بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب گاهیچرا پوتین محبوب روس‌ها شد؟

چرا پوتین محبوب روس‌ها شد؟


پوتین بر تن و در حال در و غیرنزدیک خود است. او بعد از ضمیمه کردن کریمه، حال به سمت غرب آسیا است. در این راه از های ای مثل و های بین مثل شده است، ولی سؤال این است که در پی این های چه منطقی وجود دارد؟ چرا معادلات واقع گرایانه ی معمای را تعقیب نمی کند؟ چرا این به جای پی دست به پی عزت و زده این ها است که می و گیرد. بعد از جنگ سرد از سال 1944 و بعد از جنگ دوم بود که ی بین به سرد بین و شد. در این بین تحت قیمومت کاپیتالیسم و سوسیالیسم بود. دو در تمام های نظامی، تبلیغاتی، فرهنگی و هم در سرد با یکدیگر زیست می و هم در رأس های بین در هریک از این ها داشتند. اوج نیز به کوبا که بیم آن می رفت تا به یک رویارویی مستقیم اتمی بین دو شود. اما با ها و تغییرات و در و اصطلاحاً فروپاشی & اتحاد جماهیر شوروی& ، چهاردهه ای بین جای خود را به تک (و به قرائتی تک چندقطبی) بعد از 1991 داد. نه بین نبود، که حتی در در ی یک ای می گرفت. آن نیز بود. های خلأ های و ی ای و بین سبب شد تا بین نباشد. این سبب شد به که در قرن در آن بود. روس ها از یک دهه و از که روس ها بیش از سه دهه از آن سبب شد روس ها در سال 2000 به سمت سوق که می این را و از آن ها را کند و آن کسی جز پوتین. وی در 7 1952 در شهر شده است. او در سن روس ها را به خود جلب کرد و آن ها را به ی ساخت. روس های از پشت لنز ها و از ها در حال ی کسی که را در آن ها می کرد. بی که & در این سال ها بیش از به ی ها و ها بود و روس ها های را در شنا و اش، های که در در کاگ ب از او یک می دیدند. کسی که هم از ای شدن بدش نمی آمد. کسی که به ی شده بود.& 1 روس ها را کنند. به وی را به به کرد، در کمتر از یک هفته رأی اعتمادش را به وزیر از پارلمان اخذ کرد و در 31 دسامبر به کفیل برگزیده شد و در انتخابات می 2000 روس ها او را به برگزیدند و این گونه همه چیز دست به دست هم داد تا شخصیت روس ها شود. روس ها به بین منجی آن ها شد اما روس ها طور که اشاره شد، بیش از آنکه نگران خود باشند، به فردی می گشتند که بین آن ها را دهد. روس ها از ی بعد از جنگ سرد کم وبیش درصدد حل های بین اما به طور خاص از سال 2000 به بعد تلاش این نقش حلال مشکل خود را گسترش دهند. با روی کار در سال2000 ، تحولاتی به خود می بیند. او هم در ی وزیری اش و هم ی ریاست جمهوری اش، به اجرای بنیادین به مطلوب در بین پرداخت. روی کار در آستانه ی سال 2000، را تداعی کرد که می غرور ی آنان را به شهروندان یک ابرقدرت پیشین در ی بازگرداند و رأی به او که عضو کاگ ب (منفورترین سازمان روس) در ده سال پیش نشان از به داشت.2 در ی خارجی، بعد از حوادث 11 سپتامبر، بین را ای مناسب دست یافتن به یک مبتنی بر می داند. در هایی که از سال 2000 تا 2010 در قالب ملی طرح ریزی شد، به نوع نگاه به آشکار است. زمانی که مربوط به ملی، و دکترین نظامی در آغاز سال 2000 منتشر شد، مفاد آن ها به بیان کننده ی یک در مسکو به بود. در این اسناد، بر به محکم و آبرومندانه در جامعه ی شده است؛ به طوری که با به یک و یکی از دارای نفوذ، همخوانی کامل باشد. این ساختار تک تحت سلطه ی را یکی از خطرات قلمداد می کند، اولویت را تضمین قابل اتکای کشور، و محافظت از سرزمینی می و به یک و یکی از مهم نفوذ در جهان، بر لزوم رشد فکری و معنوی می نماید.3 همچنین این در بُعد و امنیتی، مخالفت قاطع با دفاع و بر مشارکت با اروپا و جهت یک را از جهت های می کند. به یک مدار اوراسیاگرا، ناظر بر نقش و ای و بود. بااین حال، اساس با بهره از دو دیدگاه لیبرال ها و ملی گرایان محافظه کار طراحی گردید. از این نگاه، ی و می بین را بی ثبات کند و باعث تنش، مسابقه ی تسلیحاتی و کشمکش میان دولت ها گردد. ازاین رو، بر و پیگیری مستقل و سازنده براساس ژئوپلیتیکی به یکی از های اوراسیا شده است.4 اصول ی از ابتدای به رسیدن، سه اصل نوسازی به برجسته در فرایندهای رقابت و به را مبنای خود داد.5 طور که مشاهده می شود، دو اصل از سه اصل به ارتقای بین این در سطح بین گردد. غرب و ژانوس دوچهره ی پوتین در راستای سه اصل مخالف گرایی آمریکایی ها اما ملاحظه ی شرایط و سبب شد تا در ی اول حکومتش نارضایتی نامحسوس به این موضوع و از ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند

لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند


به خبرگزاری ایران (ایبنا)، سال 1396 با همه خوب و بد آن در شعر بسته شد و حال موقعیت است که به ضعف و شعر در این سال بپردازیم تا سال 97، سال و پربارتری باشد. در گفت با که در می خوانید. از دیدگاه سال 96 چگونه گذشت؟ نمی فرقی سال ها گذاشت و به نظر من شعر را در سطح تجزیه و تحلیل ما در این سال در ایم اما اگر این در سطح ها رخ ما خوب و ایم. به طور کلی شعر در هر و کشوری یک پیش باشد، رخ نمی دهد. ما نباید به روزانه دلخوش و به بهانه ها شعر و که رخ است. اگر هم ملاک خوب و بد بودن که برگزار شد که رخ است. ما چه و چه و که با ذات شعر همخوانی ندارد. ذات شعر یک ناگهانی است که در آن فرصت شعر به سراغ می آید. پس از هر زاویه ای را که سال 96 به نمی رسیم. ای به ها داشتید. آیا در وقت ها که به ها می کنم تا در بهت زده می شوم که یک شهر چه خوب و می باشد. این را می می شوم که در این یا دارد. همه این ها به آن است که مسخ چه ها نیستند و مسخ آنچه شعر از می هستند. با همه این تفاسیر اختلاف با ها محسوس است. این بااستعداد در می شود؟ نه. متاسفانه این نمی شود و همانطور که گفتم، تفاوت تهران و ها به است که ناراحتی این می شود. در تکمیل نخست شما که شعر را نمی در حال کرد؛ بعد از گذشت سال ها درباره یک دوره می شود و به نظر من آیندگان که می قضاوت که آیا ما کار ایم یا خیر. پس شما سایر به حاشیه شعر نیستید؟ به نظر من دوستانی که شعر و هستند، ذات شعر و را نمی شناسند. شما شعر را عده که چاپ و همه جا از این من از شما این است که آیا از چند نفر از این ها را ما نگه شک ما چند ایم اما آیا بیش از چند نام ما به اند که هر در به شعر می های این هم نمی شعر و در صبر کرد. هر وقت کسی فکر کرد که شد، کند که تا 100 سال پیش چه نام های در شعر اند که حتی کسی اسم شان را هم نمی شناسد. از و سال 96 مان بگویید. در سال رخ که ما و به اما شک سال رقم که را دست که ما در سال 95 را از دست و سال را با کردیم. این بخش جزو های حذف هر سال در هر سال از مان را از دست می دهیم. از این و بحث که شکل می بیش از همه من را می کند. این ها دارد. شما دقت که که است ما یک که به آن در هر ای عده ای دور هم جمع شده اند و عده ای قهر اند و عده ای آن را ندارند. نمی افتد. من حتی اگر هم در ها می کنم اما از و می می که هیچ رخ است و اگر در آن می بود. این را است و هیچ از این ها را و حتی را می و شده تا ما باشیم. معنا می کند که همه در هم باشند؛ نه اسم را می آوریم، از آن فرار و حتی نخواهند اسم شان در شعرخوانان آن باشد. چرا جزو این دسته ها و گروه ها نرفته من از به شکل و اهل در گروهی نبودم؛ به در این نکته را که آیا کار این درست است یا کار من. به این کرد و من اشتباه می کنم. به هر حال من به این شکل آفریده شده ام و هیچ چیز را هم نمی به بدهم. فکر می کنم از استعدادها حمایت کرد و به رابطه ام با اکثر خوب است. من استعدادی را در یک نفر می بینم حتی اگر او نخواهد، سعی می کنم به او نزدیک شوم؛ من به شخصه های را ام و سعی می کنم که با در اختیار قراردادن هایم به این کنم که این بچه ها مثل من این ها را نکنند. من این کارها را دلخوشی کسی نمی دهم؛ بلکه هدفم این است که از راضی باشم؛ به حتی به ها می روم از بچه ها می کنم که شهرتان کجاست و از خواهش می کنم که من را پیش او ببرند و حتی اگر بچه ها نتوانند کمکم منزل آن می شوم. وقت ها جوان تر انتقاد از شما که به می دهید. این چند وقت پیش گلرویی انتقاداتی از شما اما شما واکنشی ندادید. هرکسی است تا تفکراتش را در کند. من مخالف نیستم. او شعر خوب می نویسد و دارد؛ اما من به این توجه که الفبای را به او یاد ام، پس می توانم از او شوم و دهم. یادم هست که سال ها پیش او به کتابفروش در فروشگاه مشغول به کار بود و من در آن سر چند پروژه با همکاری داشتم و به آنجا می رفتم. در او پیش من آمد و ای را و من نیز دیدم که اثرش از کار از سرایان آن بود؛ از وارد این شود، شعر بگوید، ترجمه کند و من به این کار تشویقش کردم. نمی در ادعا کنم که سرمشق او بودم اما این را که او را تشویق می تا با انگیزه از استعداد هایش استفاده کند. در حال هم از او نیستم؛ انسان ها می به شکل های دست به معرفی بزنند و این هم راهش را یاد گرفته و فکر می کند که از این راه می در شود. در کل دلگیر نمی شوم و دوستش اولین بار در شعر و به او شیر دادم. در در هر ای آدم که راه را اند و از راه دست به کردن خود می زنند تا را متفاوت تر جلوه دهند و مناسب تر راه این است که ما می بینیم. به اصلی برگردیم. در تمامی ما شب یلدا، لحظه سال، شب های اقوام، شعر عضو آن ها است. این مفهوم شعر را از زوایایی می به داد. از در هنر تعریفی داریم که می گوید به طور کلی و کاتبان شعر و شعر است که را مجبور به نوشتن می کند. حال ما در معکوس این حالت را داریم؛ در عین حال که عده ای از در جمع ما حضور و این را درک اند، عده ای هم که شعر می سازند. در علاوه بر امتیازهای شعری، را می دانستند و کسی را صدا می به آن بود که معتقد است. همه این ها دلایلی است که ما می شعر و بخش سنتی ما است و در سفره هفت سین سال نو نیز دیوان شعر در قرآن کریم می آید. در شاعرانی مثل و صلاحی از شب های در لحظات سال نو شده است. از آن شب ها و ما بگویید. در و پیش از انقلاب بسیاری از شب های سال نو را در جمع شاعرانه بودیم. از شب های قبل از سال نو شب ها می شد و در از مواقع شب های عید را در هم و به شعر خوانی می پرداختیم. است اما به خاطر که جمع آن سال های ما شامل منزوی، عمران صلاحی، جلال سرفراز و چند دیگر بود. فکر می کنم سال های 42، 43 بود که سال در هم بودیم. ها مرتبط با شعر های نوروز بود و کار را با می کردیم. در آن ها کسی شعر می که حنجره بهتری و همه از شعر خواندنش لذت می بردند. شعر می خواند؛ موسیقی درون کلمه را می شناخت و به شکل ممکن آن را می کرد، به نخستین کسی که شعر می خواند، بود. آیا امکان برگزاری این در حال نیز در حال به درگیر که تلاش می تا به هر شکلی را سال نو فراهم به وقت آنکه به این ها کم است. سال نو چه کتابی را به علاقه مند شعر پیشنهاد می دهید؟ در سال های شده است که من از هستم. از این می به های محمد سلمانی، علیرضا بدیع و امید صباغ نو کرد. در مجموع ها و اگر من از چند نفر اسم بردم به این بود که این آثار در انتهای سال شده است. در سال شعر و یک کنید. می کنم که مشکلات شعر و در سال و این بتوانند با ذهنی به شعر و بپردازند. اگر مایل هستید این گفت وگو را با یک شعر به پایان ببریم و شما یک شعر به مخاطبان هدیه دهید. با کمال افتخار. ها رسیده برایم سبد سبد/ گل نه گلایه های از چه بد تبریک های گم شده از سال های پیش/ که عطر وعده های شما را نمی دهد ماخولیای ذهن شلوغی که مدّعی ست/ از یک هزار و سیصد و بشمار تا ابد آیینه ای ندیده ام و بی نیست/ دلم تنگ می شود دیشب کسی به خواب من آمد من/ از آینه حرکات مرا بلد تا صبح در من هی قدم زد و/ تا صبح در من هی قدم نزد بر خواستم مصاحب بیمار خود شوم/ تختم بود به تابوت بی جسد امسال هم حواس خبرهای مستند/ پرت است و شهر پر شده از شایعات خوب!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
پلیس آگاهی خوزستان به مسافران نوروزی هشدار داد

پلیس آگاهی خوزستان به مسافران نوروزی هشدار داد


- - وجوه نقد، طلا و جواهرات و جلوگیری از سرقت منزل به مسافران نوروزی هشدار داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
اجرای طرح «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» به همت جهاددانشگاهی کردستان

اجرای طرح «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» به همت جهاددانشگاهی کردستان


گروه اجتماعی- گفت: با بین و کار و طرح زنان سرپرست خانوار با تاکید بر محوریت اشتغال، آموزش، کارآفرینی، مشاغل خانگی و آموزش مهارت زا» توسط معاونت انجام می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پیش بینی بارش برف و باران در خراسان جنوبی

پیش بینی بارش برف و باران در خراسان جنوبی


بیرجند - - پیش و پیش های جوی کل گفت: در 24 آینده جو حاکم بر استان نیمه تا همراه با بارش برف و باران و به تدریج کاهش ابر و دما خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نمایشگاهی از دستاوردهای دانش‌آموزان مدرسه تیزهوشان/ دانش‌آموزان سمپادی: ما تک بُعدی نیستیم

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش‌آموزان مدرسه تیزهوشان/ دانش‌آموزان سمپادی: ما تک بُعدی نیستیم


نمایشگاه حلی 3، بود که شور و و فناوری‌های ارائه شده در آن به گونه‌ای بود که باید مسئولان مخالف فعالیت مدارس سمپاد، از آن بازدید می‌کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟!

ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟!


نگاهی به سنت‌های و به در و و در است که هم بوده‌اند هم تعریض‌گو و ناقد شاهان و مستبدان زمان، با این وصف خوب است این پیام‌آوران را حتی اگر طلب پول می‌کنند دوست بداریم و احترام کنیم که چونان پیکی از گذشته و فرهنگی ما هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
ثبت نام 210 دانشگاه برای اکران «به وقت شام» در کمتر از 24 ساعت

ثبت نام 210 دانشگاه برای اکران «به وقت شام» در کمتر از 24 ساعت


همزمان با ثبت نام به وقت شام به ابراهیم حاتمی کیا بیش از 200 دانشگاه در 24 ساعت گذشته ثبت نام کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
سارقان در ایام نوروز به مرخصی نمی روند

سارقان در ایام نوروز به مرخصی نمی روند


تهران- - گفت: به با مراجع قضائی از اعطای مرخصی به سارقان سابقه دار و مجرمان حرفه ای در تعطیلات نوروز جلوگیری می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سایر موضوعات
حاج احمدآقا درحضور دوستان درباره اجتهاد رهبری قسم یاد کرد

حاج احمدآقا درحضور دوستان درباره اجتهاد رهبری قسم یاد کرد


به گزارش و هایی که در پی می آید، از فعالان دیرپای به و از حجت حاج سید است. حجت سید پس از نیز تا ، با او و داشت.آنچه او در با شمه ای از وی از یادگارگرامی است که در ادامه می آید: به عنوان آغازین سؤال، لطفا بفرمایید که ازچه با حجت حاج سید خمینی شدید و چه ویژگیهایی را در شخصیت و منش برجسته دیدید؟ بسم الرحمن الرحیم. حاج آقا می که با شدم. می در دو شدند. اول در 15 بود که و سپس در حصر و پس از از به قم شدند. دوم پس از به بود. در پی این و و را و سپس به و کرد. پس از از اول در قم جشن شد. من آن در به آیت درس می خواندم. ما هم جشن بودیم. رسم این بود که در این یا خود یا یکی از یا از و از جشن می کردند. در ما حاج ــ که آن یک بود ــ کرد و ما هم به به به می این و به هم بود. حاج کم و بود. پس از به ای شد که در قم به کردم. در به حاج در قم دادند: & ای و ات تا من تو ولی روی پای که می می کنی ولی من نمی های تو را به اگر شوی، من حجت دارم که های تو را پرداخت کنم، حاج آقا با مطالعاتی که پذیرفت که بشود و مثل همه طلاب در حوزه قم شهریه می و درس می و هم کمک می کرد. اما این حرفها را می شنیدیم و حقیقتا مشی و شیوه را تحسین می که خود را مجبور به کاری نمی کنند و محبت پدرـ فرزندی هم سبب نمی شود که اصول و مالی و روحانی را رعایت نکنند و هیچ نوع فرقی بین خود و دیگران نمی گذارد. بعدها شنیدم که حاج به انتسابش به خوب درس می و اساتید و هم مباحثه ایهای را هم کرده ساواک هم چون می دانست که رابط بین و گروههای مختلف او را سخت زیر نظر اما حاج با هوشیاری و دقت بهانه به دست نمی داد. هم در عین حال که به این امر یقین چون سند و مدرکی نداشتند، یک بار در کوچه ای را محاصره و حسابی کتک زدند! اما سریع خودش را جمع و جور کرد تا روحیه بقیه مبارزان تضعیف نشود، حاج ورزشکار بود و بدن ورزیده ای داشت، چون در کاپیتان و ستاره تیم قم بود. در نجف هم که بود مسابقات را از تماشا کند که در بیوت مراجع نبود. علاوه براین عالی شنا می کرد و جوان توانمندی بود. در قم هم که به کمک آیت قائمی در آبادان، قاچاقی به نجف می آمد و اطلاعات را داخل کشور به ما می داد. از چه در نجف ماندگار شدند؟ در یکی از سفرهایی که همراه همسر و پسر نوزادش، حاج حسن آقا به نجف آمد، مسافرتش مصادف با حاج آقا مصطفی شد و از آن به بعد سرنوشت عوض شد، حضور به سازماندهی هوشمندانه مبارزات، مفید بود اما با حاج آقا نقش با نیز به قرار که آثار پربرکت آن را مشاهده که چگونه بارسنگین مساعدت به پدر را با تمام به دوش گرفت. پس از حاج آقا حاج آقا احساس کرد او در کنار پدر، امانتداری مسئولانه او امر و منویات پدر بود. حاج آقا شیفته و واله پدر و ذوب در او در برابر او از خود اراده ای نداشت و اگر اظهار نظر شخصی می این کار را محتاطانه می داد و تأکید که این نظر من است و نه نظر و همواره سعی از پدر نکند، بلکه خود را برای پدر کند. از دیدگاه جنابعالی خطیرترین ای که حاج را چه بود؟ فکر می کنم یکی از این موقعیت ها، فوق العاده دشوار مرز و کویت در شکننده ای که همگی نگران بودیم، حاج آقا با فراست و هوشمندی مراقبت از پدر را به و بعد هم در حرکت به سوی پاریس و شروع یک مخاطره آمیز، انصافا به وظایف خود را داد و نقش تعیین کننده ای و اطاعت محض او از پدر و به شکل کامل، سبب شد که مشکلی پیش نیاید. درباره
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
استقرار پلیس آگاهی در قرارگاه نوروزی عمار برای افزایش امنیت شهروندان

استقرار پلیس آگاهی در قرارگاه نوروزی عمار برای افزایش امنیت شهروندان


- - از در خبر داد و گفت: این نیروهای کارآگاه از روز 27 اسفند تا پایان تعطیلات اقدامات خود را برای تأمین امنیت مسافران اجرا می‌ کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
استقبال از کتاب‌های دینی در طرح «عیدانه کتاب»

استقبال از کتاب‌های دینی در طرح «عیدانه کتاب»


ما در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری (ایبنا)، با به 5 این مرکز نشر در طرح ، کرد: ما، دین با سه در قم، یک در و یک در مشهد در دارد. وی داد: طرح های (عیدانه، و پاییزه) جزو های طرح های است که با و و ها به در ها می شود. این طرح به و گفت: به های در این و چند روز از این طرح به دو طرح است. بین در ماه نیز مزید بر علت شود. ما ، افزود: در طرح های و معمولا اعتبار تخصیصی تا روزهای پنجم یا ششم به اتمام می رسد و پس از آن خود هایی را درنظر می گیرد. در این دوره نیز اعتبارات به ها براساس میزان و حجم فعالیت و در طرح های قبلی از یک میلیون به بالا است. وی همچنین اظهار کرد: های ما در های دینی از جمله کلام، معارف و اعتقادات است، یک در قم نیز به های اختصاص و از آنجا که کمتری های در طول سال وجود دارد، تا امروز از این ما، بیش از شعبه ها است. طرح با شعار عیدی دهیم با مشارکت 793 از 22 اسفندماه در های عضو طرح در 30 استان کشور و از 25 اسفند ماه در آغاز شد و تا 12 فروردین ماه سال 97 خواهد داشت. علاقه مندان می توانند با به های عضو طرح کتاب، های عمومی و کودک و نوجوان را با 20 درصد خریداری و اطلاع از اسامی های عضو طرح به سایت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
طرح‌های تخفیف وجوه قابل دفاعی دارد/وجود اراده برای رفع تخلفات

طرح‌های تخفیف وجوه قابل دفاعی دارد/وجود اراده برای رفع تخلفات


علیرضا بهرامی؛ و در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایران (ایبنا) سومین طرح با دو موج و طرح های کرد: طرح های موسوم به اعطای به مخاطبان را می از دو زاویه و بررسی کرد. های با حسن نیت طراحی شده است این داد: طرح های با حسن نیت از سوی و در بستر و شده است. به به زعم خود فکر می با مدیریت، به طیف تری دوم کتابخوانی صرف شود و رونق و در را می کردند. این با به پیشین و نشر در گفت: سید عباس صالحی، که به در و حضور نشر را در حال فروپاشی کرد. که تر از بود و در از طرح های کرد. طرح های به با بر در طرح های گفت: طرح های در کلیت با به آیا طرح صحیح است؟ نظر شود. این در به طرح های داد: من به دو است. با به مفهومی، و مدل های علمی-اقتصادی و ها، این طرح یا در آن نظر شود. یاد آور های تلخ است! به این طرح ها نه ما را به و ها و ضرر ها شد. همه این است تا در به دارد. با بر گفت: همه مدل های شده در های یافته نیز می که غیر مسقیم به دست برسد. این با به اهداف های افزود: به نظر می رسد و های به اندیشی رفع ها و که پیش از این در کرد طی فرآیند تولید به آمده بود. طرح های راه حل رفع نقض غرض هاست سابقه و در کرد نشر کرد: مفسده ها و نقض غرض دوران کاغذ ای و در از سوی به اصلاح امور فکر و به مانند طرح های رو آوردند. این داد: که از اساس، استراتژی و درستی نداشت. که در مدل کاملا ، و نقض غرض می شویم، رفع آن ها به جای تغییر صورت مساله ای بیندیشم. طرح های را به مثابه و افزود: تجویز کالبدی که به آنتی بیوتیک می شود تا کالبد از در که بدن به و چرک با می کند را کند. به این با و را که یا در حال به سوی هستیم. موج مخالفان! این ای در به به طرح های گفت: در با چند با و با مدل های و که از با اما می شود همه می شوند. در خود به طرح های داد: به و با طرح های یا با ادله و مصرانه اما بعد از مدتی و بی تاثیری آن در در طرح ثبت نام می کند. به این کمتر می از با همه ها توقع از سفره ای که پهن شده خودشان را محروم کنند. رفتار یاد آور شد: به خاطر دارم که ارزش پول بسیار بود و ها به طور خودکار وارد هیات می شد ناشری 120 میلیونی هایش از سوی این را به به روندی نپذیرفت؛ اما در کل نمی اگر جریانی در به شکل ای مقاومت کنند. این افزود: حاضر در با عامل از ترنوول بالای برخور دارند. از دولت اصلاحات در همه طرح ها، ترین بودند و طرح های به این می رسد. ورود به های تجاری میلیاردی در های و غیر با نشر از نشانه های این است. با بر چند از طرح های گفت: اند که طرح های هستند. رشد افت مدت دار را به وی با به ضعف ایرانی گفت: ما محدود مشاهده می شود که از طرح های یا بین می کنند. رشد درآمدی چشم گیر، است اما بعضا متوجه نیستند که بعد از رشد افت مدت دار می شوند. افزود: گفت و گو با و و در نشر شده بعد از طرح های یقین حاصل کنم. بعد از طرح های شاهد ریزش مخاطب هستیم. به نظر می رسد که اتفاق مثبتی رخ نداده است. به این نشر بعد از بین چهار ماه و به مناسبت های از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، ماه رمضان تعطیلات نوروز و در عمل چرخه نشر معیوب می شود. با به زدگی از طرح های گفت: از را درک نمی و از رقم در آمدی بزرگ ناشی از طرح می شوند. می که این طرح ها از آن است. طرح های این کرد که هرچند که این طرح ها اما در طرازی که می چینیم، به ای است که طرح به صرفه نیست. راه سو ء با مسنقیم باز است این ای راهکار های طرح های گفت: ابتدا های طرح شناسایی به با پیاپی طرح مخالفم، تاریخی داده می کند به سرعت راه سوء را و ساختاری آن تعریف می کنند. این منتقد با به انتقال روش های سوء از طرح های به طرح داد: سند از سوی به طورجدی می خود را با بر بهره مندی از 20 درصدی به اقلام غیر کتابی ترغیب می در آمار های گول زننده می شویم. کتابخوانی، صرف اسباب بازی و لوازم التحریر می شود. به سند ها در طرح یاد آور طرح اشتراکی است. طی این طرح با نشانی به به بدون انتشار نشریه ، 50 درآمد کاذب به دست می آورند. از ها نیز در طرح با کد ملی وآشنایان 80 را به حساب خود واریز و 20 نیز از و فروشی که سود می برند. را به های ندهیم با انتقاد از های غیر در طرح افزود: آیین نامه، ملزم به تعدادی از ها در این طرح هستند؛ در که های ادعیه، و کمک سال گذشته حتی با چاپ چهلم در ردیف پر های طرح معرفی شدند. های و کمک را نقض غرض و داد: به اختصاص کرد که به طور عادی سود آور و آن مولتی میلیارد هستند. وی افزود: های و به افزایش نیز منتج نمی شود، به های کمک و دانش آموزان و داوطلبان کنکور اجباری است حتی اگر مجبور هم نبودند، مطالعه این ها به مطالعاتی اضافه نمی کند. های اجرایی طرح های گفت: برآورد ها می دهد در قالب این طرح به دست می رسد و سودی را عاید نمی کند به عبارت دزدی می شود. وی افزود: ها پیشگیری از این مشکل پیش بینی است. های شده بعد از انتقادات نیز کارساز نبود، از سوی صوری صادر شده و به مشتری می کند بعد از تماس از سوی فهرست های را کند. رفع با خرسندی از به مشکلات و های طرح کرد: ای رفع این دارد. جسارت و شهامت و جمعی رفع آن ها باشد. این گفت: شاید به و به تابستانه بود اما فشار های درونی و بیرونی از و اسلامی، ساز شد. داد: خوشحالم در کشوری که جدید می عملکرد را انکار یا آن را نمایان تر کنند، خود طرح را و کرد رفع ها می کند. امید وارم درجریان نیز موفق باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
آموزش اوتیسم به ماموران بازرسی فرودگاه ها

آموزش اوتیسم به ماموران بازرسی فرودگاه ها


- - ، و گفت: طی چند ماه های به و سپاه و حفاظت در برخی فرودگاه های کشور با همکاری این ارائه شد تا کودکان مبتلا به در بازرسی های بدنی گیت ها، اذیت نشوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
چرخه اجرای تحقیقات گیاهان دارویی در مرکز رشد اردبیل تسهیل شده است

چرخه اجرای تحقیقات گیاهان دارویی در مرکز رشد اردبیل تسهیل شده است


گروه اجتماعی- گفت: در رشد این تحقیقات برای فناوران تسهیل شده است تا بتوانند ایده های خود را تبدیل به محصول قابل عرضه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی

نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی


آیا سبک و به هم سبک را زنجیره ای از باورهای دانسته اند. با شناختن این می و های را به هم زد و شناخت. می به طور و گفت و رأی و سخن و اداها و اشارت های یک از یا یک فرد نمونه از آن چه با هم دارند. این است که این فردی است یا تأثیر در شکل این آیا ی های هم به در این را با می کنیم. را در برگزیده ایم و آوردن یک شرح دقیق، اما همه فهم، نخست این را به طور مبسوط توضیح خواهیم داد. (Social System) را باب کردند. ماجرا از (Function) آغاز شد. ساختاری، بیش از دیگر رویکردها از برد و کارکردی را همه گیر که گزاف اگر بگوییم مفاهیمی چون و این ها نه به بدل به های راه یافتند. اما چه به می این که به چرا و به راه فهم ما از را تر می کند و از و های به می کند. می این بود که می هدف را به یا عضو فعال دریافت. اگر چیزی فراتر از تک تک است، که امیل دورکیم می اگر تاریخ کنش های الگوهایی است که از آن ها در کنش های خود می کنند، بنابراین آزادی در و تغییری در آن می از کجا می آید؟ تازه به دست می آیا است که حرکات و رفتارهای ما را می آیا ما در خانواده می آموزیم که و یک سری را تا پایان عمر تکرار می کنیم؟ مسلم است که خیر. پس فرد می در کار پدران به وبر می رسد. وبر گفته است کنش با فرق دارد. کنش است که فرد دهنده ی آن دارد. کسی که می خواند، دولا و راست نمی دید او با خود چه می اندیشد؟ چه خود در ذهن دارد. این معنا است ما آن را ببینیم، مثلاً یا و است فرد با خود که این من چه دارد. ما نمی که یا او چه دارد. می اگر او و به خود را یافت. کنش است باشد. آن که در نظر و به کنش نیز باشد. اگر فرد و که در یا یا می است. می پرسد: ما می بر و های چه هدف و اما از کجا نیت و هدف یک یک یک و این ها چیست. یک هم کنش های می دهد. از کجا به هدف آن پی ببریم. به و آن کرد و کنش را اما که ای از می شود. در نیز نمی از بدن یک که چرا و چیست. چرا های تری چرا دست های سگ های آبی می چرا که چند نسل و دست ها و های پهن تری در این اعضاست. هر عضو یا هر یک یا بدن یا دارد. از این دست های سگ ها که به تا در شنا باشند. را می دید یا کرد و بنا به آن، به و پرداخت. نیت یا هدف می شود. که ی به جای نیت از وام شده است و به هیچ وجه ی با بدن نیست. و ای نزد ی و سده های بود. می که در حکم سر است و های بدن. است و رشد و نمو می کند و و می و از به و می رسد. بر ی این های می شد. یکی از ها از ی این دو است. به این ترتیب، با به بخشی از قدیمه بدل می شود. با بدن است و قواعد ی آن را کشف نمود. گیاه یا حیوان و حتی بدن انسانی فارغ از ذهن وی، در حالی که کنش های در حاوی نیت هستند. از آنجا که ما نتوانستیم راهی یافتن محتوای نیت بیابیم، به می پردازیم تا با جمع بندی و استنتاج، در قصد و هدف کنش های بسازیم. در حد متوقف نمی شوند، از پنجره ی دنیای اهداف را می نگرند. کارکردگرا به و در کارکردگرایی، این سخن توماس هابز شده است که در یک ی یافته، کسی قادر به ارضای تمایلات خود در کسب و اعتبار و نخواهد بود، اما هر کس در مالکیتِ سهمی که از می کند می تواند مطمئن و بشر چاره ای جز این هم چرا که گرگ است و در طبیعی، جنگ بر سر محدود، امنیتی باقی نمی گذارد، اما های در ی مبتنی بر قرارداد و رفع شد؛ و حداقلی از در ی بهتر از هر نوع در طبیعی است. کارل مارکس، حل در ی را ناممکن می داند و بر این است که با جمع آوری و گسترش خود بر سلطه خواهند و این وضع به منجر شد، امید که و و نظم را برقرار سازند و این تضاد، تا حد زیادی در تحمل باشد. در اینجا از ی وبر می کنند. او می گوید: کار رقابت بر سر تصاحب را می اما چه و افزون تری محل کشمکش شد و در بقای نحوه ی کار و های و نظم امور می که مدعی انحصار در ناحیه ای جغرافیایی است. پس از است که می از سیاست به تلاش مشارکت و نفوذ در سخن گفت. و را ابزارهایی می و از برهم خوردن نظم و جامعه؛ چرا که پر است از های متضاد غنی و فقیر، مالک و یا کشاورز، با شأن و کم و زیاد، اکثریت و اقلیت ها و دوتایی ها و چندتایی این ها که به سمت تر شدن و هم سوق شوند. پارسونز، با و نیز و این چنینی، بر این است که اگر به قدرتمند که و را در اختیار بخواهد حفظ نظم و پیوسته از زور مخالفت و در نهایت عدم و سرنگونی را در پی داشت، زیرا نه بر زور و که بر مقبولیت و سیاسی و نمادین استوار است. یک پارچگی در نظر وی، ناشی از های است نه کاربرد انحصاری قدرت. او بر این است که است؛ آن درباره ی آنچه یا نادرست می یا ها، کلی لذا نابرابری های قابل است. ها، شده و یا ها، انتظارات می کند و معیاری تنظیم می شود. شخصیت ها، ها، تجربه ها، عادت ها و توانایی های است اما از ها نه یکسانی، دهی تفاوت هاست. همکاری، لازم های شخصی را بشناسند، است پیش بینی باشد. ها در نمادهای متجلی می و باعث می کنش های معنادار شود و بُعد پیدا کند تا حفظ خود، ای خاص از را پیش بگیرند. پس ها یا روانی اند که پیش از مادی (مانند پلیس) عمل شده اند و در موارد و معدود ناکارایی آن ها، نیروی پلیسی و از طرف عمل می شود. با های مشترک، به سادگی، در کار مستقر می گردند و اگر کسانی از دایره ی ها بیرون برخورد با مقبول بود؛ ها به برداری از می و آن را از زور و اجبار به می کنند. اگر در این کار موفق نباشد؛ آموزش نبینند یا دچار نقش با های متعارض و احساس فشار نقش کاهش و افزایش کج روی آمد. است بر اثر یکی یا ترکیبی از سه نوع تعارض، با کار ناسازگار شود: بین و دگرگونی های محیطی جهانی؛ بین و اقتدار، عدم و اعمال بیش از حد اجبارها؛ و ها بدون از نظر باشد. در این صورت، حس می سهم ای از کار (مزایا، پاداش ها، شأن، رضایت و...) ندارند و بر ها و قانونی آسیب دید و ی آن ها حل نشده است و کم کم به کجروی تغییر و جنبش و حتی در های خراب کاری و اعتراض عمومی و سرانجام، انقلاب کشیده شد. و ناپایداری گروهی از که به شکل کنار هم قرار اند و دارای خاص و و حالتی تعادلی یا پایدار هستند. و مرتبط، را تشکیل می و آن ها به یا می انجامد. که به طور معمول، آن بیش از طول عمر هر یک از اعضاست، مجموعه ای خودکفاست و آن با عضویت جدید، حاصل از تولید مثل می یابد. تکالیف و الگوی که انتظار را موجب می نقش است. نقش ها کنش های مشابهی را در می آورند. نقش ها نهادین هستند؛ محدوده ی اجرای را قانون تعیین می کند و نادیده گرفتن آن ها محکومیت حقوقی یا جزایی دارد. هنجارهایی دارد. قواعدِ ایجابیِ رفتارِ در نقش هایشان را هنجار می گویند. هنجارها، جزئی از هستند. ها گرایش های که سبب همبستگی شده اما هنجارها رویه های حفظ ها هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
جمعیت فداییان‌اسلام و نهضت ملی‌شدن صنعت‌نفت

جمعیت فداییان‌اسلام و نهضت ملی‌شدن صنعت‌نفت


یکی از بحرانی های بین سال های 1320 تا 1332ه.ش. بوده است که می از این به پیامدهای جنگ قیام 30 تیر1331ه.ش، ملی شدن نفت و 28 1332ه.ش. کرد. در این و بروز ها، ها و های و مقطعی بسیار چشم گیر بود که آن ها به طول و یکی از آن ها & اسلام& است که به در چون و ها، و ملی شدن نفت و های در طی به در قرن این است که هر آرمان ها و هدف های رنگ و قالب داشته، توانسته به عمیق سطوح رخنه و از قشر و محدود روشنفکران شده و ملت را با خود و بود. ملی نفت پس از جنگ دست به غنی از به با یک پرداختند. در سال 1942 (1321ه.ش.) با هدف از در به در & نفتی& را داد که این و و بین به نفع ذی نفع شد. به ها در تکاپو تا را به طور به این اعطا نمایند، هواداران سعی بر خنثی نمودن های روس ها داشتند. سوم نیز با & نخبگان& تلاش هموار سازی با نقاب آزادی خواهی می و آخرین گروه، افرادی که با قوا با نفوذ هر به و ستیز برخاسته و جزو آخر بود که با رهبری & سیدمجتبی صفوی& و همراهی یاران صدیق خود توانست هم به با و مقام های وابسته به آن بپردازد و هم به بازوی اجرایی ملی شدن نفت نقش مؤثری ایفا کند. ماده ی 29 مهر 1326ه.ش. که در یکی از آن را بود به به نفت های را ی بیش تر با هدف ملی شدن نفت و بر در با & گس – گلشاییان& در ملی افزود. با های خود به های و هنر در نفت در ی ملی و دفع & گلشاییان& ی و از سوی با و در با با و به آن ها در این از به یک ملی شد و پای به این شد. & آیت کاشانی& که ی در آن به می رفت در ملی شدن نفت با و خود و و که در عید فطر در & دولاب& از کار & هژیر& و کرد و که: & ملت تا قطع و و ملت از نفت به ی ی خود و در راه به این هدف و ملی از هیچ کرد& و یا در ی 1327ه.ش. نفت و لغو به شد. پس از & پهلوی& در 15 1327ه.ش. هیچ آیت را و به کرد ولی در نیز به خود در داد و از خواست: & نشوند نفت را که باید عمده اصلاح بیچارگی این ملت لخت و گرسنه شود به رایگان به نفع اجنبی شود و نفت علاوه بر آنچه از است و می پایمال کند، سعی اراضی نفت خیز را که جزو امتیازش نیست در گس – جزو امتیازاتش نماید.& روند و در ی ملی در شانزدهمین یانتخابات ملی و اولین ی سنا، به علت عدم درگیری با در مسأله ی نفت و افزایش وابستگی وی به کم کم پشتیبانی خود را از دست داد و شاه گرفتن در رأس مخروط حکومت، همه ی تدابیر را به کار بست و حفظ خود & منوچهر اقبال& را مأمور نمود تا کرسی های را فقط از نظر شاه پرکند تا هیچ کدام از مخالفین نتوانند به ملی راه یابند و همین امر موجب و مبارزین ملی – گردید. در شرایطی، به یمبارزه های در این تحولات را به ای رقم زد و آن ها با وارد یسیاسی و شدند. هنگامی که دربار تا با ترفند و تقلب در انتخابات، نامزدهای انتخابی و آیت و پذیرش را از لیست کند و را مطابق میل خاتمه در با تأسیس شده، را و را باطل کرد و این که عقب نشینی و در روز 19 آبان ابطال مرکزی شود. رهبر آیت را یک روحانی مبارز و خادم به می دانست و با مبنی بر در امر یشانزدهم و در زمینه یموفقیت آیت که عبارت از: & علی ابوالحسن حائری زاده، محمدصادق طباطبایی، جواد مسعودی و مکی& از هیچ اقدامی فروگذاری نکرد و با سایر اعضای یحفاظت شبانه روزی از صندوق های رأی گیری را بر عهده و سرانجام در 22 فروردین 1329ه.ش. نظارت بر آقایان: & آیت علی مکی، اللهیار صالح، کریم سنجابی و کاظم حسیبی& ملی – را با آرا به فرستاد. در این برهه، & منصور& با نیات دوگانه، از یک سو آیت را از با هدف جلب حمایت به ملی و دعوت کرد و از سوی با ارایه یقرارداد & گس – ساعد& به مجلس، در پی خوش خدمتی به اربابان یخود بود. بازگشت آیت و هماهنگی با و و نیز استقبال پرشور از وی که بیانگر و اتکای به روحانیون و بود، را نگران تر از همیشه بود. یپیشنهادی به ملی با ملی و نفت رو گردید. هم آیت در با این در پیامی به ملی کرد: & اکنون نیز به تکلیف دینی و ملی و ی اجتماعی بار به وسیله ی ملی عقاید ملت را در چند به سمع و نظر عالمیان می رسانم، اولاً نفت متعلق به ملت است به هر ترتیبی که بخواهند به آن رفتار می کنند و غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی تواند ملت را از مسلم خود محروم کند.& در نتیجه با این پیام و شعله ور فکر ملی شدن نفت در آحاد چاره ای جز استعفا نماند. علی رزم آرا پس از منصور، با نظر های و آمریکا، علی رزم آرا را به نخست و رییس در 15 تیر 1329ه.ش. به ملی معرفی کرد و علی رغم های آیت و در 13 تیر ماه، رأی گرفت. در ینخست وزیری رزم آرا، و آیت در یفعالیت خود با هدف ملی نفت و با رزم آرا با صدور اعلامیه، به تعطیلی بازار و برپایی نمودند و در پی یآیت در مقابل به منظور جلوگیری از رزم آرا تجمع ولی قوای نظامی را متفرق کرد اما با این وجود رزم آرا خروج از ملی در بهارستان با رو شد حتی خودروی وی از سوی حمله و عده ای از نیز نیروهای پلیس بازداشت شدند. رزم آرا در ابتدای امر رویه یبی نظری و دفع را در برخورد با یگس – در پیش گرفته بود ولی در پاسخ به راجع به دلایل مسامحه یدولت در حل ینفت با صراحت از ی یاد شده دفاع کرد. در پی این واکنش، ملی در 27 مهر 1329ه.ش. به رأی سکوت دادند و پس از صریح رزم آرا در یگس – گلشاییان، نفت به اتفاق آرا که & ساعد- گس ملت کافی نیست؛ از این رو، خود را با آن اظهار می دارد& و ملی نفت را به اطلاع رسانید. پس از این نظر، رزم آرا اندیشه شدن نفت را با این بیان که & ایرانی لیاقت لولهنگ ساختن را ندارد، چگونه می صنایع نفت خود را اداره کند& به باد استهزا گرفت. پس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آمادگی فرودگاه امام(ره) برای 153 پرواز روزانه بین المللی در نوروز

آمادگی فرودگاه امام(ره) برای 153 پرواز روزانه بین المللی در نوروز


تهران- ایرنا- شهر (ره) گفت: در نوروز 1397، روزانه به طور میانگین 140 تا 153 پرواز در مسیرهای بین المللی از فرودگاه (ره) انجام می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
قدردانی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی از مدیرکل سابق هنرهای نمایشی

قدردانی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی از مدیرکل سابق هنرهای نمایشی


تهران - ایرنا - دبیر بیست بین در از شفیعی سابق کل قدردانی کرد و در عین حال انتصاب شهرام کرمی به سمت جدید کل را به وی تبریک گفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
آغاز ثبت‌نام اکران دانشگاهی «به وقت شام»

آغاز ثبت‌نام اکران دانشگاهی «به وقت شام»


ثبت نام «به وقت ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
هوای گلستان در روزهای اول تعطیلات بهاری است

هوای گلستان در روزهای اول تعطیلات بهاری است


- ایرنا- پیش و پیش های جوی جوی استان در سه روز اول تعطیلات را بهاری بیان کرد و گفت: در 2 هفته اول فروردین 97 تنها روزهای سوم و ششم بارانی خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
بسیاری از حماسه آفرینی های دفاع مقدس هنوز گفته نشده است

بسیاری از حماسه آفرینی های دفاع مقدس هنوز گفته نشده است


نقی با ملی نور به و شهادت دارد، گفت: این استعدادهای زائران را شناسایی کرده و آنان را تشویق به خلق اثر ادبی و کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ماجرای پسربچه‌ای که به مهد کودک آلبرکامو می‌رود!

ماجرای پسربچه‌ای که به مهد کودک آلبرکامو می‌رود!


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) اثر با از سوی بخش و نشر و ذکر شده است. این به گفت: ، است که از لابر، های های و و شده با هدف و با شده است. وی افزود: که اثرش برنده بهترین انجمن کتابخانه آمریکا شد، که یک پرفصل می نویسد که میانگین صد حجم و 10 فصل دارند، تقریبا در هر شان تصویری هست و با ضرب بی میل به را جذب خود می کنند. به این با طنز و خاص هم در می شوم شده و ها را و که به اند. اما هم هم و هم و همه شده که او در این به اش در و برود. وی افزود: در ، یک پسر است که کم با و حتی از آن اما به اد، را می کند که به می و بعد اد سکه ای می کند که شده است که هم به تر است و هم به مشهور آلبر کامو، ، دارد. سکه قدرتی و می شود عجایب و غرائب در اد فراوان شوند: جملات قصاری که اد ازشان استفاده می کند افتادن اتفاقاتی می که تجسم در واقعی هستند، قصه که اد شب ها خواباندن خواهر کوچکترش می خواند روز بعد جان می گیرند و کار به جایی می رسد که اد، اسم محیط را بگذارد. در ادامه بیان کرد: داستان می که دیگر نباشد تا بلکه او در آن نباشد، اما بعد به فکر می کند که هرچند بوده اما را به جای بهتری ها آدم مثل و پیکاسو. او اهمیت را در می یابد و کم کم به سکه، که زیر نور ماه کامل (نیرویی که در اساطیر و افسانه های تمدن های مختلف جهان ها را ماه زده و می کند، و به یاد داشته باشیم که به قول ارسطو در هر نابغه ای ردی از دیوانگی هست) می شود، تسلط می کند و به آقای غریبه می شود. به این مترجم، با هایش با ایهام و ابهام و جناس و های بینامتنی اش، از ای ست که را ندارد، اما گویا عطرش را شنیده و حالا می به آن در کودکانی که سهمی از آن برده اند تلنگر بزند و دیگران را حدقل به فکر و تامل وادارد. مخاطب ، در سال های بعدی اش، به نام ها و مضمون برمی خورد که قبلا در با آشنا شده است. این همه بچه ها شده اما بی تردید بچه که خلاق ترند بیشتر از آن بهره می گیرند، و بچه که کتابخوان می همیشه آن را به خاطر خواهند آورد. نشر و ذکر، با های و ، شکلات و گرما ، دردسر دایناسور و وحشت در تئاتر را با شمارگان و 100 نسخه و قیمت 50 ریال هرجلد است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خط و نشان مسکو و واشنگتن در میدان سوریه

خط و نشان مسکو و واشنگتن در میدان سوریه


تهران- ایرنا- به بین این شده که عقب از آن به نظر می رسد. در برقراری آتش بس و دست برتر نیروهای دولتی در بیشتر مناطق سوریه، اصطکاک میان روسیه و آمریکا وضعیتی روزافزون یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
عیدانه جهادگران جهاددانشگاهی واحد اصفهان

عیدانه جهادگران جهاددانشگاهی واحد اصفهان


گروه فرهنگی- جشن با و خانواده‌های آنان در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سرودن شعر کوتاه چالش با زبان است

سرودن شعر کوتاه چالش با زبان است


به گزارش (ایبنا)، شعر اند ، اثر طی از سوی نشر شد. در این گفت وگویی را با این نویسنده، و روزنامه نگار انجام که در می خوانید. این شعر شعر اند شعر من است که در ماه (1396) در نشر چاپ و شده است. این سه با نام های روی در ، های و های است که 105 شعر را در بر می گیرد. کلی و که در عناصرِ و کشف برجسته تر است و به محتوا ، مضامینی چون عشق، تنهایی، انسان، آزادی و برابری با طبیعت و رویکردی فلسفی، پارادوکسیکال، غیر و هستند. با ذکر این که در این ما به و و به مند و مند است. شد؟ از نام یک شعر شده است و با در آن شعر و این است. از این خشن این امر ؟ در در و ما دارد. از آن کنش و های مثل و .. بخش آن به در و است. بخش و به شکل گر می شود و جبر مثل جبر و... در آن اند و هم از نیست. به در و بی که اول و به شدت است و مهم است. من با در شعر با شدم یا شعر با من شد. از این را تا به شکل تری به آن شود. آیا این و به نظر من ( این طور فکر می کنم ) شعر چند و است و به بی های و ( به قول به وجود) و غیر است. چون ، و کشف مهم را شکل می دهند. و از مهم این هاست. است که شعر در استفاده از خست به خرج دهد. او به کمانداری می ماند که کمی تیر در و سعی کند با همین معدود به هدف بزند. مشکل شعر های این است که انرژی از شعر که بیشترین و آن است زیر دست و پای خرواری از و مضامین غیر و های نفس گیر خفه و گم می شود. از طرفی مطول و اطاله غیر ضروری در شعر از حوصله و خارج است. با حجم عظیم اطلاعاتی که از در و دیوار دهکده جهانی با حضور رسانه های مختلف دیداری، شنیداری، نوشتاری و شبکه های اجتماعی چون رودی خروشان به سمت مخاطبان سرازیر است به صورت و فارغ استثنائات - که همیشه دارند- زمانه منظومه ها و شعر های بلند به سرآمده و شعر با ذائقه سازگارتر است. این امر است و قابل تعمیم به شعر و در همان طور که گفته شد؛ متکثر و چند بعدی است و نمی آن را به یک یا چند عنصر خاص تقلیل داد. در دست به می زنید و در کل می گفت که در در حال کردن هستید. این هم دهید. اگر مصادیقی از شعر های این این یا مورد نظرتان ذکر کرده بودید؛ دقیق تر می توانستم به این پاسخ دهم. شعر های این روایی اند و سعی می کنند با بخش از را قاب بگیرند و از زاویه ای متفاوت به نشان بدهند. گاهی در از شعر ها فعل های دیده می شود ولی این امر، است و نصیحتی به معنای عام در آن به خصوص که ناصح و واعظ معمولا باورمندی به در حالی که نقطه عزیمت شعر های این - و به طور کلی و انسان امروز- تردید، و عدم قطعیت است. به باور من غالب شعر های این زبانی که به مثابه تاریک روشنای هستی را دچار سوء تفاهم می کنند؛ مثل گلوله ای که می ترسد به سینه پرنده ای بخورد یا پشت گرمی آدم برفی به زمستان و ... ایجاد سوءتفاهم از کارکردهای مهم شعر است. سرودن شعر در چالش با است و همواره در سرایش آن، خطر افتادن در ورطه نوشتن گزین گویه، کاریکلماتور، قصار و جملات حکیمانه دارد. در پایان شعر را چطور ارزیابی می کنید؟ در شعر امروز، شعر در حاشیه شبه ها و های ناشاعران قرار و در حقیقت آن چه مغفول و مظلوم شده، خودِ شعر است. دعواهایی چون ساده و دشوار نویسی، های وارداتی که اکثرا بد ترجمه و فهمیده شده اند و سنخیتی با شعر ما ندارند به باند بازی ها، روابط مرید و مرادی، نوچه پروری، مافیای نشر و پخش، توطئه سکوت، تک صدایی و فاشیسم ادبی از مهم های شعر هستند. جدا از های مذکور جریان طبیعی و اصیل شعر فارسی به دور از هیاهوهای محفلی و مقطعی با پشتوانه درخشان هزار ساله شعر کلاسیک و قریب به یک قرن شعر به حیات خود داده و به سوی فردایی در حرکت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

" ثمر سفیر انتشارات امیرکبیر شد"


به ایران(ایبنا)، ثمر که از سال 1389 ژیان با هدف کار خود را 25 با خود را کرد. که یکی از و این بود ( 17 تا 25 اسفند) گرم و که در این داشت به اذعان برگزارکنندگان جشنواره،سبب دلگرمی اهالی شد. این سبب شد تا گروه های تئاتری ثمر بپذیرند تا سفیران برای کتابرسانی به مناطق محروم باشند. در این طرح با کمک خیرین و مساعدت های این نشر در حوزه های گوناگون به مندان که در اقصی نقاط کشور زندگی می کنند و توان خرید را ندارند ثمری ها های مورد خود را دریافت خواهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
درخواست ثبت 27 دی‌ به عنون روز «شهدای جهاد دانشگاهی» در تقویم کشور

درخواست ثبت 27 دی‌ به عنون روز «شهدای جهاد دانشگاهی» در تقویم کشور


گروه دانشگاه ــ در از سوی به عمومی درخواست شد تا 27 دی‎ماه به عنوان روز «شهدای دانشگاهی» نامگذاری و در تقویم ثبت شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
روایت شاهد جلسه جبهه ملی و فداییان اسلام/قولی که جبهه ملی به فداییان داد

روایت شاهد جلسه جبهه ملی و فداییان اسلام/قولی که جبهه ملی به فداییان داد


خبرگزاری فارس ـ تاریخ: کرباسچیان از فعالان دوران ملی و پایه گذاران به می رفت. وی از و این و نیز که شمه ای از آن را در گفت پیش روی است. می که این اثر مندان را مفید و مقبول آید. *جنابعالی از چه و فعالیتهای سیاسی پس از فرار از که سال ها شده نفس اما در عین حال هرج و مرج و هم شد و چون شدند. من آن در قم که گری ــ که پر از به به صادق(ع) بود ــ شد. من به و با عده ای از را که به شد. بعد هم که شکل با در بودم. *چگونه با را بار کار به می که در سید عده جمع شده اند. که با و روی سکو و مردم را به رویارویی با پلید دعوت می کند. صدای اذان که بلند شد، حرفش را قطع کرد و داخل رفت. من روی کنجکاوی و شور و حال جوانی شدم، می خواست وضو بگیرد و دنبال جایی می گشت که عبایش را بگذارد. من جلو و سلام و گفتم: & آقا! بدهید به من!& لبخند زیبایی زد و جواب سلامم را داد. به قدری چهره جذابی که دلم لرزید. بعد او و خواندم. بعد از به یک غذاخوری در و من به او که: در که از قم به آمده ام، چه کارهایی ام. من در ام زندگی می کردم. به من گفتند که: منزلشان همان نزدیکی است. در طول راه با هم صحبت و به این ترتیب من با شدم. * درچه و شکل گرفت؟ پس از در مرحله اول سعی کرد را از بین ببرد، اما فقط موفق شد او را زخمی کند، را دستگیر کردند. ما و عده ای از دوستان که با صمیمیت پیدا بودیم، عصرها به مرحوم ــ که از وکلای دادگستری بودند ــ می رفتیم. عده مان زیاد نبود، چون می ترسیدیم لو برویم! * چه کسانی بودند؟ سیدحسین سیدعلی سلطان محمد فریدنی، سجادی، فخر قنات آبادی ــ که پس از از ما جدا شد ــ و بنده. هنگامی که از زندان بیرون آمد، با کمک این چند تن، اولیه را شکل داد. شد اسلام، مسلحانه را با هدف اجرای احکام و و قطع دست اجانب و بیگانگان شروع کند. علاوه بر این شد کل لو نرود، فقط چند مهره شناخته شوند و سمپاتها و اعضا ناشناخته باقی بمانند. بعد هم همه به خاطر جذابیت شخصیت نواب، به این نتیجه رسیدند که رهبر باشد. در آن روزنامه & خدنگ& را می و شد دبیر باشم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
افتتاح نمایشگاه کتاب پاریس با حضور ایران

افتتاح نمایشگاه کتاب پاریس با حضور ایران


به (ایبنا) به نقل از های ایران، در راستای فعالیت های طرح از و های با روز طی مذاکراتی با نماینده این و از ، از و از خود را و اثر کردند. از و نشر از ضمن اظهار علاقه مندی به و آثار خواستار همکاری بلندمدت با طرح از طریق انعقاد با و . و بی نشر ادب به های و گرفت. این شد در سی و بین به طرف و برسد. بی به یک و سعی به را زیر ذره بین دهد. اینکه چقدر در طول تاریخ ما را موردتوجه داده ایم. در این از 60 مترمربع است. نمایش 700 عنوان ایرانی، صنعت نشر و دعوت از در بین و طرح های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اهداف است. منتخب سال، و مریم جهانی، همراه با رضا دالوند، تصویرگر مطرح جهت نشست ها و کارگاه های مختلف در دارند. است که در آن فروشی انجام می شود؛ به صورتی که هزینه بازدیدکنندگان 12 کارمندان 8 دانشجویان 6 یورو و افراد زیر 18 سال شده است. ورود اهالی نشر و فعالان مرتبط با با قبلی، ثبت نام در سایت و دریافت کارت است. محورهای اصلی به لحاظ اجرایی Reed Expositions مجری و برگزارکننده آن در بخش بین الملل، ازنظر محتوایی و در داخلی دو مرکز مهم اتحادیه ملی نشر Syndicat National d#39;Edition و بین نشر Le BIEF هستند. بین نشر فرانسه وظیفه ریزی جهت کنفرانس درخصوص نشر در بازارهای خارجی، ملاقات های حرفه ای و همچنین بورسیه های بین در حاشیه را بر عهده دارد. سی و هشتمین با 50 جمهوری از 25 تا 28 اسفند در محل های پورت دو ورسای برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir