعد شود. در با تاسف که پانزده سال از نوشتنشان می و در وزارت ارشاد خاک می خورند. این است که زیاد نمی ا فتد. فقط شش بار پیش آمده! در این طور مواقع کار سخت تر می شود چون مدت لازم است تا را ثابت کند؛ درحالی که کمتری می و به خود است. فکر می کنم کرد تا مدت و تداوم کند. های پاپ که اکثراً 5 سال دارند، حال فکر اگر یک 10 سال کار بزرگی است. اگر فقط بخواهد به خیلی ای است و زود می شود. به نظر شما در تألیفی می شود یا ترجمه؟ فکر می کنم های شده بر می گیرند. یک دلیلش خارجی متن و شهره آن و دیگرش باز دست در این به تالیفی است. چه از حیث و و چه از نظر پرداخت آنها. در عین حال که به روز و های روز مردم هم هستند. این در تالیف و هر دو صدق می کند. کلی این است که حاضر اجراسالاری در است و حرف اول را می زند. به می گویم. منظورتان از به این که شما به و در کنار آن دراماتورژ ای یک متن باشید. با این های است که دو از می تفاوتی ماهوی از نظر ریخت و ساختمان و به خوانش از یک اثر و متن و فکر پشت متن را مطابق پسند به روز کنند. ممکن است تغییراتی در متن ایجاد و به و از متن که به اسانداردها و خواسته ها روز باشد. کار به روزی که با کند. آیا و هم می دوست ها بنویسم. سنین نوجوانی تا جوانی که اوج احساسات است. چون اگر است های قبل می دهم ننویسم. بسیاری از با پیش های فکری که از و داریم شده. بخش مهمی از تالفی ما، چه چه یا شده یا بزرگسالان. در این طیف سنی بین سیزده چهارده سال تا هجده و نوزده و سال شده اند. طیفی که اتفاقا به و جدی مولف به خود و احساساتش نیاز دارد. و گاه و دیدن های آبکی می روند که در فراوان و از تلویزیون اینجا و آنجا پخش می شوند. ما با های به می رویم. که شده این طبقه سنی را نمایندگی نمی کند. این سن های خاص و عجیب خود را دارد. از کودکی خود جدا می شود وارد جهان می شود اما نگاهش ته مایه های را دارد. سرش به آسمان می ساید و فکر می کند است را دگرگون کند، این موارد جذاب است. پرداختن به این چه در و چه در سخت است. سخت تر از آن، آوردن این سنی به سالن و ترغیب آن ها به است. سخت اما شدنی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مجاهدین طلسم خشونت در جمهوری اسلامی را شکستند/ متهم کردم فرد متدینی مثل لاجوردی کار راحتی نیست

مجاهدین طلسم خشونت در جمهوری اسلامی را شکستند/ متهم کردم فرد متدینی مثل لاجوردی کار راحتی نیست


گروه خبرگزاری فارس- ویژه & انقلاب& /هاجر تذری: حجت روحانیون مبارز در است که در چند مرتبه و حتی شد. او پس از -بنا بر خودش- بر اثر یک تروریستی شد و دو نفر از رئیس این & اکبر گودرزی& را کرد. & تقی شهرام& -از رده خلق- را نیز اما به دلیل آغاز به کار شورای اسلامی، این را گذاشت چون نمایندگی مردم تهران در را و قانونا نمی توانست در مسند بنشیند. بین سال های 60 و 61، به مدت یک سال در کابینه باهنر و میرحسین موسوی و شد و نیز را دارد. در با این 70 که به مقاطع تاریخی در دهه 50 و اوایل دهه 60 نیز کشیده شد. بخوانید: - چوب فروشی که & مرد پولادین& شد - استعفا نمی دهم؛ برکنارم - برخورد با مثل فرزندانش بود - توّابین در پروژه های موشکی - این & حکم& مرگ خود را از خدا - خبرنگار آلمانی گفت من گلستانی به نام شدم - من اگر مثل عمل نمی - از روند حاکم بر خطر می کنم - خوب است تواب ها ** یک پای من را به باز کرد * شما در و آن، به نوعی با همکار بفرمایید به این ورود و رابطه تان با به چه شکلی آشنایی با از نبود. ما با هم از سال های پیش از و در با هم نداشتیم. سر هم یک من را به این در قبل از آن، از به به بود و من در این نه و نه طرف گرفتم. من هم 2-3 ماه با این که اش شده و شخص هم این است تا که با کار کنند. **هیچکس جز نشد * قبل از با هم پیش از & فقیه& را در نجف می و خبر آن به هم رسیده بود. من به که تا این دروس در هم پخش شود چون در فقیه، بحث را می که حیف بود در داخل به دست نرسد. ما در حال چاپخانه ای که بتواند و این را چاپ کند نداریم. من این کار از های پلی کپی کنیم. [شهید] 6 جلسه از این درس ها را از رادیو عراق اند. بعد از به نام مقدم -که هم شدند- از طرف آمد و آن دفترچه شده را به من داد. این تجربه ای بود که ما از پلی کپی کتاب می کردیم. آن رایج نبود. معمولا یک پشت و رو را تایپ و آماده می و شب می شد. فردای آن به نام حاج ناصری از چیذر می آمد و را می برد تا به اصطلاح، سازی شود. * پلی کپی در چیز پلی کپی در چون ما جلسات قرآنی که آن را به می و اگر احیانا از می آمدند، به نظرمان می که دارد. اما ترجیح می این در تا غافلگیر نشویم. این شش درسی که از در شد، چهل و چند شد که احتمالا های آن در و در باشد. کار من وضعیت کمی است. آن پشت بود که به آن سه راه ملک می گفتند. در بود که دو آن را و هم هست. یک روز من در می کنند. پیش و اگر این پلی کپی یک در جای باشد. آن روز بود که بعد از به آیت و بود. این را بود ولی آن را دهند. چند بعد با آمدند. را به شان برد تا ظرف یک کار به برسد. * این هم با و و & ال عال& بله. بود و بر داشت. با به نام کار می کرد. در یک پلی کپی های را هم با چاپ و در پخش کردند. بعد هم به سمت & ال عال& (دفتر در ویلا) و را با هدف و پس از آن شدند. بعد از & ال عال& و که و پلی کپی را چون من در خطر هستم. در حال نسل آن فضا درک نباشد. خود به با یک پژو به و آن را گرفتیم. شما در نظر به کسی که است شود. کار بی و است. ولی این از آن است که در آن ما در چه و داشت. چند که از ای گفت که من در نقل این حرف ها دارم. گفت: & ما عجب ای می کنیم.& این بود. را و از این به بود چون با این های چاپ و پخش شده بود که آن را بودند. این است که بعد از & ال عال& کمی طول چون خود در پخش نقش داشت. به این من و بود. ما کار به آن و من هر دو روز یک بار به می و در یکی از به من گفت شما پیش نیست. ** & شیخ حسن نصیری& من گفت که به و را اند. بعد از او را با و هم در به این که های با را چاپ بود ای را از به من کرد و من به او این را می دادم. اسم آن هم & شیخ حسن نصیری& بود. * اسم را بله. هم نمی کرد که را می دهد. فکر می کرد این رخ اما است. است من نمی آید. هم از این به فشار نیاوردند. که بازجویی های از سوی شد، دیدیم 150 تا 200 سند به اسم به نام & حسن نصیری& اما این خارجی و در من بودم. ** جدایی از ها * در سال 54 که خلق علنی شد، و در مقطعی که هم شما و هم در علمای فتوایی درخصوص نجس ها صادر کردند. این بود که فکر می کنم های مذهبی و غیرمذهبی با هم بودند. این رخ داد؟ در که آن درگیری ها داشت، نداشتند. 48 را به قصر آوردند و پس از آن به کردند. در آن 48 هم با هم گفت وگوی مختصری داشتیم. شان را در و در کنار عسکراولادی و گذراندند و در هم از طرف بایکوت بودند. من در بند یک اوین با بودم. بند یک داشت. 7 نفر در بند یک که پس از آن، 30 نفر را با سفارش خود به بند یک انتقال دادند. * از درخواست می و هم می پذیرفتند؟ این بحثی است که باز کردنش امروز کمی سخت است. آن هم بر روی این جوسازی می کردند. همه ها سعی می در مواردی از یک ترفند و تکنیک مقاصدی که ضمن آن شرایط، بود. ارتداد پیش بود که بزرگی بود. سازمانی که بخش ای از از کاریزمای آنچنانی ساخته از برگشتند، مارکسیستی و تعبیرهای زشتی به به کار بردند. این غیرقابل بود و حساسیت را به می دانست و سعی می کرد به رخ که کارشان این شد. هم سعی می بگویند این اختناقی بود که شما و اگر بود این وضع پیش نمی آمد. به طور طبیعی معلوم بود که در این حادثه خود را می بدون برایشان مهم چه می و چه نمی خواهد. هم از این فرصت می کرد چون تبدیل به حکومت و شده بودند. * آن هفت نفر اولیه & بند یک& چه طالقانی، منتظری، مهدوی کنی، انواری، لاهوتی، هاشمی، ربانی شیرازی. * و آن 30 نفر؟ عمدتاً مثل عراقی، کچویی، لاجوردی، مرتضی تجریشی، (خواهرزاده لاجوردی) امانی ها، بادامچیان یکی دو نفر از نهاوند که به & ابوذر& بودند. طالبی، جلال رفیع (که در روزنامه اطلاعات است) محمدی گرگانی، کروبی، علیخانی و... ** نجاست ها & کتبی& بود نه که گذشت آن از طرف پیش آمد که به غلط به فتوا شد چون در بین آن کسی که مقلّد داشته باشد. هم از تقلید می کردند. * این موضوع، هم بود. چرا، هم بود و آن را روی کاغذ نوشتند و خواندند. * ولی هیچ سند مکتوبی از آن ندارد. قاعدتا می بایست در می بود تلاش که این نوشته گم شود و گم هم شد و این از عجایب است. ** نجس ها را کرد * اینطور وانمود می که این را و یا ندارد. نظر در این باره دقیقا چه شیطنت و سعی این طور جا بیندازند که این نظریه، یک ارتجاعی است. بعد هم شایعه که این نامه را است و حرف های بی ربطی هم زدند. این را هم بگویم که در آن مقطع به لحاظ هیاهو و جار و جنجال، دست بالا را داشتند. نهایتا هم که کسی نشد که این چه هست! نه جایی چاپ شد و نه سندش در حال دارد. در حالی که آن متن، یک متن شده ای بود و یک شب همه جمع شده و خود قبل از خواندن آن، بیست ای سخنرانی و تاریخچه و خیانت که ها را تشریح و بعد این متن را خواندند. پس نه این متن را بلکه با یک مقدمه ای، خودشان این متن را خواندند. با به گونه ای رفتار شد که اصلاً کان لم یکن تلقی شد. این ای است که را بر وضع ما می کند. ** زیر از حرفی درنمی آمد * یکی از دلایل ما هم انتشار است. چون است که شخصیتش تحت نسل جدید شده است. عوض شدن جای و که رهبری فرمودند. قصد ما از این روایت واقعی از است. شما در مصاحبه ای در بودید که در برابر زندانیان آدم عاطفی بود اما سخت گیر بود. یکی از نکاتی هم که روی آن مانور می این است که می خواهند از او یک چهره و خشن بسازند. شما چه تعریفی از دارید؟ این سخت گیری که فرموده چه داشت؟ خب که حرف های است. قبل از از معدود مبارزانی که بین اهل به شدند. در دو نفر از دوستانی که در و عضو به این شدند. یکی حاج سید اسدالله بود و حاج خلیل حیدری. عراقی هم خصوصیتی را اما آن دو نفر که هرگز کسی از ناحیه نشد. این دو، مقابل هم گرفت. * چرا؟ اساسا یک دو شاخه شد. دوباره یکی اما در مرحله ای آن به سمپاتی پیدا بودند. من در & ملی کِشی& با در بودم. به بسیار بود و پسرش جذب شد و عواطف پدر و پسری بی نبود. آدم محکم و قرصی بود اما با دکتر پیمان کرد و به او نزدیک تر شد و به خاطر در کمتر از او برده می شود. مخلص کلام و در بین که زیر نمی شود از حرف و کسی به وسیله نشد و این یک امتیاز بود. است در می گفتند: & سید بزرگواری است.& * ملی کشی چه ای ای در های شاهنشاهی بود که حتی دوران حبسش می شد، او را نمی کردند. ها این را & ملی کشی& نامگذاری بودند. ملی کشی معنایش این بود که همه در به کمون زندگی می و کسی چیز و همه چیز همه بود. فرض پیش از ظهر می و چند نفری می خورد و مقداری می آمد. که می آمد را در ظرفی می گذاشتند و می & ملی& است و هر کسی خواست، کند و سهم نیست. ** می خطر را از سر کم کند * از قبل از و در را می شناخت و بعد از هم یکی از ترین بود که با کرد. این با & خشونت بار& بعد از مسئولیتی به محول شد [دادستانی] که خود هم علاقه و حتی آن که شد استدلال می کرد که این من چون من در حال قوی و این کار قوی می خواهد. که این را پذیرفت، را صددرصد می دید و در از نگاه این یک بود نه هیچ دیگری. & ناپذیری& امر بدی و هر انسان محکمی & ناپذیر& است. در این بحث، اختلاف سلیقه پیش آمد و علت من مایل نیستم این شوم این است که به این بحث ها نمی توان مجرد از باقی مباحث پرداخت و در دل روشن شود و اگر آدم تکه ای را جدا کند، ایجاد می شود. این است و الا اگر دیده شود در قسمتی از آن به با خصوصیات مثبت و احیاناً منفی هم پرداخته می شود. فکر می کرد خطر را از سر بردارد و در این قسمت به هیچ وجه نرمش و این بود. * هیچ تفاوتی هم بین سطوح و که سطح پایین و خورده قائل نمی شد؟ پیش نیامد در این گفت وگو و کار کنیم. که ما در بود. ** که را * در می دانیم که چگونه شما خودتان فرمودید یک پای شما را به این باز کرد. آن چه من مفصل این را ام و یک از های یاد هم در این بحث است. * حکم شما را منتظری زد؟ من با حکم نرفتم. در شنیدم -که هم جزوشان بود- شدند، شدم بروم ببینیم این آدمی است که شده کسی مثل را بکشد. می خواهم او را ببینم. که رسیدم به من او کشته شده است. [اعدام شده است] فارس: نقاشیان بله. حالا فکر می من نباید را یا هر چیزی. گفت: & همه را می کشیم& من گفتم: & این خدمت به دشمنان جمهوری است چون کسی باور نمی کند بوده است.& او گفت: & کسی [برای قضاوت] نیست& . من گفتم: & می ایستم.& کسی من را بود. من آمادگی و من می خواستم بایستم، کسی جلوی من را نمی گرفت. کار من، گفت وگو با بود و دو نفر را هم نکردم. * آن دو نفر چه و یکی دیگرشان که اسمش را نیست. * تقی چه او را هم شما کردید. بعد از در فرقان، من را & تقی شهرام& خواستند که من آن را کاره رها کردم. دلیلش هم این بود که نمایندگان کامل انتخاب شده و من نماینده و شائبه دخالت قوا به می آمد. * درگفتگوهایتان با بر سر چه موضوعاتی می کردید؟ ابتدائاً به نظر می که این شدنی و نمی که بیا
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
رییس انجمن هنرهای تجسمی خوزستان:فهم نادرست هنرهای تجسمی را به حاشیه رانده است

رییس انجمن هنرهای تجسمی خوزستان:فهم نادرست هنرهای تجسمی را به حاشیه رانده است


- - گفت: فهم از در حاشیه ماندن این حوزه و گالری هنری یا نگارخانه فعال برای نمایش آثار در شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند برجام در زمینه درآمدهای نفتی شفاف نیست

گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند برجام در زمینه درآمدهای نفتی شفاف نیست


نماینده در با از ملی از جمله در زمینه درآمدهای نفتی، گفت: در این باید در مورد گشایش‌های اقتصادی و معیشتی در نتیجه برجام، بیشتر صحبت می‌شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
ماجرای پیازهایی که زیر آفتاب خوزستان گندید

ماجرای پیازهایی که زیر آفتاب خوزستان گندید


عضو گفت: به از به کشاورزی شاهدیم که محصولی مانند پیاز با قیمت ارزان از کشاورز خریداری و زیر آفتاب 55 دپو می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری دانشجو
موضوع : صوت و تصویر
مدیر عامل بانک ملی:نتیجه بودجه ریزی هزینه ای، بزرگ شدن دولت است

مدیر عامل بانک ملی:نتیجه بودجه ریزی هزینه ای، بزرگ شدن دولت است


زاده روز یکشنبه در بین بر در تهران افزود: این به و کار نمی را می دهد.این کرد: ملی از سال 1382 بر را جایگزین بر ساخت، زیرا این با سه و 500 شعبه و 40 نفر کارکنان خود در سراسر کشور، چنانچه از انضباط آن .وی کرد: ها که از یک طرف با و از طرف با و از که و را دهند.حسین این را در های و گفت: این است که را تا در با ها، آن در بخش های و به و از دست نرود.وی کرد: بر فنی و های حسابداری و و و نیز از بر را ضروری می سازد.حسین کاهش انحراف پیش بینی مصارف و منابع، ایجاد هماهنگی و بین های و ای و وضعیت تخصیص و هزینه کرد را از جمله مزایای بر ملی برشمرد.رییس بین بر نیز گفت: بر استقرار بر عملکرد(PBB) در مواد هفت و هشت قانون پنج ساله ششم توسعه کشور و تمرکز بر تولید و اشتغال در مقاومتی، دبیرخانه این را بر آن داشت تا با برگزاری این برنامه، فرصتی طرح یافته های علمی و داخلی و بین فراهم کند.عادل آذر افزود: استقبال دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان اجرایی و جدید های و غیر در این زمینه باعث شد که یکی از محورهای اصلی هشتم بر ارائه ها و های موفق استوار باشد.وی، ارزیابی بر در های و غیردولتی با از مدل را نیز در همین رابطه و اضافه کرد: مدل راهکاری تشویق و ترغیب ها و ها از بر است.برای آگاهی از اخبار ایران و جهان با کانال ایرنا در تلگرام همراه شوید: IRNAeco@ اقتصام **1063** 1070** 1559 ** خبرنگار: رفعت کرمی مهر** انتشار : عضدی فسا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
تحلیل فیلم «باباجون» نخستین فیلم فارسی‌زبان سینمای رژیم صهیونیستی از منظر جنگ رسانه‌ای

تحلیل فیلم «باباجون» نخستین فیلم فارسی‌زبان سینمای رژیم صهیونیستی از منظر جنگ رسانه‌ای


طبق جامع جنگ ای، & به کارگیری ها به جهت بر احساس و ادراک و مسئولان ی مدنظر خویش از خود و ی به وسیله ی و و و خط مشی و های و با هدف بر و در چارچوب نظام ارزشی و هنجاری حق یا باطل& را جنگ ای گویند.[1] در ای بین دو ی و ی استکبار، سینما به یکی از های می نماید. در طول سال های بعد از های از سوی دو ی این شده است. از این را می به در ی جنگ ای و از این داد. یکی از این & باباجون& ، شده در سال 2015، به است که به خاطر ماهیت آن، از دیدگاه جنگ ای قابل و است. لذا این به دنبال & باباجون& از جنگ ای است. آشنایی با & باباجون& 1- فیلم & جون& که به و در برخی شده یک ی را به می کشد که سال ها پیش از و در ای می کنند. پدر این که تند و خشن به شدت می کند تا & موتی& تک و ی که است را اما پسر به این راه ای ندارد. & باباجون& نام که می نوه اش نیز ترش ی راه او باشد. در است تا از و پدر به پسر شود. که به و فردی خوش پوش، جذاب، و خوش بعد از سال ها به دیدار و از عدم ی به شغل شان می کند. به نسل درواقع دو در پیش روی خود می بیند: ای ی پدرش که علی رغم میل باطنی اش راه را یا ای ی عمویش که راه را گذاشته… در انتهای در لانه را باز می کند و ها را فراری می دهد. با عصبانیت یک به پدر می دهد و از او می تا فرزندش را تربیت کند! پدر را نزد می رود اما زانو زده و در حالی که اشک در حلقه زده، از عذرخواهی و به شکست خود اعتراف می کند. 2- نویسنده و & جون& اثر داستانی یووال است که پیش ازاین تجربه یک مستند را در کارنامه دارد. این 43 ساله اظهار که را بر تجربیات خود زمانی که در کودکی به نوشته است. او دراین باره می گوید: & راستش را بخواهید، پسری که در & باباجون& می بینید هستم، این من خواستم که در به هم را ساختم. من بود و بر این شکل گرفت.& [2] او در اش پس از که بن شکل این است به می گوید: & پدر و در و قبل از 57 به کردند. بعد از 57 به کردند. و پدر من یک سال قبل از 57 باز به سفر کردند.& [3] 3- & جون& دو ی دارد: Metro & کامینیکیشن& یک در (تل آویو) است و با & فیلمز& دارد. این در ی ی و و در سال 1999 ی و خود را می کند. [4] United King Films این که به دو با نام و به یک کسب در و و ی -از های دی وی دی، و طیف ای از در می شود. این ی و در است.[5] 4- فیلم[6]، & باباجون& با زیر شده است: و (Israel of Culture and Sport) (The Israel Film Council) های هنری-سینمایی (The for the Arts – Cinema Project) (Leon Foundation) چند & گاشر& (Gesher Film Fund) (United King Films) (Y S Family Foundation) (Ima Foundation) (Israel Fund for Film Production) 5- از و نقش پدر از به است. او این به می گوید: & را که چند بار اشک از شده. او شده بود و می گفت این من است.[7] دو مشهور & دیان& و & نگهبان& هستند که هر دو در & ثریا& نقش بازی اند. است که در سال 2008 شد تا از یک زن به سوژه ای علیه مجازات کند. تبار این که ازجمله کارهای اخیر وی & آمریکن اسنایپر& (تیرانداز آمریکائی& ، کلینت ایستوود، & دِ استونینگ آو اِم& (سنگسار ثریا)، سیروس نو راسته، و & هوملند& (زادگاه)، مانند & ابونظیر& (یکی از فرماندهان تروریست های القاعده)، & اِمی& ، می باشد. او در های & دِ منتالیست& ، & 24& ، & لاو اند اوردر& ، & سی اس آی& ، و ها، نقش میهمان را به عهده است. 6- جوایز درمجموع نامزد 4 و ی 5 از دو ی شده است[8]: این به بخش غیر 2017 شد که این ی های و جلب به آن دارد. و این به بخش غیر 2017 شد که این ی های و جلب به آن دارد. در قسمت و تحلیل، نکات ی در گوناگون آن شده است تا جایگاه این اثر از جنگ ای تبیین گردد. ادعای می به که هم گرفتن نام و در او می کند آگاه اما & باباجون& را اثری به شمار می آورد.[9] او می گوید: & گرفتم این را بسازم به گفتم که می سازم، را نساختم، با کسی رقابتی ندارم؛ این را ساختم. شنیدم که است از طرف در کنم خیلی خوشحال شدم، چون می دانستم این باعث اکران در از می شود و عده بیشتری می این را تماشا و با من آشنا شوند؛ این ای است که کردم.& [10] نیز به تارنمای وای. نت است با این مخالف است؛ این ادعا که & اسرائیل& بوده، یا اینکه & امسال شده& او را ناخشنود می کند زیرا شائبه را القاء می کند. به این برچسب زدن ها به روح پاک و بشردوستانه آن لطمه می زند.[11] علی رغم اظهارنظر سازان این چنینی که مدعی و بودن آثارشان هستند، نهادهای از به صراحت می که اختصاص بودجه ی بلاعوض این نمی بدون هدف آن باشد. چنان که خود ساز است: & در هست که از سینماگران می کند و کمک های مالی در اختیار آن ها می دهد. سناریوی را یکی از این ها فرستادم و آن ها نیمی از لازم را در اختیارم گذاشتند، نیم با کمک در لس آنجلس تأمین شد.& [12] به فهرست و و… -که در بخش های قبلی این ذکر شد- به خوبی می دهد که این اثر نه صرفاً بلکه یک هدفمند و برنامه ریزی شده است. به تناسب طور که در جنگ ای ذکر شد، یکی از مهم کارکردهای جنگ ای، & از خود و دیگران& در قلب و ذهن است. بنابراین به سؤال در پرسید که این سازندگان و این درصددند از ی نسل آتی یک ی چه تصویری در نگاه و خارجی دهند؟ چند دسته است که به تناظر هر دسته، اهدافی را می در نظر گرفت: مقیم غیر کشور و سایر جهان 1٫ بر تخمین ها بیش از 350 هزار در می که عمدتاً در سال های پیش از و یا در آستانه اند.[13] این است که نسل را به تبعیت از سنت ها و سبک پیش از اجبار کرد؛ به صریح تر نسل نسل های قبل از خود، دل بستگی ای به گذشته و دنیای جدید خود را بسازد. این جدال دو نسل یا به دقیق تر دو طرز فکر است و اگرچه نام & باباجون& -پدربزرگ موتی- به نسل قدیم حامی سنت است اما طبق و تصریح خود کارگردان، قهرمان پسر گریزان از سنت های است. در این درحالی که تمامی نسل اول و دوم یعنی پدربزرگ، پدر، مادر، عمو و همسایه ها به سخن می و به نوه ی خود شعر & دلم می خواد به اصفهان برگردم…& را یاد تنها که نسل ی است به صحبت می کند که این نیز می دهد که نسل های آتی تمایلی به حفظ پدری خود ندارند و را خود بدانند. با به اجتماعی ساکنین و شناخت & بحران هویت& در این منطقه می پنهان تر را بهتر درک کرد. به های و معکوس، دو جدی و برانگیز مسئولین است. عامل در اهمیت مهاجرین، ها در مقابل فلسطینی هاست. یکی از که با آن ناکامی در تکمیل فرآیند دولت- ملت بقا است. در پایان سال 2017 فلسطینیان در های در عدد 6٫3 میلیون با کل برابر می شود. [14] طبق آمار منتشرشده از سوی آژانس صهیونیستی، به های در سال 2016 با کاهش است. غلبه بر این چالش، جذب و را است. این به های اشغالی، ویژه ای مهاجران و مشمولان از دولتی در نظر است. به طور مثال، مهاجرین تا دو سال می از حقوق و مزایای شهروندی بهره مند شده و از پرداخت های معیشتی، سکونتی، آموزشی و… معاف خواهند بود. این خانه جذب مهاجر اقدام به صندوقی (Absorption Basket) است و امکانات اقامتی، آموزش و … را انجام می دهد.[15] از های این & مقبولیت& است. در نظرسنجی & دموکراسی اسرائیل& از جامعه در خصوص کلی پرسیده شده است که نتایج جالبی به دست است. های سنی جوان، سال و 55 سال به بالا، به میزان مشترکی از وضع کنونی وجود اما هر چه به سنی پایین تر نزدیک می شویم، متوسط از شرایط، چشم می یابد. این امر می ی عدم اطمینان یا عدم ثبات جوانان باشد.(جدول زیر) [16]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی