بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب کنیتشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای

تشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای


اشاره: ملی شدن نفت یکی از مهم و است. در این تاکنون در گوناگون، اعم از یادداشت، مقاله و اما به نظر می رسد به و در این شده است. به از سؤالات در این به نزد یکی از استادان رفتیم و را از جویا شدیم. در گفت وگو با & حقانی& ، ی از ملی شدن نفت را ایم. به ای از و در این از این گفت وگوست. در گفت با را بخوانید. با به و اوضاع و داخلی و بین المللی زمان ملی شدن نفت و خصوصاً ملی گرایی و در آن شکل بود، آیا ملی شدن نفت ای نظام مند و شده بوده یا شعاری و در واکنش به موجود آن محسوب می شد؟ به طور قطع می گفت که ملی شدن نفت بود یک ملی و یک که در ملی شکل گرفت. اگر از این به که آیا در این ی ملی نفت و در آن همه ی در نظر شده بود یا گفت خیر. ای که همه ی و مگر که در می گرفت. اما این بدان معنا نیست که این در فضایی به دور از و و در احساسی و بالتبع شور و این شده باشد. از ابتدای در به این داشتند و این نخبگان به خوبی به منتقل می شد. بیش از صد سال قبل از ملی شدن ماجرای علیه رویتر شد. در آن قرارداد، هم زیرزمینی و هم روی زمینی به مدت هفتاد سال به یک تبعه ی خارجی شد. که معلوم شد نفت هم دارد، تازه فهمیدند که نفت هم می شده است. در آن زمان، کنی با از و ی ی نفی به آیه ی & لن علی سبیلا& حفظ و در این کرد. هم که رژی شد، در آن، به (اعلی مقامه) گرفت. لذا به و است. حتی اگر با هم به نیز این نوع را نمی پذیرد. در با می که فقط که نفس می نکردند! این حرف را هر که به وطن و به طور می کند این را لغو کند. ما ای مدت در با داریم. این هم از و شور و و و و ملی پشت آن داشت. در ملی شدن گفت که از به یکی از جدی این بود که می با و آن، شود. در های که معمولاً با ملاعبدالله مازندرانی به طور مشترک صادر می شد نیز این را می بینید. همه ی آن ها تأکید بر این دارند که با و حاکمیت و ایجاد بستر مناسب مشارکت در سیاسی، که به تأسیس و انتخابات شد، می خواهند را قوی به طوری که از ممانعت گیرد. حتی که جریانات در مشروطه، زمام امور را به دست می گیرند و مشروطیت را از مسیر خودش خارج می کنند، باز دغدغه ی این است که اغتشاش و ناامنی شود تا بهانه نکند که به حمله کند. خراسانی خطاب به گروه های می گوید: & در اصل، عساکر (لشکرهای) و روس شما هستید.& شما که را های آن ها فراهم می کنید. در اینجا هم سد است. مجدداً این در قبال اجنبی را شاهدیم. ملی شدن نفت است مبتنی بر ی تاریخی و از و ملی. با کشف نفت و تر شدن های استعماری در یکی از خواسته های حفظ و به در های و نفت بود. تا 1320، در ی دیکتاتوری رضاخانی، به هیچ ی این نوع تفکرات نمی شد. اساساً رضاخان تضمین غارت نفت انگلیسی ها روی کار آمده بود و آن نمایشی هم که از 1311 شروع شد و به تمدید دارسی شد، در راستا بود. بعد از 1320 و در پی های غالب در جنگ و به شوروی، با دادن امتیاز جدید و ملی نفت به طور جدی در شورای ذیل ملت از نفت جنوب، می شود. زمانی که آیت در خرداد 1329 از تبعید برمی گردند، پس از ورود به تهران، در فرودگاه، طی ای مطبوعاتی، به دو می که نشان دهنده ی ی قوی و و ملی در و ملی است. اولین ی & ما نمی دهیم نفت از حلقوم پایین برود.& ی دوم، است که آیت می گوید: & ما به نمی توانیم بی تفاوت باشیم و به کمک می کنیم.& این مقارن با اعلام موجودیت صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدنش ساعد و پهلوی است. این حکایت از عمق و پیشینه ی و دارد. طی که میان و آیت ملت در ی نفت می و از آیت مطمئن می شود، ای از سوی آیت به می برد و قرائت می کند و ملی شدن نفت را می کند. پیگیری های آن ها ادامه می یابد تا ملی شدن نفت در به تصویب می رسد. در جمله بندی بگویم ها خود در های نفتی و سد داشتند؛ اما از این جهت که آیا آن ها همه ی و را بودند، گفت زیرا این قابل پیش نبود. به غیر از آیت و فداییان اسلام، و به ملی شدن نفت چگونه می نگریست؟ ما در مختلف، از ملی شدن نفت را می بینیم. اصولاً در همه ی های در و چهره های شاخص را می شاهد بود. این ها ی & نفی سبیل& و قواعدی که برگرفته از است می و حاکی از ی و در مبارزه ی است. به نمونه، آیت بروجردی و آیت خوانساری از این و ملی شدن نفت کردند. اخیراً اسنادی منتشر شده مبنی بر ها می خواستند نظر را به و ملی شدن نفت تغییر دهند، اما این القائات را نمی پذیرند و از این می کنند. از سوی دیگر، همدان و شیراز، آقاسید نورالدین شیرازی، به طور از این حرکت ملی می کنند. گفتنی است که از آن ها در اعتماد و خوش به آمریکا، با وی مشکل می کنند؛ چراکه این تحلیل که می خواهد جای آمریکا را با عوض کند. از این حیث نگرانی اما به طور کلی با انتقاداتی که از کردند. در مشهد یک پرشور را می که از ملی شدن کرد. لذا گفت در هر که در داشت، و مرجعیت نقش اساسی است. در همه ی و نمی شد و نمی کرد. ضمن نیازی هم به این کار نبود. به طور کلی، و در این خواست و اراده ی نه تنها منفی بلکه تأیید و نیز می کرد. اما این طور که آیت در شوند. عمدتاً ها در از آیت و ظهور می وقتی از آیت می کرد، به این معنی بود که هم در کلیات و هم در جزئیات، مشی در مل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند

لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند


به خبرگزاری ایران (ایبنا)، سال 1396 با همه خوب و بد آن در شعر بسته شد و حال موقعیت است که به ضعف و شعر در این سال بپردازیم تا سال 97، سال و پربارتری باشد. در گفت با که در می خوانید. از دیدگاه سال 96 چگونه گذشت؟ نمی فرقی سال ها گذاشت و به نظر من شعر را در سطح تجزیه و تحلیل ما در این سال در ایم اما اگر این در سطح ها رخ ما خوب و ایم. به طور کلی شعر در هر و کشوری یک پیش باشد، رخ نمی دهد. ما نباید به روزانه دلخوش و به بهانه ها شعر و که رخ است. اگر هم ملاک خوب و بد بودن که برگزار شد که رخ است. ما چه و چه و که با ذات شعر همخوانی ندارد. ذات شعر یک ناگهانی است که در آن فرصت شعر به سراغ می آید. پس از هر زاویه ای را که سال 96 به نمی رسیم. ای به ها داشتید. آیا در وقت ها که به ها می کنم تا در بهت زده می شوم که یک شهر چه خوب و می باشد. این را می می شوم که در این یا دارد. همه این ها به آن است که مسخ چه ها نیستند و مسخ آنچه شعر از می هستند. با همه این تفاسیر اختلاف با ها محسوس است. این بااستعداد در می شود؟ نه. متاسفانه این نمی شود و همانطور که گفتم، تفاوت تهران و ها به است که ناراحتی این می شود. در تکمیل نخست شما که شعر را نمی در حال کرد؛ بعد از گذشت سال ها درباره یک دوره می شود و به نظر من آیندگان که می قضاوت که آیا ما کار ایم یا خیر. پس شما سایر به حاشیه شعر نیستید؟ به نظر من دوستانی که شعر و هستند، ذات شعر و را نمی شناسند. شما شعر را عده که چاپ و همه جا از این من از شما این است که آیا از چند نفر از این ها را ما نگه شک ما چند ایم اما آیا بیش از چند نام ما به اند که هر در به شعر می های این هم نمی شعر و در صبر کرد. هر وقت کسی فکر کرد که شد، کند که تا 100 سال پیش چه نام های در شعر اند که حتی کسی اسم شان را هم نمی شناسد. از و سال 96 مان بگویید. در سال رخ که ما و به اما شک سال رقم که را دست که ما در سال 95 را از دست و سال را با کردیم. این بخش جزو های حذف هر سال در هر سال از مان را از دست می دهیم. از این و بحث که شکل می بیش از همه من را می کند. این ها دارد. شما دقت که که است ما یک که به آن در هر ای عده ای دور هم جمع شده اند و عده ای قهر اند و عده ای آن را ندارند. نمی افتد. من حتی اگر هم در ها می کنم اما از و می می که هیچ رخ است و اگر در آن می بود. این را است و هیچ از این ها را و حتی را می و شده تا ما باشیم. معنا می کند که همه در هم باشند؛ نه اسم را می آوریم، از آن فرار و حتی نخواهند اسم شان در شعرخوانان آن باشد. چرا جزو این دسته ها و گروه ها نرفته من از به شکل و اهل در گروهی نبودم؛ به در این نکته را که آیا کار این درست است یا کار من. به این کرد و من اشتباه می کنم. به هر حال من به این شکل آفریده شده ام و هیچ چیز را هم نمی به بدهم. فکر می کنم از استعدادها حمایت کرد و به رابطه ام با اکثر خوب است. من استعدادی را در یک نفر می بینم حتی اگر او نخواهد، سعی می کنم به او نزدیک شوم؛ من به شخصه های را ام و سعی می کنم که با در اختیار قراردادن هایم به این کنم که این بچه ها مثل من این ها را نکنند. من این کارها را دلخوشی کسی نمی دهم؛ بلکه هدفم این است که از راضی باشم؛ به حتی به ها می روم از بچه ها می کنم که شهرتان کجاست و از خواهش می کنم که من را پیش او ببرند و حتی اگر بچه ها نتوانند کمکم منزل آن می شوم. وقت ها جوان تر انتقاد از شما که به می دهید. این چند وقت پیش گلرویی انتقاداتی از شما اما شما واکنشی ندادید. هرکسی است تا تفکراتش را در کند. من مخالف نیستم. او شعر خوب می نویسد و دارد؛ اما من به این توجه که الفبای را به او یاد ام، پس می توانم از او شوم و دهم. یادم هست که سال ها پیش او به کتابفروش در فروشگاه مشغول به کار بود و من در آن سر چند پروژه با همکاری داشتم و به آنجا می رفتم. در او پیش من آمد و ای را و من نیز دیدم که اثرش از کار از سرایان آن بود؛ از وارد این شود، شعر بگوید، ترجمه کند و من به این کار تشویقش کردم. نمی در ادعا کنم که سرمشق او بودم اما این را که او را تشویق می تا با انگیزه از استعداد هایش استفاده کند. در حال هم از او نیستم؛ انسان ها می به شکل های دست به معرفی بزنند و این هم راهش را یاد گرفته و فکر می کند که از این راه می در شود. در کل دلگیر نمی شوم و دوستش اولین بار در شعر و به او شیر دادم. در در هر ای آدم که راه را اند و از راه دست به کردن خود می زنند تا را متفاوت تر جلوه دهند و مناسب تر راه این است که ما می بینیم. به اصلی برگردیم. در تمامی ما شب یلدا، لحظه سال، شب های اقوام، شعر عضو آن ها است. این مفهوم شعر را از زوایایی می به داد. از در هنر تعریفی داریم که می گوید به طور کلی و کاتبان شعر و شعر است که را مجبور به نوشتن می کند. حال ما در معکوس این حالت را داریم؛ در عین حال که عده ای از در جمع ما حضور و این را درک اند، عده ای هم که شعر می سازند. در علاوه بر امتیازهای شعری، را می دانستند و کسی را صدا می به آن بود که معتقد است. همه این ها دلایلی است که ما می شعر و بخش سنتی ما است و در سفره هفت سین سال نو نیز دیوان شعر در قرآن کریم می آید. در شاعرانی مثل و صلاحی از شب های در لحظات سال نو شده است. از آن شب ها و ما بگویید. در و پیش از انقلاب بسیاری از شب های سال نو را در جمع شاعرانه بودیم. از شب های قبل از سال نو شب ها می شد و در از مواقع شب های عید را در هم و به شعر خوانی می پرداختیم. است اما به خاطر که جمع آن سال های ما شامل منزوی، عمران صلاحی، جلال سرفراز و چند دیگر بود. فکر می کنم سال های 42، 43 بود که سال در هم بودیم. ها مرتبط با شعر های نوروز بود و کار را با می کردیم. در آن ها کسی شعر می که حنجره بهتری و همه از شعر خواندنش لذت می بردند. شعر می خواند؛ موسیقی درون کلمه را می شناخت و به شکل ممکن آن را می کرد، به نخستین کسی که شعر می خواند، بود. آیا امکان برگزاری این در حال نیز در حال به درگیر که تلاش می تا به هر شکلی را سال نو فراهم به وقت آنکه به این ها کم است. سال نو چه کتابی را به علاقه مند شعر پیشنهاد می دهید؟ در سال های شده است که من از هستم. از این می به های محمد سلمانی، علیرضا بدیع و امید صباغ نو کرد. در مجموع ها و اگر من از چند نفر اسم بردم به این بود که این آثار در انتهای سال شده است. در سال شعر و یک کنید. می کنم که مشکلات شعر و در سال و این بتوانند با ذهنی به شعر و بپردازند. اگر مایل هستید این گفت وگو را با یک شعر به پایان ببریم و شما یک شعر به مخاطبان هدیه دهید. با کمال افتخار. ها رسیده برایم سبد سبد/ گل نه گلایه های از چه بد تبریک های گم شده از سال های پیش/ که عطر وعده های شما را نمی دهد ماخولیای ذهن شلوغی که مدّعی ست/ از یک هزار و سیصد و بشمار تا ابد آیینه ای ندیده ام و بی نیست/ دلم تنگ می شود دیشب کسی به خواب من آمد من/ از آینه حرکات مرا بلد تا صبح در من هی قدم زد و/ تا صبح در من هی قدم نزد بر خواستم مصاحب بیمار خود شوم/ تختم بود به تابوت بی جسد امسال هم حواس خبرهای مستند/ پرت است و شهر پر شده از شایعات خوب!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کتاب‌های پیشنهادی نویسندگان و مترجمان و منتقدان برای نوروز

کتاب‌های پیشنهادی نویسندگان و مترجمان و منتقدان برای نوروز


به (ایبنا)، هر در می شود که خوب از این همه کار نه ای از این رو های دست به هایی می زنند که مورد تایید کارشناسان خبره این است. در همین راستا با پرسش از را است که در می کنید. و پژوهشگر: ما / احمدی/ نشر شنی / کشاورز/ نشر / اسدی/ نشر نویسنده: او / گرم مک ری / ترجمه: خاکسار/ نشر با شب / صفدری/ نشر مترجم: روز / کازئو ایشی گورو/ مترجم: نجف دریابندری/ کارنامه / سلیمانی/ نشر علی اصغر حداد، مترجم: فانوس جادویی زمان / / گفتن در عین نگفتن / مجابی/ ققنوس رضا امیرخانی، نویسنده: برج سکوت / حمیدرضا منایی/ نیستان مهشید میرمعیزی، مترجم: در جست وجوی فضاهای گم شده / شایگان/ از سرد و گرم روزگار / زیدآبادی/ نشر نی واهه آرمن، شاعر، و مترجم: خاطرات تاریکی: مبهم های کوتاه تاریک تلخ / مارسل بئالو/ مترجم: مسعود قارداش پور/ نشر مشکی شعر کلمات تنم را کبود اند / نسرینا رضایی/ نشر فرشته احمدی، و منتقد ادبی: باغ رویان / ماه زاده/ نشر پلک ماهی / حامد حبیبی/ نشر منیرالدین بیروتی، نویسنده: / اسدی/ نشر بینوایان / ویکتور هوگو منصور اوجی، شاعر: من بامدادم سرانجام / سعید پورعظیمی/ هرمس شعر بعد از هفتاد و سه پروانه / شعر هلند/ و گردآوری: امیرحسین افراسیابی/ نشر کشاورز، نویسنده: / سلیمانی/ نشر ی ما / احمدی/ نشر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مولفان برجسته کشورمان چه کتاب‌هایی را برای مطالعه در نوروز توصیه می‌کنند؟

مولفان برجسته کشورمان چه کتاب‌هایی را برای مطالعه در نوروز توصیه می‌کنند؟


به (ایبنا)، هر در می شود که خوب از این همه کار نه ای از این رو های دست به هایی می زنند که مورد تایید کارشناسان خبره این است. در همین راستا با پرسش از را است که در می کنید. و پژوهشگر: ما / احمدی/ نشر شنی / کشاورز/ نشر / اسدی/ نشر نویسنده: او / گرم مک ری / ترجمه: خاکسار/ نشر با شب / صفدری/ نشر مترجم: روز / کازئو ایشی گورو/ مترجم: نجف دریابندری/ کارنامه / سلیمانی/ نشر علی اصغر حداد، مترجم: فانوس جادویی زمان / / گفتن در عین نگفتن / مجابی/ ققنوس رضا امیرخانی، نویسنده: برج سکوت / حمیدرضا منایی/ نیستان مهشید میرمعیزی، مترجم: در جست وجوی فضاهای گم شده / شایگان/ از سرد و گرم روزگار / زیدآبادی/ نشر نی واهه آرمن، شاعر، و مترجم: خاطرات تاریکی: مبهم های کوتاه تاریک تلخ / مارسل بئالو/ مترجم: مسعود قارداش پور/ نشر مشکی شعر کلمات تنم را کبود اند / نسرینا رضایی/ نشر فرشته احمدی، و منتقد ادبی: باغ رویان / ماه زاده/ نشر پلک ماهی / حامد حبیبی/ نشر منیرالدین بیروتی، نویسنده: / اسدی/ نشر بینوایان / ویکتور هوگو منصور اوجی، شاعر: من بامدادم سرانجام / سعید پورعظیمی/ هرمس شعر بعد از هفتاد و سه پروانه / شعر هلند/ و گردآوری: امیرحسین افراسیابی/ نشر کشاورز، نویسنده: / سلیمانی/ نشر ی ما / احمدی/ نشر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
طرح‌های تخفیف وجوه قابل دفاعی دارد/وجود اراده برای رفع تخلفات

طرح‌های تخفیف وجوه قابل دفاعی دارد/وجود اراده برای رفع تخلفات


علیرضا بهرامی؛ و در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایران (ایبنا) سومین طرح با دو موج و طرح های کرد: طرح های موسوم به اعطای به مخاطبان را می از دو زاویه و بررسی کرد. های با حسن نیت طراحی شده است این داد: طرح های با حسن نیت از سوی و در بستر و شده است. به به زعم خود فکر می با مدیریت، به طیف تری دوم کتابخوانی صرف شود و رونق و در را می کردند. این با به پیشین و نشر در گفت: سید عباس صالحی، که به در و حضور نشر را در حال فروپاشی کرد. که تر از بود و در از طرح های کرد. طرح های به با بر در طرح های گفت: طرح های در کلیت با به آیا طرح صحیح است؟ نظر شود. این در به طرح های داد: من به دو است. با به مفهومی، و مدل های علمی-اقتصادی و ها، این طرح یا در آن نظر شود. یاد آور های تلخ است! به این طرح ها نه ما را به و ها و ضرر ها شد. همه این است تا در به دارد. با بر گفت: همه مدل های شده در های یافته نیز می که غیر مسقیم به دست برسد. این با به اهداف های افزود: به نظر می رسد و های به اندیشی رفع ها و که پیش از این در کرد طی فرآیند تولید به آمده بود. طرح های راه حل رفع نقض غرض هاست سابقه و در کرد نشر کرد: مفسده ها و نقض غرض دوران کاغذ ای و در از سوی به اصلاح امور فکر و به مانند طرح های رو آوردند. این داد: که از اساس، استراتژی و درستی نداشت. که در مدل کاملا ، و نقض غرض می شویم، رفع آن ها به جای تغییر صورت مساله ای بیندیشم. طرح های را به مثابه و افزود: تجویز کالبدی که به آنتی بیوتیک می شود تا کالبد از در که بدن به و چرک با می کند را کند. به این با و را که یا در حال به سوی هستیم. موج مخالفان! این ای در به به طرح های گفت: در با چند با و با مدل های و که از با اما می شود همه می شوند. در خود به طرح های داد: به و با طرح های یا با ادله و مصرانه اما بعد از مدتی و بی تاثیری آن در در طرح ثبت نام می کند. به این کمتر می از با همه ها توقع از سفره ای که پهن شده خودشان را محروم کنند. رفتار یاد آور شد: به خاطر دارم که ارزش پول بسیار بود و ها به طور خودکار وارد هیات می شد ناشری 120 میلیونی هایش از سوی این را به به روندی نپذیرفت؛ اما در کل نمی اگر جریانی در به شکل ای مقاومت کنند. این افزود: حاضر در با عامل از ترنوول بالای برخور دارند. از دولت اصلاحات در همه طرح ها، ترین بودند و طرح های به این می رسد. ورود به های تجاری میلیاردی در های و غیر با نشر از نشانه های این است. با بر چند از طرح های گفت: اند که طرح های هستند. رشد افت مدت دار را به وی با به ضعف ایرانی گفت: ما محدود مشاهده می شود که از طرح های یا بین می کنند. رشد درآمدی چشم گیر، است اما بعضا متوجه نیستند که بعد از رشد افت مدت دار می شوند. افزود: گفت و گو با و و در نشر شده بعد از طرح های یقین حاصل کنم. بعد از طرح های شاهد ریزش مخاطب هستیم. به نظر می رسد که اتفاق مثبتی رخ نداده است. به این نشر بعد از بین چهار ماه و به مناسبت های از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، ماه رمضان تعطیلات نوروز و در عمل چرخه نشر معیوب می شود. با به زدگی از طرح های گفت: از را درک نمی و از رقم در آمدی بزرگ ناشی از طرح می شوند. می که این طرح ها از آن است. طرح های این کرد که هرچند که این طرح ها اما در طرازی که می چینیم، به ای است که طرح به صرفه نیست. راه سو ء با مسنقیم باز است این ای راهکار های طرح های گفت: ابتدا های طرح شناسایی به با پیاپی طرح مخالفم، تاریخی داده می کند به سرعت راه سوء را و ساختاری آن تعریف می کنند. این منتقد با به انتقال روش های سوء از طرح های به طرح داد: سند از سوی به طورجدی می خود را با بر بهره مندی از 20 درصدی به اقلام غیر کتابی ترغیب می در آمار های گول زننده می شویم. کتابخوانی، صرف اسباب بازی و لوازم التحریر می شود. به سند ها در طرح یاد آور طرح اشتراکی است. طی این طرح با نشانی به به بدون انتشار نشریه ، 50 درآمد کاذب به دست می آورند. از ها نیز در طرح با کد ملی وآشنایان 80 را به حساب خود واریز و 20 نیز از و فروشی که سود می برند. را به های ندهیم با انتقاد از های غیر در طرح افزود: آیین نامه، ملزم به تعدادی از ها در این طرح هستند؛ در که های ادعیه، و کمک سال گذشته حتی با چاپ چهلم در ردیف پر های طرح معرفی شدند. های و کمک را نقض غرض و داد: به اختصاص کرد که به طور عادی سود آور و آن مولتی میلیارد هستند. وی افزود: های و به افزایش نیز منتج نمی شود، به های کمک و دانش آموزان و داوطلبان کنکور اجباری است حتی اگر مجبور هم نبودند، مطالعه این ها به مطالعاتی اضافه نمی کند. های اجرایی طرح های گفت: برآورد ها می دهد در قالب این طرح به دست می رسد و سودی را عاید نمی کند به عبارت دزدی می شود. وی افزود: ها پیشگیری از این مشکل پیش بینی است. های شده بعد از انتقادات نیز کارساز نبود، از سوی صوری صادر شده و به مشتری می کند بعد از تماس از سوی فهرست های را کند. رفع با خرسندی از به مشکلات و های طرح کرد: ای رفع این دارد. جسارت و شهامت و جمعی رفع آن ها باشد. این گفت: شاید به و به تابستانه بود اما فشار های درونی و بیرونی از و اسلامی، ساز شد. داد: خوشحالم در کشوری که جدید می عملکرد را انکار یا آن را نمایان تر کنند، خود طرح را و کرد رفع ها می کند. امید وارم درجریان نیز موفق باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی

نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی


آیا سبک و به هم سبک را زنجیره ای از باورهای دانسته اند. با شناختن این می و های را به هم زد و شناخت. می به طور و گفت و رأی و سخن و اداها و اشارت های یک از یا یک فرد نمونه از آن چه با هم دارند. این است که این فردی است یا تأثیر در شکل این آیا ی های هم به در این را با می کنیم. را در برگزیده ایم و آوردن یک شرح دقیق، اما همه فهم، نخست این را به طور مبسوط توضیح خواهیم داد. (Social System) را باب کردند. ماجرا از (Function) آغاز شد. ساختاری، بیش از دیگر رویکردها از برد و کارکردی را همه گیر که گزاف اگر بگوییم مفاهیمی چون و این ها نه به بدل به های راه یافتند. اما چه به می این که به چرا و به راه فهم ما از را تر می کند و از و های به می کند. می این بود که می هدف را به یا عضو فعال دریافت. اگر چیزی فراتر از تک تک است، که امیل دورکیم می اگر تاریخ کنش های الگوهایی است که از آن ها در کنش های خود می کنند، بنابراین آزادی در و تغییری در آن می از کجا می آید؟ تازه به دست می آیا است که حرکات و رفتارهای ما را می آیا ما در خانواده می آموزیم که و یک سری را تا پایان عمر تکرار می کنیم؟ مسلم است که خیر. پس فرد می در کار پدران به وبر می رسد. وبر گفته است کنش با فرق دارد. کنش است که فرد دهنده ی آن دارد. کسی که می خواند، دولا و راست نمی دید او با خود چه می اندیشد؟ چه خود در ذهن دارد. این معنا است ما آن را ببینیم، مثلاً یا و است فرد با خود که این من چه دارد. ما نمی که یا او چه دارد. می اگر او و به خود را یافت. کنش است باشد. آن که در نظر و به کنش نیز باشد. اگر فرد و که در یا یا می است. می پرسد: ما می بر و های چه هدف و اما از کجا نیت و هدف یک یک یک و این ها چیست. یک هم کنش های می دهد. از کجا به هدف آن پی ببریم. به و آن کرد و کنش را اما که ای از می شود. در نیز نمی از بدن یک که چرا و چیست. چرا های تری چرا دست های سگ های آبی می چرا که چند نسل و دست ها و های پهن تری در این اعضاست. هر عضو یا هر یک یا بدن یا دارد. از این دست های سگ ها که به تا در شنا باشند. را می دید یا کرد و بنا به آن، به و پرداخت. نیت یا هدف می شود. که ی به جای نیت از وام شده است و به هیچ وجه ی با بدن نیست. و ای نزد ی و سده های بود. می که در حکم سر است و های بدن. است و رشد و نمو می کند و و می و از به و می رسد. بر ی این های می شد. یکی از ها از ی این دو است. به این ترتیب، با به بخشی از قدیمه بدل می شود. با بدن است و قواعد ی آن را کشف نمود. گیاه یا حیوان و حتی بدن انسانی فارغ از ذهن وی، در حالی که کنش های در حاوی نیت هستند. از آنجا که ما نتوانستیم راهی یافتن محتوای نیت بیابیم، به می پردازیم تا با جمع بندی و استنتاج، در قصد و هدف کنش های بسازیم. در حد متوقف نمی شوند، از پنجره ی دنیای اهداف را می نگرند. کارکردگرا به و در کارکردگرایی، این سخن توماس هابز شده است که در یک ی یافته، کسی قادر به ارضای تمایلات خود در کسب و اعتبار و نخواهد بود، اما هر کس در مالکیتِ سهمی که از می کند می تواند مطمئن و بشر چاره ای جز این هم چرا که گرگ است و در طبیعی، جنگ بر سر محدود، امنیتی باقی نمی گذارد، اما های در ی مبتنی بر قرارداد و رفع شد؛ و حداقلی از در ی بهتر از هر نوع در طبیعی است. کارل مارکس، حل در ی را ناممکن می داند و بر این است که با جمع آوری و گسترش خود بر سلطه خواهند و این وضع به منجر شد، امید که و و نظم را برقرار سازند و این تضاد، تا حد زیادی در تحمل باشد. در اینجا از ی وبر می کنند. او می گوید: کار رقابت بر سر تصاحب را می اما چه و افزون تری محل کشمکش شد و در بقای نحوه ی کار و های و نظم امور می که مدعی انحصار در ناحیه ای جغرافیایی است. پس از است که می از سیاست به تلاش مشارکت و نفوذ در سخن گفت. و را ابزارهایی می و از برهم خوردن نظم و جامعه؛ چرا که پر است از های متضاد غنی و فقیر، مالک و یا کشاورز، با شأن و کم و زیاد، اکثریت و اقلیت ها و دوتایی ها و چندتایی این ها که به سمت تر شدن و هم سوق شوند. پارسونز، با و نیز و این چنینی، بر این است که اگر به قدرتمند که و را در اختیار بخواهد حفظ نظم و پیوسته از زور مخالفت و در نهایت عدم و سرنگونی را در پی داشت، زیرا نه بر زور و که بر مقبولیت و سیاسی و نمادین استوار است. یک پارچگی در نظر وی، ناشی از های است نه کاربرد انحصاری قدرت. او بر این است که است؛ آن درباره ی آنچه یا نادرست می یا ها، کلی لذا نابرابری های قابل است. ها، شده و یا ها، انتظارات می کند و معیاری تنظیم می شود. شخصیت ها، ها، تجربه ها، عادت ها و توانایی های است اما از ها نه یکسانی، دهی تفاوت هاست. همکاری، لازم های شخصی را بشناسند، است پیش بینی باشد. ها در نمادهای متجلی می و باعث می کنش های معنادار شود و بُعد پیدا کند تا حفظ خود، ای خاص از را پیش بگیرند. پس ها یا روانی اند که پیش از مادی (مانند پلیس) عمل شده اند و در موارد و معدود ناکارایی آن ها، نیروی پلیسی و از طرف عمل می شود. با های مشترک، به سادگی، در کار مستقر می گردند و اگر کسانی از دایره ی ها بیرون برخورد با مقبول بود؛ ها به برداری از می و آن را از زور و اجبار به می کنند. اگر در این کار موفق نباشد؛ آموزش نبینند یا دچار نقش با های متعارض و احساس فشار نقش کاهش و افزایش کج روی آمد. است بر اثر یکی یا ترکیبی از سه نوع تعارض، با کار ناسازگار شود: بین و دگرگونی های محیطی جهانی؛ بین و اقتدار، عدم و اعمال بیش از حد اجبارها؛ و ها بدون از نظر باشد. در این صورت، حس می سهم ای از کار (مزایا، پاداش ها، شأن، رضایت و...) ندارند و بر ها و قانونی آسیب دید و ی آن ها حل نشده است و کم کم به کجروی تغییر و جنبش و حتی در های خراب کاری و اعتراض عمومی و سرانجام، انقلاب کشیده شد. و ناپایداری گروهی از که به شکل کنار هم قرار اند و دارای خاص و و حالتی تعادلی یا پایدار هستند. و مرتبط، را تشکیل می و آن ها به یا می انجامد. که به طور معمول، آن بیش از طول عمر هر یک از اعضاست، مجموعه ای خودکفاست و آن با عضویت جدید، حاصل از تولید مثل می یابد. تکالیف و الگوی که انتظار را موجب می نقش است. نقش ها کنش های مشابهی را در می آورند. نقش ها نهادین هستند؛ محدوده ی اجرای را قانون تعیین می کند و نادیده گرفتن آن ها محکومیت حقوقی یا جزایی دارد. هنجارهایی دارد. قواعدِ ایجابیِ رفتارِ در نقش هایشان را هنجار می گویند. هنجارها، جزئی از هستند. ها گرایش های که سبب همبستگی شده اما هنجارها رویه های حفظ ها هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بازدید روزانه 1400 نفر از آثار موزه لوور در ایران/ استقبال از مجسمه‌ «ابوالهول» و نقاشی «رامبراند»

بازدید روزانه 1400 نفر از آثار موزه لوور در ایران/ استقبال از مجسمه‌ «ابوالهول» و نقاشی «رامبراند»


خبرگزاری فارس ـ کلهر: & در تهران& با سفر امور خارجه به در ملی شد. در این 50 اثر در و تحت عنوان & شکوه های جهان& در 5 به مدت ماه به در است. یک هم به عکس های از که طی سال های 1375 تا 1391 شده است. در این دو اثر از به در یکی & بر دوش دو گاو نر& به دوم پیش از است که در سال 1893 به تملک در آمد و یکی از لرستان است که وارد یک عمومی شد. از این شیء در سال 1967 لوگوی رسمی بازار شده است. اثر این & تبر به نام (اونتاش ناپیریشا)& است که آن به سال های 1300 تا 1340 پیش از باز می و در (در 40 شوش) کشف شده است. بر آن کشف شده در در بین و شد. * از این خود را به ملی در سی و پس از از گیت به سمت چپ و از های 5 از را کنید. سپس را و به در طرف کنید. در دو یکی از عکس های در سمت چپ و از در سمت که ما از را می چون نفس و از این بخش بر است. روی بر و آن و شده است: & در این شما را به کشف تشکیل لوور، از شاهان تا تحولات آن در ما، دعوت می کنیم.& پس از ورود به نخست، اولین شیء که به چشم می خورد، & پیاله با نقش ترنج& ترکیه به قرن 15 است. پس از آن سردیس & ایزدبانو& معروف به نیوبه که به قرن اول یا دوم در ایتالیاست. تابلوی رنگ روغن & طبیعت بی جان& محصول 1687 می کند و کمی آنسوتر نقش برجسته & تسلط بر جهان& به 1550 به چشم می خورد. این از جنس سنگ و تمثیلی از گذرگاه است؛ & مرگ& در عقب آن و & زمان& بر بلندای & گیتی& نشسته و ساعت شنی در دست دارد. & سرنوشت& هم در جلوی بادبان را در دست گرفته است. & تک چهره پسر نوجوان با چشمان آبی& اثر آلمانی & لوکاس کراناخ پدر& در 1510 است. در وسط هم & فرشته آرامگاه& که زینت بخش قلب فرانسه، فرانسوای دوم در کلیسای جامع اورلئان باشد. این سنگ مرمر، بر طرح ایتالیایی پریماتیچو است که سال های 1563 تا 1565 در خلق شده است. سمت چپ تالار، نقاشی بزرگی از پرتره & ویکتور ریکتی& (ادیب و افسر سابق ارتش) در سال 1743 دیده می شود که اثر ژوزف آوِد است. مینرو مشهور به اورسه (ایزدبانوی جنگ و خردمندی) هم یکی از دیدنی است. این هنر ها در سال های 150 تا 200 است که از سنگ رخام، عقیق، و سنگ سماق شده و برداشت از اثر یونانی اواخر قرن پنجم پیش از با موضوع عشق است. * پرطرفدار کدام است؟ در کناری، نیم تنه & مارکوس اورلیوس& (امپراتور رم) که آن به سال 170 باز می و در سال 1674 در نزدیکی رم کشف شده است. کمی آنسوتر، مردی به نام & نشور& که مرزبان و رئیس گمرک در مصر است. این که در سال های 570 تا 589 پیش از ساخته شده، در قرن اول یا دوم توسط ها از مصر منتقل و در قرن هفدهم در شمال رم کشف شد. در وسط سالن، زیبای & ابوالهول& با نام فرعون هاکور می کند. این که از سنگ گرانودیوریت است، قرن پیش از مسیح تراشیده شده و احتمالا خاستگاه آن در ممفیس (پایتخت مصر پایین) است. یا اسفینکس در کسوت حافظ نظم با دستار انحصاری شاهی به سر و مار
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
حضور 8 تا 13ورزشکار قزوینی را در بازی های آسیایی پیش بینی می کنیم

حضور 8 تا 13ورزشکار قزوینی را در بازی های آسیایی پیش بینی می کنیم


قزوین-ایرنا-مدیرکل و گفت: پیش می بین 8 تا 13 استان در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا اندونزی حضور داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
به قراداد توسعه پارس جنوبی پایبندیم/درخواست از آمریکا برای چشم‌پوشی از توتال در صورت عقب نشینی از برجام

به قراداد توسعه پارس جنوبی پایبندیم/درخواست از آمریکا برای چشم‌پوشی از توتال در صورت عقب نشینی از برجام


رئیس اعلام کرد:ما که با را به طور و اگر بخواهد از برجام عقب بکشد چون قبل از این تصمیم بوده از مقامات می‌خواهیم که از چشم‌پوشی کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
امروز ایران و عمان مسئولیت سنگینی در قبال مسایل منطقه به دوش دارند/ اوضاع انسانی در یمن وخیم است؛ کشتار مردم باید متوقف شود

امروز ایران و عمان مسئولیت سنگینی در قبال مسایل منطقه به دوش دارند/ اوضاع انسانی در یمن وخیم است؛ کشتار مردم باید متوقف شود


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روز یکشنبه در این دیدار ، و رفت و آمد دو را در و های و فی ما بین حائز اهمیت برشمرد و گفت: به همه و و ها با است. با به و دو ها و های در و داشت: ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در بخش های مختلف، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، راه آهن و در که هم می در این ها باشند. با و و راه آهن به در بر هر چه تر و های دو در بخش های و کرد. با به و مسئولیت سنگینی در قبال مسایل به دوش دارند و با از تجارب خود در راستای صلح و گام بردارند، افزود: هر چه ناامن و بی تر باشد، بیش از همه متضرر خواهند شد. اوضاع انسانی در یمن را بسیار بحرانی و نگران کننده و با بر ارسال کمک های دارویی و غذایی یمن و دادن بمباران و امیدواری کرد های متقابل و بتواند موجب کمک به یمن و صلح و آرامش در این شود. یوسف بن نیز با به و های و رو به دو در سال های اخیر، گفت: همواره همه و حداکثری با بوده و در این راستا می تا گام های جدیدی را در مسیر های و فرهنگی در تهران ndash; مسقط برداریم. با به تسهیل در و مستقیم و از پول ملی در این مناسبات، داشت: بازرگانان و دو های نزدیک تر و های و ترغیب شوند. بن بندر و راه آهن کریدور شمال ndash; جنوب را در بین المللی مؤثر و و دو در بخش های از جمله ترانزیت، های بندری و و شد. با تقدیر از اهتمام و جدیت تقویت صلح و در منطقه، گفت: درگیری ها در یمن جز مصیبت و نابسامانی نتیجه ای به همراه نداشته و تا هر چه تر، در این به رسیده و کمک های انسان به دست برسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آیت الله سیستانی بر تداوم نیاز عراق به الحشد الشعبی تأکید دارد

آیت الله سیستانی بر تداوم نیاز عراق به الحشد الشعبی تأکید دارد


به خبرگزاری تقریب(تنا)، عباس (ع) (فرقه العباس القتالیه) به کرد که آیت بر تاکید دارد. وی افزود: ضروری است، این تشکیلات که با شده حفظ شود و بر آن نیز با های نبیند. این به با به نقش در و حفظ در از این را یکی از ها و از در با و در نظر کرد. با در در سالجاری، دو موضوع آینده و از در صدر مباحث محافل سیاسی و ای گرفت. در حالی که بسیاری از احزاب، ها و های عراقی با به منتفی شدن بهانه حضور تحت پوشش ائتلاف بین المللی مبارزه با در کشورشان، بیش از پیش خواستار این که عمدتا هستند، شده اند، ها با خواندن بر انحلال آن تأکید کرده اند. واشنگتن در همین راستا برخی از را در لیست از خود داده است و های عربی به جریان سعودی نیز این را به شدت ترویج می کنند. این اقدامات با واکنش قوی از سوی دولت، احزاب و های مواجه شد و مطالبات مبنی بر همچنان ادامه یافت تا اینکه پارلمان ملی نیز سه هفته پیش در مصوبه ای از دولت خواست، جدول زمانبندی برای از این کند. با توجه به نقش جهاد کفایی آیت در مردمی (الحشد الشعبی)، دیدگاه های ایشان و های به در خصوص نحوه و مسائل مربوط به این نیرو، کننده دانسته می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
«به وقت شام» خط شکنی بزرگی است/ دفاع از انقلاب در حوزه فرهنگی هزینه خودش را دارد

«به وقت شام» خط شکنی بزرگی است/ دفاع از انقلاب در حوزه فرهنگی هزینه خودش را دارد


سردار غیب‌پرور گفت: با «به وقت خط کرد. است یک کار و با مانند «به وقت دارد. مگر کسی می‌تواند بگوید من در خط مقدم حاضر می‌شوم به شرط اینکه تیر و نخورم؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
دانشجویان در مقابل نقدهای منصفانه صبور باشند/ لزوم حاکم شدن گفتمان منطقی در فضای دانشگاه‌ها

دانشجویان در مقابل نقدهای منصفانه صبور باشند/ لزوم حاکم شدن گفتمان منطقی در فضای دانشگاه‌ها


به گروه خبرگزاری به نقل از در های خود با های با های های های و ها و های های و هنری و از نشریات های و گفت وگو کرد. بنابراین های در این نقطه و های خود را با کردند. * نقد در است منصور وفناوری در با های با اینکه & نقد در است& ، کرد: در برابر قول را و و خود را در با دهیم. وی به رشد ها در یک کرد و گفت: در یک زده و در به روزافزون ورود به دانشگاه، 190 مرکز مورد دولت در سطح ایجاد شد، که با توجه به پیش آمده، بر شورای انقلاب در سال 1394، طرح ساماندهی آموزش به منظور جلوگیری از اتلاف منابع، گرا کردن واحدها و عمق بخشیدن به های آنان می شود. بر رفع با تکیه بر ها و کرد و گفت: می شود با را که بر حل و می دهیم. بر ها به سمت از محل کرد و گفت: در سال به نفت به 28 این عدم را به ها و ها می لذا ها در سال های 15 خود را از محل و از محل های و های کسب کنند. از اصلی شده از سوی می توان به & عدم و جهت دهی ارائه مقالات با نیازهای جامعه& ، & تدوین و مقررات درخصوص پوشش دانشجویان& ، & طراحی سایتی جامع در به اشتراک گذاری تجربیات استادان و تولیدات ها& ، & تربیت دانشجوی کارآفرین& ، & ارتزاق ها از پژوهشی& ، & به روزرسانی سرفصل دروس بخصوص در حوزه انسانی& و & ارتقا، روزآمدسازی و حفظ های مادر& کرد. * و به رمز های است و فناوری، در با چهار های عدالت خواه و کشور، های با های و اساسنامه آنها و نیز به را رمز در های توصیف کرد. وی از های و تضارب اندیشه ها، پویایی و محیط کرد و این ها را "عاملی اثربخش در مسئولیت ها و رشد کشور" دانست. کرد: در های های بر روند شدن ها و ضوابط می کند و نیز می توانند خود را با این در میان بگذارند. با تاکید بر تداوم های و و های در چارچوب داشت: با کاری و رفتار جناحی مخالف چرا که سیاست زدگی را در شأن نمی داند. وی افزود: هم اکنون و به دور از هیجانات کاذب در است و های با تفکرات و به مناسبت های گوناگون رشد فکری و قاطبه می کنند. در مربوط به های داشت: با تخصیص کامل در روزهای پایانی اسفندماه از طرف سازمان و و خزانه داری کل، انشاالله های نیز می شود. & ضرورت از های و اجتماعی& ، & نگاه مندارانه و عادلانه ها نسبت به های مختلف& ، & و وزیران در ها و با دانشجویان& ، & پاسخگویی روسای ها به تشکلها& ، & چاره اندیشی در فارغ التحصیلان بیکار& ، & پژوهانه به دکترا& ، & پذیرش دانشجو بر کشور& ، & ریزی با رتبه های برتر به عنوان هیات در رشته های انسانی& از شده از سوی حاضر در این بود. * در فضای دانشگاهی شود در با های گفت: همه تا در ها آرام و با به وجود آید و در این فضا شود. وی در های داشت: های بر و ای است که در همان قالب، ها مجوز به این ها بدهند و بر مصوبات مربوطه، بر های این عزیزان صورت گیرد. با ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
شیل در کمین امنیت ملی ایران

شیل در کمین امنیت ملی ایران


به گزارش خبرگزاری طی نوشت: در نظر که بر در از نفت با هدف فلج در غورباقه آب پز ، عمل کند. امری که هدفش قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت است. متن این یادداشت در ادامه آمده است: & نفت به عنوان یکی از کلیدی ترین کالاهای جهان قطعا نه تنها در بازارهای انرژی، بلکه در تمامی حوزه ها تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. بر خلاف تصور عام که همواره نفت را یک فرصت
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
 ضرورت شفاف سازی آمار اشتغال/ رویکرد استان به اشتغال روستایی تغییر یابد

ضرورت شفاف سازی آمار اشتغال/ رویکرد استان به اشتغال روستایی تغییر یابد


شبستان: در با گفت: اشتغالی که در استان می شود واقعی نیست، زمانی اشتغال ایجاد که فرد بتواند از محل آن، اقساط تسهیلات خود را بپردازد نه بدهکارتر شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
آیا پس از «پروژه تنظیم خانواده» نوبت به «پروژه سلامت معنوی» رسیده است؟

آیا پس از «پروژه تنظیم خانواده» نوبت به «پروژه سلامت معنوی» رسیده است؟


به و فارس، چند سالی است که از می شود. مروری بر سیر وقایع در این سالیان، حقایق جالب و هشداردهنده ای را آشکار می کند. در سال 1389 حسین ملک –یکی از دو خانواده- بعد شده و در ملی می گوید: و دارد. (1) به –رئیس پزشکی- ی این در 06/10/1390، شورای عالی فرهنگی مورد بازنگری می و این نهاد، متولی امری با & معنوی& می شود. طبق جدید، موظف می شود که تقویت راهکار ارائه دهد، به رصد وضع در بپردازد و در این نظریه پردازی کند. بر این اساس در به می کند. در که در تیر ماه 1392 و در می گوید: بر روی کار خود می را هم از بعد و بعد آن، گر باشند. (2) در در نیز می ذیل & و مدارس& . که هیچ با و از بدو از ملل است. این بر است که عضو و دینی. (3) پس از به دو سال می تا را کند. پیش از این در 04/09/1392، با می بینند. در این ضمن از این که به و متذکر می شوند که: ما خیلی روشن که کار چیست. سپس دو از را مطرح می کنند. این که از طریق آنچه موسوم به امید و روحیه ایجاد شود و نهایتا هدف که جسم محقق شود. دیگر آن که مقصود نهایی از معنوی؛ روحی، فکری و قلب باشد. دوم را کارویژه ی علمای دین و روحانیون می که پیشبرد آن حتماً به های علمیه مراجعه کرد. تصریح می که اگر رویکرد نیز مدنظر و هدف، تنها رسیدن به جسم از مجرای باشد، باز به سراغ دین رفت. در ی خود، می خواهند که کند چه رویکردی را به چه هدفی خواهد کرد؟ (این در متن خبر این که حذف شده است!) دومین ی به نیز این است که به کارهای ها در زمینه های اعتماد و اعتنا نکنند؛ چرا که ها از و روحیات و معنویاتش چیزی نمی دانند و هرجا که پای دین به بیاید، با تعصب با آن می کنند. (4) به یک ماه بعد از این دیدار، ای پیرامون در می شود که در آن نمایندگان (WHO)، با جرم و مواد مخدر ملل (UNODC) و نماینده ی صندوق جمعیت ملل (UNFPA) دارند. به واقع نهادهای بین المللی که تحت مدیریت و سلطه دفاع آمریکا هستند (5)، چه کمکی به بکنند؟ در این هیچ عالم ندارد. از جمله افراد دیگری که در این احمد است. (6) & مدیر کل پیشین دایره ی حفظ و ارتقاء در منطقه مدیترانه شرقی& و عضو & مذهب، و روانپزشکی& (SRSP) در انجمن است. وی نویسنده بخشی به نام & اسلام لیبرال& در کتاب & و ذهن سالم& است که انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2005 کرده است. در زمستان 1393 مهمترین پژوهش ضمن مقاله ای با & طراحی جامع سنجش در ایرانی& می شود. در این پرسشنامه، نام هیچ فرد دین شناسی به چشم نمی خورد. فریدون عزیزی –رئیس معنوی- که فوق تخصص غدد یکی از این است. (7) در مرداد 1394، مدیرکل وقت جمع
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
پنج درس مهمی زندگی که می‌توان از پنج کتاب پرفروش گرفت

پنج درس مهمی زندگی که می‌توان از پنج کتاب پرفروش گرفت


به ایران(ایبنا) به نقل از آنتروپنور - خلقت به ای است که می با و سازگاری باشد. یادگیری، همواره بر این است و ها به می روند. بود که: ما است و این که ها با نوشتن ساده که از دل دانش عمیقشان برآمده، را صرف بهبود ما کرده اند شگفت آور است. در این مطلب پنج کتابی را معرفی می کنیم که به نوبه خود تحول آفرین ا ند. 1- طرز فکر؛ درس: طرز فکر است. اگر در این فقط یک را می طرز فکر: است. این می دهد که هوش و های و می در هر سنی و هر و یابند. که را رقم می زند اما دوک با از می کند که نیست. بیش از است طرز فکر و شما است. می دهد که اگر می در مهم این است که به آن باشید. به مهم و رو به جلو است که می شما را کند. این من نمی این کار را دهم به من ام این کار را دهم همه چیز را داد. 2- و لیف درس: همه خود این بیش از هر چیز می که هر از است که او در طول است و این که هر را و اگر را آن ها نکند. این در همه که اگر به دقت و اغلب سوال ها را خواهیم یافت. البته و شفافیت خاصی است تا هر با این کنار بیاید و درس های در این خواننده را وادار می کند تا بپذرید همه چیز تحت و کنترل خود اوست و فرایند ابتدا از نگریستن به درون خودمان شروع می شود. 3- در جستجوی معنی درس: بر تجربیات خود کنید. این خاطرات شخصی فرانکل، روانشناس اتریشی از روزهایی است که در های کار اجباری آلمان گذرانده بود. در این می دهد که اگر در خود را بیابیم در هرشرایطی می توانیم دوام و زنده بمانیم. بدون یافتن هراندازه که از کیفیت مطلوبی برخوردار هرگز به آن دستاورد که شایسته است، نخواهد رسید. این هم چنین مثالی است از این که بر هرچه به آن دست می یابید. با بر عمیق رنجی که می برد توانست از آشویتش جان سالم به در برد. او بر این کرد که اساسا چرا رنج ببرد و آن تصمیم به رنج او بخشید و آن به او اجازه داد بر زیبا کند حتی در وسط غیرقابل تصورترین رنج ها. 4- سرسختی: اشتیاق و آنجلا درس: مهم تر از است. اگر بپرسید ویژگی اصلی که هر کارآفرین چیست بعد از و طرز فکر که در از این آمده ای قوی همراه با در رتبه دوم قرار می گیرد. و توانایی و اشتیاقی است که موجب می شود اهدافتان را پیش ببرید حتی اگر کسل بار و طاقت فرسا باشد. رسیدن به در بالاترین مقیاس های آن زحمت زیادی را می طلبد اما است و با شکست مواجه شوید، بی آنکه ذره ای از اشتیاقتان کم شود که در اینجا حرف اول را می زند. از دیدگاه ای قوی با به مراتب باارزش تر است. 5- هنر به های طلایی (مانع،بخشی از راه است) رایان درس: به ها کتابش را با این آغاز می کند: هرآن چه فکر می شما را متوقف می کند، است که شما را به جلو سوق داد. اگر این است برادران رایت را به خاطر بیاورید. به راستی چه اتفاقی آن دو برادر که یک مغازه کوچک دوچرخه سازی داشتند افتاد که مخترعین هواپیمای قابل هدایت لقب گرفتند؛ جز این که محدودیت هایشان، آن ها را به سوی خلاقیت کشاند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
برای ملی شدن مطالبه آب

برای ملی شدن مطالبه آب


تهران- ایرنا- قبل از در در آب نکته را در نظر بگیریم که با پرداختن به آنها می‌توان موضوع آب و کمبود منابع آبی و خطرهای پیش‌رو را تبدیل به یک مطالبه و ملی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
عباسعلی: مطمئنم با شکست حریف همیشگی خود به مدال طلا می‌رسم +فیلم

عباسعلی: مطمئنم با شکست حریف همیشگی خود به مدال طلا می‌رسم +فیلم


گفت و گو با در لیگ را کنید. باید در فینال مقابل حریف ژاپنی خود به میدان رود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
اگر در سنگر جنگ نرم حضوری با بصیرت داشته باشیم، کار جهادی کرده ایم

اگر در سنگر جنگ نرم حضوری با بصیرت داشته باشیم، کار جهادی کرده ایم


فرمانده کرد: اگر در جنگ نرم و خوب را به نقشه دشمن، کار جهادی کرده ایم و اگر این کار را به نحو احسنت و درست انجام بدهیم تاثیر بسیار زیادی بر روی جوانان می‌گذارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
اجلاس مشترک برجام و ماندگاری توافق

اجلاس مشترک برجام و ماندگاری توافق


تهران- ایرنا- در های و در وین شد و در آن به رغم تمایل مخالفان، مهمترین موانع اجرایی سازی توافق و ضرورت پایبندی همه طرف ها به آن مورد تاکید قرار گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ادبیات جنگ مرام خودش را دارد/ ادیبات جنگ باید تکلیف مفهوم «ضد جنگ» را روشن کند

ادبیات جنگ مرام خودش را دارد/ ادیبات جنگ باید تکلیف مفهوم «ضد جنگ» را روشن کند


ایران (ایبنا)_نصرت محمودزاده: در در جنگ و نیز که از های برجسته به عمل آوردم، به که فقط در می که تا و می کند. آلن پو است ژرف به ذهن می و می دهد مرز بین عقل و چه باریک است. های آدم در زیر آتش و یا سم سیانور در خلوت پس از جنگ، این ذهن را به عین تبدیل می کنند. من حتی با این ها در و یا های شده کردم. شان می گفت بمیریم،- کما از این قشر در جمع ما نیستند- اما جنگ را و که در با تلخ به شوک کرد. این به شدن این و در به است که کسب و کار از "پول به "آدم می کنند. آدم که با به شهر و ها هستند. من به عمد را از دل دو تلخ و لو و تا های پس از جنگ شان در و کم و یک دست نوع نثر با از های و از در شکل گیرد. اگر به حجم اما تر از حرف نزند. که در دود و شکل و پس از جنگ جنگ را کشیدند. صرف نظر از این شش ، و ذات شده آن لذا به و ذات به ها و های جنگ و آن که از به از آن تا را مرد پرداختم. ادیبات جنگ تکلیف مفهوم ضد جنگ را روشن کند. "باور بفرمایید، من قاتل پسرتان نیستم" در این از همین جنس است که در خانواده اهل قلم رخ می دهد. لذا، دستمایه های آدم به خواننده می دهد جنگ را خاکستری ببیند. یک هنرمند میناتور در شرایط و حساس جنگ در هر منحصر به است، فرماندهی او در خط مقدم از همه تکرارها می کند تا به مراد برسد. و این ژانری است که را دعوت به نوآوری می کند. من در طول دو سالی که با این شش دست و پنجه نرم می کردم، در طرح با شروعی جذاب، خیزنده، اوج و نهایتاً بازگشت، از یافته در شب های تا شکل و محتوا آشتی پذیر شود. اینجاست که هراسی از بین دو دو جامعه، دو فضا و حتی جنگ فرد با طبیعت، با احساسات نداری و بی پروا زشت و زیبا را درهم می آمیزی تا جوهر درام باورپذیر شود. این در زیر آتش و محاصره دشمن از شکلی اکشن خارج و تو را وصل به عرفان عملی می کند. پردازی در آدم محور تحولات درونی و است. رفتارها ناشی از انگیزه است که تنت را می لرزاند. و این کلید پیوند است که زمینه ایجاز را فراهم می آورد. پس، آدم را کنید که روی لحظات ناب باز شود؛ آنجا که یک جانباز به همسرش می دهد خوشبختی خود را زین پس در فراغ کند. و یا به فرزندش دهد دنیایی گردد که فریاد شبانه پدر در اثر شیمیایی آینده خود را بسازد تا شوم جنگ به نسل بعد منتقل نشده و در پرونده مردان جنگ بایگانی شود. و این یک نوع آدم تلخی است که قطعه ای را بر حادثه ای واحد تا مسیر طلوع تا غروب را همواره منطقی طی کنیم. در واقع می خواهیم تخیل را به سرچشمه ببریم و تر برش گردانیم. تنها در این صورت است که های این شدن، نسل بعد می شود. خودت بشوی هر چه می توانی در عالم خیال کن. همینگوی در نوشتن "برف های کلیمانجارو" شاهد پرندگان و به زمین نشستن آن ها بود. از او پرسیدند، چه می کنی؟ گفت:"دارم طرز پروازشان را به دقت بررسی می کنم که در نوشته کنم." بهتر است در روند و جنگ به معنا گرایی روی آوریم. من در تدوین آدم خیلی تلاش داستانم از این دست شود. سابقه نویسی در حوزه جنگ بسیار است و در حال باروری است. پس نشود که من به ماندگاری را از نوع امید و نشاط هستم؛ نشاطی درپس رنج جنگ.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه کتاب پاریس 2018، کوچک ولی پرشور / تمام کتاب‌های مطرح دنیا به زبان فرانسه ترجمه می‌شوند

نمایشگاه کتاب پاریس 2018، کوچک ولی پرشور / تمام کتاب‌های مطرح دنیا به زبان فرانسه ترجمه می‌شوند


در گفت وگو با (ایبنا)، ی علت خود در بین گفت: من به طرح و ی ، به ام. یک تأسیس و جدید است که در ابتدای راه خود قدم های محکمی برداشته است. سرپرست و ویراستار های ی ی گفت: ما در این در حال فقط در ی می و قصد تا که کپی های مهم را که در دو ماه کپی چند از را ایم و در این هم با یکی دو و که تر در این کار کنیم. ی کم از در شد: از که به با یک توسط شمع و مه به انگلیسی شده، این هم در این هم در رایزنی فرهنگی در نشست و مراسم خوانی خواهم داشت. این در این توزیع و فروخته می شود. مترجم زندگی شهری نوشته ی دونالد بارتلمی ی گفت: به بعدازظهرها بسیار شلوغ است، تا که ساعت هایی از بعدازظهر راه رفتن به دلیل ازدحام جمعیت در مشکل می شود. استقبال عالی است. البته از فرانکفورت تر است. حتی از چین هم تر ولی پرشور است؛ به در زمینه ی های کودک و نوجوان. درمورد مبادله کپی بین ایرانی و خارجی در غرفه ایران. همراه به دکتر دهقانکار ی دود مقدس در پایان خاطرنشان کرد: نکته ی جالب و منحصربفرد ی این این است که ناشرانی که در آن شرکت کرده اند، از هر کشوری که باشند، به فرانسوی و چاپ شده است. بزرگ و مطرح جهانی مهم است که به فرانسه شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آسیموف یا اَزیموف، مسأله این است!

آسیموف یا اَزیموف، مسأله این است!


خبرگزاری ایران(ایبنا)_ سیمرغ: اواخر سال 1343 (1965 میلادی) بنگاه و نشر از سری خود را کرد. آن از های یک آمریکایی روس تبار بود که پنج سال پیش از آن در شده و مقدر بود که آن به یکی از پرکارترین شود و های شده از او در از های همه (چه و چه خارجی) باشد. آن رود نام و آن کسی نبود جز آسیموف! تا به که بیش از 52 سال از آن می گذرد تعداد های شده به از 140 گذشته و حتی های او را سه یا چهار در دفعات کرده اند. در همه این ها، روش نام است. نام در (که روی جلد ها شده) به این است: Isaac Asimov. های خود از نام او، را به های و و نام او را به های آسموف و عاصم زاده(!) اند. و ایزاک از همه بالا شده و انگشت شمارند. حال پرسش این است که روش است؟ پر واضح است که در نام همانی است به آن شکل ادا می شود. مثلاً نام George که در اروپایی و متداول است به جُرج می شود و آن به گئورگ است. از طرفی این نام در کشور های به ژُرژ می شود و هنگام دید که شخصی که این نام را برخود است یا خیر. اما در نام Isaac Asimov راهی این که آن نام می شود نداشتند. آن نام ای روی جلد بود و خود هم ای به سفر تا در را کند. هم از های که با از آن ها می شد با نام شد، اما پخش آن ها به شدت بود و در آن هم که را هر به دید. در حدس و های خود که خاص خود را نام را به های نوشتند. تا این که با آن به در همه و می شد که در آن ها نام به Aizak Azimof (آیزاک اَزیموف) می شود. به می به و بیل کنید. این که این شکل به شود را در نام جست. باز هم در عدم به دارد. Azim که of به آن به و از نام های با اوف در های است. است روش نام با فارسی، عظیموف باشد. اما این هم فقط گمانه زنی است و چه بسا که باشد. در این هیچ کس به نمی تواند راهنما جز خود که اتفاقاً در زندگینامه اش به دقت به تشریح این موضوع پرداخته است: آن طور که پدرم است، جودا (پدر پدربزرگ نویسنده) همراه با و فرزندانش، فروشندگان که در محل ما در در فصل پاییز کاشته می شد. دانه ها در فصل در زیر یک لایه عمیق از برف، گرم نگه داشته می و به این نوع از خلِب می شد که فکر می کنم آن Winter Grain (بذر زمستانی) باشد. ... پس از آنکه به پذیرش نام شدند، گرایشی به انتخاب نام های زیبا و پرطمطراق به آمد... از سوی دیگر، نام های را از شغل افراد می گرفتند. چیزی در همه جا اتفاق می افتند. در نام اسمیت (آهنگر) و میلر (آسیابان) های روشنی هستند. به این ترتیب، جودای اولیه را به خاطر بذرهایی که می فروخت، می نامیدند که به به بود. فکر می کنم این نام خانوادگی، کمابیش wintering در باشد. کمی پس از آن یکی از اعضای احساس کرد که نام غیرروسی است و به گیرایی ندارد. به اُف در انتهای آن گرفت. (مثل ایوانوف جانسون و پتروف پیترسون است و ...) در نام به شد که آن، وینترسون است. ...زمانی که پدر من به آمد، دستانش دچار شده بود و پرکردن فرم های مهاجرت، بود را به هجی و اگرچه در سرزمین مادری اش به خوبی با سیریلیک و عبری اما لاتین، که با آن می شود او بیگانه بود. او شد به خاطراتش در و های روی کالاهای وارداتی مراجعه کند و در اشتباهی کرد. یکی از کالاهایی که در خانه های بود، چرخ های و چرخ های از ایالات متحده وارد می شدند. آن ها در واقع چرخ های (نامی که از مریت شده که یکی از تأسیس کنندگان کارخانه تولید چرخ بود.) که با حرف بی S شروع می شود در ندارد. اما با این زینگر در هم است و این، ای با معنیست. مخصوصاً این که در آلمانی، حرف S حرف Z در می شود و اگر یک فرد از طبقه پایین یا متوسط با آن در ارتباط با آلمانی بود. ... پدر من کاملاً مطمئن بود که حرف S روش به ز است. نام او می شد که با حرف Z ادا می شود، اما با حرف S می شود. ... در و به ییدیش، این نام می شود که تأکید روی بخش دوم است و A در ابتدای اسم آ در آب ادا می شود... ... با این در لهجه کمی در بخش نخست تغییر پیدا می کند و این نام به می شود. پس از می شود که نام به هیچ ارتباطی و شده از یک واژ است. اگر این شود که از یک شده یا اصلاً شبیه به واژگان به نظر برسد، نیست. روش نام با به این است: اَزیموف. و پایانی این که در این بیش از یکصد و چهل کتابی که رسماً در شده، هیچ نام و را ننوشته اند. دو به این شده اند. منظومه شمسی و بالعکس نام را به و رمز وراثت نام او را به است. مهرداد تویسرکانی، من، آسیموف: خاطرات در مقدمه این به نام و نام شاره می اما از آنجا که این را با نام می شناسند، از درج نام روی جلد خودداری نموده است. این موردی است که به نام و در یک رسمی در شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
قدرت منطقه‌ای یا منطقه‌ای قدرتمند

قدرت منطقه‌ای یا منطقه‌ای قدرتمند


به توحید محمد زاده فعال دانشجویی و از اعضای طی نوشت: با و نرم خود می غرب ضمن آنکه شواهد این امر در نظم سازی، در هنجار و در های و اش است و این امر تا حد شده است و با می در با از و ای با خود دهد. متن این یادداشت در آمده است: & از تحلیل گران بر این باورند که شدن به قوی ترین در نباید به هدف اول شود و ما در غرب نیاز به ای قوی داریم و نه یک پرقدرت. منتقدین به های بین و در غرب را وقت تلف کردن می و که با ای می از حضور های در و به شدن به ندارد. به و حسن باشد. که شدن به یک ای ساز است و های آن را ندارد. ای در در سطح یک است. ای چه است و شدن به ای است یا خیر را در این می کنیم. به ای اول را با ملی (خصوصا ی عمق راهبردی)، در و ملی می دانند. از ها در به بر ای می شود. این از آن جهت است که ای بر بر و بین نیز دارد. که در سطح را از ها و باشند. در این نوشتار که یک در صورت بودن آن ها می به ای مطرح شود، بحث قرار می گیرد. های ای: 1. (قدرت و معنوی): عبارت است از علمی، جمعیتی و که هر بر حسب توانایی خود در این حوزه ها دسته بندی می شود. منظور از (نرم)، هنجارها و های حاکم بر است که به تعبیر ایدئولوژی نام دارد. از نظریه پردازان تمامی های سخت را با هم در نظر می گیرند اما دیگر، به بیشتر بها می دهند. در این نقشی ویژه و مهم دارد. هرچه های رشد و قوی تر باشد، پشتوانه محکم تری بود. تقویت و پذیرتر ساختن اقتصاد، بخش صنعت به رشد قبولی رسیده باشد. طبیعتا با اقتصاد قوی و یافته، مناسب تری فراهم امنیتی و در رأس آن امکانات ایجاد شد. و نرم نیز از های ها به شمار می آید.مولفه های نرم، ها و هنجارهایی می که ها مروج آن هستند. است این ها با های پذیرفته شده در سطح بین الملل متفاوت اما به نفوذ در ها و ملت ها از باشد. که در پی بر است، به خود مشروعیت دهد. جلب مشروعیت، صرف کافی نیست، بلکه چنین حاوی مضامین اخلاقی و جذاب باشد. به اطمینان داده شود که نظمی که به آن هستیم، عادلانه و بر همگانی است. ها و هنجارهای به گونه ای معرفی که قبول و معتبر تلقی شوند.به نظر می رسد هر دو منبع با در غرب منطبق باشد. از و شرایطی است که از کشورها متمایز است.مهمترین های مادی، & و علمی& می که در هر سه مورد، توانمندی را می باشد. معمولا تعیین یک کشور، همچون تعداد نیروهای سلاح، انواع هواپیمای های جنگی، موشک های کوتاه برد، برد و بالستیک، پهبادها و اندازه گیری می شود. تئوری فکری بر این اصل است که دین می زندگی ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
هدفمان بهبود کیفیت امکانات در کتابخانه‌ها است

هدفمان بهبود کیفیت امکانات در کتابخانه‌ها است


فاطمه بین الملل و در گفت وگو با ایران(ایبنا) در که از سوی شده است گفت: امسال بار سوم فراخوانی را عضو کرده است که در این بار اول خواهد کرد. وی های افزود: این با یک نرم (سیستماتیک) شده و از سوی شده است. این از است که در به آن ها شده و کلی و از های آن ها را نیز می شود. از این ها با و (دیجیتال سازی) و و چشم است. در به این که به نظر شما های با که در سطح از سوی به عنوان شده اند چقدر است، توضیح داد: شاید در ها، از پیشرفته عقب باشیم اما قطعا هم هستند که آن ها در سطح بالا و قبول و رقابت در سطح بین است. البته هدف اصلی ما در حال حاضر، شناخت این ها و آماده کردن ها و مراکز حضور در سطوح بین است. به عبارت دیگر، از این بهبود شرایط حال حاضر بهره خواهیم برد به این امید که در آینده بتوانیم گوی سبقت را از رقبا برباییم. وی با به های آتی و این هدف خاطر نشان کرد: قصد داریم این مسیر های شایسته را شناسایی و با توجه به معیارهای بین همچون هدف های پایدار، به زنان، کودکان، افراد میانسال، مهاجران و اقشار آسیب پذیر، های عمومی را در این زمینه ها فعال کنیم. همچنین با شناساندن پتانسیل و کارکردهای به جهان، در ارتقای سطح خود در جامعه جهانی بکوشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آرزوی بچه‌ها را محقق و لیست نیاز مددجویان را کوتاه می‌کنیم

آرزوی بچه‌ها را محقق و لیست نیاز مددجویان را کوتاه می‌کنیم


گروه جامعه ــ را کنیم. را هم همینطور. همه چیز بسته به سخاوت ما دارد؛ فاصله بین بی‌تفاوت و خیرّ به اندازه تایپ چند شماره است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
واکنش تند مدیر باشگاه مهرام به حواشی و اتهامات اخیر؛ این بار کوتاه نمی‌آییم

واکنش تند مدیر باشگاه مهرام به حواشی و اتهامات اخیر؛ این بار کوتاه نمی‌آییم


به فارس، تیم در نشست خبری در به در طول فصل داشت: در فصل را کردند، اما ما نداشتیم در تیم ملی به و به تا به که دهیم.اگر کمک که این برطرف و به نشود سال آینده بدتر از این شد. *با هدف‌گذاری لیگ شده‌ایم/ از یکی از ملی پوشان شکایت از سال 85 که فعالیت‌مان را در آغاز ثبات مدیریتی و موفقیت را در این سال‌ها کسب و این نشان می دهد که با هدف‌‌گذاری مشخص لیگ و حضورش به یک یا دو سال منتهی نمی‌شود. دو سال پیش که رفتیم و هدف ما به بخش های بود و سعی بخش را و روی باشیم.برای این کار را و تام و هم دو سه نفر را که که هستند. وی داد:‌باید این را باز به بار بود که و را که هم در فصل کسب شد که بود اما بد چون در باشیم. که رو در رو و ما هم را بزنیم. اگر کمک را داد. یکی از را و را به و در آن داد که به تا باشند. به چه ما در یک و کند اما این اتفاق نیفتاد. ما به این که اگر یا تخلفی دارد با آن برخورد شود. آن مشحون می‌گفت تیم ملی مهم است و به نکرد.الان هم را مطرح  که هیچکدام نشده است. *قرارداد همه را کنند/ و از جیب‌مان به فارس،‌مدیر کرد: بازی‌ها  ما سوت و می‌توانند با کنند و اگر یک نفر از این را تأیید کرد ما از می‌رویم، اتهامات راحت اما کار سختی است و درست نیست. به ما انگ که گران‌ترین بازیکن تاریخ لیگ را گرفته‌ایم و در صفحات منتسب به یک این موارد شده است اما ما همه قراردادها را به تا همه روشن شود. پولن 65 یک ماه و آرنت هم 18 بر فرض حتی اگر گران‌قیمت‌ترین بازیکن لیگ را هم گرفته به ضرر که کار نکردیم. ما یک و پول را خرج اما دیگر به چه هستند. آیا از بیت‌المال نمی‌کنند، همین جونز را بیایند و کنند. تهمت زدن‌ها از قاعده خود خارج شده است، تفکرشان این است که می‌گویند نباشد چون منافع ما به خطر می‌افتد. *کارشناسانی که قبول دارند را بیاورند تا هر 5 و بررسی با اشاره به بحث داوری‌ها گفت: در دیدارها در داوری شد تیکه‌هایی از که به ضررشان بود را می‌کردند اما ما این است که هر 5 را زیر نظر بگیرید چرا زمانی که می‌برند برده‌اند و وقتی می‌بازند تأثیر گذاشته‌اند. به همه تیم‌ها از جمله احترام بگذاریم. جوان ما سر تعظیم فرود بیاوریم که با چه سختی‌هایی کار و جلو رفتند. اگر منی که در فنی چیز نمی‌دانم کنار زمین می‌ایستادم با آن سه بر صفر را می‌بردیم. حتی اگر 10 سوت علیه زده می‌شد. کسی که در صفحه را می‌کند که نباید قدم را بفروشند در طول اتفاقات لیگ بیشترین را به آورد. ما را به مافیا اما آیا قدم خود را نفروختند. وی داد: در پنجم میزبان بود و در چند سال هم آن تعداد تماشاگر به سالن نیامده بود و همه چیز پیروزی‌شان مهیا بود، در نیمه اول هم 9 امتیاز جلو اما چه اتفاقی افتاد که را باختند. چرا یک بار همیشه نمی‌نشینیم را حل کنیم. سال 94 بعد از با دانشگاه آزاد یک نفر مصاحبه کرد که «من نگران هستم و آن مسابقه را نبرد این تلنگری ما بود.» چرا آن تلنگر اما نه؟ همان 6 تیم ما را گرفتند و ما را تضعیف کردند. در این
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
یارانه‌ها به نفع کتاب‌های ایرانی باشد و نه خارجی

یارانه‌ها به نفع کتاب‌های ایرانی باشد و نه خارجی


به گزارش (ایبنا) متن به این شرح است: جناب آقای صالحی، و با است که ی از در طرح ی و با ی درصدی آن مستقیم ها در فروشی ها اجرا می شود و به این خود را از طرح که کمک به است می دارد. است که در و هم راه شما بود.ً اما می خود را به بی به و کار نیز جلب و این که یک سان به های و به کمک بیش تر به های و بیش تر سوق و ها به سوی و در حق است. چه اید در کپی (که به رغم های چند ی آن و از گان اش در به است) و باز های به ی و به های که با های گاه چند می به سا دگی در مرتبه ی دوم دارند. سهل بودن دسترسی به های و برگزیدن هر از میان میلیون ها که هر در سراسر جهان منتشر می شود، تولید و فکر را مانند در رقابتی نابرابر می دهد و ی برابر به های و به این دامن زده است. از این جهت از شما می تمهیدی بیندیشید تا این پایان یابد و جریان رشدیابنده و سایر تألیفات با پیداکردن عرضه و به تر به چیزی که حق آن است برسد. ما که با برابرترکردن شرایط با رقبایی از تمام جهان، شکوفایی آن را در چند سال بعد از آن شاهد بود و نیز با پیوستن به قرارداد جهانی کپی رایت، در بالاتر از آن چه اکنون می بینیم خواهند ایستاد. ما امیدوار و بلکه در آن صورت با های بسیار بیش تر آثار به زبان های نه فقط بازارِ کار درخوری در این زمینه جوانان با کم ترین سرمایه گذاری ایجاد شد که چه بسا ارزآوری مناسبی هم به دنبال آن حاصل گشت. امیدواریم که شما نیز دست کم در این امیدواری با ما سهیم باشید و در جهت رسیدن به در اولین قدم و در های مشابه سال های آینده ها را (و هرگونه شرایطِ دیگری را هم) طوری تغییر بدهید که درنهایت به نفع های باشد و نه خارجی. پیشاپیش از شما و گام که تاکنون در جهت تسهیل نشر و برداشته اید سپاسگزاری می کنیم. 24 اسفند 96
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مد و لباس ایرانی – اسلامی از طریق مدارس و دانشگاه ها نهادینه شود

مد و لباس ایرانی – اسلامی از طریق مدارس و دانشگاه ها نهادینه شود


گروه اجتماعی- کوچکی نژاد با به ششم بر و گفت: – اسلامی به ویژه در حوزه مد و لباس را از طریق مدارس و دانشگاه ها در جامعه نهادینه و به نسل های بعدی منتقل کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir